I b I T Woensdag 17 December 1884 N 2096 hoofd, die slechts eene kleine rniuder- in cenc 1 Ge ziel, vrienden, dal de geuzen der was v 3 ver we* zenlijken en 8,500.000 frank op het laiien, der onnaarden aangenomen geweest. hem seffens van geroepen, en M Béér nacrl voegde erbij deiijken dwang te gebruiken. 40’ jaar {)e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucité, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. - Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. gen van uitgaven, door de rechterzij der Kamer voorge- steld, verworpen bad, en de heer Graux voor 1885 een budget bad aangebo den, sluitende met een te kon van 3,562,284 fr., verscheidene millioenen beneden het ware deficit, uitoorzaak van de overdrevene vooruitzichten der ontvangs en. Zij drukker, den wensch uit dat het ministerie op den weg der besparingen voortga. 6° Zij vragen dat de ongelijkheden en de onrechtvaardigheden der kies wetten verdwijnen; 7“ Zij vragen het onmiddelijk on derzoek van al de maatregels, welke van aard zouden zijn, het lot der wer kende klassen te verbeteren. Te rekenen van heden c. A -ƒ tüt December aan- kJó-r*—slaande, zal de Velrnaar kosteloos gezonden worden aan al de per sonen die eene inschrijving nemen voor het «ieheele jaar 1885. ll’y raden zoo wel de oude inschrijvers als de nieuwe aan, hunne inschrijving voor 4885 in de post te vragen. wij zijn eene vrije mcTrdeihdd‘wmrd zitting duor eeueu opstellu dcc Chroni- nige liberale gazetten, die er hoege naamd geen gebruik van maakten, is in geheime zitting afgeschaft. Dus eene besparing van 38,000 fr. Vervolgens zijn de budgetten der do tation. der onwaarden en teruggaven 16" eeuw dien akeligen kreet niet uit gevonden hebben! De bloedhond A.’va was heen. Den 8 November fo76 bad de Pacifikuue Geul plaats gehad. lang gewachte vrede Maar Willem van Oranje, tweemaal er, volgens het militarismus of knoppenblinkerij noodig waren, en die bekentenis heeft voor het land eene groote waarde gehad. Hel is dus er kend dal de verzwaring van goed en bloed voor een overdreven groot leger, allemaal van de liberalen gekomen is. Dat men dit nooit vergete in de toe komende kiezingen. Hel zijn de kiezers die in deze verschrikkelijke vraag uit spraak zullen moeten doen, door tegen het liberalismus te stemmen. Hel is die partij welke al onze kinderen naar de kazern wil sleuren, die onzen laatsten duil uit de beurs wil kloppen voor het overdreven soldatenspel. Op bet einde der zitting heeft M. Wil- lequet, liberale vertegenwoordiger van Gent, het gouvernement ondervraagd over de handelingen van het gemeente bestuur van Nederbrakel bij de toepas sing der schoolwel, namelijk de niet- aanveerding van kinderen die niet in de gemeente gehuisvest zijn. Uil hel ant woord van den minister is gebleken dat de gemeente geene kinders van andere’ gemeenten officieel moei onderwijzen. M. Malou heeft ten slotte voorgesteld een einde temaken aan alle geld- en tijd- verkwisteude woordenkramerijen en m te be ginnen. Dit voorstel beviel natuurlijk niet aan de visschers in troebel water, do d> de meerderheid heeft bet aange nomen. van De zoo daar. verrader, wilde niet. Hij moest alleen heer en meester zijn in gotisch Neder land. Hij uitte den kreet Liever Turksch don l*dn]Kch Het bi ocdei bloed slroomdo op twin- Hê slagvelden. Öelgie viel terug onder hol juk van den vreemdeling. Liever Turksch dan Paapsch! De ifil/.itinige tyiim Jozef II was ver- i;J. Üms vaderland ademde vrij. |jefl 11 J.nmiiii 1790 hadden Je Belgische provinciën, zich in ecu geiriecmeiie>t .sjamgesloltii ouder Je lalititvoiii! leiding van Vaudernoól. Be liberale pariü, met Vor.ck aan het Liever Turksch dan Paapsch! Die spreuk staat aan het hoofd van het liberaal program. Zij weerklinkt in alle liberale feesten. Zij schitieit in alle liberale betoogingen. Ziet hier baren oorsprong Het program der katholieken. De afgevaardigden van den Bond der Kringen en andere katholieke association in algemeene vergadering op 8 Decent* ber 1884 vereemgd, hebben de vol gende beslissingen genomen P Zij protesteei.cn tegen het wets ontwerp voor het inlichten eener na- tionale reserve, uitgaande van de heeren Frère, Bara, Rolin, Van Humbeeck, Graux, OlinenGratry.cn dal inaan- zienlijke maal de persoonlijke en geld- delijke lasten der burgers verzwaart. Zij verwerpen alle vermeerdering van militaire Izsten. 2" Zij drukken den wensch uit, de wetgeving de provinciale en gemeente lijke vrijheden te zien uilbreiden, over eenkomstig met voorstellen van de leden van de rechterzij der Kamer. Zij vragen onder ander de benoeming der sche pen door de gemeenteraden. 3" Zij komen op tegen elke ver nieuwing der schoolverkwistingen, die, onder het liberaal ministerie, eene ver- hooging van elf millioen, op het bud get van het openbaar onderwijs, hadden te weeg gebracht, en de gemeentelasten merkelijk vermeerderd hadden. 1° Zij vragen de volledige toepas- singder wet van 20 September 1884; dut men de bevolking geene ledige scholen en geene nultelooze uitgaven oplcgge en dat overal do wil des huis vaders eindelijk aanhoord wordo. Zij bestatjgen mot voldoening dat de wet van 16 September 1884 met 2,647,100 de belasting heelt vermiti- Het Romeinsch Rijk van bel Oosten, door inwendige twisten verschenrd en door Mabometaanscbe legers bestookt, neigde tot ondeigang. De laatste kei zer, Kotisianuj'n Diacosès, bad van de Grieksche scheuring atgezien en was lol de katholieke Kerk teruggekeerd. Hij had gansch Europa algcloopen om de kristene volkeren te bezwoeren een leger tot verdediging van Konstanti- uopel al te zenden. Maar de liberale bevolking der hoofd rad waakte oprocrslechts 7000 Vcri&iahec en Genueezen mochten in de stad komen, na van den Paus af gegaan te zijn. /Terwijl Mahomet 11 met 260,000 man de muren van de Grieksche hoofdstad belegerde, had eene groote politieke optocht plaats, eene betooging tegen den Keizer die in de katholieke kapel lag te weenen en te bidden. Uil honderd duizend monden klonk de kreet die tol in bet vijandelijk kamp geboord weid Liever Turksch dan Paapsch! Zij zijn dionken! zegde de Sul tan. Dezen nacht loopen wij storm. Niemand werd gespaard b j hon derd duizend weiden mannen, vrouwen en kinderen verwurgd of a.m de zwaar den gestekeu. Elf dagen duurde de mooiderij. Het kruis werd van de i.ooidkeik van Sie. Sofia geslagen en dogi do fn.lve maan vervangen. De be- ■■•reiving was uitbet Oosten verdwe nen.' Zij waren toen Turksch en hunne nakomelingen zijn bet nog. Liever Turksch dan Paapsch koophandel, de nijverheid en van den ianduoifwer ter hulp te komen. Donderdag bij de heropening der zit ting, heelt de minister van oorlog het wetsontwerp nedergelegd waarbij het kontingent voor het leger in 1885 wordt v tg s leid. Na de herbenoeming der leden van de rekenkamer is de beraadslaging be gonnen over bet wetsontwerp waarbij een krediet van 500,000 Ir. gevraagd wordt voor het wachtgeld deronder wijzers. MM. Carlier en Rolin hebben eene uur aan een stuk gezaagd óver de ellende hunner onderwijzers, die be- spoitelijke legende, waaraan niemand gelooft. Zij stelden voor die som op 1 millioen 200,000 fr. te vermeerderen, een balt millioen zou dus niet ge noeg zijn voor de heeren .zonder .werk en M. Houzcau vroeg dat al de schoolmeesters door het gouvernement zouden betaald worden. Onnöodig te zhggen dal het gouvernement die voor stellen van:de hand gewezen heeft. MM. Carlier en Rolin hebben zooveel aantrek gehad, dat er geen twintig le den meer in de zaal waren, als zijn uit gesproken hadden. Vrijdag werd nog wal over dezelfde zaak gesproken en dan is hel krediet van een balt millioen, door hel gouver nement voorgésteld. aanveetd. i Daarna heeft de Kamer, in geheime siciud. Het beknopt verslag dei kamer- hoofd, die slechts eene kleine minder- 5° Zij bedanken het gouvernement i die beid uitmaakte, wilde de groodbegiuse- mdal het budgetten heeft voorgesteld len der goddelooze fransche filosofen aan die in hun geheel 10,559,480 fr. be de i’egeeringswijze loegepasl zien. Het sparingen op het gewoon budget volk weigerde. j r 222 Wat deden Vonck en zijne aanhangers? j buitengewoon budget, daar het vorig Hun kreet klonk Liever Turksch dan liberaal ministerie integendeel stelsel- Paapsch! Zij scheurden zich van hunne matig alle vermindering! medeburgers los en gingen te Rijsel en te Parijs oproerige komitciten vormen en het Fransch volk aanraden Belgie te overheerschen. Het verbond van Reichenbach,dat ons aan Oostenrijk teruggaf', bad nog geene uitvoering bekomen; de Fransclien vie len in ons land en pleegden er al die plunderingen en gruwelen, die nog in T verschrikt geheugen onzer bevolking voortleven. Liever Turksch dan Paapscb! Ziedaar de geschiedenis! Wat al ramp en tranen spreeuk! Belgie is nog paapsch gelijk voor heen. ’t Is te zeggen katholiek van godsdienst, gebeent aan zijne aloude aard en zeden. En de liberale kreet luidtLiever Turksch dan Paapsch! Dat is Liever den vreemdeling dan liet va derland Liever de slavernij dan de vrijheid Waar is dan de vaderlandsliefde der liberale partij? Wat beteekenen hare eischen om een machtig leger? Haar voorgewende af schuw van den vreemdeling? Bittere spotternij Plunlsdljk. Zij houden attn |1U|) wuotdIn liet 51. l’ière leeft bekend Jut tielibrrglc ^lad kondigden de geuzen anti dat zij partij altijd de ma 'régels genomen heelt ons de eer niet meer gingen aatiduun ■>e Kamer. Do groole «oorientamerij var, Ie 11]W gevallen ministers Fiere, Bara, Rolin, n;, i -B, en de ongerijmde ondervragingen over de gendarmen- in burgerskleeren, de reserve, de op straat gezette school meesters, enz., zijn deze week wij zeggen niet geëindigd maar opge schorst, en de Kamer zal nu wat nuiiig werk kunnen afdoen. Dinsdag was het weeral eene verlorene zitting M. Bock- stael sprak over de reserve en klapte meer dan eene uur, om te bewijzen dat er veel meer soldaten in Belgie noodig zijn. Maar deze zitting beeft dal belang gehad dat nu iedere twijfel omtrent de afschuwelijke reserve verdwenen is. De minister van oorlog heelt verklaard en zijne, woorden zijn door M. Beer- naflit, hoofd van het ministèrie, beves tigd géwordén, dat er onder de’ katho lieken geene meerderheid bestaat voor eene verzwaring van militaire lasten. Na dat M, de gepensionneerdé .gene raal Meijay, onafhankelijke van Brussel, de inrichting van een nieuw leger van 30 duizend man ten sterks'e bad aanbe volen. heeft M. Coomans, de onver zoenbare vijand der kuoppenblinkerij.tot de partijgangers der reserve vlakaf ge- zeid Loop naar den duivel niet uwe re serve! Vervolgens heeft hij' de uiigaven beknibbeld die men jaai lijks, doet voor de soldaterij. Dit spel, kóst jaarlijks 72 millioen én men heelt meer dan I0Ö mll- lioeii voor de forten van Antwerpen verteerd. Woensdag 'is de beraadslaging óver de reserve gesloten. M. Frère bad nog i ^oo.i»S.voor.l885 ge: de katholieke meerderheid zou opleggen; I ,i I erscbiilige zijden toe- 1 f,Uc- en Bijzonderlijk bestemd 4 j. dat hij er nooit zou in lOeSteiiunen ze - denjken dwang (e gebruiken. Vervolgens schandvlek N. Notbomb het ontwerp i «ri .reserve ran 't gevallen mimsiene. vt !gt,ls we!k ko^(i' derd, welke uit hoofdeer aecijhseu op Jlp Wk:’kmÏÏnjJdïim de oitdiidsene sterke drenken, op de be- 1 dalootóteilir i a teli^toldigen «oog. Z.j wmtaM tafe bij b. ilEc, 22'2 d,! de ons de eer niet i I i DE VEURNAAR .-j at - -t ttU| UCV .4 <4 I II ILZftff

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1