I I I N' 3 41’ jaar di’ graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjnars; met de post 6 fr. Annoheen 20 cehtimen per regel. De groote letters valt van hunne lezers, wij mogen er uit ’s voornoens wetende an- op mij en op de mijne! ’t Is om rood te worden schaamte Zonder te moeien lasteren, en andere beambten van? ’t Is om te sterven van beleefdheid! He wel T Advertentie blad verklaart ons schrijven op het vrijgezindheid "t Schoonste van i meê eene heldendaad verricht te hebben, waarom daarover niet spreken en daar mee niet boffen in ’t Advertentie-blad? Zij namen hét niet; zij durven er niet van spreken uit .schaamte! Hoe laag, hoe laag! De burgers zullen het onthouden! In plaats van al de bovenstaande za- noch maar alleenlijk met de bloote waarheid te zeggen inhulding van den nieuwen Burgemees ter! Die inhulding bad bier in' Veurne altijd plaats; overal, op alle gemeenten, in alle steden, is dit gebruik geëerbie digd en gevolgd; maar ai met eens, de vreedzame en vredelievende genie be geestert de vier andere voorstanders i en verdedigers van herbergiers en win- kehers en andere neeriugdoenders. en zij stemmen, om de burgers te straffen, dat er geen feesten moeten ingericht worden Woensdag 21 Januari 1885 1 de schrijvers nogtans van ben al hun om, bij middel van een artikel, - zij gebaren te lachen en aan hunne lezers hunne aangezichten van ellen lang willen verduiken, een straaltje licht of lumen te werpen in de nissen waarin ons peld ligt, en om en op nc historie niet en is. Vzoq is het dat wij geloond hebben, gelijk twee en twee vier is, dal met de nieuwgekozenen niet uit te noodigen om den eed af te leggen op 1 Januari, die liberale wetaaubidders de wet mis kend hebben, alsook do gebruiken of tradition die hier altijd hebben beslaan. die den Burgemeester niet zijn ga n feesten gingen afschaffen! C groeten? Hoe dat uitgelegd, ten .ij raadshou.ozj, vraagt eens.wat de :.l> u i geestigheid, door die weinig edele ge- van spijten wraakzucht! Wal peizen en do burgers in’t algemeen Och God toch zijn dat trekken Van wijzen ot van gekken, Dieom hunhoojt voor neringen bedrijf moeten bekennen in hun blad en schrij- j --1 «hij een verstandig al, als zij peizen daar- (]je geestvermogens bezit en die, in de Lacht maar, geuzen, met den pi'aar- Dat een van uw geusche harde koppen ’t on geluk bad van T zij in zijn huis, ’t zij op straat, door ’t een of 't ander engeva' te wentelen met zijne open pekkels of beenen in de lucht, ’t eerste dat hij zou doen, ’t ware nog vragen achter de hulp der papen! b Daar is de« liberale over tuiging van die mannen die lachen en spotten met Godsdienst en Kerkals zij gezond zijn, maar die, als ’t nijpt, zee'e, zeere, hunne liberale overtui- ging(?!) naarden duivel zenden’. Men noomt dat' princiepen en karakter hebben en verstandig en redelijk zijn’. En wat zeggen zij van de beleefdheid en de welvoegelijkheid van de liberale raadsheeren en andere ofiicieele mannen De winler is bard, de koude neemt toe, en de sneeuw belet vele armen nog e men stuiver te winnen. Bijgevolg, de ai man zijn in rio)d! Da disch beslaat om ze te helpen en bij te siaan, maar de disch is liberaal en I roodrooft dezen die hunne kinders naar de katholieke scholen zenden! Wanneer zal die wraakroependedwa tg nu ophouden in Veurne, met s er De- smedt en G'c? Wanneer zult gij bet goed van den disch uitdeden aan wie het loekomt, volgens nood en ellende? Mi- nister Bara zelf heeft u een van deze da gen nog uwe les gespeld Do disch l moet onderstand bieden aan de ongeluk- kigen, de titel om onderstam! te verkrij gen is de nood, hel ongeluk. Ziet daar de ware leer in zake van weldadigheid en bol is waarlijk bedroevend dat in deze lachelijke der geusche handelwijze doen uitschijnen,’schrijven zij liever een hoop dommigheden en eerloosheden, en als zij overtuigd zijn dat zulks in den smaak l besluiten dat opstellers en goedkeu- is lende lezers al wisje-wasjes te gare zijn, Bijgevolg, die mannen die alles voor hun hebben, behalve re- jk de rijke disch de ar- 1 delijkheid, welvoeglijkheid en treffelijk- iedereen in Veurne die af'. I maakt dat ais zij zegt t hel Gaat men proficiat wenschen, j gaat men niet, ‘t is ook kwalijk, gaat men ’s middags, M. nissen verworven heeft; die aanzien is als een werker, met behendigheid en oplettendheid de hem toevertrouwde za ken oppassende, en die sedert lang door zijne hoedanigheden eene der eer ste plaatsen, misschien wel de voor naamste, der balie van Veurne beklom men heeftEr valt te verwachten dat hij, als burgemeester met bekwaam heid zijne bediening zal uitoefenen? Welken naam geven aan kleingeesti ge mannen die dien verstandigen op- passenden en bekwamen burgemees ter miskennen en alle eerbetuiging willen onzeggen? ’t Is waar, zij voegen erbij dat hij zijne politieke vrienden zal bevoordeeligen en zijn ambt zal uitoefenen zonder groote dienstwil ligheid! Zij melen wederom een an der met hunne eigen mate. Het geusch gevallen bestuur was par- lijdig en uitsluitend, maar de dwang is voorbij, en voortaan zal er vrijheid heerschon in Veurne voor iedereen. Burgers van allen stand en alle gezind heid zullen mogen tot hem gaan, hoeren geuzen, en niet alleenlijk zal hij hunne belangenbeherligen met «groote dienst willigheid, maar met spoed en rappen voortgang, ’t geen niet altijd het geval was onder hel liberaal bestuur, bijzon derlijk als er katholieken in T spel wa ren! ’t Eu is niet zonder reden dat, vol gens het Advertentie-blad zelf bekent, de kiezers moede waren van de libe ralen Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na i' volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijtl in bij BONHOMME-RYCKASËYS, drukker-ui (gever. Zwarte Nonii'-nstraat. 4, te Veurne, en in de Postkanioorcn. Wat moet men zeggen van mannen die den nieuwen burgemeester niet wil ier. installeeren en die nogtans zelve Een plaats verdienen in nummer vijf? i ven pj, een verstandig man is, Qr» Jv rx r\ r» o I zx enn r» I oio rxrxi^rxr» Hnrx»» i- i oefening van zijn beroep, grondige ken- 1 C* 0 O T1 tfnrtT! A Ia zxzx 4. zl zx <x vx r» i zx rx 1 Cl En zij blijven stom gelijk de karpels, zij spelen schampavie. Wij Ib'hhen hun gevraagd dat zij zou den de redens geven, om dé welke zij op 1 Janna-de nieuwgekozenen niet verga derd h'bben; want, om de wet tegen te gaan en te handelen tegen alle gebrui ken, men moet tocli redens hebben En nog ee.iK, die mannen van 't licht, im mer In ht spelen schampavie onder den do iiu -' Ten and, r:, wij hadden er bij gevoegd dal zij hunne redens nooit zou den duiven bekennen. Die redens indien men dat redens noemen mag zijn de spijt, de wraaklust, de hooveer- dige koppigheid en de pretentie van hel stadhuis ie aanzien als hun gebouw! liet bestuur komt hunne van rechtswege loe; de katholieken hebben bet gestoien; in een woord, zij kunnen niet gelooven, zij willen niet bekennen dat de katholieken daar nu iets te zeggen hebben Die gevoelens, die driften van hoo- veerdij, vnn spijt, van wraaklust kunnen zij niet o •ormeesieren, en zij zijn klein geestig kinderachlig genoeg om ze in te volgen Die groote mannen die zich als onmisbaar achtten in Veurne, bedrij ven oprechte jongenstrekken; dikwijls nog een jongen die, al spelen zijne knikkers verliest, zou moed en couragie toonen en zeggen ik zal het hergaan en mijn beste doen; maar onze moe dige liberalen, in plaats van te zeg gen wij hebben verloren in den strijd, de katholieken zijn boven op het stad huis, maar bij drie jaar strijden wij met nieuwen moed, wat doen zij? Zij mor ren, zij kriepen, zij willen niet beken nen Jat zij overwonnen zijn; zij klampen zich aan hunne zetels vast gelijk een hond aan zijn boen! Wel, wel, ’t is nog 1 belachelijker of sommige jongenslrek- ken! roepende bestuurd te zijn door katholieken!» Zoo groot is hunne achting en genegen- heid, voor de burgers als de liberale I winkel mei meer en draait! En zij zijn toch zoo lijn. En zij moeten er maar zijn. Maar do winkel moet gaan Of zij wenschen 'i naar de maan! Wat zij bijzonderlijk vergeten te mel den, 't is iels dal overal zou moeten ge weten worden, en dat niet weinig zou bijbrengen tot de verheerlijking dier beleefde mannen, die de welvoegclijk- beid in persoon zijn De vijf liberale gemeenteraadsleden hebben het voorstel verworpen belrekkelijk de plechtige i ti lx 11/1 i r» rf /I /x n i /x I niet'. en dat M. De Hoon «alleen sprekende, in zijr. eigen uitriep kennen nogtans dat ’t genoeg was voor M. Ollevier van halve dagen op den bank voor de Esperance te zitten om geheel Veurne te verlichten Hel is beslist dat de plechtige inhul- ’l Schoonste heb ik overgelaten voor laatstDe liberale Burgemeesters, zegt het Advertentie blad, hadden de ge woonte ten allen tijde, alle dagen, alle uren en minuten en seconden zeker? zich ter beschikking der Veurnaars te stellen..... die den weg kenden van het huis des burgemeesters en die daar konden inlichtingen bekomen, diensten I verwachten en mededeelingen doen eeuw nog, men de vrijheid van geweten *’’i weet> zoowel als wij en iedereen, i op dit terteir. moet verdedigen. geusche schrijvers, dat die burgemees- ’kWeet het wel, bij spreekt van de vrij- I tcrs allcs moesten overlaten aan de heid van Godsdienst; maar in de ?orSen vaP M- De Upon; maar wij be- Grondwet staat de vrijheid van onderwijs op denzelfden voet'. Wat hebt gij daarop jo antwoorden, om uwe onrechtveerdi- Daar zien wij nu die inanncn die ge handelwijze te verschooneu? Niets! voor den vrede zijn, ch die Welaan dan, mannen van de vrijheid; schreeuwden dat de katholieken de I geeft: de armenhunne vrijheid en hun Veurne nb »edom- ’l l|U's >s- 'Val peizen er <Jc sekrciaris 1 in hel ..kerkhof te doeri o’msma'n Vooraleer dal die mannen zich in eenen geheel aangezichten van ellen moeilijken toestand bevonden, want l._; zegt -- geesti- ’t 's kwalijk, 1 Vinniiilr rrnn t geen zn zeggen en r naar Brugge! 't geen zij niet zeggen, van ’t geen zij voorzagen gelijk de rijke disch de zwijgen, omdat het 't schoonste van hun- moede voorziet en voorkomt dat de heid! Ook Burgemeester’s namiddags naar Brugge hoorde hoe dwaas, hoe lafhertig hoe zou gegaan zijn! En daarom gingen zij bondsch hel Advertentie-blad van zondag J dal de Burge- I opgesteld was, riep uil welke dwaze meester op het tribunaal was! Maar, i klap, wal arme praalEn de liberale zeggen zij, hij moest maar zijne zaken gemeenteraadsleden moeten door zulke uitzetten want hij wist zeker dat de schrijvers verdedigd en geprezen wor- sekretaris en verlangden om hem de I den! ’t Is om rood te worden van eerste proficiat te gaan wenschen! Dat zijn wel spreuken niet waar? Beleefde heerenvaagt uwen baard kwaad spreken gelijk de geuzen, af! De bemerking hadden wij ook ge- van iedereen gekend, zouden wij op tiet 'j oppei waartuit de terrein der personaliteiten de geuzen nieuwgekozenen niet wilden uituoodi- kunnen doen leelijk achter hunne ooren gen op 1 Januari, zij ten minste hadden schuiten! Er is trouwens iets te zeggen moeten zorgen dat. na drie, vier of acht I op dat geuzenvolk hier in Veurne. Aan dagen de raad vergadeid was; ina^ar nog j u, geuzen, de keus van voor te doen of eens geen aniwiord! En zijt er zi-ki-r niet, maar daagt gij ons uil, zijt er ze- van, geachte lezers, indien op lieden kcr van, in eenen trek valt gij stille de Burgemeesier no!» niet had benoemd gij zuil kpelen zonder blazen. Ten geweest, die zorgvuldige liberale bee i dere.W ?al niet nöodig zijn; want! bij^die*Têcst®^r open armen, ren zouden nog altijd, uit helde voor van deze week reeds, krijgt gij wellicht vqn „w hX,;A knnnor Veurne en voor der siad welvaart, zijn I net bezoek van eenen liberalen vriend, blijven zitten’ bij hun laaiend heérdvier, die u z^al vragen van kort te zwijgen, er liever Veurne om zeepe, of bij voegende T zou nog eens draaien op mij en op de mijne! donderdag laatst nog eens door die belachelijke kle dat voelers M. Declercq zei aan M. Barbier het j z!j ei’ van zengen Niéts, i moedig, om te laten boffen met hunne 1 en welvoegelijsheid! Zij voor reden boe meer 01 ze die den Burgemeesier niet zijn ga u [eesten gingen Geusche brood; dat zal beter zijn dan artikels ver- schrijven op het libeialismus of de standige lieden van u peizen in de twee partijen, wat de neringdoeners van u Plaalselijk» Al is’l dat, volgens ’l Advertentie blad, in de vergadering van op hei stadhuis, de liberale leden aan- gezichten mieken van ellen lang, dat voelens van spijt en wraakzucht. M. Declercq zei aan M. Barbier: het er van zeggen? Niets, mmsptien, gaat slecht', kunt gij nog lachen? Ik Hliels! Die heeren zün trouwens ie ooi- .a i £uj. beleefdheid len wij hier blijven malkander bezien? ze?a(>11 ni van ’t vuilblek heb- I hoedanigheden gedoken blijven, hoe veistand ’t hoope vergaard, Deter voor ons! 't Is ook ons gedacht. del van een artikel, waarin 1 Wij hadden ook geschreven in ons nummer van Woensdag Is het wel voegelijk en beleefd iemand te gaan gelukwenschen, wetende dat hij, ge- diepe duister- houden door andere bezigheden, niet ken te bespreken die zoo wel al het be- begijnhof r het somber ki-rkhof waarin Veurne nu veranderd, is een vonkje leven en troost lv wij die liberale lang onderzoeken en die bedroefde diep gevallen afgelekte holerhams van guards volgen in sclnijven, zuilen wij eerst spreken van -Xtsk- i»i luim I ii latMwwmuui'jTyemjm I feVVUIU Ul lUU^lillO UU&H 1/44 Vltb, Kl> *1 CV al Vi 1 Al A t 11,., n /i/x»>n rv I 1 r» 4 ’i huis is? W:it neizen er dn sekrciaris 1 F--

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1