I I $1 I 1 tri I ll 1 N' 2092 Woensdag 19 November 1884 40’ jaar K I Y bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk ondervraging 1736. In die brieven staal niet alleen- Dat - I Ten anderen, de moorderijen van Bros- deugnieten-stoksiagers handt Jen 1 geen wij somtijds lioorcn waar is, veel te onvoorzichtig in maai- ook nog de volgende De leugen zegt ’i vuiiblek, nooit een kalho- 7 e tekenen van heden tul 31 Bete nber naa st tan Ie, zal de Vefkn.vab kosteloos gezónden worden aan al de per sonen die eeue inschrijving nemen voor hel ceheei.e jaar 1*85. Dy' raden zoowel de oude inschrijvers als de nieuwe aan, hunne inschrijving voor 1885 in de post te vragen liet te kort is dus van het eerste juar ver dwenen. De besparingen, ondanks de ver meerdering van uitgaven voor rechtherstel- lingen aan mindere bedienden, beloopen tot «O millioen 55 0 duizend 4*0 frank. Thans b loopt het herziene Imdgèt van wegen en middelen 319 millioen 561 dui zend 190 frank. Dat der uitgaven 319 millioen 385 dui zend 185 frank, 't zij een overschot van 206,005 fr. i onze Wij zijn daarmee te vreden, en voor ’t oo- Ja, eenieder mag het weten. Geuzen, wilt hel niet vcigtten Onrecht en partijdigheid Hebben n in 't gi af geleid! Daarom, zeg ik wat in Venten Ook bij drie jaar zal gebeuren r Al wat geus is nam de maan. En dan is 't voor goed gedaan'. Versleten tot do grate. Wij hebben reeds dikwijls geschre- i i'geeringloosheid grondwcllelijke t u <sclienkomst igendheden welke, van ons land bij zijne v •rdeeling tus- Dnitschland zou kun- Gister dinsdag heelt de aangekondigde j van M. Fiére plaats gehad. ---- Kiezingen te Hasselt en te Philippeville. Maandag is M. Thonissen, minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs, zonder tegenkanting tol volksveitegenwoordige!’ van Hasselt herkozen. Te Philippeville was de kandidatuur van M den prins de Caraman, minister van biiitenlandsche zaken, hevigbeslre- n. en de katholieken hebben de zege praal behaald. Ziehier de uitslag Ingesclr kiezers 1179; aanw 1111. .M. de prins de Caiaman. 55G stem. M M neur, liher. kandid. 539 zittijd onder de altijd iets van overblijven; I menlez Imijoms... enz. Een iedei weel van waar die spreuk komt en beeft ze dikwijls gelezen of j hooien aanbalen met den naam van den schrijver er nevens, 7 Is Voltaire, een I van de grootvaders onzer hedend’aag- sche geuzen, en niettegenstaande ie dereen dat weet en kent, schrijven de opstellers van 'l vuiiblek met de meeste koelbloedigheid van de wereld is het spreekwoord der jesuteten i Volgen zij de verfoeielijke leer- stelsels» van Voltaire of niet! |s dat zong insg.-ltjks O I opentlijk bestrijden rechterzij in den katholieken kring, tot waar (Ie kamerleden door de bende schreeu wers achtervolgd werden, en waar de poli- cie dan de straal deed afsluiten, zonder eenige aanhouding te doen. In die verga- dering is 1. 1 gel-n zouden genomen worden om de leden j der kaïrie, t beschermen. Woensdag was alles ru 4ig. Eene sterke politie had bij de Kamer post gevat, en cr was weinig volk te been. De vergadering heeft onmiddelijk haar bureel samengesteld als volgt Voorzitter. M. D* I.antsheere; ondervoorzitters. MM. i Tuck en Van Wa nbeke: sekretarissen, MM. i d’An Irirnont, de Bariet, Sadelecr en\an- dersmissen. M. F,re kondigde bij o;d- motie, cene ondervraging aan over den pohtieken toe stand. M. B ‘erna -r! heeft die ondervraging aan genomen. M. Bouvier kondigde cene ondervragmg aan over de schoolwet. Dit verwekte een uitbundig gelach rechts. Vervolgens legde M. Beernaerl, finan- tienministe-, op het bureel de- Kamer 11 v r.chillig” hu Ijetten neer voor 1885. liet algemeen budget .«luit md een c\cr- schot van V (given van 206 duizend frank. met voor een tijdeke, maar stout weg, en altijd Hebt gij nu uwe bekomste geuzen? Ten andeter, Lel was niet noodig u i woorden aan te halen, gij zijl trouwens lezers van Voltaire en aanhangers van zijne godloosheid en onafhankelijke zedeleer! Halve liberale dibbeit. die ’s morgens en 's avonds vanachter in j de kerke zitten, zouden zelve altemets naar de bibliotheekzaal gaan en beleef delijk zoggen passet- moi un tollinie de Voltaire! Sprekende van de biblihoteek, als het- Partijdigheid en onrecht bekend! In ons laatste nummer hebber, wij gespróken van de partijdige opmaking t wij hebben twee klassen van personen aangewezen, die i lijsten te staan en noglans er afgelaten i zijn. Het Advertentie blad antwoordt t onzen artikel, en i die kiezers niet Mer.tez, mentez toiijours menlez, t na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters vo!g'n< plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I e Amion en voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 7 buitenland worden ontvangen door hel Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, Ie Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. men ven dat de stadskasse van Veurne verre het uitgeven is van in bloeieuden staat te zijn. Len der boeken.: wij hebben onder andere gens, - gehoord, dat een geneeskundige boek liek, sedert vijftig jaar, heeft daar zijnen i.-.^a^.. -j-_ -- neus in gesleken, bijgevolg de katho- lieken mogen daarvan niet spreken! Maar, geuzen, toch ’[jaarlijks verslag over den toestand van de stad, de be groetingen en de rekeningen, zegt dat nl niets? Zijn die stukken valsch en ko- genoeg, opdat de bevoegde overheid men zij niet overeen met de wezcnllijk- -heid?Gijzult toch ook zeker aan nie- mand willen wijs maken dat de disch al- - tijd geld te \ee hief, dat hij altijd slip telijk de armen bevoordceligt die recht hebben tot onderstand, en dat altijd alles in oide en regel is! Waarom moes ten sommige pachters opkomen in 't begin van October, om de belli van hunnen pacht te betalen? Heelt er over i twee jaar met een eommissaire spécial al de zaken onderzocht, en hebben de pachters hunne kwilanlien niet moeten inbrengen? En vermits ik bezig ben met den disch, ’k zal nog vragen wal cr gedaan wordt met de brooden die over zijn in de deelingen; aan wie worden zij uit gedeeld? Wie wordt cr belast om daar voor te zorgen? De kiezers hebben klaar gezien in al uwe besturen, ten minste klaar genoeg om u hun vertrouwen te onttrekken! Uwe willekeur, uwe partij digheid,, uwe uitsluitingen hebben veel oogen geopend, en wat gij uitvindt of te riet om uwe nederlaag te verschoonen of uit te leggen, men mag zeggen dat gij versleten waart tot de grate; men was moê van al uwe zottigheden; en nu met al uwe vervolgingen en wraakne mingen mogen wij roepen luider dan ooit Hoerah! Iloerahhet is toch waar, En ’t wordt, ja, daaglijks zonneklaar Hij gaat om zeep degansche boel Hel is in Veurne 'l algemeen gevoel. Nieuwsgierigheid voldaan. Dat de katholieken met hun geld nog eeue brooddeeling doen aan al de armen, de liberalen zouden daar nog over kun nen, maar ter gelegenheid van dje dea ling den disch aanranden, dat kun nen zij niet verkroppen! Verdient de disch misschien niet aangerand te worden? Doet hij wat bij doen moet? Hoe handelt bij met de ka tholieke armen? De waarheid zeggen en de partijdigheid en uitsluitendheid en broodroof beknibbelen en schandvlek ken, noemt gij dat onrechtveerdiglijk aan vallen of aanranden? Wilt gij gerust gelaten zijn, sluit de armen niet uit, omdat zij willen gebruik maken van de vrijheid van onderwijs, aan al de Belgen dom de grondwet gewaarborgd. De geuzen vragen met wiens geld de katholieken hunne kiezing doen, en zij schijnen zelve te antwoorden dat de kiezingen gedaan worden met hel geld van de bisschoppelijke kassen of van de katholieke en zelfs liberale dib benLaten wij de liberale dibbon daar T ware le wreed dal die zouden geld geven voor de kiezing, en. na de kiezing, de kiezers vervolgen. Nu, de zoogezeide bisschoppelijke kassen die nen voor de kiezing niet, heeren geuzen, maai zulk geld wordt gcbiuikl volgens de inzichten der gevers, en waar de katholieken overal cigenllijk bun geld halen voor de kiezing, 'k zal 't u zeggen: leder katholiek, wiens siaat het vermag, doet vrij en ongedwongen zijn porie- rnonnaie open, en gcett volgens beliefte en goeddunken! Ik weel niet indien de fipnciraeons ook alzoo mogen rpre- Fcn revaar. indien de kopstukken der liberale partij een greintje vaderlandsliefde be zaten, indien zij in hel minst bekom merd waren met de toekomst van bet land, zij zouden een einde stellen aan de oproeringe houding van hunne partij, d:e een wezenlijk gevaar is voor bet land en lol de grootste tampen zou kunnen leiden. Vei scheidene vreemde dagbladen, on der andere uit Holland eti Engeland, hcblien, den toestand van Belgie be- sp'ckemle. reeds gewezen op bet ge vaar. ingeval eener i 1 'J of vermenging onzer instellingen, van eeue der tru u inge nu ofwel de aan mealing Frankrijk, ofwel se.hen Fiankiijk en non voor gevolg hebben. W,| zeggen ui geval van regeering- Itioslieid. Welnu, 7 is naar dien toestand dat de liberale kopstukken ons me', rasse schreden leiden, imiien zij in hun wei k niet verhinderd worden door bet wettig aangesield gouvernement, steu nende op de koninklijke macht. E>e Kamer. i Wij h’bben reeds gezegd dat de opening van don weigevemien -- 1 a,. grootste kalmle beeft plaats gehad. Na de zitting van Dinsdag, loendevolks- v<rt igenwoordigers do Kamer verholen, leb ic'i er heleedigende manifeslatien plaats geilid tegen M ij. Malott en Jacobs. Deze laatste vooral word door hei gepeupel be- le‘dig I. d >ch bij hoeft zich moedig oenen weg gebaand door de inanifesteerders. Ten 11 iir<i had in SI. Gudulakerk de <le mis voorden II. Geest pliats. Veel leden der rechterzij waren er tegenwoordig. Na de mis wachtte eene talrijke bende de rechter’.ij af. Er werd g’roepen A bas Malou! a Las Jacobs! Ihrr le roi! men wat iedereen voor waar houdt en zclts i ^ei,S Jun l,^e,'aal geweien! in de banden is gevonden geweest van een jongen van 15 tot 16 jaren oud, en een slecht werk van Voltaire bij een anderen die nog jonger was! Wij ver zekeren niets, 't is alleenlijk van hoo ien zeggen; maar de zaak is ernstig ze zou onderzoeken. De natte zak. De geuzen zijn woedend, omdat wij woensdag geschreven hebben dat zij de mannen die vrij hunne burgerlijke lecbien hebben durven uitoefenen, las- leitu, beschimpen en op de boosaardig ste wijze willen uithongeren. Het geen wij dan schreven is waar, en, se- deil dien, hebben wij er de klaarblij- kende en beslissende bewijzen van ge- I zien Maar nu, de liberalen, zegt ’i Vuiiblek, bandelen volgens bun gewetenf!zij zijn overtuigd het rechte pad ingeslagen ie hebben en zullen het blijve bewan delen! i" Dal is al geheel wel; maar boe komt hel, geuzen, dai over drie jaar, uw ge- welen(ü) geheel anders spraken dat hetgeen dan kwaad was, nu goed is? ’t Is eene tegenstrijdigheid, maar, voegen zij erbj wij bekommeren ons weinig daarom Geachte lezers, in al die aanhalingen uit liet geuzenblad, hebi gij geheel hel grondbeginsel en de zedeleer der libe- talenIn al hun spreken en schijven, in geheel hunne handelwijze volgen zij ï'oltaire, die zei alles is goed, als er profijt aan vast is! Recht, wétten, trefmlijkheid, menschlievendbeid, dat is al wel en geheel wel, als liet in de belangen valt van liet liberalismus; maar keeren de zaken, al die schoone woor den beteekenen niets meer! En liet ge weten(ü) waarvan zij zoo dikwijls spre ken de liberalen keeren hun geweten juiste gelijk een natte zak; zij kijken van waar de wind komt, en diaaien met hem, al ware bet tien keeren daags! Wel, de geuzen zouden u den kop in slaan, en nog handelen volgens hun ge weten; dal en ware maar een gedacht! i sel zijn (laar, om bel le bewijzen, al die i vol- cn loochenen i mis had e.ma verecnigmg plaats van de duidelijk kan bewezen worden. Hoort bier, geuzen die woorden van Voltaire staan in (le brieven die hij i schreef aan zijne boezemvrienden Ber- I1IivuU...b 1 ger en Thirioi, den 10, 18 en 21 Ofober ‘Ier kiezerslijsten. lijk de spieuke die gij aangehaaid hebt, klaarbjijkelijl. ii'chi hebben van op die maar ook nog de volgende De leugen is geene ondeugd, maar eene zeer I zÜHsu Pel Advertent groote deugd, als men er profijt kan i ri'el jjfcbtstreeks op uil trekken; gij moet liegen gelijk een durft het recht van duivel, niet verlegen of bevreesd of "pentlijk bel wisten. Hel bekent dan .ni vooreen tijdeke, maar stout weg, en i de partijdigheid; liet onrecht door Tack en Van Wanbeke: sekretanssm. MM. i( ..Hliberale burgervaders gepleegd! die genblik zeggen wij Ja. eenieder mag het weten. E32 1 n U de Dus hebben de liberalen er gestaan niet hunne ’.tbi'Kliiider Kamers! Rond 3 ure waren ze hier aan 't jubelen bi het ontvangen ccncr dcpcche welke de Zïgjpranl van M Mineur aankondigdc, en bcilcns kwam liet vaandel in de Esperance te voorschijn; doch een uur later viel de overwinning der libcra'en in ’t water en het vaandel werd haas tig ingeti )kken. -- -- V»ló De bestendig-.* deputatie van West-Vlaanderen heeft den t i dezer de benoeming van M. Pouchclc als sekretaris van I.cyscle goedgekeurd. Liegt maar, liegt maar, er zal toch I lui-., f 1 l'n.m.’iol.wpbnmn Na do I ...V. J-B MVUMIIUVII Vil lUULIICIIt'll 1 C- - zong insg’IlJKS i aumouencuuu.u. ..a 1 i 71’in d.inrmno fn vrnHon <’^2;

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1