s ■■K. v K' cn Woensdag 7 Januari 1885 41° jaar N- I i' verschijnt den Woensdag, onmïddélijk huis zijn met nieuwjaar wederom uit hunne scheij/e gekropenVoorzeker twijfelen zij er niet aan, of zij hebben van dezen keer den gaai afgeschoten! Wat doen zij dan uiteen? zij schandvlek ken de treurenswaardige handelwijze der nieuw gekozene raadsleden, die op nieuwjaardag geen bezoek hebben gaan afleggen aan het hoofd van den ge meenteraad, den dienstdoenden burge meester. En dat, geachte lezers, voor spelt, volgens het Advert entie-blad, voor Veurne, peste, oorlog, diereri tijd, slechte patatten en duist andere schrik- kelijkheden te lang om te melden. Voor aleer dit punt te bespreken, zul len wij eerst de consciëntie onderzoeken van den gewezen burgemeester en den dienstdoenden burgemeester in persoon, en uit onze bespreking zal iedereen klaar verstaan dat de geusche schrijvers honderdmaal reden hadden om te zwij gen, gelijk zij het zoo voorzichtig be gonnen hadden te doen, en om in hunne schelpe te blijven, gelijk die beestjes die nu hier en daar aan muren en hoo rnen hangen, en dan met T begin van de lente hunne ooien opstoken en traag zaam wandelen en wareeren langs we gen en stralen. De zlnnimcm voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en Nu ter zake. Art. 60. Van de gemeentewet zegt de leden die gekozen geweest zijn bij de driejarige vernieuwing van den ge meenteraad, treden in bediening met den 1 Januari. Wat is er nu daarvoor noodig? Hoe treden zij in bediening? Art. 61, gewijzigd door de wet van 1 Juli 4860, spreekt als volgtVooraleer in bediening te treden leggen de ge meenteraadsleden den volgenden eed afIk zweer enzen deze eed wordt afgelegd in openbare zittingQ Zoo dan, volgens de wel, weten wij reeds l"dnf de nieuwgekozenen m bedie ning moeten treden den 1" Januari; 2’ dat zij in bediening treden door den eed dien zij afleggen in openbare zitting. Onthoudt dat wel. Ingezien dat al moet geschieden in openbare zitting, wie moet er dan de uitnoodiging doen tot deze openbare zitting? De wet spreekt nog eens klaar en duidelijk, hoort liever Art. 62De gemeenteraad wordt bij eengeroepen door het kollegie van Burgmeester en Schepenen. Art. 63 Uitgezonderd de dringende gevallen, die uitnoodiging wordt gedaan per geschri/t en ter woonplaats, ten min ste twee volle dagen voor den dag der ver gadering. Bijgevolg, geachte lezers, die uit noodiging moest hier volgens de wet, gedaan worden twee dagen voor nieuw jaar door bel kollegie van Burgemeester een Sche;enen. En wie was er dan Burge meester! T Was ill. Ollevier die deze uitnoodiging schriftelijk moest doen den Maandag 29 December. Indien hij deze 7 i meer of min kunnen verstaan dat hij -------'4 en geweigerd hebben, want die mensch is scrupuleus wegens de kwestie van ’t zondagwerk tot bewijs van dien, zijne weigering van certifi caten der blinde kiezers te teekeuen den dag der kiezing, omdat het zondag was! Hier nogtans mocht hij zijne teergevoelige consciëntie gerust stellen, want ’t was een maandag. Hoe komt bel nu dat b'j deze uitnoodiging, waar toe de wet. hem verplichtte, niet ge daan heeft? Ja, hoe komt bel! Ik moet voorop beraamd dat de --- na de kiezing gekraaid hebben, om het en Ja- 'Zonderling de liberale burgemees ters en schepenen vielen met honder den; in honderden gemeenteraden wer den liberale meerderheden door katho lieke vervangen; alleen in eenige groote steden, als Brussel, Antwerpen,'Luik, enz., hield de geuzerij zich recht, en zie dal moest cene liberale zegepraal zijn 1 Wal hierbij echter hel betreurens- weerdigste was. dat was de houding des konings. die zijne krachtige taal tegen over de burgemeesters vergelende, aan dc straatoproer toegaf en het ontslag eischte van MM. Woeste en Jacobs. Jet afgeloopan jaar. ■vernieuwing van liet jaar is het uik het voorloopen jaar in oo- ■w te nemen en le overwegen •and en wat goed het heelt te ■radii. •‘:|Uiei jaar onder menig opzicht Bchteu kant gehad, net is voor Buieke partij ot beter gezegd voor Iwie een groot en gedenkweerdig "•-eest. ergrootc meerderheid des lands ■sedert vijfjaren ouder hel juk ■gouvernement dal gezworen had Kolieken godsdienst in den graf- ■verpen. i-jS'r was een jaar van In; maar niemand kon vóórspel dt. du verlossing nabij was de eken hadden immers, volgens mschelijke berekeningen, meer ■zen dan wel te winnen. .rbittering van de bevolking was, kaar, ten top geklommen tegen ■rschend geuzenministerie, dat ■or zijne slaalsche meerderheid Ki; de schoolveikwistingen, het 1 tiend to kort in de staatskas, de «korps le verminken en de kie- zijnen voordeele te doen loeiend te kort in de staatskas’. leuningen en belastingen hadden vele liberalen de oogen ge- maar nogtansgeen mensch had aanvang vim 't jaar den val van uzenminislcrie durven voorzeg- m ^jRqberale partij had alle mogelijke 1' |en aangewend om meesier te I te blijven. Op alle graden van Ki plaats zal de geuzerij genesteld, met uitsluiting van elk andm Z '•■'ed alom het gedacht indringen Dn in Belgie niets meer bekomen 1 nder aan den liberalen afgod te “v liberalismus dacht sterk en krach- -‘ju; het plaagde de katholieken ■ju hatelijk schoolenkwest, het ■e met inbraak in de kloosters, l'i'laste de geestelijkheid, liet rui- de gemeenten; het plaagde ze Me speciale commissarissen. I jK>W^^Wei»deliik het alleman soldaat verplichtend onderwijs te kunnen a ’t'voenjo, Jg* het volk was in 1881 den li- willekeur beu geworden, cn v^'l die partij zich gereed maakte om |_lverk voort te zetten, naderden r,^skons de kiezingen. Kl dei provincieraden kreeg de li- B partij hare eerste verplettering. F •tholieken zegepraalden op kleine Keringen bijna geheel hel land Waa alsofgen elcktrieke schqk 1 j0{,ien hadden v- e. vriJmctse,aars- I1 de natie getroffen had. Wal tol j liberale drukpers ®e voor onmogelijk was gehouden, vikt01.ie zou gek ran iZh niet alleen mogelijk, maar zeker; I onlstag van de minister?' Juni moest het ministerie der ze- cobs [c bekomen "oeslc mgiebroeders omver geworpen ;n. en die voorspelling werd he- Mcid die dag was de val van MM. - Van Humbeek en C‘; de geuzerij f eveld cn belgie was weer zijn ei- ■eester. Jri daarop werd de Senaat onlboa- k He 8'Juli was weer cene roein- zegepraal voor de katholieke par- n het ministerie Malou, dat het |crie Fiére had opgevolgd, telde ■Kamer 31 en in den Senaat 17 meerderheid, meerderheid er sedert 1830 nog gcene i'had. Men weet wat daarop gevolgd is. MM. Malou, Woeste en Jacobs hebben het ministerie verlaten en werden ver vangen door MM. de Caraman, Thonis- sen en Devolder, en het ministerie Beer- naert heeft de plaats van het ministerie Malou ingenomen. Doch met meer reden dan de geu zerij, tijdens de eerste uitvoering der ongelukswet, mogen de katholieken zeggen Niets is veranderd! De macht is aan de wettelijkheid ge bleven, de schoolwet blijft beslaan, en zal eerlijk uitgevoerd worden, alleen de namen der ministers zijn veranderd, maar hun program blijft hetzelfde. De oproerige geuzerij heeft de schan de van hare ontwetlelijke handelwijze voordeel heeft zij er niet uit getrokken. Thans liggen de doctrinairen en ra- dikalen te Brussel nog erger overhoop dan voor de kiezingen van Juni, en in- tusschcn ziet het land langs welken kant zoowel zijne stoffelijke als zedclijke belangen het best verzorgd worden. Sedert dat de Katholieken aan het bewind gekomen zijn, is de ongeluks wet verdwenen en vervangen door cene wet, die aan de gemeenten weer den sleutel haver geldkas en aan den huis vader de vrijheid teruggeeft; het libe raal ontwerp op de reserve is begraven; en doorzichtige politiekers bewijzen dat men in het leger lot een voldoende cijfer van soldaten gekomen is. en men geene reserve noodig heeft; de semi naristen en normalisten zijn op nieuw vrijgesteld van den soldatendienst; de belastingen op de sterke dranken zijn verminderd, de diplomatische be trekkingen met den Paus hersteld, de de budgetten, door wijze besparingen, in evenwicht gebracht; recht wordt er gedaan in verschillige besturen; de dwinglandij der speciale commissaiis- sen is voorbij, en meer andere verbe teringen zijn aan den toestand van land toegebracht. Ziedaar den bilan van het jaar 1884 dat, ten slotte onze goede stad Veurne heeft verlost van den liberalen gemeente raad. Intusschen hebben de kiezingen van philippeville en Antwerpen het minis terie versterkt; op dezen oogenblik staat het vast en sterk, en het vangt met mannelijken moed de hervormingen aan, die ons uit den moeilijken toestand moeten redden, waarin wij door het waartegen dc geuzerij pro- jjjjeralisnrius geworpen waren, zon Kortom eeiie nieuwe dageraad is aan gebroken, en Belgie herdoopt zich in de machtige errinnneringen van 1830, welke het liberalismus een duperie, een volksbedrog durftnoemen. Met vertrouwen treden wij het nieuwe jaar in. 1884 heeft aan de katholieke partij nieuwe macht gegeven, en, door de droevige ondervinding geleerd, zal zij niet vergeten wantrouwig te zijn voor eenc partij, die, in de laatste tijden vooral, de leugen en de kwade trouw als voornaamste wapens aanschafte. r uit dat het kiezerskorps in zijne goede gevoelens zal volherden, cn dat ons Vaderland nog lange jaren zal genieten van het tijdperk van rechthersiellingen dal het met 1884 is ingetreden. De zegepraal van 8 Juli had echter eene keerzijde. De Briïsselsche doktri- nairen of schotelbazen, de radikalen en socialisten, welke vóór 10 Juli in ruzie lagen, hadden veer de handen ineenge slagen en hunne lijst, met M. Graux aan 't hoofd, ove won den 15 Juli de on- afbankelijken. Meer was er voor de geuzerij niet noodig om te beweeien dal het ministe rie door het land veroordeeld was. Doch MM. Malou, Jacobs en Woeste waren daardoor niet afgeschrift. De afgeschaf- fing der ongelukswet was beloofd en besloten en moest verwezentlijk worden. Dat werd zij in de buitenge- woone zittijd der Kamer, en de nieuwe schoolwet van 20 September 1884 kwam tot stand. De nederlaag van het geuzenministerie bad in de eerste dagen bet liberalismus met verstomming geslagen. Na de af schaffing van de a ongelukswet, wierp jy-'" -J—- --- het liberalismus, dat zoolang hypokrile- ten bad doen stemmen om het 1 lijk dc grondwet cn het koningdom voorstond, bet masker af en toonde zich l rcvolutionnairhet richtte den straal- oproer in, met .het dubbel doel de wer king der wettig gekozene meerderheid te verlamn en en den Koning schrik aan te jagen. De geuzerij mennende den Koning wijs te maken dat zij bet getal cn de macht was, riep hare aanhangers den 31 Ai'gusti bijeen te Brussel. De katho lieken beantwoordden die betooging veel talrijker en deftiger dan die hunner legenstrevers. En wat deden de geuzen? Met het schuim der belcediging op 'ht lippen, stroomden zij geholpen •oor de socialisten uil allo steden des lands en zelfs uit Paiijs door de stra- |(’n van Brussel, wapenden zij zich met knuppel en icvolver, wierpen den 'oning en de Koning n alle grofheden °6, spogen naar ministers en repre- seuianien, inistiandeiden vreedzame migiu's, en toonden zich te Brussel, ui- ‘mu i September, onder de bloedige i ze keuring van gansch Europa, en in al bet 1 ,|(|e schande cn losbandigheid, cn dit n‘ef de bescherming der Brusselsche ',en ',C‘e.. 0,1 ’’“'gerwacht, wier hoofd, geven‘ndSlejr BuIJ’ woord llild ge' I worden 1 °rd° "iet zou b,»stoord eefner den Koning I verklagen d°at 'Sn bu^e,neefters 'e I derwiis— J wei °P ,iel chl' bij de vernieuwing van ’7'VIJS,- i de zou onder teckenen Pluntselijlk. Dc geuzenschrijvers van ’t Adverten- tie blad gewezen Noniteur van 't slad- 7 buitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. M-n in ntt in bij BONHOAIME-HYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Daai op volgden de gemeentekiezin- hadden denZondag had moeten doen, wij hadden i - ......ouuuiic I zou geaarzeld Eindelijk drukken wij de zoete hoop gevoelens zal volherden, r j van bet tijdperk van rechthersiellingen L.. mo» js ingetreden. Ad 2.» Mei, Lij itv ---

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1