God- Men schrijft ons uit Alveringhem Ter oorzaak der onpasselijkheid van M. De Ruysscher, is zijne inhul diging als burgemeester onbepaalde- lijk liitgesteld. meeren tegen milicianen die ontslagen zijn, deze uit hoofde van lichamelijke gebreken en gene voor alle andere redenen, worden uilgenoodigd om onderscheidene beroepen op te maken;de eerste voor den herziening- raad moetende gebracht worden en de an deren voor hel hof van beroep. Duar is het veislag der zitting van 4 Februari. Wij hebben niet gesproken van bet proces-verbaal van den sekre- laris. cn de bemerkingen van den bur gemeester. Dal en gaat cigentlijk de belangen van stad niet aan. liet Advertentie-blad, in een artikel ge titeld Hunne gift van blijde inkomst schreeuwt moord en brand, omdat het stadsbestuur van zin is allengskens de kwestie van scholen en onderwijs te besprekenl Maar, geuzen toch, gij hebt zeker nooit gepeisd dal de zaken hier in Veur ne konden voortduren gelijk zij waren onder het nutteloos geld verkwistend Dij omzendbrief van M. den Gouverneur wordt er aan de milicianen die er belang bij hebben herinnerd dat zij. luideus de wel over de slof, acht dagen hebben, te rekenen van ,de beslissing van den militieraad, om len hunne voordode le reklameeren, en vijftien dagen le rekenen van de eerste afkondiging door artikel 46 der indicie wet voorschreven, om legen derden le rekla meeren. Het beroep moei door den belanghebben de zelf, door zijne ouders of zijnen voogd gevormd worden, en de redenen waarop het gegrond is duidelijk opgeven. De handteekening van den in beroep gaande belanghebbende of hel merk dat ze vervangt moet door een lid van het sche- pvncBcollegie der gemeente wettig ge maakt worden. De beroepsakte moei goed gefrankeerd aan den Gouverneur der provincie gestuurd woi den. Eene akte van beroep mag niet tegen meer dan tien ingeschrevenen gerichl wor den. Dc personen die gelijktijdig zouden rekïa- zeressen zullen niet sterven van honger, gij weel dit geheel wel! Ten minste (lui zend frank wachtgeld tol dat zij een an deren post hebben, is dai niets? Hoe veel heb', gij gegeven aan de nonnen als gij ze uit haar klooster hebt verjogen? Niels!!! De groole fortuinen in Veurne zijn in liberale handen, schreef hei geu zenblad onlangs; waarom zouden de li beralen dan nog voort HUNNE scholen onderhouden en ondersteunen mei hel geld van ALLEN? ’tWare belachelijk; ook de vermindering van kosian voor het openbaar onderwijs zal eene ware gift zijn van blijde inkomst voor al de vrije onafhankelijke burgers. Daaio- ver meer later. Rechterlijke Rronijk. Wij ook, heeren liberalen, zouden de vlaamsche taal overal in de bestuur zaken willen zien gebruiken; maar gij moogl daarvan niet spreken Zijn uwe vorige begroetingen en rekeningen en verslagen uitgenomen hel laatste niet in de fransclie taal opgesteld Wij hopen dal er daarin verandéimg zal komen gelijk in veel andere misbruiken. Nogtans, dat moet somtijds wat tijd kosten maar hoe min hoe beier. Wij zijn gelukkig ‘le dezer gele genheid te mogen zeggen dat, op hel banket van zondag, M. Cailliau zijnen heildronk in hel vlaamsch heeft voor gesteld en dat do heer burgemeester ook in schoonc vloeiende vlaamsche taal heeft geantwoord. grooter voorzien is, stel ik voor eene commissie te belasten met het onderzoe ken der spaarzaamheden le doen, door a) het verkoopen van hoornen rond de Vesten; b) hei alschaften der bewaar school en der school voor volwassenen. M. Cailliau. Ik voeg er bij c) door geuzenbeheer? De afgestelde onderwij- het verminderen der jaarwedden van het r o>,,-.in i™«>r onderwijzerskerps, en d) door hel kos- teloos onderwijs maar te aanveerden voor de wezentlijke behoefligen cn niet meer voor de welstellende;). M. De Hoon. Ik ben verwonderd over dit voorstel van besparing, gedaan door vier leden. Zulks kan maar gebeuren door lichtzinnigheid of door kwaadwil ligheid. M. de Burgemeester. M. Dc Hoon, ik vraag u le willen wclvoegelijk zijn je gens uwe medeleden, anders zou ik u moeten lot de orde roepen. M. De Hoon. Er bestaat geen te kort; dus er zijn geen spaarzaamheden te doen. Dit te kort bestaat maar in den Veurnaar, en T is daar dat dc katho lieke gemeenteraadsleden het opgeraapt hebben. Af. de Burgemeester. M. De Hoon wij zijn hier op het stadhuis, om de belan gen der stad te bespreken en geenszins om te onderzoeken wat de plaatselijke gazetten schrijven. Deze bespicking komt hier niet te passe. M. De Hoon. Er bestaat geen te kort. Het is waai- dat de begrooting van 1883 had gesoldeerd met een te korl van 7,700 franken, maar deze som had in de onkos ten van het volgende jaar gebiecht ge weest en zoo was alles in regel. Het Iog- pend budget van 1884, niet uitgewerkt zijnde, kan men daarvan niets zeggen. M. De Grave. Er is dus een te kort ge weest, aangezien M. De Hoon het zelf bekent; de begrooting van 1884 zal ze ker met een te koit soldeeren, aauge- zien, om de begroeting in stand te hou den, men slechts 20 duizend franken heeft mogen rekenen voor de onkosten der kalsijde van Coxyde, terwijl deze onkosten over tijd door den gemeenteraad van Veurne hadden geseind geweest op 50 duizend franken. Zulks iszoowaar, dat do gemeenteraad van Veurne, in eene van zijne zittingen, besloten beeft eene leening te doen van 50 duizend frank, om tc voorzien in de on kosten van hel leggen van den steenweg naar Coxydc. Zoodan, vermits men maar 20 duizend franken in onkosten gebracht heeft op de begrooting, zou men nu nog 30 duizend franken moeten toeleg gen om de te docoe onkosten te be talen. M. De Hoon. Die beslissing van den gemeenteraad, wegens die nieuwe lee ning, bestaat slechts in het gedacht van M. De Grave, en is nooit genomen ge weest. -V. De Grave. M. de secretaris, wees zoo goed mij den boek der beslissingen van den gemeenteraad te behandigen (M. De Grave leest de bedoelde beslissing welke zijne gezegden ten volle goedkeurt, en toont, gelijk een en een twee is, dat de groote en altijd wel ingelichte heer De. Hoon met zijne afloochening van de brugge in het water valt). M. De Hoodzwijgt. Daarna, met algenmeene goedkeu ring wordt er overgegaan lot hel noe men van eene commissie gelast met den ünanóieelen toestand der stadskas le onderzoeken. De ceeren De Grave, De Caa en Pil tijo als leden dier commissie gestemd. Na voordeelig advies op cenige aan vragen van hei bureel van welddadig- beid en goedkeuring van de begrooting der kerkfabriek van Sic Walburga, wierd de z.tiiog geheven. Houthem. i Uitgesteld en is niet yerloreu. Ik lu b jon weke geschrikkeld, maar niet om uit te scheèr.. Te vele is er nog te zeggen op ons Houthem; cn, komt het met de goedheid van den uitgever overeen, ik h< b nog v.iór lange. In ir.ijn laatste briefje heb ik klaar v tor oogen gelegd, hoe men nu de liberaligheid der feesle ter eere van meester Eu; een. zocht tc verschooonen. De eerste verschoo- ninge. gelijk, ten anderen, alle vci-chvo- ningen. bekent dat er vuil’gheid was. In derdaad ’l is eene nieuwe bekenlenisse dal I die feesle liberaal en geus was. En die be- kenteriisse, volgens mij, en kan van de an dere niet gescheiden worden, te welen dal de schole cn de meesters zijn giiijk de feesle. Daaibij de verschooningc zelve er. ver schoont niets; want men moet geen t.beraal zijn, omdat katholieken u leed dóOn.. Meer nog, en als men zelve niet andc.it cn heeft dan een ingebeeld leed, gelijk het hiér is, de vcrschooning wordt zelve een bjoze li berale trek. Ja. men wilt eene jufvrouw uiigeven als valsche klachten of beschuldigingen gedaan te hebben, en men wijst ze aan dc woede van de geuzerij; en dat is al valsch en tecnemaal uitgevondenIs dat geen liberaal werk En verder, met dezelfde valschheid be schuldigt en belast men al de katholieken, en men leert ze als monsters kennen aan de arme onjarige kimMs, wier ouders zoo boos of bot zijn, van ze in zulke feesten te laten mcêdoen, en ja, ze in zulke handen le stellen. De tweede verschooning is nog flauwer. Zij en is zoo boos niet, maar zij laat nog de tuit van de ezeloore uit. Alzoo luidt ze He ja, kosten wij die feeste weigeren, als de liberale burgemees- ter en de liberale secretaris het wilden. Zij De geuzen zijn nog altijd nijdig op de zinspeling die wij in groole letters ge drukt hebben over veertien dagen, en zij dringen aan, opdat wij den bedoel den persoon zouden noemen. Ten eeiste, wij hebben gesproken in het algemeen, en die zwaït is moei hem niet wasscheu. Ten tweede, wij voegen erbij, omdat gij aandringl, dat die zin speling kan toegepasl worden op meer dan een liberaal; ’lis al wat wij te zeg gen hebben, en indien, geuzen, gij niet fraai zijl in uw blad, wij zullen die gioote hulcrs nog meermaals her halen. hebben oiu toch zoovele dienst gedaan. In een woord zou ik daarop frank zeg gen die geen liberaal en is, en wilt geen liberale feesten; en hadt gij niet liberaal ge weest, gij .zoudt wel den liberalen burge meester en den liberalen secretaris de bui tenwacht geloogd hebben. Gij hebt het met gedaan, dus gij bekent een keer te meer dal gij liberaal zijl, Jamaar, zij hebben ons zooveel dienst gedaan? Zij, de twee liberalen, die geuzen, heb ben u dienst gedaan?.... 'l en was toch zeker niet omdat gij katholiek waart; maar wel omdat zij. in uw stofte zagen om libe raal tc zijn, liberale schole le houden en voren le slaan. Ja, 't is zoo, zij zagen in u libraale stofte, I en daarom ueden zij u dienst, en gij, gij wist hel wel, dal gij van die liberalen dienst zoudl krijgen, op T oogenblik, dat gij het zoudl gewild hebben. Daar is de knepe voor Ueze die ze val. Amar, omdat ze elkcndeen zou vatten, zal ik het nog klaarder uiteendoen, 't Zal misschien wal lang zijn, maar het zal zoo wel de hberalerij doen kennen. Welhee gij zegt dat de liberale burge meester en de liberale secretaris T begin zijn en de oorzake der feeste van meester Eugeen?.... Hewcl ik zegge dat burge meester en secretaris sukkelaars genoeg geweest zijn om u lol speelbal te dienen. Dal is wal anders he? Om dit in een keer te geven, sla ik bier, voor vandagc. Veriscliillige tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 3 dezer zijn benoemd lol luitenanten adjudant-ma- joor en luitenanten kwartier-meesters in de onwerkzame burgerwacht gedurende hel vijfjaiig tijdvak van 1884-1889, de heeren KJ* bataillon (Veurne). Luit. adj.-m.,Bn- coult Hertoor; luit, kw.-in. Barbier Ccsar. 14" bataillon (Wuiveringbem). L. a.-m. Bruloot Hippoliel; 1. k. in. Ameeuw Pieter. ia’ bataillon (Ghyverinchove). 1. a.-m. Vandenberghe Karel; 1. k.-m. Coulier Je- room. 16" bataillon (Nieuporl). 1. a.-m. Van Bacckel-Heysse Pieter; 1. k.-m. Keslelool- Vundvndi iesche J. 17e bataillon (Pervyse). 1. a.-m. Vanden- bergbe Arthur; 1, k.-m. Michiels Hendrik 18e bataillon (D'xmude). I. a.-m. Wyllte Karel; 1. k.-m. Claeys Karei. 19e bataillon (VVercken). 1. a.-m. Sabbe Hendrik; 1. k.-m. Leplae Karei. 20e bataillon (Woumen), L. a.-m. Van Mid delem Karel; I. k.-m. Vancxem Modest. 21e bataillon (Couckelaere). 1. a.-m. Vanmaele Phibbert; 1. k.-m. Ketele Arthur 22e bataillon (Loo). 1. a.-m. l'atlijn Amand; I. k. m. Croigny Alfons. Bij koninklijk besluit van den 5 dezer zijn benoemd tot leden cn lol plaatsver vangers bij den militieraad van het airon- dissemcnl Veurne-Dixmude. voor de lich ting van 1885 Voorzitter, M. Lodewijk Depuydt. pro vinciaal raadslid te Nieuporl; plaatsvervan gers, MM. Benoit Syoen, provinc. raadslid le Lo>>, en Baymond Dcgroote, id., te Dixinud*-. l.id. M. Emile Vandromme, burgemeester le Eesseii; plaatsvervangers, MM. Milo De scbepi'ïi le Veurne, eu Edmond Parel, 1 j,,.. le Dixinndé. Bij koninklijk besluit van 3 dezer zijn benoemd Mainiekensverc. Burgemeester, M. C. Verinecrsch. Schoore. Burgemeester, M. 1). Van- dermeerbch. Weslkerkc. Burgemeester, M. H. Van Middelein. Proven. - Schepenen, MM. R. De- smyttere en B.-H. I^rmylle. Keyern. Burg., M. J. Vandenkcrck- hovi. Noordschoole. Burgem., M. P. Dcnec- ker. Pollinchove. Burgem. M.G.-l deris. Woumen. Schepen, M. G. Syoen. Zarren. Burgem.. M. 1. Couchez. Bij koninklijk besluit van den 6 Fe bruari wordt de provinciale raad van West- Vlaanderen bp Maandag 24 dezer in bui- lengt woiien zittijd bijeengeroepen 1* Voor de aanbieding van kandidaten voor de plaats van raadslid bij het beroeps hof te Gent; 2" Voor de vaststelling van het deel en de voorwaarden van lusschenkomsl der provincie in hel maken van buurtwegen; 3° Voor de vraag van overdracht cens krediet» van 5453 fr., verschuldigd aan MM. Crocquisoi’, De Geyne en Buyck, wegens de schatting van de provinciale gebouwen, 4* Ver indel ingen le brengeu aan kap. VIII van h« t budget van uitgaven voor 1885, in overeenslémming met de nieuwe school wel; 5* Benoeming van den bouwmeester-in- specleur, gelijkvormig aan hel koninklijk besluit vau 23 Januari laasl. Dc kandidaten voorgedragen door het beroepshof, voor de openslaande plaats van raadsheer bij hetzelfde hof zijn M. Tileca, ondervoorzitter bij de rechtbank van eerslen aanleg te Kortrijk, en De Pauw, prokureur des Könings te Brugge. Zie hier hoe het getal stemmen ver deeld was Eerste stemming. Stemmers 19. M. Titeca bekomt 17 stemmen, M. De Pauw I; M. Werveke, substituut, vau M. den pro kureur te Gent. 1. 1 weede stemming. Stemmers 19. M De Pauw. 16 stemmen; M de baron Vau Grave, voorzitter der rechtbank van Veurne, 2; M. Werveke, 1. Dc kiezers van het arroiidisscmcnt i --2?1Mr"7 -- - CJ r- Zijn door de korrckttonnclc rechtbank van Veurne veroordeeld Zittingen van 32 en 23 Januari. Rpuscté Lo- dewijk, werkman te Watou, tot 5o fr. boet, voor slagen en wonden. Degraevc Frans en Louchacrt Hendrik, werk lieden te Leyscle, elk tot 10 fr. boet, voor scheld woorden; de a4* daarenboven tot 36 fr. boet, voor slagen en wonden. Oewulf Hendrik, genaamd Van Couillie, werk man te Clcrckcn, tot ab fr. boet voor slagen en wonden. Vanstacn Jozef, genaamd Séf van Kattens, werk man te Clerckcn, tol 8 dagen gevang, voor bedrei gingen. Goenc I-odewijk, dienstknecht te Bccrst, tot 2G fr. boet, voor smaadwoorden, en tot b dagen gc- vang, voor slagen en wonden. Verstraelc Karei, werkman te Zarren, tot 36 t’i boet, voor slngvh en wonden. Bcauprez Alois, werkman te Zarren. t iji, lr. boet voor slagen en wonden. Zittingen van den 39 en 3o Jan. Rjrckaert Dcsidenus, landbouwer te Clcrckcn, lot 36 Ir. boet, voor slagen en wonden. Dcwilde Karei, werkman te Clcrckcn, tot 8 da gen gevang, voor slagen en wonden. Barbier Alois, herbergier te Clerckcn, tot da gen gevang, voor slagen. Geryl Rochus, landbouwerszoon, en l.egein Lodewijk, jachtbcwaarder, beide te Oostduyn- kerkc, elk tot 36 fr. boet, voor slagen en wonden, nog dc tot 36 fr. boet, vóór verboden wapen dracht. Dierendonck Jan, sasknecht te Nieuport, tot 2 maal 36 fr. boel, voor ccrrovcnde aanklagmg. Faca Dcsiderius, werkman te Watou, tot 8 da gen gevang, voor voorbedachte slagen, en tot eene maand gevang en 5o fr. boet, voor slagen die eene onbekwaamheid tot werken hebben veroorzaakt. Luysscn Ainand, daglooner te Crombckc, tot 26 fr. boet, voor bcicedigingen, en tot 5 fr. boet, voor geen plaats gemaakt te hebben voor een rij tuig. Vercamcr Hendrik, werkman te Westvletercn, tot 15 dagen gevang, en 30 fr. boet, voor vernie ling van afsluiting. Vandamme Karei, molenaar tc Coxydc, tot 26 fr. boet, voor vrijwillige slagen. Schacht Elisa, huisvrouw van Leopold Annet, werkster tc Zarren, tot vijf maal fr. i-5o boet, 2* tot 1 fr. boet, voor boschdelikten. Pieters Louisa en Schacht Jozef, bezembinders te Zarren, de eerste tot 6 maal tr. t-5o boet, voor boschdelikten, en de tweede tot 26 fr. boet, voor verhcling. Degraeve Leonard, bijgenaamd Santy.tc Zarren, tot 3 maal een dag gevang en 1 tr. boeten 2* tot fr. i-5o boet, voor boschdelikten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 2