a I Woensdag 18 Februari 1885 4i' jaar VASTENBULLE. eau Beginnen wij met ons zelven. 's Mor- het christelijk j een gebed <Jie gelukkige ouders niet, om rondom Heer, almachtige God, die t aan- Bisschop van Brugge, de geestelijkheid en de geloovigen van ons bisdom, zaligheid en zegen. kerkelijke begraving geweigerd te wor den. Eindelijk Z, L. B.. een christen, zij nen naam weerdig, die zijnen dag beek begonnen met zich te koeren tot God, .zal dien niet eindigen zonder zijn ge dacht te richten naar Hem die ons het leven en alle goed heeft geschonken, zonder Hem te danken voor de ontvan- gene gunsten, Hem vergiffenis te vra gen voor het bedreven kwaad en de voorspraak der Allerheiligste Maagd, der Engelen en der heiligen, zijne be scherming te verzoeken over den nacht die gaat volgen. Wij spreken van het onze ondernemingen van Dit l»l.td verschijnt den Woensdag, onnaiddelijk na d« graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een lira en per regel. De groote letter' volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels,'enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor iielgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdgienastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drnkker-uiigever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. bedrijf van liet leven der christenen. Is^een ménseb op zijn eigen gehou den deze bewijzen te geven van zijn ge loof, de huisgezinnen, van hunnen kant,, en de gansche samenleving, door God gemaakt en door God bewaard, en door bel christendom herschapen, moeten ook ten klaren dage de roemrijke tee- kens van hunnen oorsprong laten blij ken. In alle christelijke wooning, hoe ge ring zij moge wezen, is de plaats van eer voor het aanbiddelijk toeken onzer verlossing. Ons huis, door het kruis overlommerd, mag geen toegang geven aan oneerbare prenten, aan goddelooze of verdervende dagbladeren, inderdaad, wat mag er gemeens zijn tusschen Jesus- Christus en Belial? gelijk de apostel schrijft (2 Cor. VI. 15). Wat verders een christen huisgezin kenmerkt, is de eerbied en vertrouwen welk welk de kinders aan vader en moeder geven. Natuurlijk moet het zoo wezen de ouders gebieden met wijs heid en liefde, gelijk hei geloof hen ken zegen af. Voor zooveel als onze slaat en bezig- 1 van dagelijks naar do misse te gaan. Wat al gunsten, zelfs voor bet tijdelijke, zal God niel storten over den christen die deze heilige gewoonte trouw blijft Noch verzuimenis, i opzicht weze ons ooit eenc reden om de gebeden voor en na eten achter te la- ten, of te kort te blijven aan de wet van vasten en vleeschderven. ünze getrou- wighéid in die punten is de maat, van onze godsdienstige overtuiging, en te- vens ook van onze vroomheid van in borst. Indien wij het echte christen gevoel hchben, altijd en overal zullen wij bet spreken en lezen vermijden dal met godsdienst of zeden strijdt, en met nog giOQtere bezorgheid die gevaarlijke ge zelschappen en bijeenkomsten vluchten, die op onze dagen zoo menigvuldig zijn; maar bovenal zullen wij geene ge meenschap willen mot die geheime ge nootschappen door de II. Kerk zoo dik wijls veroordeeld en aan welke men onverschillig, I zich niet verbinden kan, zonder zijn ge- i loof te verzaken. Daarenboven beval het christen loven van Zondagen en ver plichtende Feestdagen. Laten wij, ken van de onophoudelijke aanvullen stig zijn. tegen het geloof, wezenlijken grond van hare bedienaren; zonder wijdloopig te over alles wat ons hef is den goddelij- allen ken zegen af. Zeer lieve Broeders! Onder de vermaningen welke wij, tol kwijting der plichten van ons ambt, in den loop various bisschoppelijk bestuur, o gegeven hebben, degene welke wij ter gelegenheid van der. heiligen vastentijd, aan uwe g jare komen voorhouden, komi voorzeker ;ls vuuc uci" iieiiZuuuiSiC vil OC Cv.atlg rijkste voor. Wij willen spreken van het behouden onder u en 1 die het maken willen (Ps. CXXXI. 1). A wij God miskennen en de plichten v een christen leven verzuimen, is hét' recht dat God op zijne beurt ons ook verlate. Echter, Z. L. B., is ons geluk hier op aarde het bijzonderste niet dat wij bedoelen moeten. Met rasse schreden gaan wij allen naar de eeuwigheid, en die eeuwigheid zal, naar onze keus on eindig gelukkig of oneindig ongeluk kig wezen. Welaan dan, Z. L. B., spreekt gij zelven Welk een leven geleidt er ten hemel? Wij zeggen het luidop en uw geweten spreekt dezelfde getuigenis het christen leven en geen ander. Wij manen uwe Herders en u allen ook, opdat gij de gewichtige over denkingen die Wij u komen voor te. houden dikwijls zoudet overpeinzeti gedurende den heiligen Vastentijd die aanstaande is. Maandag is M. Van Oulryve d’Ydevvaile. met 601 stemmen, tot senator van Iloussv- lacre gekozen. SPlantselIjb. Maar dulü! Wel! wel! ’k en bob het van mijn leven gezien of’ gehoord! Ge heel hun Vuil blek vul, opgepropt van,... van wal zal ik zeggenNu, zij spu wen vuur en vlamme, links en rechts, voor en achter.... ’t is een oprecht vuur werk Hoe verre toch de kleingeestig? kinderachtigheid groote menschen 'ka:: brengen! Burgers van Veurne, die al ler, buiten eenige ijzerbijters die Lachten ’t gordijntje keeken op dc been waart en blijgeestig de snatert doorwandeldet en getuigdet dal nog nooit zulk een sloet te Veurne was ge zien geweest; menschen van ’i omlig gende die, bij duizenden opgekomea waart, en hoogst voldaan naar huis zijt vprtrokken, gij moogt zeggen wat gij wilt, maar gij hebt niets gezienGij heb* schoon spreken van de prachtige poor ten, van de versierde en bevlagde stra ten van den treffelijken en statigen stoet, van blijgeestigheid en levendig heid onder het volk, bijzonderlijk bij de intrede op bet Stalieplein en op her stadhuis, van het luisterrijk vuurwerk., enz., gij moet daarvan zwijgen ‘t is her Advertentieblad, dat hel u verbiedt, en, gij moet gehoorzamen, of het zal u uit-, schelden en uiigeven voor domooren. bolterikken die geen wit uit zwart ert kent! En inderdaad, geachte lezers, is er nog een onder u, die zou durven staan de houden dat de feeste allerschoonst en allerprachtigst was, als van een an deren kant de ijzerbijters van hét Ad vertentieblad, 'die nooit en liegen of be driegen, zonder vrees van uitgelachen te worden, durven schrijven dat de feeste eene overgroote fiasco geweest is, droevig, treurig, onbeduidend, pijn lijk om zien voor de liberale ijzerbijters 'k geloof bet dat de katholieken nu overtuigd zijn van büane machteloosheid, en eindelijk, dat. zij eene wave begraving was! 'k Kan nog verstaan dat de geuzen liegen zij doen trouwens nooit au ders alswanneer zij zeker zijn dat hunne leugens niet zullen achter!add worden; maar liegen en eebabouwetijk liegen, als iedereen 't tegenovergestelde van hunnen gezegden heeft béstatigd, dat gaat waarlijk alle permissie te bo ven Binst dat ik schrijf, de historie komt mij te binnen van den jongen die zei op het doolpad zien geraken, en te midden der wanorde en schande van een nieuw heidendom, ellendig zien vergaan. Hetgeen zonneklaar te zien is bij een naburig volk, zoo groot voordozen, zoo ipemruchtig, door zijn geloof en zijne godsdienstigheid, is hel droevig bewijs dal ons vaderlijk vermaan maar .al te zeer gegrond is. Hand aan ’l werk dan, Z. L. B.en moge iedereen van ons bet zijne bij- brengen om bet christen leven te ster- godvruciitige aandacht, dezen I ken en te hermaken, elk met zijn deel j van invloed, met edelmoedig en krach- ;ds eene der heilzaamste en de belang- lig besluit! rijkste voor. Wij willen spreken van het Beginnen wij met ons zelven. 's Mor- het standvastig pens, zoohaast wakker, ons eerste werk ontwikkelen’ te midden onzer godadieu- zij een kruis-teeken, ons eerste gedacht slige bevolkingen, van het christelijk een gebed jeveil i mij het begin van dezen dag laai Op geene tijden waren de christelijke schouwen, moge uwe hand mij ondersteu- zeden en gebruiken aan groolere en t.:p.r op onze huidige dagen. Zonder te spre- en werken, met uwe geboden overeenkom- ken van de onophoudelijke aanvullen i stig zijn. (z'"_ r'"" nw welke eene goddelooze drukpers levert gen wij aan God onze werken op en hiertoe verplicht; en de kinderen ont- en i van God kwamen. Ook is een echt chris- ten huisgezin steeds een gelukkig huisgezin. Met welke zorgvuldigheid waken beu do heilige wet van God en de za lige geboden der H. Kerk te doen on derhouden? Mei voorbeelden nog meer dan met woorden wijzende, houden zij noch menschelijk J bet voor eene eer, zelven hunne kinde ren naar de godsdienstige plechtig heden te geleide::; en zoo bekomen zij zonder moeite dat zelfs hunne volgroeide zonen, oppassen om lot de llll. Sacra menten te naderen; iets dai vandage zoo noodzakelijk is, te midden de ver leidingen eener bedorvene wereld. Doch, waar het christen huisgezin in al zijne schoonheid voorkomt, het is des avonds, na wei ken en zorgen van den dag, al de leden samenkomen om, onder vaders beleid, het gebed te doen. Schooner verloog is er niet; een vertoog mag men zeggen, weerdig van God en van Engelen en menschen (Con. IV. 9). Ziedaar, in het korte, Z. L. B„ welke de gebruiken en oefeningen zijn van hel christen leven. Dankzij God! Deze oefeningen zijn schier overal gebleven, te lande bij zonderlijk, in al de streken van ons godsdienstig Bisdom. En omdat Wij weten hoe nauw uw geestelijk eii tijde lijk geluk met bel oefenen van het christen leven verbonden ligt, daarom vermatjén Wij u, daarom dringen Wij aan ten tijde enten ontijde (2 Tim. IV. 2), opdr.l die christetie gebruiken versterkt mogep .worden en bij u overal mogen herleven. .Vergelen wij nooit dat recht- veerdig'wid cn godsvrucht een volk ver heffen, terwijl zonde en vergetenbeid van God de landen ongelukkig maken (Prcó XIV. 34). Hoeveel volkeren; in .ons gebuurte, voordozen zoo machtig en doorluchtig die, omdat zij het chris ten geloof verlaten of verraden heb- .ben, zoo laag en treurig gevallen zijn Evenzoo is hel met de huisgezinnen cn met eiken mensch in hel bijzonder. Builen den godsdienst is er tegen ram pen en onheilen geene ware vertroos ting; buiten den godsdienst, onder vinding leert hel kan er voorspoed wezen, doch een voorspoed van korten duur voor de bijzonderen, korter nog voor de huisgezinnen. Ten zij de Heer, zoo ;de koninklijke Profeet zegt, een avondgebed, een voornaam en plechtig .1 huls opbouwt, vruchteloos werken zij allen 'van verderf, en belaas! zij zijn op lie- i de heiligmaking slapping van hel godsdienstig gevoél i Z. L B., aan de ketlersche sekicn de zich voegen komen, zoo als gevaren van I eer niet dal zij boter dan wij de heilig- gewaaud onzijdig onderwijs cn opvoe- dagen vicrcii'! H <wZ gedachtig, zegt de werkeloosheid en Ie- Heer, dal gij den Sabatdag heilig maakt loopep, gevaren van slechte gezel- (E.voo. XX. 8). Biecht en communie zijn schappen en slechte lezingen, gevaren l ook een wezenlijk deel van hel christen van hoogmoed een eerzucht bij sommi- leven, zoodanig dat onze moederde H. gen. gevaren van wulpsche vermaken bij 1 Kerk degenen die dezen plicht niet tnenigen; ach! dan gaat heiwerk van kwijten met de stiaffe bedreigt van de outchrisienen spoedig voort, bel strekt van menschen naar huizen, en dreigt dc gar.sche samenleving te verdrukken. Vaders en moedors die Ons hoort. Wij smeeken u bij al wat u liefst is. sluit toch uwe oogen niet voor dc dreigende gevaren die uwe kinderen óimingen; zoo gij niet waakt, zullen uwe zonen en dochters, met de godvruchtigheid te verliezen, eerder dan gij mceuen kunt gelijk worden aan anderen wier onge luk gij betreurt; zoo wij allen te zamen niet waken, werkende omtermeest mei raad en met daad om den christen geest rondom ons te doen ontwaken, meer en meer zullen wij onze opkomende jeugd 1 me- j oen en geleiden, opdat ik alle zonde ver- nigvuldigere gevaren blootgesteld dan mijde, en dat al mijne gedachten woorden (Off. Eccl. Ad Piumam). Dra den ganschen I vangen de bevelen en raden als of die aUe echte zcdeieêr. tegen dé H. Kerk en dag, en smeeken' wij over dezelve - 1 bandelen over dien oorlog van stond en allen aard, door de ongods dienstigheid aatigevoerd legende hebig- j heid toelatcn, zij het ons een regel ste oefeningen van den godsdienst en de tioogwcerdigstu overleveringen van do ehiistone godsvrucht, bestaan er vele oorzaken van verslappingen verderving, welke bel ons een plicht is u kenbaar te maken, en die des legevaarlijker zijn, niiidat hunne werking trager en schier onzichtbaar voorlgaal. Hoeveel ouders zijn er "niet die, bijna zonder hel te welen, ten minste gedeel telijk, in hunne liuisgeziiinen, de gods- di»m$tigc overleveringen der vooronders verlaten hebben? liet gelmiik van kmis- hreld. van heilige prenten, van wijwater, van gemeenzaam bidden, van mis fiooren, zooveel liet behoorlijk zijn kan, lot hoe- veire is dii in de huizen bcwaaid geble ven? Is het gebod vnu vasten en derven ■onderhouden, gelijk voorheen, door al len die ertoe verbonden zijn? In die lucht vnn zondige onverschilligheid opge groeid. zullen uwe kinderen, ongelwij- fi’ld. niet slaande blijven op de helling waar het voorbeeld der ouders hen ge- 1 plalitsl heeft vader was de zoon zal goddeloos worden. Hoe weinig er nog andere oorzaken den menigvuldig -- met die beweenlijkii vert ■f Jnnnnr«-liap: l«te FUUT, ding, gevaren van di ■"«mmmmimiii—n,MTian—ii.irni—— - - mi i iTSTTIICBM—- - ii ii g1 jf*nuww—11

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1