f I 8 Woensdag 4 Februari 1885 41” jaar Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters Gelijk wij reeds gezeid hebben, hou den de .geuzen zich van deze week in hun vuilblek bezig mei M. De Grave. Zij geven zijn signalement,’t En is toch zeker met om hem te doen bewaken van de policie? In dit gevalzoudeti zij beter gedaan hebben van dat te geven van sommige geuzen die, onder zeker opzichten, in sommige omstandigheden en lijden van den dag en de nacht mis schien, zouden behooren bewaakt te Wat v. is, gij maakt de gilden op, en de hun toekomt, en dair is onder ander de i willekeur en de dwingelandij. liet gouvernement heeft eindelijk I e- gotinen eenige rultelooze gemeente scholen af te schaffen, waarin of te ,wel geen, of te we! 7 of 8 of 10 leerlingen ten hoogste waren, en dal, mei de toe stemming en op de aanvraag van de ge- meenteoverheid, zonder dat er rekla- matien tegen dit besluit zijn ingediend geweest. De onderwijzers krijgen bij duizende fianks wachtgeld, en nogtans de geuzen in het Advertentie-blad noe men dat afgrijselijk, en heeten de nieuwe schoolwet eene duizendmaal en in der eeuwigheid gevloekte wet. Wel, wei, wie weet of zij er in 'l korte niet nog eene eeuwigheid zullen mogen bijvoegen! 't Zal dan nog meer klinken als zij zullen schreeuwen eene duizendmaal en in der eeuwigheid met nog eene eeuwigheid daarbij gevloekte wet! Nu dat wij zijn beginnen leven in een tijdstip van vrijheid, gelijkheid en recht voor iedereen, zij peizen nog altijd dat wij gebukt gaan onder het dwangbestuur met zijne geldvcrkwijs- tende schoolwet van 1879! De geuzenschrijvers doen al wat zij kunnen, om een zeker aangezicht te ge ven aan de belachelijke handelwijze der vijf liberale raadsheeren. die het voor stel betrekkelijk de inhuldiging van den nieuwen burgemeester hebben verwor pen. Zij nemen nu hunne toevlucht tol hel woordenboek, om er de woordaflei ding ot etymologie te onderzoeken en te besludeereu Iedereen zal moeten bekennen dat hel reeds verre gezocht is, als men z’ieh ge noodzaakt vindt met zulke redens eene handelwijze te moeien verrechtveeidi- gen ’t Ware geestig op bet stadhuis, indien eiken keer dat er een voorstel gedaan is, al de raadsheeren zeere, zeere bunnen dictionnaire opensloegen, om de afleiding te zoeken van ’t een of T ander woord dat in de besprekingen voorkomt Ziel gij ze zoeken en blad- jes wenden, om ter rapst en om prijs’! En die 't eerst beeft zou zeker moeten zijnen vinger opstegen? Vooraleer die geesligaards van 't Ad- m’.rlentieblad op hel terrein der woordaf leiding te volgen, zullen wij doen op merken dat, wil men redelijk en belame- fijk te werke gaan, men eerst en vooral moet nazien welke, betcekenis zekere To',' - Vandaag Woensdag, om 4 ure, is er vergadering van den stadsraad op het stadhuis. Ziet hier hel dagorde t" Inbczitticdiog van den heer sche-, pen Despot; 2° Maatregelen te nemen om bet te kort te dekken van vorige jaren, en bijzonderlijk van het loopeude jaar; 3* Bureel van Weldaad. Boomver- kooping; 4° id. Verpachting van gronden; 5° Latijnsch collegie. Goedkeuring der rekening van 1884; 6’ Kerkfabriek vanS'e. Walburga. ■Begrooting vóór 1884. Deze zitting zal zeker openbaar zijn? uwe te- rien. M. de katholiek; willen geen woorden en de p ech gheden die zij beduiden, hebben iu ueu zin, in bet ge dacht van liet volk, van liet publiek, in overeenstemming met de gewoonten, de gebruiken en de tradition. Veel woorden, geestige mannen van het woordenboek, hebben eene aangeno- mene, eene conventionneele beieekenis, die niet altijd geheel en gansch over eenkomt, met de afleiding ofte etymolo gie, maar die men nogians moet eer biedigen, op straffe van als onredelijk, belachelijk en dweeisdiijvend aanzien te worden. Hier hebben wij hel geval Wal verstaar het vólk, val verstaal iedereen door installatie van eenen burgemeester? Wil dat enkel zeggen dat de burgemeester voor de eerste maal op het stadhuis gaal en daar han delt als voorzitter van den raad? Neen’t; n emand in den wandel, iu praktijk, aanveerdt zulke beieekenis; maar gelijk wij woensdag laatst zegden, bij tiet volk, bij elkendeen is de installatie van ee nen burgemeester eene feestc, inge- richt ter eere van hel hoofd der stad of dèï gemeente; die burgemeester moge reeds als dusdanige gehandeld nebben of niet. Een schepen wordt ook geïnstal leerd, en de raadsheeren ook, maar diiiir heeft dat woord, volgens de algemeene spreek- en zienswijze, zijne eerste be- teekenis behouden te welen inbezittre.- ding, bezitgeving. Als men spreekt van installatie van eenen schepen of van nieuwe raads heeren, er is niemand die pcist op openbare feeste, terwijl het geheel an ders is voor eenen nieuwen burgemees ter. Die aangenomen, alom aanveerde beieekenis, ha,dl gij moeien eei biedigen, liberale raadsheeren, in trwe stemming op hel stadhuis; gij hebt nooit redelijk, noch betamelijk gehandeld; uwe han delwijze is hoogst belachelijk en klein geestig geweest, en ais dusdanig be- i oordeeld door al wie nog eenig gedocht heelt van wellevendheid en fierheid. Als men zegt dat, om bijzondere re dens, op zulke of andere gemeente, de burgemeester niel geïnstalleerd :s geweest, wil dal zeggen dal hij geen burgemeester is, en in bezitting van zijn ambt niet is getreden? O neen, niemand zou zulke beieekenis aan die spreek wijze hechten, en nogtans, vo'gcns uwe uitlegging,zou hel moeten alzoo zijn! Ten anderen, voor T geen de betee- keuis, volgens afleiding, aangaat, het iranscli woord installation en ver- vlaamscht installatie, boteekent in- bezittreding bezitgeving, ja; maar deze woorden gebruik! men i oii,-en men zegt iu het vlamnsch inhuldiging dat, vol gens de woordenboeken, zooveel betee- kënl als eerbewijzing. plechtige bevestiging in een ambt, enz, in 't frarisch inaugu ration, en zoo komen wij aan de alom aangenonpetie eh aanveerde beieekenis van het woord installatie, als men spreekt van de feesten ingeriebt ter eeie van eenen nieuwen burgemeester! Ziet gij nu, geusche schrijvers, advó- katen vau uwe liberale raadsheeren, dat de woordenboeken, van de welke gij zooveel lawiji maakt, ons in 't ge heel geen ongelijk geveti, en ze!fs onze uitlegging komen bekrachtigen? Wij voegen er nog hij, dat de heer burgemeester hem genoodzaakt vond aanstonds bet schepen'collegie te ver-, gadcren, om een einde te stellen aan al de geusch'e pezewevtrijenZonder dat, de nieuwe raadsheeren zouden nu nog, na een maand, hunnen eed niet afgelegd hebben; ’t geen waartoe zij I PlnalNelijk' Zij zijn wiu gekoeld van deze woek in hel Advertentie-blad-, zij zijn wal ge daald in hunnen loon. Laster, grove schitnperijeti, eerroovende ongegronde zinspelingen hebben zij daargelaten, om ben, op hunne wijze, bezig te houden mei de politieke denkwijze en werkin gen onzer nieuwgekozenen en in ’t bij zonder van M. De Grave. Wij hadden het wel gepeisd en zelfs geschreven dat zij niet lang in den zin en op den loon dien zij hadden geno men. zouden voortdoen, om reden dal wij zonder lasteren, zonder kwaadspreken, zonder ongegronde zinspelingen, maar, met bloot de waarheid van iedereen gekend te zeggen en met gegronde zinspelingen die mannen óp hei terrein de persona liteiten, alhoewel tegen onzen dank, konden volgen en op volle vlucht bren gen! Twee of drie trekken, van verre oog, in den Veunmar van Woensdag laatst, zijn genoeg geweest om die li berale dweersdrijvers te doen hunne ■noren intrekken, en wat meer is. hen Jte doen versebooning vragen, vermits zij uu zeggen in bun blad dal hetgeen zij geschreven hebben in hun laatste nummer niets beleedigend beval! In zijn eigen, neen in tegendeel; maar wij meenen de bedoelingen en de inzichten van sommige geuzen genoeg te kennen, ■ojn te zeggen dat zij de weiligsle, de ■voortreffelijkste en hoogst vereerende instellingen en toestanden voor God en samenleving, somtijds willen verla gen, om de goedkeuring en de toejui ching ie verwerven van alles wal in Veurne niet en deugt en hoogst onedel is van gedacht en laag van herte en gevoelen, ’t En is trouwens de eerste maal niet, dat de geuzen, door zulke uitvallen, toonen hoe zij rekenen op de laagheid van hun publiek, dal alleszins weerdig is van de geussche vellichters t en zedenpredikers die zetelen en schrij ven en onderwijzen in cathedra pesti lential, op den leerstoel, van waar zij zedelijko pest en verrotting uitstrooien en verspreiden. Durft gij herbeginnen, .geuzen, wij verwittigen u, gij zult het laatste wooid niet hebben, en zijt er zeker van, gij zult de bollen keeren! recht hadden op I Januari! ’k Vrage bet u, geachte lezers, was dat redelijk* T Was' gemakkelijk, vorige keeren te wachten van den eed ie gaan afleggen naar Brugge, en van maar op T stadhuis te gaan den dag der plechtige inhulding; zij waren allen van ’t zelfste gedacht op hel stadhuis en van goeden wille de eene tegen de anderen; zij wrochten te zamen en zij schikten alles in familie; maar nu, zij liepen achter de katho lieken niet, zij wilden ze niet bijeen toepen; zij moesten maar zelve weien boe zij op tiet stadhuis zouden geraken! Om te beletten dal die onachtzaamheid, die kinderachtigheid, die onderbreking in bet bestuur der stad, langer zou voortduren, daarom heeft de nieuwe buigemeester aanstonds den nieuwen laad vergaderd het was noodig er was zelfs weilelijke dringendheid! Is uu de tweede of de derde maal dat wij daarop moeten wederkeeren, maar wat wilt gij, voor de geuzen wil heeren zal hij gelijk gij schrijft is zwart, en zwart is wil. Hoort hier, geuzen, bekent openherlig en rechtzin nig dat de eenige leden van 'genkauting de volgende is burgemeester De llaene is wij, liberale raadsleden, deel nemen in zijne inhulding, en niet tegenstaande wij, de minderheid, de stad niet meer vertegenwoordigen, wil len wij nogians, voor zooveel wij kun nen, al officieel karakter van de tuhul- ditig wegnemen, en alzoo ook een voorwendsel geven aan onze liberale gilden, door de stad ondersteund, om zich insgelijks te onthouden meer i bijz.otldereu ook, opdat zij zich zouden onthouden; gij wilt overal moeilijkhe den maken voor de vaandels en allerlei versietingen. Ziet daar wat gij doet, om uwen spijt en belachelijke koppig heid uit te werken! Alzoo koml bel dal de hoofdmannen van sommige gilden zelfs de betamelijkheid niel gehad heb ben van tp antwoorden op de vraag die bun gedaan is geweest. En alsdan schrijven zij zal eene groote poli tieke manifestatie zijn! 't Is klaar dai indien al de liberalen weigerden van meè te doen, de katho lieken alleen zouden feeste vieren! Ten anderen, T en was zeker, in uw gedacht, geen liberale feeste, als vorige burge meesters ingehuldigd wiertleu en dat en geschiedde niel ten koste van stad?» Ja, de katholieken zullen t?et feesl zelve betalen, ’tgeen de liberalen nooit zouden gedaan nebben, gelijk zij nooit niets betalen met eigen geld! Noemt de feesten op, geuzen die gij ingericht, hebt met eigen geld! toont de gilden.'.'on scholen dio gij ingcricht en ondersteund hebt met eigen geld! Wij herhalen |icl nog ecus, dal gij neering- doeners en winkeliers hebt willen straf- len; en indien zij zondag eenig nut of profijt uil de feeste trekken, zij zullen mogen zeggen 't zijn de katholieken die feesten geven met HUN GELD, en NIET de liberalen met 't ONZE! worden! Zij schrijven dat hij om niets om zieteene nederlaag kan hem niet kwellen en de buizen welke het kiezerskorps hem bediende, ver van hem te ontno’digen, waren voor hem nieuwe opwekkingen om andere en betei*e middelen te zoeken en uit te vinden, len einde de overmeestering te bekomen. Goed, geuzen, gij zegt hier de waar heid, maar tracht dat ook alzoo te doen; ’t zal veel beter zijn dan al uw hoekjes zoeken nu en uw kriepen, en uwe belachelijke kleingeestige kinder achtigheden! Zijn altijd lachend of glimlachend aangezicht toont ook. veel meer moed en karakter dan uwe afgedankte mannen met aangezichten van ellen lang, die niet kunnen lachen en op elkander staan zien, volgens hel Advertentie-blad over drie weken schreef! Hij handelt krachtdadig ja; maar niet meer dan de andere raads- wil lekeurige en dwingelar.dscbe beraad slagingen voorenstcllen en ondersteu- De geuzen alleen zijn dairtoe bekwaam, gelijk wij het maar al ie wel I ondervonden hebben, en niets zullen de i katholieken voorenstellen dan wal recht I is, zonder nogians flauw te vallen, ho pen wij, als T er op aankomt de ware belangen der burgers te verdedigen te gen de uitsluitende voorrechten, waar mede de liberale koterié hier onder alle opzichten zoo lang is begunstigd ge weest! M. De Grave, bij voorbeeld, zou nooit, gelijk veel gfusche dischheerer, de armen berooven van het brood dat Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na dn graanmarkt. -- 1 volgens plaatsruimte, llecfilei lijke eerherstellingen 1 ir. Een N‘ 15 cént. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. De Annoncen voor Kelgie (ter uitsondering der Vlaandereni en 'lbuitenland worden ontvangen door het Office ttp Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstruat. 4. te Veurne, en in de l’ostkantooren. i-. ■'4 5=5» i -■

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1