J N' 8 Woensdag 25 Februari 1885 41° jaar Dit blad verschijnt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met do post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters r A 1 rr.xn e nllO Icvill ni KIai-IiiI-a 1x11...,^,.,-. 1 T<’ in> M f 1-1 rtXvi a«-» z 1 1 1 - Z.I. 1 C\r\ L' 1 A A do vrije school wel de hoedanigheden dan dal wij. gelijk zij, somtijds betaalde Hij doet gelijk de knecht van den 1 men lid zijn logie. Het is met al die duizende geusche beambten en bedienden dat Let huidig ministerie regecren moet. Ons gouvernement zit thans met zijne geusche bedienden te zien, gelijk de boer van hierboven met zijne knechten die alles bedorven hebben. spreken nu niet, in hun blad van die in stallatie, en met reden'. in andere inhuldigingen, van huis tot kuis gegaan om er voor nieten aan te bieden en i te nemen l'ï'en anderen, veel burgers, die Flaatselijk. De geuzen, in hun vuilbïe'k, beweeren dat wij woensdag laatst Dit tafereel, geachte lezers, is het zinnebeeld van het vroeger liberaal mi nisterie en van het tegenwoordig katho liek gouvernement. De heer en moester van alle gouver nementen, het kiezerskorps, spande het liberaal ministerie uit en zette het op straat, omdat het zijne geldverkwistin- gen en volksplagcrijen niet meer ver dragen kon. Dc nieuwe pachter, ons katholiek gouvernement: wil sparen, maar het wordt machteloos gemaakt door al de dienaars die liet vorig gouverne ment'gevet en vooi uitgestooten had. Alleen de mouwvagers werden onder het liberaal ministerie benoemd. Om eene plaats te bekomen moest volk legen den nieuwen pachter op ie hitsen en de hofstede in war van eene vrijmetselaars- Allons, lieoren nieuwe pachters, oe nen ruwen borstel! Rechtvaardig zijn, maar krachtdadig ook, en uit uwe oögen zien, oi hel zal op uwe hofstede niet draaien. of dul... Er bood zich welhaast een nieuwe pachter aan. Deze wilde nu de hofstede op eene wijzelijke manier besturen; hij wilde sparen en alles nazien, en al zijn werk volk beter behandelen, meer betalen en krachtiger voeden. Iedereen was nu daarover te vrede zult gij denken? Neen, lezer gij zijt mis. De eerste knechten die, met de geld- verbrasserijen van bunnen eersten mees ter zoo wel voeten, knorden en morden tegen don nieuwen boer De braspartijen waven uil! Vroeger wonnen zij geld gelijk slijk.... z inder te werken;voorlaan zou er moeten gewerkt en gespaard wor den. in plaats van gedurig te brassen en te kermissen. Die slechte dienaars stelden dan alles in hei. werk om den nieuwen pachter bet leven op de hofstede onverdragelijk te maken a Zij voerden de bevelen van den mees ter niet uit. Zij kommandeerden bet Werkvolk slecht, poogden door valschc middelen eenieder tegen boer op te hitsen, en brachten, in een woord, gansch de hof stede in de war. 't wiel om dc zaken in de war te bron- j gen en te verbrodden. oude baas Van llumbeeck uitgespannen en van do hotstede op straat gezet is; hij draagt zijn baasken nog altijd in den doortochi van M. Ollevier? Als zijn hart. j men spreken wil var. fiasco daar Met zulk volk op zijne hofstede kan was er een waarvan men de weergade nooit gezien beeftOok de geuzen en Het liberaal en het huidige ministerie. Er was ’ne keer een grootc rijke boer, die op eene groote hofstede woonde. Knechten en meiden had hij veel; paarden, koeien, schapen, enz., had hij in menigte. Jaren lang bestuurde hij zijne hofstede goed; hij was een welhebbende pach ter geworden en werd van dag tol dag rijker. Eensklaps veranderde dit alles. De boer werd nalatig slordig en lui. Hoe kwam die verandering? Ja. hoe kwam zij? Hoe gebaren zulke zaken?Wie kent de geheimen van ’smenschens hert? Onze boer verbraste nu hel geld bij hoopen; gaf duizenden aan die knechten die hem wisten de mouw te vagen, ter wijl zijne beste dienaars slecht betaald, mishandeld en maar halt gevoed werden. Ondcrtussclicn geraakte door al die geldvcrkwistingen zijne kas ledig; hij maakte schulden op schulden en ein digde met zijnen eigenaar niet meer te kunnen betalen. Hij mishandelde r.ijn werkvolk en klaagde bij zijnen eigenaar steenen uit den grond. Deze, al die klachten moede wordende; en wel ziende dat er iti den verkwister geenc beternis stak, spande den pachter uiten zette hem op straat. Erg, maar verdiend lol! Om te eindigen van die inhulding, waarvan de geuzen niet kunnen zwij gen, om dal zij nog altijd «razend-zot zijn, wij zullen nog zeggen dat-de geu zen alles gedaan hebben om ze te doen mislukken er tegen gestemd op het stadhuis, de gilden afgehouden, op de welke zij macht genoeg hadden, de vaandels geweigerd in sommige wijken, wijkvaandels doen afsnijden en binnen dragen, bijzonderen algebouden van de feesie bij te wonen, bedreigd van op roer ie maken,' de wagens aan te val len en «de peeiden de pooten af te kappen, en honderd cn nog belache lijkheden! En nogtans, nog eens, wij herhalen hetnooit geen inslallatien heb ben zoo prachtig geweest als deze, niette genstaande zij GEEN CENTIEM AAN DE STAD. AAN DE BURGERS HEBDE GE KOST! i!i straat uit, om alles na te zien en af te spioenen, wij zouden nogtans niel dur ven zeggen dal hij niet gemist is wij zijn beleefd in zijne optelling, maar wal er van zijn moge, door die wei nige uizonderingen, waarvan wij spra ken, wilden wij beleekenen de vrijwillige en pfotesteerende onthouding van dezen die gewoonlijk hun vaandel uitstéken als razend-zot er feeste is. Natuurlijk, er zijn veel bur- waren in den Veurnaaf, en dat, om' dal I gers die geen vaandel hebben en de wij ze overladen hebben mei zooveel katholieken zijn niet, gelijk de liberalen, en zulke schoone ecrenamen en bemin nelijkheden! Razend-zot of dul... wij?... zelfs de burgers te DWINGEN van ze aan Nooit! Maar de geuzen.... dat is wat an- te nemenlTen anderen, veel burgers, die ders! ’t Is vier maanden dat zij ijzer bij- geen vaandel hadden, hebben ’s avonds ten; men heeft maar hunne aangezichten verlicht, en T is alzoo, zeker, dal zij hun- i ne onthouding wilden laten kennen? Dezen daargelaten die ten uitkante wo nen, en anderen die bel ongunstig we der belette te verlichten, wij vragen het u, geuzen, hoeveel waren er die zich onthielden, en van dewelke men zei en zeggen mocht zij hebben niets ge daan? Wij eindigen du punt met te zeggen in de inslallatien van de hee- ren De Prey en Ollevier, waren de vaan dels op ver na zoo talrijk niet, noch do verlichting zoo algemeen! En daarbij moet cr nog gevoegd worden, dat die feesten officieel waren, en bijgevolg, in den schijn, ten minste, niet politiek! Eene andere omstandigheid, waarme de zij allijd voor den dag komen, is dat er op hei bankei maar in de lachentig aanwezigen waren, terwijl men in de installatie van M. Deprey 134 eters telde Ten eerste, de inschrijving was nu 6 franken zonder de wijn, terwijl men in de liberale inslallatien maar 5 frank betaal de met eene halve flesch wijn! Dal is een groot verschil, bekent het met ons; ten tweede, gij hadt cbnen hoop bedienden cn achterloopers van alle soort, die vei plicht waren er naar toe te gaan; an dere burgers waren ook verplicht, cn van een anderen kant, de katholieken cn hebben daarvan niemand afgebou- den, terwijl nu, de katholieken op nie mand geen lioegenaamden dwang heb ben gebruikt, en de liberalen door alle middels afgehouden hebben al wie zij kimden; den zondag morgen zelfs hebben zij er nog twee bewilligd om 't huis te blijven! Daar is de waarheid; maar door al deze omstandigheden ziet gij,geachte lezers, de kinderachtigheid en le zelfden tijde die fijne dufheid en nijdigheid die hen van langsom meer belachelijk ma ken Nog iets wie heeft den maaltijd in de liberale installauen van veel dier aanwezigen betaald? Zekere maatschappijen en gildon heb ben zich onthouden zegt het Vuilblik:! Maar wij zelven hebben het eersten vooral gezeid; daarbij hebben wij ge toond hoe hel kwam de hoofdmannen hebben vergaderd geweest in de Es perance en di'idr heeft men hunne les gespeld, en dan hebben de commis- sien van 8, 10 of 12 leden en niet al de leden de onthouding gestemdTen anderen al die gilden, hoewel zij som tijds als onpartijdig zouden willen doorgaan, zijn liberaal, en nogtans on dersteund met 't geld VAN AL DE BUR GERS! de boer niet werken. Ik wilde maar eens voor acht dagen minister zijn! Ge zondt dat volkje zienmarchceren ofvliegen. I Volgens het geuzënblad als wij zeg- En in den ijzerenweg en in de ande- den dat al de huizen in Veurne, op re ministeriel! zitten ook slechte dienaars i i die stokken in bet wiel steken en slecht ren, wij waren mis; want de geuzen kommandeeren en plagen om het werk- hebben de buizen straat per straat go- ie teld! Al is het dal wij den grooten te brengen. genie hebben zien rondloopen al ijzer Hel gouvernement kan van zijne be dienden niets gedaan krijgen dan met de grootste moeite. Hel gouvernement schijnt de macht, de krachtdadigheid niel ie hebben om die moedwilligheid der gcuzerij ie dwingen of ie breken. Hel zou er met den ruwen borstel moeten tusschen zitten, en helaashet schijnt nog geen pluimkeu ie durven gebruiken. van ellen lang cn die niet meer kunnen lachen te bekijken om er van overtuigd te worden. Wij waren zoo weinig dul, als wij over acht dagen ons gedacht gezeid hebben over de geuzen en hunne han delwijze, dat wij de schoone eerena- racn en beminnelijkheden, waarmede wij ze overladen hadden, nog eens overlezen hebbende, geen woord zou den willen intrekken van al hetgeen wij dan schreevieh, omdat hel de zuivere en onvervalschte waarheid is. De reden om dewelke wij razend-zot wa ren was, dal de geuzen geheel be daard!!! hun gedacht gezeid hadden over de installatie van den burgemees ter Maar, geuzen, wij hebben niet an ders gedaan, dan de belachelijkheid van uwe handelwijze, ter gelegenheid van die installatie, en die kinderachtigheid van uw schrijven doen uitschijnen, en, zonder met ous zelven te boflen, wij ge- looven erin gelukt le hebben; wam uwé praat van zaterdag laatst is zoodanig flauw en onbeduidend, dat uwe liberale vrienden er zelve meê lachen! Is antwoorden om te antwoorden zei er ons een, maar zc zoü’ti beter daarvan zwijgen; want spijtig cn nijdig of tuigen, dat nooit zulke feest in Veur- ne is te zien geweest! T Is ook ons gedacht, zoo veel le I meer, dat zij zich maar meer vastklam- pen aan eenige bijzaken, en bijzonder- I beden zooals deze geen enkel hand- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cènt. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.1 het 100. De Annoncen voor Belgie fier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door hei Office de Publicité, Magdalenastraat, 40, le Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonncnslraat, 4, te Veurne, cn in de Postkantooren. Sommige menschen zijn verwonderd dal de uitvoering der nieuwe school- wet zoo traag voorungaat. Welke is daar de oorzaak van? Wel, enkel de berekende werkeloos heid der schoolopzieners. Er zijn in ons'laud rond de vijf hon derd gemeenten die aan het gouverne ment geviaagd hebben hunne ledige; -- gemeenteschool te mogen sluiten cn ze j wlV‘10elen In ^eiSe' te vervangen door de vrije school die vol leerlingen zil. Als de minister zulke vraag krijgt, dan zendt hij die naar den tchoolop- ziener. Deze moet dan onderzoeken of de vrije school wel de hoedanigheden bezit om de officiële school te kunnen Ke^aP 18 °P ^cn doortocht gehoord vervangen. j £cweest- Maar in plaats van tc onderzoeken, legt de schoolopziener meest al die aan vragen van kant en 1 cn gemeenten maar wachten. Zij spreken niet meer van de intrede, de aankomst op hel stadhuis en hel n uivbci ui viiu ciaw** ii 1 i laat gouvernement vuurwerk. - Maar peizendc geuzen v (lan fint xvit rmliik' vn QnmtiiHQ nptnnhffi I mannen aanstellen om wal gerucht te maken? De blijgeestigheid en de vro- lijkheid stonden te lezen op elks wezen; nieuwen pachter hij sieekt slokken in men zag dal iedereen uitgenomen de z V; ;:z; tc geusche ijzerbijters deel nam aan I de feeste, en dat is het voornaamste! Hel| spijthem nog altijd dat zijne Ten anderen, dat de geuzen 'ons eens i zeggen waar men handgeklap en hou- rahs geboord heeft over drie jaar, op den dooriochi men spreken wil var, was er een waarvan «dalai de huizen in Veurne, op weinige uitzonderingen na, bevlagd \va- i hebben de huizen straat per straal ge leld! Al is het dal wij den grooten I bijten, de eene straat in, de andere I r livwwu.il A.IVU luhuiuupvu til i f

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1