A Br ag am b 41” jaar N' 6 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters. was om i der. Zusters Annuu- tiater.; 8" de gilde der bekwaamheids- Die woorden mieken eer.en diepen indrnk, en teder verliet dan het stad- Wij zullen een kortbondig en zooveel mogelijk nauwkeurig verslag geven der tweede, zitting van don gemeenteraad, en zoo de geuzeiisehrtjvers er iets op te zeggen hebben, wij zullen geerne hunne gegronde terechtwijzingen aanveerden. Na lezing van het verslag der vo rige zitting, wordt er overgegaan tot de eedaflegging van den nieuwen schepen, M. R. Despot. Het tweede punt der dagorde wordt opgeroepen Maatregelen te nemen om te voorzien in het te kort der vorigs jaren en van het loopend dienstjaar. 5> M. De Grave vraagt hel woord en spreekt als volgt MM., aangezien er een te kort <an 7700 fr. is bestatigd op de begrooting van 1883, laatst goedgekeurd, en dal er voor het loopende dienstjaar nog e Woensdag II Februari 1885 en kartels verbeeldende de verschillige vakken van hel onderwijs; 12° de wa gen der ambachtslieden van Bewester- poorl; 13’ Boldersgilde de IFure Ani- bachtslieden; 14’ de Doldersgilde Mild en Gespaarzaam; 15° Genootschap St. Jo seph; 16" de praalwagen de verheer lijking van den landbouw; 17° de gilde van St. Jooris; 18’ het muziek van M. Leon Visart; 19" de Katholieke Kring; 20’ dc Nijverheidsschool; 21° de nieu we leden van den gemeenteraad met den lieer burgemeester, eindelijk de gendarmerie. Jammer dal de plaats ontbreekt om de honderden bijzonderheden van dien langen en gi ootscheu stoet uiteen te doen. Zeggen wij nogtans dat hel muziek der Melomanen dezer stad, en hel muziek van den heer Visart uit Alveringhem, beurtelings' hunne stuk ken speelden en niet weinig bij brachten' om hel leven in de grooie menigte toe schouwers meer en meer aan te vuren. Vele gilden hadden ook beam woord I aan den oproep der commissie, en al waren er eètiige die de beleefdheid zoo verte gedreven hadden, van zelfs den oproep met geen antwoord te willen verecien, do luister der feeste heelt toch geloond dal het katholieke Veurne hunne medewerking des noods missen kon! Verstaan. Dc praalwagens wekten vooral de aandacht der nieuwsgierigen op. De eerste was deze der duivengilde De ware liefhebbers zonder vrees, die te midden sclioone versieringen, hunne' beste duiven bijeen hadden vergaard, om ze op de mark', ter eerc van den heer burgemeester, te laten opvliegen. Dan de wogen der verschillige am bachten, waar bakkers, smeden, mole naars enz., in levende lijve vei beeld stonden en die opgetimmerd was ge weest door dc Veiirnaars van Wesier- poort. Dat hun ontwerp goed gelukt heeft, bewijst genoeg het goed onthaal dat zij op hunnen dóorloclil ontvingert. Vervolgens wekte de allerprachtigste wagen verheffing van den landbouw, de grootste bewondering. Daarop zaten knechtjes cn meisjes, in boerkens cn bocrinuekens gekleed, welke, met allerhande aliaam, in een dichterlijk verloog den grootstee nijver heidstak van ons Veurnnmbacbt ver beelden. Kinders verbeelden de vakken van hel onderwijs, ot vertoonden de ver schillige werken van den landman, in een woord alles was in leven, en alles zins geschikt om de menigte ten hoog ste te voldoen. Op het Stadhuis. Op hel stadhuis wierd de heer burge meester door den heer advukaat De Grave, raadslid, welkom gcweuscht en de wijn van ecre aangeboden. Na de uitvoering vaneen plecbtigen koorzang, bood men den heer burge- verscheidc bloemtuilen aan in naam der gilden die in den stoei deel genomen hadden. Voor allen had M. de burge meester een treilend woord, cn in eene overtuigde taal, gaf hij dc Verzekering dat hij dc belangen der sjad liem toe- verirouwd altijd en overal zou weien te verdedigen, en dat hij iéder burger, wie ook hel wezen mocht, in hem een j .verdediger zou vinden. Plaatseiij^. Inhuldiging van den nieuwen Burgemeester. Zondag laatst vierden de burgers van Veurne de ïnhuldigingfeesl van hunnen achtbaren burgemeester, Mijnheer De Haene. Onze lezers weten nog boe belache lijk de liberale leden van den gemeente- laad geweigerd hebben eene officicele inhuldiging van den nieuwen burge meester te stemmen, en menigeen zal misschien gedacht hebben dat de feeste er door lijden zou. Goddank! De katholieken hebben zoo dikwijls getoond wat zij op hunne ei gene kosten konden, en zondag nog eens bebben zij er een schitterend be wijs van gegeven. ’t En was nogtans niet dal onze li- beiale dweersdrijvers bun beste niet hadden gedaan, om de feeste te doen mislukken. In sommige straten hadden zij hel hoofd te zamen gesteken, om zooveel mogelijk ie beletten, dat de wijkvaandels, die van over oude lijden in alle feesten dienen, uitgestoken wor den. Nu, zij hebben er gestaan met hunne Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na i. u volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 7buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitk, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASSYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonncnslraal; 4, te Veurne, en in de 1‘oslkanlooren. Dat belette nogtans niet dat cr som tijds hier of daar een liberaaltje in den donkeren kroop, en dan moedig aan 't schuifelen ging, ’l Was compassie woerd, en ook iedereen bad er, men zag het ’I Geen de WRe ook nog vreugde cn leven bijzelte, ’l was bel eentoonig geluid van eenige bellen, in een liberaal koffihuis. Lood men alarm, omdat dc liberale partij in doodsnood was, sedert 19 Oc tober? 't Kan gebeuren. Of lood men misschien de doodsklok- l;e, omdat zij.zagen dat Veurne de ka tholieken genegen was en dat hunne man, die geroepen i door de leerlingen kiezers; 9’ de negen provinciën; 10’ de huis, lier over den vernutligen en werk- Duivengilde H'ure liefhebbers zonder zamen vrees; 11’ hel vaandel van ’t onderwijs, Veurne te beslieren. Het Banket. Ten 5 ure begon het banket, dat, in ’t voorbijgaan gezeid, veel eere doet aan dezen onder wiens zorgen het wierd opgediend. Geestig en deftig ter zelfder tijde was de vergadering dier 90 mannen van allen rang en stand die gekomen waren om hulde aan hunnen burgervader te bewijzen. A'an bet nagerecht, stelde M. Visart de gezondheid voort van Z. M. den Honing, die zulk eenen wijzen keus Igedaan had in den persoon van M. De Haene, al^ burgemeester van Veurne, Deze woorden wierden krachtig toe- gcjuichl. Daarop nam M. Cailliau, de oudste der katholieke raadsleden de liberalen waren belet bet woord cn dronk op de gezondheid van den nieu wen burgemeester, nadat bij in krachtige I en overtuigde wooiden, den man naar weerde had geschat, en den wensch had uiigedruki, dat hij zoo vroom zijn werk zou ondernomen hebben, als de haan die van ’s morgens vroeg, uit al zijn krachten kraait. Nieuwe toejuichingen volgden op de schoonc rede van M. Cailliau. Daarop nam M. de burgemeester het woord, herhalende dat hij Veurne’s welvaren zou behertigen cn hem weerdjg maken van het betrouwen zijner medeburgers. Luide en lange wierd er op zijne ge zondheid gejuicht en getikt, cn al de aanwezigen scheidden uitnemend vol daan over de broederlijke féést. Dc feeste ’s avonds. Ondeitu- schep had men dc bcreidselcn gedaan voor de verlichtingen die be loofde prachtig tc zijn; maar mijnheer de wind moeide zich in het spel, cn miek bij vele mpnschen het uitvoeren j hunner plannen ónmogelijk. Uier stippen wij ook aan, dat dc bc- kwaamffeidskiezers, vergezeld van het muziek der Melomanen, gedurende eene uur cn half, de straten der stad hebben doorwandeld met hunne brandende fak kels. en niet weinig hebben bijgebracht om ’s avonds de blijgeestigheid, het leven en de beweging der burgers cn der talrijke vreemdelingen meer en meer onl wekken. N'ietïcgcnsiaande de >wind cn de toe- komende regen., wieid er een vuurwerk mannen van 7licht'. Uwe vernuftige 1c- zers smakken naar het licht gelijk do visch naar het water. Waarom voldoet gij ze niet? moeite, en spijts bunnen donder, heeft men de stad versierd niet eenen luister die iedercens verwondering verwekt heeft. Vaandels wapperden er bijna aan ie der buis; jaarschriften en spreuken, in gedicht de eene knoddig, de anderen ernstig, wenschter. den burgemeester geluk over zijne blijde intrede. Prachtige poorten stonden in dc groo te Ooslstraat die overigens voor de versiering allerschoonst was; alsook in de Zwarte Noiinenstraat en recht voor, de woning van den gevierden heer burgemeester. De intrede en de stoet. Reeds van korts na den noen was de stad vol toeschouwers, die van verre en naar de feeste waren komen bezien. Oveial hecrschte cr leven en blijgees tigheid, maar bijzonderlijk aan de statie, toen M. de burgemeester in gezelschap van den edelen heer Visart, onze be minde volksvertegenwoordiger, cr ten 3 ure afstapte. De nieuwgenoemde schepen, mijnheer Despot, wensclite den nieuwen ambtenaar welkom na mens zijne mederaadslcden, en namens de bevolking van Veurne, onbetoonde bod iedereen gelukkig was van oenen defiigen magistraat ais M. Dc Haene tot burgemeester te bezitten. Dal mijnheer Despot de ware gevoe lens der bevolking uitgedruki had, kun de heer burgemeester algauw bemerken, bij het uittreden der statie; want het uitgestrekte statieplein was opgepropt van toeschouwers die ongeduldig zijne blijde inkomst afwachtten. Ook. werd hij met algemeenen geestdrift begroet, en ganseb de weg was eene ware triomftocht. Na de wclkomgroet van M. Despot, werden den heer burgemeester de sleu tels der stad aangeboden, waarna dc stoet, geschikt als volgt, de stad in trok 1’ Het korps pompiers, onders ’t be vel van den onderluitenant M. Ernest Vermout; 2’ het vaardel der stad; 3’ de dc Melomanen; 4" de sleutels van stad; 5’ de Kcgelbolders; 6’ dc Vinkeniers de Vrije Vereenigde Broeders; 7’ Verbeel ding van dc vrijheden der Grondwet, liberale partij in don grafkuil der achting zonk? ’t Kan nog gebeuierr. Was ’talzoo niet, ’t was kinderaci cn wat is er beter dan kinders, om tsh' feeste te vergeestigen? Rond elf ure wierd de feeste geëin digd. Zij had geen bhlve kluit aar de stadskas gekost, en nogtans was,’ zij schooner, dan zij, volgens alle Vet r- naars, in dergelijke omstandigheden ooit geweest was. Wij eindigen dan met onzen dank e; betuigen aan al de vrije burgers die zoo wel hun beste gedaan hebben om het hoofd van de stad, den nieuwen hoer burgemeester, te vereeren. Veurne, nog eens te meer, heeft ge loond dat bet voor goed het dwangjuk wil afschudden en dat de toekomst verzekerd is aan de katholieken, de eenige verdedigers en voorstanders van godsdienst, vrijheid, orde èn wa ren vooruitgang. Vergadering van den Gemeenteraad. Reeds twee maal heeft het Advertentie- bladeen ingebeelden min of meerschimp- achtig verslag gegeven van de zittingen van den stadsraad. Er is daar weinig aan gelegen, en indien die geestigheden eenigen troost kunnen bijbrengen aan de neerslachtige treurende slachtoffers van ’svolks vrijen wil in dc kieziug, wie zou er hard en onmeedoogend genoeg zijn om hen te stooreu? Nogtans, zulk verslag kon reden van bestaan hebben eertijds, maar nu niet meer. Eertijds, onder hel vadcrlijk,volks- lievend en liebtverspreidend liberaal be stuur, men beraadslaagde met gesloten deuren, cn wat de leden op het stadhuis verrichtten of niet, men wist daar nooit iels van. Maar nu, men gaat de zittin gen bijwonen, katholiek en liberaal gaat er, en de opstellers van ’t Advertentie-blad kunnen cr alles vinden en hooien, om hunne lezers over de besprekingen der bestuurzaken volledig in te lichten. Waarom doen zij het niet? Waaro© vertellen zij de zaken niet gelijk zij zijn? Ha! 'tzal misschien wel gebeuren dat de besprekingen niet zullen uitvallen ten voordeele der liberale partij, die hier zoolang op het stadhuis heeft getroond, en daarom willen zij de waarheid dui ken cn hopen erin te gelukken, met hun ne lezers, alle 8 of alle 14 dagen, een schotelken misplaatste geestigheden of onnoozele dwaasheden op tc disschen. Is toch zoo kinderachtig,r nog eens. afgeschoten dal aan de uitvoerder ervan lot de grootste eere strekt. Vele Veur- naars getuigden, op kermisfeesten zel- vd, nooit zijns gelijke gezien ie hebben. Een denderend hoerah begroette heel dikwijls de verschillige vuurmolens cn liclitieckenicgeu. E3’ i iBjiim—cnowrri!ijrhjiiiiïii .imaau1..

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1