S3 ril [C Uj belangrijk bericht. Veurne Godshuizen. GUANO. EMILE VANAERDE, chirurgien dcntisle, diplomé. ruc dn Lom bard, n° 19, a Vpres. en face de la rue de l’Etoile, a consultor tons les jours de 9 li B lieuris. Ie Dimqnchn excepté. pour la pose des dents el dentiers artiliciels. extraction de dents, plonibage et redrcssemcnls. d’a- prtis les meilleurs systemek. I Uit der hand te keepen Medecinale Wijn van Tokay (Hongarie), te bekomen bij II. ltuynsc»i, apotheker, Zuidstraut, Ie Veurne, ('enigste be machtigde verkooper. De?e wijn heeft ecu bui tengewoon iiitwi rksi'l op al wie uit ziekte koml en kloekle nooiiig heeft, op deerlijke kinders, ouder lingen en flauwe personen. GEVONDEN I «mie, bevattende eeije bom geld. Men beviagë zich ten bu- reete van den NoAei’t BUckO Bericht aan de landbouwers TE KOOP -. i t X' Geen grijs haar meer!!! August CorniHe, w w z M WARE £)OllEI0SPlLtEJ; gezeid StandnertH-pillen. Huis Kakel Spilliai kt Jules Vcrmecsch, zoon van L -F. Veumeescii. landbouwer te /louthem. heeft de eer aan hel publiek le laten weten dal hij op 30 December laats teden zijn exaam voor landmeter heeft af gelegd en dat hij, in ’l vervolg, als gezwo- ren landmeter, zich gelast niet al wal dit ambt belrelt. s i .t iu WX fa slaping, wollen sargien. Geene konkurencie is mogelijk. H,c FEZANT-GOETHALS, en St. Jaeoleplaals, 40, I -n-T'niu. 1 I Fabriek en magazijn van meubelen, stoelen, /s^ï\ en. bui- B CC 18 20 c M‘U U) 2 O -CU w -5 Q M u. O tó, 3 =s WIWTERSAIZOEM. Kit der hond te koopen c=a i u -S ij S F 5 •s s UI O uj H H c UJ m •o2 De wed* Vereecke laat weten dat zij den koolhandel zal voorteelten. I&3Z HJ” T. S ïll Fez.anl-noetlmls. HANDELSVEREENIGING NIEUPORT. ,v 2 10 itlwrktprljM van Veurne. Harkt te eurne, '2, .7EWR1 men fr. e-is. Vrijdiigmrrkl. 49. eene j Vrijdagmarkt, 49. I Eters p. 23 Peru. Magazijn op hare hofstede bij het dorp te Adinkerke, cn bij Henri uiail- Aanbesteding der levering van Vleesch. ccnde prijzen f' I I lirLI/ht* I 1 het goedkoopste ■5 e c rw h maakt bekend dat er bij haar te bekomen is Alrikaaimche Guano van lehalxé, zonder vakehl is. goed van smaak en aan genadigen prijs. In fleschjes van 500 gram- KANTOOR van den Notaris VANDENBERGHE, te Pervyse. Maandag .VB aart cm 3 ure na middag, bij Ferdinand Le mahieu, te Pervyse, Openbare Verknoping van met paardênsmis, te Pervyse, (Gehuchle Schoot bakke), en H. 0 02-01-21 milli- aien erf, kadaster sectie A, nummers 8n en 86n. Laatst bewoond door sieur Pieter Hartecl. Seftensaanslag.. - -a a i 90 O -< a ^S*3| Q 3 Tarwe, ld. nieuwe Rogge Sucrioen Haver Bvouen Erwten 5 a CU CS Q. Ajf») tü Lmiden, in 1884 r.. ie ^.,1.1 Uit iler hand te koape:> Een Huis met schuur en stollingen, ge bouwd in steen cn gedekt met pannen, al onder hetzelfde dak. niet 1 hectare 31 aren 'land, te Wulpen, bijdebrug. --Verders over te nemenen den pacht aan 3 hectaren 30 aren goed zandland. Te bevragen bij den cigenanr-gebruiker van bet huis en land Frannies Lebien. weten dal er bij hem te bekomen is fut- lc."- sl,,|i«u. siupiu-o, woiteü tajerheetzaud (collets roses), welk eenon j glooien opbrengst levert met klein loof en weinig wortels, als ook zuiver inlandju h I Hlnverrnncl (breed blad), alles aan ge- nadige prijzen. Deze twee soorten van Hel bestuur der Veurne, Godshuizen zal op Donderdag 12 Februari 1885, 2 en 4/2 ure na middag, in des- zelfs zittingzaal, Gasthuis alhier, de ge sloten inschrijvingen 'ontvangen voor de levering van Vleesch voor bet ver bruik in het Gasthuis en het Weesge- sticht, van lilc“ Maart tol laalsten De cember 1885, verdeeld in 2 loten, als 1’ Lot. Ossen en Koeien-Vleesch, be raamd op 2400 kilos. 2’ Lot. Kdlfvleesch be raamd op 300 Voor ieder lol moet afzonderlijk aan geboden worden en de inschrijvingen moéten door don aannemer en inedc- aannemer onderteckcnd zijn. Verders ingevolge lastboek berusten de bij den heer DE CROO, Sekretaris van gemeld Bestuur. Drie pillen, «lom gekend, zijn de zachtste cn zc- kertle purgeermiddel onder al de inodtcijnen; tij veroorzaken niet het nunsta ongemak en mogen op alle tijden en met eene goede maaltijd genomen worden, Zij voorkomen al de riekten, omdat zij uit het lichaam drijven al de slechte vochten, oor zaak van alle kwalen. Een gemutig, doch regelmatig gebruik deier pillen is de waarborg oener kloeke gezondheid. De jaarlijksche verkoop van tien duizend dooien dezer pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar dn mensch zooveel voorzorgen mort gebruiken om de gezondheid te bewaren, toont ge noegzaam de populariteit en de goede uitval van deze remedie Voor verdere mtlcggingefi, raadpleeg den omzend brief bij elke doos gevoegd. trijs fr 1 50 'Ie duo*. Bij den rijMw.ir II, STANDAERT, Steenzlruat. le Brugge. REPOTS Te Veurne. bi| C. DUCI.OS, dvo-i,t t, Bumude. bij 11'1. G1IYSSAERT dn VEIWAERbE. Ookte bekomen 1-:- - Zuidztra-.it, te Veurae. Koopman-kleermaker te. Veurae, grOote Ooststraat, 41, Karel SPll.I.IAEliT heeft. ,<ie .eer aan zijne talrijke ktibnlen te laten weien <Ht zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken en Modestoffen voor het saisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der stoffen, de genadigheid der prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn werk; de genegenheid van 'L publiek meer en meer aan te winnen. Kleermaking op maat met bepaalden prijs op voorhand en levering in 24 uren. Kleerm tkersgiislcu mogen zich Icn «llcn tijde aan bieden voor wol k bij ’t stuk. Spoedige cn grondige genezing in ge vallru. Zekere voldoening cn bumidde- lijke verzachting in de ergste gevallen. Ömniddelijke stilstond en geneung der verzakkingen en verplaatsing der baarmoe- der. Speciale vervaardiging van toestel- kxfd Icn om th misvornitugcn van hot lichaam voorkojmm of ie genezen alsook van kunstmatige ledeinhlon, volgens de beste voorrein iften; het inzetten tan kunstoogen juime keuze. Behalve de 30 Medailles en diploma's, bemvciisde talrijke eervolle venneidingen verkreeg de uitvinder' nog de gouden mcdalir op deintcrnalionalcTêiilcioiisteliing Er is vootdurend ccue dainc aan de inrichting aanwezig. Spreekuren v <n 9 tot 4 uren, WAtnSEGETIS. B:eiikmcesler, 55, Plick VimKj Amwerpi'n als zijnde van de allerbeste kwaliteit. - Hij recommandecrl zich. Hij zal niets vei waarloozen om le beant woorden aan het vertrouwen waarmede het publiek de goedheid zou willen hebben hem te vereeren; en door nauwkeurige be diening durft bij verhopen de gunst van een ieder le verdienen, Een IIutH. gedeeltelijk nieuw gebouwd, thans herberg de Vrede, met grond, hof en stallingen, groot B aren 9 cent., te Buls- camp in de Nieuweslraat.. Te bevragen bij den eigenaar A. Plasman. o w =5 «3 g 2 K S K ^9 I?» Q Eencn goeden 1V.4- met breed hfe- KOELENS, koip- rl,B.- Têbj'rnB«ll»bur«I.Jei«.' Twee \Voobhuiz> n, waarvan het eene thans ten dienste vn heiberg, met huue erven en g''ri. Rijkheden, gestaan in de Duiiikerkslraat. Aanslag met 23 April I naast Te bevragen bij de eigenaarster di' weduwe Vandeacasertje., of ten burcele dezes. Bij LEONARD MORAEL, schocn- m aker er, herbergier, Pannstraat. Veurne, allerbeste soorten van Inlandsche (Mons- sche) en Engelsche KOliElV per maat cn nor '1000 kilos. Spoedige bediening op kommande aan allervoordeeligste ptijzen, De jpersoneh die per wagon believen te hebben kunnen bij hem uil de beste kool- i mijnen aan de laagste prijzen bediend we- zen. i Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. Gent. Verkoop met vier jaar *elnd(telijl.e waarborg op fa!,tuur en I ran Gent. II" i-TZAXT-GOETIIAt.S hreft dr ere hel pubtiek I in de Klaverslraal (bij hel Hotel van Com- t>-luridi»» «is .ht tijnu p-bUdte »<,»r- I merrie}, le Veurne, laat de landbouwers '^ru ‘ön1,1 1 j edi-clons. iiienl'el'-u in aenj,,..nuL-l ui-, *|»i*-», ker- 4elaer o'm ert nmler hout. <i| bnlletlru met cn zon der ét «p re, Imirellcii met hiblmltfrrk, spit’j.elkns- 8!»n, kb erküSSen bjnw u dk.t-.st'n bcdslocleu. met I «n zon Ier rt Simts, l.ivabos kommodei sfkretoiren, 'j chilFonniè e»it Lureuu-i.iitoiah*:bi|re.»u rd« dtime, coulisse-, ovale- romfe-. thee-, speel naai- i n ZUtlcn 7-ijil (loOV n»ehltufe-s. stoelen in alle modellen, (chitiscs «lc den verkoopcr zelfgekweekt en verzekerd i TJ.u.-D, F -s •«'l.r-«i>.esei»«er- (JLil s.ru yn op gFuutten, ijZ’T» o heddrti.% AIq viindft van do. ailP.rhPsLn kvv.ili pi 11 i wQi]eu m-iD'iissen, wollen sarrhn, dons v<»6r edre- doj.s. aan 9, |0, 11 en >2fr per kilo. 1 yicn lette wel op het adres, dat er Goethu.5 bij <h*u na. m staat Vrijdagmarkt, 49. en St. Jacobbplaats. 40, lc Gent. Bestuurder, S. MEINESZ. Kantoor Kaaistraat, n° 10. Rechtstreekse he invoer van 1“' soort Sunderlandsehe Kolen Cokes, Klipzout, Zout voor den landbouw, en?. Bevrachtingen voor binnen- tenland. In- en uitklaringen. Agentschap der voornaamste kpol- putten van Belgie. 11—. Ten anderen nog, hij wordt F t i T 3Bgeprezen hls uf'órgeh- a-tra oini*ut hij niijt v r- TXZL1 ETST l8ZEm' ZIVEiEI Cliiriirgyns-Tandineesters, gediplomeerd door de Belgisihe (jeiondheids-Comniissie, aiWlkTKIlJ :i, MoNkrornMlraat, KORTB1JK. kuuneu geraadpleegd worden alle d-<gen, uitgenomen <le Zon» cn Fcestdigen. voor alles wat de lieelkun" dige bewerking *an den mond «ungaat Uittrekking van tanden, vrulke verlicht wordt niet eene slaapma- chien (gaze prottxyde d'az-»te) waardoor do gevoelige én vrresdchlige pcisoiien geeno pijn gevoelen Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat nieta te wcnschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstopping der holle tanden, kunstmatige email- leeiin,;; rechtzet ting, der ongeregelde tanden bij d- kinderen vaitb*neden de twaalf jaar. Behandelingen genezing vun pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van landen cn gcbijten (stelsel MkiF.kI De gemaakte tanden cn volledige gcbijten worden ingezet zonder haken, platen, vee-en of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithalitig der wortelen en verwekken noch pijn noch bulder. Het nnttigo met het schoone p tr-mle. dienen deze tanden tot het vei malen der hardste spij- zen; de Xlmk der stem is helder en klaarder. Dil ziels-1 is nieuw.inlgrvonden cn bestaat in Belgie alléén b’j den uitvinder; daardoor is het moge,ijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. cn een volledig gebijtuan 1U0 fr. en dam boven. Destukken die int de w< i kplaiiben komen van Mr en M*“e MEIER trot- seeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans i'och door de kleur, imch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen dj herstelling vin alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgrus hun nieuw stelsel. H MEIER zal le raadplegen zijn den eersten Dinsdag van elke maand van 10 12 tot 4 ure na midda in het hotel de NobleRose, Gioote Markt te Veurne. a 22 2 73 a 3 50 n,ecrdcre>^eel der 'o'd t'J c. De weduwe DER EERST, i in de gunst van landbouwster te Adinkerke, I m.|,-tsk,-wi.km.>, woike )nj tha Oe -Niuuwc -.,»C eP .,ftV kW' London het grijs h;icr| Maakt het haar' zacht cn glans rijk. Belet het uitvallen en is geene Verfstof. 2 fr. 50. Te bekomen bij jufv. Li st: Ooslsl. Veurne. Bij VANHAECKE en I lieden te Veurne, is er van heden af ver krijgbaar RIGA’S ZAAILÏJNZAAD van den opbrengst van ’t jaar 1884. Extra puik, marqué Rfieker en aqn de vot in' tonneljes aan 40 franken. In zakken 37 Den nitrate de sonde, hebbende van 1;> 1,2 tot 10 azote, kan men bij hun be komen aan den |.rijs van 2b franken de honderd kilos. w CS o >-3 t— cS _S u yp 4 Feb. r a -a 16 a 18 -T— a 17 80 a 22 -»0’ ■j - «r< r<c per 100 kilos. 41 Feb. 48 50 a 21 50 - a 16-al8- 46 50 a 19 - -a- 10 a 19 - i 16 a 17 50 'v a 20 - 18 - -’a- I Holer p.kil. 3 a- i Etersp.25 2 10a- - j Konijnen 3 a- I Prijx anti welken het bakkers, te rc.keme in de gu m<*l«<T cn herbergier, Ruo/.Ktid.ialsti ufll, ie Vciih'C, K’Vril zirli het publirk v<»or (illerlMf'de- shu’li i s.Auut- eigene rekening zd uilvoerrn, itlsook vour hel LEGGEN VAN CIMENTVLOEREX tne.l levering v.u (i< b»ds rn cimcnt. sirenen of keien en beter dan de Guano van j I’.-"1" ""j" Mt.LUVU vu nv nu,t <?chnt»UZO HI PILIL.’S di’ll h»ll del III Pern. Magazijn Op hare hotstede dij net srr.F.vKOLEN lu-eft -»»<.-■> (lij h»»|>t door jij,, dorp te Adinkerke, cn bij Henri SluiS- j goed wi-rk, zijne trouwe bvdi< mug zijne goc- leul-I>el»eer»it, groole Ooslslraat, Vein- i koope prijzen de »unsi vhu zipm luld.-biirgerz to v v.’ i - - - zullen genieten nu; inlichtingen bij Edm. Elebeei-Nt, zoon, te Adinkerke.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 4