Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drókker-uitgever, Zwarte «onnenstraat, 4, uitvoereu. en dan ons ,pn- tners! En huil van dat buigen 'en |>ben er de wanluidcndlieïd'v en op zulke witze ,„T, en he melden dat volk op, omdat zij hel noo- i Vadpr-, laiïdsch werk ie voltrekken! Ei- Maar zonden ‘er bier ook doet’, ina i onder da tirn-c e 1 ven M Fiére. Hij bevalen zijn? Is bet nmi 1 t. heeft bewezen dat de liberalen m .GjaiJt gmeentekiezn- Lot itu.i Kirzins te Antwerpn. Gisteren is M. Van Put, katholieke de spaarzaamheid; wij willen dat kandidaat, tot senator van Antwerpen'- g'am 1 1 gekozen met 6204 stemmen, legen 3241, i hebben reeds de uilgaven mei 10 i/s openbare' opinie"' gegeven van den liberalen kandidaat, M. millioeti verminderd; «'L - Binit. Er waren 14,548 kiezers tegen- wooi-dig. ■>e Hamer. Dinsdag heeft de kamer zich einde lijk met de zaken van ’t land kunnen bezig houden, namelijk de bespreking van hel budget van ’s lands middelen. Bijna al de liberale kamerheeren waren I afwezig. Dit bewijst den iever en de bekommering dier mannen voorde be langen van het land. Zoolang als men Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Aunoncun 20 cetilimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reehtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 Ir. het 100. f>e Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuilenland worden ontvangen door het Office de Pcblicité, .Ifagd.denastragl, 46, te Brussel. te Venrne, en in de Postkanlooren. tijd 63 inillioen op den gewonen dienst de heeren De Hoon, te kort gekomen zijn, dat zij bovendien ontslag hebben 26 millioen nieuwe lasten hebben legd en i openbare schuld vermeerderd. Dc Drukpers. Het is een onbetwistbaar feit dat de drukpers heden eene macht is geworden welke veel goed, maar ook veel kwaad stichten kan. En inderdaad, de drukpers beschikt op onze dagen over het lot van keizer rijken, koningdommen, keizers, konin- gen en prinsen; zij slicht en vernietigt ze, zij verheft en werpt ze omver, vol gens de belangen die zij dient. De drukpers redt of doodigt een volk, omdat zij de zeden zuivert of verderft. De drukpers, in een woord, is de vreeselijksie vijandin of de dapperste voorvechtster van samenleving en gods dienst. De vrijmetselarij iieeft altijd bare macht weten ie waaideeren en er met eene wonderbare behendigheid en standvas tige hardnekkigheid welen van gebruik te maken. De katholieke partij vergeet niet alleen le drukpers, maar bevecht baar soms ten onrechte. Geene goede wetken kan men aatihn- leu, of de katholieke iever, ondersteu ning en r.elfsopofTeriGg stralen ei door. Aan de drukpers alleen weigeil zij soms <1e geringste ondersteuning. Deze handelwijze is hoogst te beiieti- i en, .va<it godsdienst, vaderland en volk lijden en kwijnen er door. Heilet) dat de strijd tegen godsdienst en Kerk zoo hevig is, zouden vele katlió- in’km» hunne onverschilligheid jegens dé katholieke drukpers moeten van kant stellen. Dagelijks verspreiden de liberale ga zenen gebeele vrachten leugentaal en laster over het land; dagelijks versma- den. begekken en bespouen ,1, wal w. lf 2(| op aarde {dierbaarst is, en met duizelt- J den katholieken Heft men aan die wei- g< ren bet hunne bij le dragen on die vrijmetselaar.sche goddeloosheden ie be strijden en de waarheid in hare helder- heid ie doen schitteren. Zuilen de katholieken in deze betreur- lijke houding blijven volherdcn? •’Wij hopen neen.... i Immers alle katholieken van goeden I Wil kunnen inde maal hunner krachten e katholieke drukpers voorslaan en h> voordeéligen, 'niet haar inlichtingen te versc.hallen, haar aan le bevélen. met fijiar aankondigingen le bezorgen, enz. Wie weigert zulks le doen is een flauwhenige katholiek! Katholieken, verspreidt de katholie ke dag- en weekbladen, prijst ze aan, bevoordeeligt ze zooveel het in uwe tnnnoeu, eu uuuer uei mi macht is, bezorgt ze goede inlichtingen r!all0”alc gddveikwisting, en gij zult eenen onschalbaren dienst k‘”t van H bewezen hebben aan de groote zaak van godsdienst, samenleving er. vaderland. Deprey, en Cie hun ..i gegéven? Heeft M. De >n nieuwe lasten hebben ge- Hoon, opnieuw gekozen, niet gewei- met 22 millioen jaarlijks dc gerd'? ’t Is’t nieuws dat wij gehoord schuld vermeerderd. Dat hebben; wat ér van is, weten wij juiste maakt 370 millioen. ~T' niel; maar er is toch jets! O de liberale Donderdag is hel budget van wegen en middelen bij eenparigheid der aan wezige leden gestemd geworden. Vrijdag is het budget der openbare schuld bij algemeenheid van stemmen aangenomen, alsook eenige voorloopige kredieten te gelden op de budgetten van uitgaven voor 1885. Zaterdag is het kontingent van het leger beloopende tot 13,300 man, aan genomen door 80 stemmen tegen 8 en 2 onthoudingen. JPlaatselijk. Eer. philosoul heeft ieversgezeid of ge sein even dal «het woord aan den mensen is gegeven geweest om zijne ged.'clitcii te verduiken! De philósoot en andere opstel!, i s van ïvuilblck toónen sedert eenige1'weken dat zij van het gedacht zijn dat Let wóórd aan dep njp^sch gegeven is geweest om te .../zwijgen en le gapen gelijk gësple- ten stokken! Wij wuen well 'dal 'lle li- :i i dt-'kiézing,J’sdfifik- grootste 1 k<lijk gckitmki in gespletó!!ijs',.maar, mde de ,ie|s dal'ür'aakt, of Splijt”geeft nö^iil dik .„.c en wijls vidseiid t(oom I. v.'dsche todnen Barn zoovéél gewag tiijeken in de Ka- I nogïaus.in j Jur. r.'/n7ie,W<M\ljóudeii ook en 't ge- cp! Eene maand, iv.ee ‘maatiden na de -b willen kiezing, 't was een gedini ch eii ge- iwec katholieke minislers j schreeuw van de andere wereld' in den 1Moniteiir van ’t stadhui/nog vöov acht dagen /n de geuzen spraken er drit- j lig eu bedreigend! 'tWaïcn vyl.-cbc,loo- i neu, gelijk ik koom te zegger.-; wij L b vaï: getoond lat wiivoor Hel nieuw katholiek ministerie heeft de geldverkwistingen voor ’t officieel geuzenonderwijs van vier millioen inge- kortEn’t Advertentie-blad zegt dat’ af grijselijk is! Ah, die liberale opeters! En dan jankt en kwijlt het ovci den toe stand van sommige onderwijzers en onderwijzeressen die op snaai ge worpen zijn Ja, de minste met 1000 frank wachtgeld on velen met twee, drie en zelfs vier duizend Ir.Nietwaar zij zijn te beklagen? Wij kunnen er nog bij voegen dat sedert 1879, mamzel zijn zoo een liefelijk postje was, dat er bij benden naar de normale scholen die zij viudei: konden, ’l is gelijk waar, en de lasieiibetalers droegen de kosten af! Zwijgt van die nieuwe schooi wet, geuzen.,zij is veel voordeeliger aan u dan aan ons, en ware hel niet dat wij welen dal er altijd iemand is die de katholieken in hunne rechlveeidige handelwijze te genhoudt, wij zouden nooit gepeisd hebben dat i.ct in hel gedacht kon ko men van katholieke ministers zoo eene wet voor te stellen en te doen stem men. De liberalen zouden moeten alles hebben en de katholieken niets, zelfs onder een katholiek ministerie! Daar is ’i plan van de liberalenMaar, geuzen toch, kout gij met eigen geld niets doen voor uw liberaal onderwijs? ’t Adverten tie-blad, scan eet' nog over eenige maan den dat de grootste fortuinen hier in Veurne in de handen zijn van de libe- inien; wat doen zij met die fortuinen? Laten roesten eu fninigen? Welaan dan, liberalen, toont uwe mildheid en edel moedigheid, en doel wat de katholieken gedaan hebben en nog doen, zult gij mogen spreken van. derwijs en onze scholen. partij zal hier nog lang hare klopping van 49 October gevoelen, ook zij mag; na ’t waie treffelijk volk jaren en jaren getergd en verdrukt te hebben, dat zij maar geheel ten nictc ga: werken zij met hel dynamiet! E zeggen dat de doctrinaire») mei dat volk hand in hand gingen in al de kiezirigen, want zonder de radikalen, rejiubliekeinen en communards, de in- dependenten wonnen:ie Brussel en te Antwerpen in de gemeente-kipzingEn ji'.’s1 d 7 1 Is mporderijen j bera.lerij h'ier, sc l.-ii'd de, j .iels’uai’rtrai.kijüf splijt'; gceft ni-jgbl dik en wijls vaisem-loom '11vaische LOanen .a- I r.ogtaus in ‘i .-ïur- rtfntie.blad hóuden ook rn_ ...D'.’ volk heelt de koning willen kie’cing/ ’t twee katho ipIcp minis,... i wegzenden! En de liberitlan ondervraging geantwoord dat, ffi-zien j ^n dartoiï'^'o^1' ‘Üe’ den s echten toestand der geldkas, de d.g hadden om hbo tabaksbelasting dit jaar nog niet kan i I afgesöhafi worden. Hendige pa. tij M. Malou heeft vervolgens op geestige en doorslaande wijze geanlwóord op en radikalen de jammerklachten Dc geuzen van Veurne hebben het gemunt op de Brnsselsche radikalen, die hunne radikale politiek willen voortzetter) en de liberale partij in Bros- i7Viluoll M ue normaie scb0len *‘‘1rin e’ biengen. j^kk^n! De liberalen zochten ze al op t Is ons gelijk wie de overhand heelt 1 j;,. in Brussel de doctrinairen of dc radi- kalen; alleenlijk zeggen wij dal zij alle twee eenen hevigen haat dragen tegen den katholieken godsdienst daarin zijn zij eens, en voor overige, vechten zij voor de eeieplaatseu en de veile postjes. Dc doctrinairen hebben het reebrniel de radikalen uil ie schelden en te verwijlen; want deze laatster,, in hunnen «vooruitgang,» volgen maai de politiek die regelmatig volgen moet uit de liberale princiepen. De doctri naire)) willen half wege blijven staan; maar niet te doen, hunne piineiepen zijn verderfelijk en oproerig en niets dan wanorde en regeeringsloosheid kan er uit volgen. Eu nog durft het Adverten tie blad drukken dat hel iiberalismus welke nog j de veiligheidsklep is dtr maatschappij, net het te en dat, zonder het liberaiismus, het maatschappelijk gebouw weldra in de I lucht zou springen en vernieling en I dood rond zich verspreiden Is het niet geheel het tegenoverge stelde? Zijn liet de radikalen niet, de progressisten, de republikeinen en dc communaids en al deze die dc «li berale princiepen volgen en toepas- sen die het maatschappelijk gebouw in de lucht doen springen? Zwicht u van uwe makkers en kameraden; want in Rusland, in Duitschland. in Frankrijk i werken zij met het dynamiet E:. zeggen dal de doctrinairen met d"‘ Mi UC kiezingcn. want zonder de radikalen, republiekeir.cn en communards, dependenten wonnen ie Brussel den SJtptember, ii. 'de i_„, van llrasrèl, dal volk «as de en vormde waarvan Fiére voor ’t geschreeuw van politiek, op straal gezette en ver hongerde sciioolmeesters pastoors en nonnen spreekt, zullen zij daar zijn om hun woordeken te zeggen op de on wetendheid der priesters, enz., maar als het ’s lanfls zaken betreft, dan ziju ze gaanhoepelen! M. Frère bekloeg zich over den aan- I groei der openbare schuld, juist alsof i het zijn ministerie niet was die heiland zoo diep in de krot heeft gesleken. Hij stelde vast dat in 1847 bet budget der openbare schuld beliep tol 587 millioen, terwijl in 1884 die schuld meer dan een milliard bedraagt. Welke is de oor zaak van die verhooging, anders dan de geldverkwistingen van het liberaal ministerie en vooral van Pietje den 1 Gr.-ilmaker met zijne schoolwel van 4879? Al. Beernaert, minister van linanticn, heelt kort en bondig aan M. Frère ge antwoord. Hij heelt doen zien dal nel I gouvernement genoodzaakt is te vol doen aan de verbindtenissen door bet libeiaal ministerie aangegaan. Daarna heeft hij een overzicht gege- ven van den geldelijken toestand, waarin sel ten onder brengen bij de veiantwoordelijkbeid van bet li- 1 beraal ministerie beeft doen uitscbtjnen. Zie bier eenige cijfers Van 1871 lot 1878, onder het katho liek ministerie Alalou, hadden vijf jaren een overschot en twee een te kort op- geleverd. Hel jaar 4878, waarin de li beralen aan ’t bewind kwamen, sloot insgelijks met een te kort. In 1875 was het te kort millioen 50 duizend fr.; in 1878 bedroeg bel 5 millioen 645 duizend fr. De zevenjaren tezamen ge nomen léverden ecbtei een overschot op van 33 millioen, of gemiddcl 4 mil- jaars. Van 187!) lot 1883, onder het libe raal minisiei ie Frère Rara Rolin, en C'*, is het tekort van jaar tot jaar gerezen tot de oulzaggelijke som 42 millioen 435 duizend 424 frank, moet vei nwei dei d worden met bet koil voor 1884, dat zeer waarschijnlijk 19 millioen 500 duizend fr. of in ronde cijfers twintig millioen zal bedra gen. Dil cijfer, gevoegd bij het te kort der vorige jaren, komen wij, voor de zes jaren liberaal bestuur lot een gezamcnl- lijk tekort van 65 millioen 485 duizend fr. of gemiddeld elf millioen per jaar. Zie daar waar het liberaal ministerie hel land naartoe leidde. Onder M. Ma loti was er een jaailijksch overschot van 4 millioen, en onder het ministerie der een jaar lijkse!) te kort van 11 millioen. Dat het land die cijfers overwege. Eindigende deed M. Beernaert, onder de toejuichingen der rechterzijde, de vólgende verklaring Ons program in de oppositie was t pro- aan 't bewind uitvoeren. Vrij steun der liberalen. maar, wij Lopen nog meer besparingen le doen eu zul len aizoo de 'beloften houden, welke ’.\ij in de. oppotirio hebben gedaan. Weensdag beeft AL Bccinaci t op eene N' 2097 Woensdag 24 December 1884 408 jaar t en is.co beu 1'. e -! o i'n n 4/i.izéu‘aKi; 'Jticfi van v'aarvan ló'.'vcn, tui i i «►«HMrrTXiMAMTaai i it—TTirmirri i< iiwrMMirwpAiMMTfiTtgga pnrwngflwc U4 Up Hp ZYF/*r»J L 1--’-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1