ZAAILAND te Wulpen, zuid aan den keiweg van Veurne naar Nieuporl, wijk C, nummer 393. 2° EENE VETWEIDE in liet Seliaudervliet, 1“ Herberg St. Joseph, met erf, ter noordzijde der Klaverstraat, bewoond door Henri Houvenaghel, mits 250 frank bij jare, lol 23 April 1885, tijdstip der ingenoitreding. 5 aren 43 c. Hovenierliof, dicht bij de stad; palende oost aan de kalsijde van Veurne naar Yper, op eene breedte van 14 meiers 30 centimeters. HOFSTEDE, ZAAILANDEN EN WEIDEN TE BEERS T, I" EENENLUSTHOF, bij de dorpplaats, noord aan de Oude Forthemstraal, groot 66 aren 30 centi aren, wijk D, nummers 228 en 228bis, verdeeld in 3 loten, met recht van sa menvoeging. EN ZAAILAND, oost aan den voorgaanden koop, wijk C, nummers 394, 429a en 429b. MBNAGIEGOEDEREN te Crombeke-dorpplaats, EEN WOONHUIS met verdere afhanglijkheden on 01 are 10 cent, erve en hovenicrhof daarmede- gaande, staande en gelegen ter dorp- plaats van Crombeke. 1885, I Ministerie van Finantien. Vrijdag Z 7 Februari tMSS, i pegaai. van Studie van den Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem. Notaris B5K CAE, te Veurne. Boter weegschaalstraat, N° 8. Bealuur tier ClcKiHtrntie cn Etonieinen. K A N T 0 0 R van den Notaris VA.WEXBEKGAUK TE PERVYSE. v.erd gebluscht, en hel s|>el ging voort. Ziehier de jaarwedden die door de aan Woensdag 25 Februari 1885, om 3 me na middag, ten gemeenlehuize van Bulscanip, DEFINITIEVE TOEWIJZING van 1* Woonhuis en afhankelijkheden met 10 aren 70 centiaren erve en hovenicrhof. te Bulscamp-dorpplaats. Ingnxtehl 3000 fr. 2° Perceel Kunilntitl, giuol 29 aren 39 centiaren. Decal, te P>*i vyse, O pen bare V er k ooping van Eene goede parfie Zaailand. groot H. 100 01 C. gelegen in Pervysc (Sehoorbakke), kadaster sectie A, n' 23, ge bruikt door Engelberlus Gertnonpré, tot 1 October 1893, mits ISO fr. bij jare. 3° den rechter- cn linkeroever der vaart van Nicupoort naar Veurne; 4’ de twee oevers der vaart Veurne op Duinkerke. KANTOOR van den WotnrU CORWILLE, te Wulveringhem. Ilomlerdnp; S Maart i S85, om 4 ure na middag, ter herberg het Leege, te Viuchem, openbare verkooping met toe slag van Eén groot tweewoonstig EEuïm, ten dienste van broodbakkerij en winkel, met 5 aren 30 cent. Erf, te Isenberghe-dorp- plaats, bij de Kappelle. gebruikt door Jules Vramhout. tot 1 Mei 1892. Woensdag; 4 Waart om 4 ure na middag, in den Papegaai, Ooslslraat. te Veurne. Openbare Verkooping van 94 aren Zaailand en Wreef, oost over de Loovaart en noord aan den steen weg leidende van den Rabbelaere naar de Groigne, wijk B, nummers 442a en 442a/2, gebruikt door de kinders Thieren, tot 1 October 188a. Deze met tusschenkomst van den Notaris l’KALïü, te Alveringhem. Donderdag 19 Februari 1885, om 12 ure, ten verzoeke van M. Maes- Vandamme, groot grondeigenaar te Ise- ghem, GROOTE KOOPDAG, TE MERGKEM wijk de Melane, I. 100 koopen afgezaagde Kepers in eenen boscfi Dij de herberg de Melane. II30 koopen Stop- en lloppepersen. III. 20 koopen lloppepersen, 4’ klas. IV. 50 koopen Spaarrcbusschcn in vummen en sparresnoei op de rekken. Rousselaere zijn bijeengeroepen op Maan dag 16 dezer, om eenen senator te kiezen, in vervanging van M. Solvyns, overleden. De katholieke kandidaat voor deze kiezing is M. Van Outryve d’Ydewalle, burgemees ter te Ruddervoorde. Sedert gister (10 dezer) is er te Loo een telegraafdienst ingericht in het post- bureel. Een koninklijk besluit van den 17 De cember verleent dn volgende pensioenen 2093 fr. aan M. Jules Vaillant, kapitein bestuurder der kleedij in onwerkzamen dienst, geboren to Nieuporl den 1 December 1838. 677 fr. aan M. Eduard Vermullen, bri gadier der gendarmerie, geboren te Watou den 18 Februari 1838. M. Bon. Reynaei t, priester in ’l se minarie, is professor benoemd in het col lege van St. Louis, te Brugge. M. Orlmans-Hauzeur, liberale bur gemeester en volksvertegenwoordiger van Verviers, is in 76jarigeti ouderdom overle den en burgerlijk begraven, M. Dumont, gewezen bisschep van Door- I 10 Debergh Glementina, 3 m. 4 d. Hand- Woensdag 18° Februari 1885 (Asschen-woensdag). om 3 ure na mid dag, bij de herberg der weduwe Scherpen zeel, te Vinchem, langs den steenweg naar Yper, koopdag van allerhande gezaagde cn ONGEZAAGDE HOUTWAREN. Gebruikt door Mine weduwe Becr- naert. Aanslag met de geldtelling. Gemeente Wulpen. wijk 0, nummer 105, groot bij titel 4 hectaren 7 aren 76 cent., cn bij kadas ter 3 hectaren 89 aren 50 centiaren; pa lende noord aan de uitwegdreel der hof stede gebruikt door August Doom. Op Woensdag «5 Februari om 4 ure na middag, ter herberg de Belgische Leeuw, bij de ecbtgenoolen Buyfaert-Geva, Kaatsspel, te Veurne, OPENBARE VERKOOPING van Stad Veurne. 2° De hoeveelheid bij maat van Gebruikt door de weduwe Geva. Aanslag met de geldtelling. Donderdag 26 Februari 1885, om 3 ure na middag, ter herberg der echtgenooten Bekaert-Gapoen, te Veurne- Bewesterpoort, Openbare Verkooping van 2 hectaren 33 aren 20 centiaren a a a a u a a te Veurne-Rewesterpooit, zijnde eene Brijkerij in werking met ter uitzondering van de blijken alléén, gelegen langs den keiweg van Veurne naar'Duinkerke, wijk IJ, nummers 150 co 751 Om seffens in gebruikt te treden Instel Donderdag 19 Februari Overslag Maandag 2 Maart telkens om 3 uren na middag, in het St. Jorishof, Woumcnstraat te Dixmude. eener bij de plaats, groot H. 143556 C. Gebruikt door de kinderen Debruyne, Achille Biervliet, en andere, samen te fr. 2010, lot 1 October 1885. Kosten 10 °/o boven. 1 Inslelpenning. Plans en voorwaarden bij den Notaris WAUTERS, te Dixmude. De Ontvanger der Registratie en Do meinen, te Veurne, maakt het publiek kenbaar, dat hij zal overgaan in het Hotel de France, te Veurne, Statie- plaats, op Woensdag 25 Maart 1885, om 3 uien ’s namiddags, lot de openbare verpachting voor 3, 6 of 9 ja- ren, integaan met 1 Januari 1885, van de grasgewassen groeiende onder de gemeenten afhangende van zijn kantoor, op 1° den linkeroever van den IJzer; 2° den rechten- cn linkeroever der Loovaart; Deze vcpachting is verdeeld in 22 lo- ten. Plakbrieven duiden ervan de bree- de beschrijving aan. Het kohier .van lasten en voorwaarden berust ter inzage der belanghebbende, ten kantoore der Registratie te Veurne, Pannestraat, n" 66. Ruchtbaarheid. OPENBARE VERPACHTING Van de GRASGEWASSEN groeiende op de vrije boorden van de hierna vermelde vaarten en rivieren Octavia Verbrngghe Kleermaakster ten huize van hare ouders, langs de zandstraat naar Coxyde. maakt bekend dat zij, op verzoek, zich ten huize der burgers zal begeven voor allerhande naaiwerk te verrichten. Gebruikt door Norbert Tabon. Aan slag met de geldtelling. 3° 1 hectare 32 aren 40 centiaren 4* 1 hectare 11 aren I cent. BEBOUWDEN GROND Koopen 3 cn 4 zijn gebruikt door Pieter Houvenaghel, eigenaar der ge bouwen, lot 30 September 1885, mits 300 frank bij jare. K A N T O O R van den Notariw MUMK’TL''HU, te Merckem. Ingestcld 925 fr. Alles gebruikt door Sophie »n Desire Dr Grit eke lol I Mei en 10 October 1883. Busland Turkije Ooslenrijk-Hongirië Pruisen Italië Grool-Britanje Perzie Egypte Beieren Spanje Belgie Portugal VVurlemberg Denemarken Nederland Zweden Fransche republiek Vereenigde-S talen Socrates zeide tot zijne leerlingen Vrien den, er zijn geen vrienden. Ter eere van onze eeuw waarin wij leven, zeggen wij, zoo Socrates ten zijnen tijde gelijkhad. hij lieden ongelijk zou hebben Doel (Oust- Vlaanderen) den 18 Juli 1884. Eenige uwe Zwitsersche Pillen heb ik aan een mijner vrienden gegeven die door zijn lijden, bijna niet kon werken; aan uwe Zwitsersche. Pillen heeft hij het te danken, dat hij nu met be terschap toeneemt en al zijne kwalen ver dwenen zijn. Mijne vrouw had langen tijd zware hoefdpijn en krampen in den onderbuik; geen eetlust, slechte spijsver- teering, zij *>lièp niet, zij wasemde voortdu rend uit en verloor hare krachten. Sedert zij van uwe Zwitsersche Pillen gebruik aan 2 fr. 50 de doos, zijn al hare kwalen ver dwenen, cn is heden volkomen gezond. Daarom zend ik u heden dit getuigschrift, waarvan gij u. zoo nobdig bedienen kunt. Geteekcnd) Burnij- Legalisatie der hand- (teekening door den burgemeester van Doel. Depot voor Belgie bij Ph. Pelerin, 12, rue de l’Ecuyer. te Brussel. Franco toe zending tegen 1 fr, 50 de doos. Op Woensdag 4“ Maart 1885, om 3 ure na middag in den Pa- vewruun «i-wiw*», i peguai, bij de echtgenootenVarider- oiii3 me na middag, ter iierbetgvan Emile heyde-Tabary, Ooststraat, te Veurne, Openbare Verkooping van Gemeente Alveringhem. de plaats, en gebruikt tot 1 Mei 1885. door Cesar Baes. - Dienstig voor alle nee- ringpii. Vrijdag 13 Februari 1885, A. Om 2 ure na middag, KOOPDAG van ten sterfhuize van Joanne Ureel, wed" van Engelbertus Dumon. B. Om 5 ure na middag, ter herberg bewoond door Charles Loo- ues, te Crombeke, Openbare Verkooping van Burserlijke Stand van Veurne. Geboorten. 2 Febr. Huyghe Gustaaf. z. van Leopold en Huyghebaert Sofia. Klaverstraat. 5. Decoussemaecker Maria, d. van August en Vanbeveren Natalia. Beoosterp. Huwelijksaankondigingen. 8. Leye David, werkman, geb. te Egge- waertscappelle en woon. te.Steenkerke, wed. van Scholaert Idonia, met Vandevoorde Amelia, werkster, geb. te Vinchem en woon, te Veurne, wed* van Provoost Serafin. Huwelijken. 10 Feb. Lagatie Fideel, bijz., geb. te Moercs (Frankrijk) den 14 Jan. 1854 en woon, te Ghyvelde, met Cappoen Rosalia, landbouwster, geb. te Adiukerke den 26 Feb, 1811 en woon, te Veurne, wed' van Luyssen Frederik. Sterfgevallen. 5. Deblieck Pieter, 78 j. 11 m. 7 d. bijz. geb. te Eggewaertscappelle en woon, te I Veurne, wed. van Dewilde Amelia. 9. Volgens een belicht uil Rome, heeft j D’Haenen (mannelijk). Duir.kerkstraat. M. Dumont, gewezen bisschep van Door- i 10 Debergh Glementina, 3 m. 4 d. Hand- uijk, zich volkomen aan het gezag van den i hoogstraat. Paus onderworpen. Men weel dal hij reeds zijne dwalingen herroepen had. De Patnote dat de conservatieve Verceniging van Brussel een uitgebreid peti tionnement gaat inlichten, over het met- uitvoeren der wel op hel onderwijs. De ministers moeten handelen, en als men aan hoogerhand zich düArlegen verzet, dat men den toestand dóe kennen. Dat is logiek. De belgische gezant is in hel Vatikaan I aangekomen, en heeft den 7 Februari zijne i geluofsbileven aangeboden. den kooper eenen pacht van .27 jaar zal Maandag 16 Februari 1885, om 3 ure na middag, ter herber de Kroon, te Vinchem, openbare verkooping van I Een gerieflijk WoouIiuiN met stalhn- gen en afhanglijkheden. staande op 5 aren 44 cijnsgroud. waar aan ten voordeele van Uit Oostende meldt men dat eene veiieend worden, gestaan m mchem^Jnj visscberssloep van Oostende, een wal- visch in de Noordzee gevangen en op strand aangebracht heeft die meet 22 engelsche voeten (zes meiers 4 centi meters) van aan den muil tol aan den sleed. Eene groole menigte is het reus- actitige beesl gaan bezichtigen. Het zeemonster is verkocht voor 1560 fr. Te Ooslcaiup had een smid een piutjje gepakt van blijdschaj», omdat zijn zoon ei uil gelol was; ’s avonds viel hij van den trap in zijne woning, en was een half uur nadien al dood. Te Gent is een man overleden die bij na van aaluioessen alleen leefde; in zijne matras heeft men 1700 franks gevonden. Te Amsterdam geraakte een 17jarig meisje in eene fabriek lusschen de widen; de moeder, die daar ook werkte, wilde hare dochter tegenhouden, maai werd medi ge sleept, enzile twee zijn vermorzeld. In een schouwburg van Weenen out- stond er brand binst de vertooning, onder hd parte*re; het volk bleef kalm, het vuur rd gebluscht, en het spel ging voort. verschillende landen betaald worden hunne vorsten of staatshoofden 36,116.936 fr. 30.099.487 23,294.000 16,632.528 14,250,000 14.006.025 10,000,600 8,393,973 6,780,588 5.000.000 3,750,000 3 616,916 2 627.228 3,019.562 2,014.000 2,000,000 1,200,000 250,000 ncm 9B I ’9 t KANTOOR van den 'XX'QJ' O» BTTX 81.7 JEt £SaJ EN AL DE. MATERIALEN KANTOOR van den JVotaris F L O O R9 te Rousbrugge-Raringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 3