i t i if I 1 I Woensdag 25 November 1884 40e jaar Donderdag heeft M. Beernaert geanl- joven I 1’"’-“ dan 1 1 volgens plaatsruimte. - Rechteilijke eer’hërsteïhngcn 1 fr. - Een’N'Tb cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 f/het ÏOÓ. I)c Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen dooi het Office de 1 urucitë, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkei-uilg-ver. Zwart.; Nummnstraal. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. y. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters I woord op de lange beschuldigingsakte I van M. Frère tegen hel katholiek utinis- i im’ie. Zijne antwoord is kort geweest UB uiiMiuiu...js r- - j meentevi ijheden. de bescherming van i hij heelt zich op het terrein dèr grond- ijverheid, de I Wet geplaatst en met historische feilen lands bewezen dat de leider der linkerzij de als gevolg daarvan, de rollen omkeert, wanneer hij de kalbo- inderinu der belastingen. Ijeke beschuldigt slechte burgers en 7 De kiezing van Philippeville heelt aan de liberalen van Brussel, Antwerpen, Namen en Philippeville meer dan iiwn derd vijf tig duizend frank gekost, hetgeen niet zal verwonderen, als men weet dat er tot 500, 1000 en zelfs 1500 frank voor de stem van eenen enkelen vlotten den kiezer is betaald. N' 2093 zijner ministers te doen wegzenden. Met uoodige voorzichtigheid heeft hij de gansche waarheid voor het land bloot gelegd en do schandelijke handelwijze gebrandmerkt van de mannen die zich nu voor koningsgezind willen uitgeven, na den koning met revolutie, wegjaging en republiek te hebben be dreigd. 11 ij heeft de bewijzen gegeven van de samenzweering door de geuzen gesmeed, om op den wil des konings te drukken. Onze vrienden, zegde hij, hebben den koning gewaarschuwd; de uwen hebben hem bedreigd en belee- digd, om hem te kunnen overheer- scheh. Tüsschen eenen koningsgezinde die den vorst vet willigt dal hij op den verkeerden weg is en de geus die zijnen Vorst met het lot van Lodewijk XVI en Marie-Arltoidclle bedreigt, ligt er eenen afgrond. De geuzerij heeft die miedaad gepleegd om der. koning schrik aan te jagen. Deze welsprekende redevoering zal een brandmerk blijven voor de liberale parlij. indrnk gemaakt op de rech- zien wat de uiiersie linkerzij is geweest, zal ongetwijfeld geheel tiet die zich openlijk oproerig en vijandig d.'.i rrr.-inisten bijval hebben. I aan de grondwet heeft getoond. Dit vvas als een enter koud water over de hoofden der libetale kopstukken ge goten. Na M. Beernaeit is M. Rolin recht gestaan, en op eenen oogwenk waren al de banken bijna ledig. De gewezen ininister-alzetter was, zoo als altijd geweldig en wilde zich kwaad toonen; hij gelukte er slechts in zich belachelijk te maken. Wat het meest heeft doen lachen was zijne be kering dat er nu 10 ministers zijn in plaats van 7, waarop'hij zeer ernstig aandrong. Dan viel hij uit tegen de katholieke drukpers, welke hij zegde vijandig te zijn aan hel koningdom en aan de Grondwet. Aan M. Jacobs woorden toegeschre- ven hebbende welke deze niet had ge sproken, kreeg hij een krachtig en ver pletterend antwoord. Aan de liberalen, die zich durven aanstellen als verdedigers van den Koning, herinnerde M. Jacobs hunne eensgezindheid met de repubiikeinsehe parlij en de eenparige stemming der i liberalen voor citouen Janson, den gc- kenden republikein en socialist. Woensdag beeft M. Frère opnieuw bet woord gevoerd tegen liet ministerie Wij hopen het, doch wij durven het dat geeh ander ongelijk beeft dan eene plaais-rte ■•bckleeden, welke hij iievei voóT zijnéigèn en voor znne vrienden zou gehouden hebben. Volgens trem zijn de katholiekeneeneparlij van oproerma kers geworden; de schoolwet is een monster van onrechtveerdigheid en de ministers hebben den koning aan de diskussien der drukpers prijs gegeven. Onder voorwendsel den koning te verdedigen, heeft M. Frèré een aantal verwijlingen uiigebracht welke op don koning terug vallen, aangezien het Z. M. is die de verandering aan het minis terie heeft geeiscbt, en dat dit heeft plaats gehad onder den invloed eener onwettige en oproerige drukking, welke M. Frère, min dan iemand anders, het recht heeft te verzwijgen. Volgens M. Frère moest het minis terie, ten gevolge der gemeenlekiezin- gen, de Kamers ontbonden hebben. Een ministerie dat over eene meerder heid beschikt, sterker dan er ooit eene bestaan heeft, zou dus opnieuw hel land moeten raadplegen hebben, en dat na eene kiezing die, in haar geheel gunstig geweest is aan zijne partij. Het zijn maar de liberalen die toupet ge noeg hebben om zulke ongerijmdheden vol te houden. M. Jacohs heeft geantwoord en de dat zijne politiek in niets zal verschillen met die van zijnen voorganger; hij beeft met cijfers bewezen dat het al j leugen en valschheid is wit de li berale gazetten over de niebwe school wet vet tellen. De wei is overigens gnnstigcr voor de liberalen dan voor de katholieken. De liberale gemeenten zijn volkomen vrij bun liberaal onderwijs te behou den, terwijl de de katholieke gemeenten verplicht zijn een aanzienlijk wachtgeld te betalen aan do onderwijzers soms zonder leeilingen welke zij afdankeu, ofwel de gemeenteschool te behouden, i indien 20 huisvaders het eischen. Daar waar de gemeenteschool godsdienstig wordt, vallen de katholieke scholen. De liberale gazetten, zegt de minis ter, klagen puttin in den grond over de arme en ongelukkige onderwijzers, die op straal gesmeten worden zonder toekomst, zonder brood, en schier zul len moeten sterven van honger. Dit is eene schandelijke comcdie welke men speelt, met de onderwijzers als stervend van honger voor ie stellen. Ten gevolge van de afschaffing van eenige normale scholen waren er 140 bedienden in beschikbaarheid gesteld. 75zijn weer in bediening,dus blijven er nog 65 over. Bovendien waren er in dm scholen een aantal leeraars en be dienden die er ganseb nutteloos waren, als advokaien enz., en onder die 65 beklagensweerdige onderwijzers die als martelaars voorgesteld en op straal gesmeten worden, zijn er die een wachtte d trekken van 60C0 frank. Zoo hebben wij een onderwijzer met em» eenvoudig diploom die 6,800 tr. wacht geld trekt, anderen die 3,500 fr. heb ben; een piotessor van gymnastiek heeft 2.700 fr eene dame, professo en van beleefdheid, gentel 3,600 fr. eti verschil'ige andere dames en mamzellet- jes krijgen 3333 tr., 3533 fr., 2116 fr., en de wachtgelden van 1200 tr. zijn bij lange niet raar. Wal de lagere onderwijzers betreft, een vijfde ten minste dier op straat gesmeten martelaars hebben meer dan 23 jaar dienst en zullen dus hunne volle jaarwedde trekken. Zij hebben niets meer te doen en verliezen geen enkelen centiem van hun traktement. Dan zijn er een groot getal die meer dan 13 jaar dienst hebben en drio vierden van hunne jaarwedde blijvejh behouden, die nog verre .s boven de- landbouw handel en n •ij mogen dus zeggen spaa.-zaatnheid in hel beheer van nu ook aan hel kabinet I jieke beschuldigt slechte burgers en Deze redevoering heeft eenen uit- j oproermakerste zijn. Dij heeft doen muntenden land dour, dw groolsten bijval hebben. Politieke beraadslaging in de Kamer. Dinsdag is in de Kamer van volks vertegenwoordigers de beraadslaging begonnen over de ministeriele krisis en de verandering in het ministerie. T Is M. Frère, wiens ondervraging sedert acht dagen was aangekondigd, die eerst en lang heeft gesproken, om vragen te stellen welke hij zich haastte zelf te beantwoorden, als of hij vreesde een ander antwoord te krijgen, dal niet naar zijnen zin was. Volgens M. Frère T was te voor zien is de kiisis niet opgelost gelijk het zijn moest, omdat zijne tegenstre vers aan hel bewind gebleven zijn. Ook in zijne redevoering straalt vooral de spijt door dat de leider der linkerzij zijne betreurde portefeuille niet heelt 1 km in o n tórugbekomen. Volgens liem zijn de gemeentekiezin- gen zoodanig de veroordeeling der schoolwet geweest dat er geen an der ministerie meer mogelijk was dan een liberaal, bereid om de schoolwet af te schaffen en lot de onglukswet lerug te keeren. Vervolgens vroeg M. Frère uitleggin gen over de verandering van ministe rie, welke hem des te. zonderlinger voorkwam zoo gebaarde hij daar zij niet veioorzaakt is geworden door eene stemming der Kamers, maar zelfs buiten den weigevenden zittijd heeft plaats gehad. Ten slotte wilde de ge vallen minister weten of de herinrich ting van het nieuw kabinet, onder voorzitterschap van M. Beernaert. moest aanzien worden als eene verandering van personen of eene veiandering van politiek. Daarop heeft M. Malou seffens het woord genomen om te verklaren dat de verandering in hel ministerie hel feil is van den koning en van niemand an ders. Na deze verklaring, heeft M. Beer- naerl eene krachtige en merkweerdige redevoering uitgesproken. De eerste minister zegde dat hij, voor wat betreft de ontslaggeving van MM. Woeste en Ja cobs, gevolgd door deze van M. Malou, hij als minister geene uitleggingen te geven had over de voorrechten waar van de koning had gebruik gemaakt, erbij voegende dat indien hij, minister, de verantwoordelijkheid van dit feit op hem nam, hel eene grondwettelijke ver- i antwoordelijkheid was en niets meer. Vervolgens heeft M. Beernaert hel program van het gouvernement blool- dat. behalve de trouwe uitvoe- ,..,g der schoolwet, nog zal bestaan in de uiEirciding der provinciale en ge- '■''T .Y’ degelijk de uitdrukking t"l 31 December aan- zijn van land staande, zal de Velbxaar '■‘■delom; gezonden worden mm gl de per- niet verzekeieu. sonen die eene inschrijving nemen voor het --• - (ieiieele jam lSb'5. ij raden zoo wel de oude inschrijveis ■ds de nieuwe aan, hunne inschrijving voor 1 85 in de post te vragen. ZSaNticlt en l’Iiilippeville. Volgens de liberale gazetten moesten de kiezingen van Hasselt en Philippe ville, voor het bestaan of niet beslaan van T ministerie, eene klinkende belee- kenis hebben. De val van een dezer ministers zou ’i signaal zijn geweest van eene nieuwe en dwingende slraatbeweging, die den Koning moest doen besluiten om op nieuw hel ministerie te verbrokkelen, .4 zelfs in zijn geheel weg te zenden. En waarom niet De kiezing van 18 november had dus, volgens de verklaring der liberale pers ue oppermachtige beteekenis zij ging beslissen ovet het al of niet voort duren van hel kabinet cn de meerder heid In waarheid was dit weer in eene val- sclie sidling; die twee kiezingen, in gansch bijzondere omstandigheden ge daan, konden de kiezingen van de al- gehcele hoffi des lands niet om werpen. Doch dewijl de liberalen nu eenmaal die stelling hebben voorgezet, moeten zij ze ook voor de twee kanten aanne men; indien wij, volgens hen, op de gansche linie geslagen waren, wanneer wij in de kiezingen do neerlaag hadden ondergaan, dan zijn wij ook natuurlijk op de gansche linie zegepralend, nu wij ie Hassell en le Philippeville de over winning hebben behaald. Dat is niet Te ontkennen Ofschoon do geuzerij onbeschoft genoeg is om het voordeel der posilio alleen voor zich le houden. Welnu, hoedanig is de toestand van de kiezing van den 18 dezer? De geuzerij is in de twee kiezingen op de klinkendste manier geklopt ge worden; te Hassell is zij zelfs niet dur ven opkomen en zij erkent dus dat zij daar niet de minste kans had om onze politiek te doen af- en de hunne te doen goedkeu i en. Alle krachten werden dan ook tegen do kiezing van Philippevelle gericht: men heelt er den muilezel metgoud ge laden i.un gebracht, zegt de Patrie; men heeft er al de liberale trucs aangewérd, die in de laatste kiezing eene rol hebben gespeeld en. niets heeft geholpen. De eenige stemmen, die men door deze deugnielerijen aan prins do Cara- man ontnomen beeft, nemen niets weg van den geest 'les lands deze verklaar de zich ui juni tegen de verkwisten Je schoolwet, legen de bloedzuigende be lastingen, legen den liberalen willekeur - en tiij deed dit andermaal verleden dinsdag Te Hasselt niet durven opkomen, te Philippeville geklopt worden en toch wil die de liberale pers doen geloovc" dal de geuzerij. zoo niet sloffelijk, toch... zedelijk gewonnen beeft. ring De kiezing van der. 18 november had tengevolge der positie door de liberale pers aangenomen, een groot belang verkregen en wij dat die uitslag r.:. eet’C nieuwe .sterkte heeft gegeven. Zal hei nu de rneoielijklieden. die men bet gedurig in den weg werpt, doorgeworsteld zijn.? Zal men eindelijk Jcr.-.ij de'fiodge ambtena; rswcield en aan 1 Hof zien, dal do mecidcrlteid en haar Vrijdag heeft M. Thonissen, minis ter van binnenlandsche zaken en on derwijs gesproken. Hij heeft verklaard die van I heeft met cijfe zaken op hunne ware plaats terug ge- zet. Hij heeft de verantwoordelijkheid over den toestand gelegd op de li beralen, die ze inderdaad verdienen, want 't is die partij die den koning in *t spel heeft gebracht. Wat de schoolwet betreft, deze is, volgens M. Jacobs zelve, min gunstig voor de katholieken dan voor de li beralen. Vervolgens heeft M, Jacobs aan de liberale partij rekening gevraagd van de schandelijke middelen welke zij in het werk heeft gesteld om den koning twee S 1 6 -/ —fcwwmui» ji. Ut »v 1 Hl£ nyv.. _r ij (*n 1 J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1