I I I A I c t. Woensdag 31 December 1884 N' 2098 40J jaar M. boeren li- De juslicie handelde, hagelslag 1 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Do groote letters I e :el Tijdens de kiezing, als ’de leugenfa- briek van 'lAdvertentie-llad in vollen gang en bloei was, schreven wij Als de katholieken aan hel bestuur komen, het dansen van onze giletbëurzen door de niittelooze onkosten, zal Verboden zijn, maat schooner on geestiger dans- Dunkl het u niet, geachte lezer, dal sedert cenigen tijd de gaze zoo flauw en zoo duister wordt? Dat is zeker sedert dal de kiezers, bij vonnis van den 19 October, de liberale lichten van bet stad huis hebben veroordeeld tot eeuwig durende verbanning', 't En is dan niet te verwonderen, of' schreeuwen de li beralen, dat, met't jaar 1885, Veurne in .den nacht, der duisternissen zal ge dompeld liggen! gedurende twintg dagen, hetgeen waar heid bevonden wordt, aangezien 1 delen Als onderwijzeres verwierf Zuster Reine den uitbundigsten lof inspekteur van het lager onderwijs, M, Gillet, en zelfs werd haar eene beloo- ning toegekend. Vrijdag en Zondag laatst heeft het Si. Josephsgenootschap allerschoonste avondfeesten gegeven. Talrijke aan- schouwers waren toegestroomd en on- noodig te zeggen dat de spelers met hun herinnerend drama en hunne leven dige blijspelen den grootsten bijval gehad hebben. Wij hopen dat eene vér- tooning in 't korte deze van zondag zal volgen; want wij hebben niet geboord dat men zou uitgeroepen hebben gelijk in de tfiaalschappij van Rhelorika feest zal Veurne nooit gezien hebben dan den 31 December van ’tjaar van genade 1884, wanneer de afgebustel- de liberale stadhuisbazen, de burge- meester aan ’i hoofd, met de sleppen van hunnen frak in de hand, en de wind al achter, de trappen van hel stadhuis zullen afkomen, om er niet meer weer te keeren. ’t Zal geestig zijn, en wij noodigen van nu de bevol- king van stad uit om die danspartij te bewonderen. Leve de dansmeesters Ollevier en C‘“ Dat zou wel van deze achternoen le doen zijn, of zijn hunne werkingen van dit jaar reeds geëindigd? Wij weten dat den Dinsdag 23 December er verga dering was om de rekeningen van den /ijken disch goed te keuren; maar indien zij dan malkander den laatstee adieu ge- wenscht hebben of niet, is ons onbe kend. Maar wat geeft dit aan een n kein, die wil papenvreter! Er werd een onderzoeksiechter ge vonden, die tegen deze edele viouw de grofste woorden in zijn proces-ver- baal durfde neer schrijven. Hij noemde het une itnpuilcnce rare, dat die non alles wat haar geweldadigs ten laste weid gelegd, duilde looche nen; bij sprak van cométlie tnonslrueuse, mensonges pieitn en was dies meer le gen haar, omdat zij sterk door de on waarheid der beschuldiging, zich niet ten onder geven wilde. En alsof de vrouw zich aan de groot ste misdaad had plichlig gemaakt, alsof zij een monster was dat aan het heilig gerecht zou ontsnapt zijn, deed hij, de rechter, baar tusseben gendarmen naar de gevangenis brengen en eene maand lang voorloopig gevangen blijven. Wat domme kortzichtigheid of blinde haal moet dien man toch bezield bob ben Waar baalt bij de walgelijke woorden van perversity en immorality peu commune jegens eene vi ouw, die zooveel bewijzen van edelmoedigheid gegeven heeft? Men betwistte zelfs aan de betichte het recht van hare verdediging gereed te maken, zegt de advokaat met ver- ontwoordiging. Terwijl een wereldsche, een geuzen- Onderwijzer, die <‘fuu>n zijr.ee leerlingen met eenen stok op het hoofd geslagen bad, waaraan het kind eenige dagen daar na stierf, op vrije voelen blijft, wordt zij, die belicht is een glas water naar een kind te hebben geworpen, eene Indien de geuzen in hun Vuilblek niet antwoorden op onze artikels, zelfs niet mei armen prietpraat, en alle soort van ongerijmdheden, gelijk weleer, in an dere artikels nogtans sparen ’zij geen moeite om vodden le verkoepen en leu gens bij de voere uit te venten! Alzoo is hel dat zij spreken van de grootste maar moeilijke zending van de liberale drukpers en van het goede dat zij slicht. En wat meer is, geachte le zers, zij verklaren dat alwie met haar meêwerkt deelachtig wordt van hei goede dat zij sticht!!! Dank u voor dat deellot! Ten anderen, geheel hun arti kel aan de vrienden der liberale druk pers komi letterlijk uit bel katholiek Fondsenblad, van Gent, behalve dal het woord katholiek vervangen is door het woord liberaal! leis nogtans uil hunnen koker hebben zij er bij gefaseld 't is eene inleiding over den preekstoel en den biechtstoel! Zouden al de liberalen dan wel te biechte geweest zijn? Ir. alle geval, zij zijn niet bekeerd; dal is trouwens zoo moeilijk! Wij peisden ook dat zij bekeerd waren als zij hun vaandel uitspaken voor de kiezing van M. den minister prins de Caraman-Chi- may, maar Dinsdag 23 December, dag op denwelken de katholieke kandidaat Van Put te Antwerpen tot senator ge kozen was, mei eene meerderheid van 9G3 stemmen, hebben zij den goeden uitslag niet gevierd en hun vaandel binnen gelaten, zeker uit mensebelijk opzicht liet dit wetk door Thevenot uitvoeren, en hij, de doktor, gaf eene verklaring dat hel kind eene slijmkoorts hee/t gehad, voorlkomstig van eenen slag op den neus, die dezen laatster verpletterd had. Drie doktois door den onderzoeks rechter aangewezen loochenen nogtans formeel de verplettering van den neus en de oorzaak der ziekte, die de eerste doktor beweert opgemerkt te hebben. En hoe kan dit ook bestaan tenge volge van oenen slag! De mishandeling zou hebben plaats gehad in hel begin van Juni; den 12 Juni werd de vader verwittigd, maar tot den 8 Juli ging hel kind naar de Zusterschool en legde alle dagen, ’s morgends en ’s avonds, twee kilomeieis weg af, om ter school le gaan. Op eens komt de aanklacht voor den dag en stelt het kind voor als verlamd door de kooi ts. Reine Marclial is beschuldigd van slagen en verwondingen, die de gc- neesheeren loochenen; van schoolsiraf- fen die niet strafbaar zijn, zegt de pro- kureur zelf; van het verpletteren van eenen neus, dien de doctors verklaren i niet verplet le zijn. Het glas vol water heeft niet zij, Reine, maar wel zuster l'raneoise ge worpen, en deze zuster bekent dit. Vier geneesheeicn verklaren dat de koortsen niet kunnen voortkomen van liet geworpen glas water, maar waar- I schijnlijk van de gedwongene dompe- deden ondergaan in de rivier. Het glas water werd geworpen in bet begin van Juni, en de koo> ts verscheen eerst den 22 en de liervalling, of zooals men het noemen wil, den 15 Septem ber. Dus eene tweede koude, drie maan den nadien, altijd ten gevolge van het glas waler op het kind geworpen,... Vier maanden zijn er sinds verloo- pen. Zuster Reine moest en zou veroor deeld worden; bewijzen van al deze be schuldigingen heeft men niet aange bracht; na eene maand voorloopige ge vangenis, moest de edele vrouw nog veroordeeld worden lot drie dagen ge vangenis. Er gaal in liet eerlijk deel van Erank rijk een kreet van verontwaardiging op, en men vraagt, wie er achter de traliën had moeten zitten, zij, of hare belagers en vervolgers? En zeggen dat daar, in dat land, in die eerlijke republiek, onze geuzen, non- nenplagers en nonnenverjagers, hunne voorbeelden zoeken Hier ook zijn er dagbladen, zijn er kerels die zich verlagen lot de rol van plagers van degenen, die de voor zienigheid zijn van den werkman en zijne kinderen. IPlnatselijk. De geuzen liggen nog altijd zonder sprake in ’l Advertentieblad, 'Moiiileur van 'tStadhuis nog voor 10 uren 37 minu ten en 21 seconden en men zou zeg gen dat Veurne voor hen niet meer be staat! Inderdaad, ’t liberaal Veurne is weg, de liberale koteiie met baren stoet van verdrukkingen nultelooze verkwis tingen en partijdigheden! Verscheidene jaren was het Stadhuis T. H.; den 19 Ociobcr wierd het ver huurd, en de nieuwe pachters komen morgen .binnen. De eedaflegging van de nieuwe raadsheeren zal zeker morgen, nieuwjaardag, om 11 ure, plaats hebben, gelijk het altijd plochl te zijn. Wij wak keren de bevolking aan, om die openbare zitting der eedaflegging bij te wonen. Wij twijfelen er niet aan, of met de aankomst dei nieuwe raadsheeren, de domper van het stadhuis zal weggeno men worden! De grrrrrrroooote liberale volksvetlichters werkten in ’t donker, en de katholieken die door hunne slimme tegenstrevers dompers genoemd worden, en uilgemaakt voor in T don ker te werken zullen, hopen wij, al les in ’topenbaar verrichten. De dagorde van iedere zitting zou voortaan belmoren bekend gemaakt te worden, op dat de burgers zouden we ten wat de raadsheeren verrichten, en als zij er goesle toe hebben, hunne be- i sprekingen en beslissingen zouden kun- nen gaan bijwonen. Onze nieuwe bestuurders kunnen wij ook niet genoeg aanmanen den bilan te maken van de geldkas die zij overnemen, en den toestand derzelve bekend te ma ken, opdat het publiek wete of er galen in waren en welke! Dit blad vei schijnt den Woensdag. onmiddelijk na volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 16 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dc Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. ■^T- r i--.il- -—ir- MM I w.hi.hi» miirairinTTm .w m hm nimf i i 1 epubli- I üngen, dié vader en moeder hel kind Liberale Vervolging. M. Picard is een mensch die beweert, geenen godsdienst te hebben. Maar hij bezit eene groote onafhankelijkheid van karakter die toegelaten heeft de goede opwellingen van zijn hart niet te be dwingen, als het opkomt tegen hel fa- natismus en de schurkerijen zijner poli tieke vrienden. Den 29 Novertber werd te Clamecy eene non veroordeeld lol drie dagen ge vangenis, na door twee gendarmen ter gevangenis geleid ie zijn en eene maand voorloopig daai in le zijn gehouden. Die nobele republiek wreekt zich op eene nobele manier Wal misdaad bad die Zuster begaan, om zoo onmenschelijk te worden be handeld? Zij werd beschuldigd een kind slagen en verwondingen te hebben loege- bracht, die het twintig dagen le bed hielden; zij had den kleinen Thevenot aan eene taiël gebonden, hem koud wa ter, misschien wel lien comers? op liet lijf gegoten, en hem zóó de koorts op liet lijf gejaagd. Laat ons eens zien wie hier het groot ste monster is, zij, de Zuster, of zij die haar vervolgden. Zuster Reine Marcbal loochent Je mishandeling, loochent de wonden, I maand lang achtei de grendels gehouden. loochent de ongesteldheid van bel kind De juslicie handelde, in deze mon- ;cr- I steraebtige zaak, legen alle gewoonten. ucKi uctouuci. ..„..jjv-.K... het Zekere doktor speelde heimelijk de rol kind maar éénen dag uit de school is van verklikker, van aanklager; doch hij weggebleven is. Ar'‘"' Tkz"""nr" Wat zij echter bekent, is dat men het kind met eer.ig water naar bet hoofd heeft gewoi pen, omdat het zoo opge wonden was en men hel daardoor hoopte te doen bedaren. De prokureur der republiek houdt niettemin de beschuldiging in al haar gewicht staande, doch hij bekent dat de Zuster niet wetens en willens misdaan heelt. Wie is Reine Marcbal? vraagt haar verdediger. Die vrouw, die Zuster was in 1870-71 hij hel beleg van Belfort; onder den kogelregen bezorgde zij, met drie an dere Zusters, de zieken en gekwetsten in de ambulancen, een heldenmoed, dien hare belagers zeker niet hadden. De gewezen meier van lielfort, de beer Meny, getuigt van haren kloeken moed, van hare liefdadigheid, van bare zeüopoftering, van bare zielegroolbeid. Viijwillig zegde Jl. Guster, vroeger voorzitter van de Hulp aan de gekwet sten, sloot die edele viouw zich in de ambulancen op, om de gekwetslen bij te slaan; zij verliet de school waar zij onderwijs gaf en kwam onder eenen hagelslag van a li 6000 houwitsers, die alle 2! uien geworpen weiden, baar leven wagen voor de gewonde land- verdedigers. En die vrouw, zegt M. Guster, die vrouw met eene verhevene en edelmoe dige ziel, zou een klein kind inisban- Als onderwijzeres f van den liet lager onderwijs, II t?J I ■i.1 Den 12 Juli plaatste de vader het kind op de school te Epiry; van 12 Juli lot 20 Augusti gaat het daar regelmatig naar de school en zijn nieuwe meester bemerkt geen spoor van ziekte of mis handeling. I tlnJan nnilnrrr'iA n in rl n »«•■/-»»» Het Jounidl 'des Tiibünaux, van Edm. Picard, deelt als feuilleton een hartroerend verhaal mee van eene schan delijke vervolging, door het gerecht in Frankrijk tegen eene kloosterzuster in gespannen. Wal monster, mei waar, beraleu

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1