fi 4I8 jaar T Dit blad verschijnt den Woensdag, ontniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post G fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters Dit oordeel valt, volgens ons, geenszins en Woensdag 18 Maart 1885 N' II enden waarom vraagt van alles wat zij uitventen en uitbazuinen, oh! alsdan nemen zij een anderen toon, en zeggen, gelijk 'l Advcrtenlie-blad, van Zaterdag de reden en die waarom schijnen ons aan staatkundigen twist vreemd te zijn, gic in de Congo-zaken ie vreezen zijn. Z. M. onze koning zou aan dc Kamers slechts machtiging vragen om den titel van keizer of koning van den Cong.?- Staat te mogen aanveerden, doch hij zou geenszins het inzicht hebben voor te stellen dat Belgie, door opofferingen van manschappen en geld, tot de stich ting en 't behoud van T Gongo-koning* dom medewerke. Ieder dezer beide koninkrijken zou onafhankelijk blijven van 't andere; de lotgevallen van T eenc zouden op deze van 't andere- geen in vloed hebben. Indien deze nieuwsmare waarheid is, dan zal Leopold II handelen volgens de verlangen van de overgroote meerder heid zijns volks, ’t welk te recht vreest dat de Congo-Siaat, ondanks de ge wichtigste opofferingen voor ons land een bij loterij gewonnen olifant zou worden 't is te zeggen eenige punten i en aan- z i veerden als verplichtend en komende van gij schYijlt dat er geenen bijzonderen de algemeenc akte der weten tol wal punt ons land zich later ta,1 tbrzei* die alzoo denken, spreken godsdienst niet meer aanzien als den i goddelijke i den; geene gevaarlijke inmenging voor Bel- tcstanlen, calvinisten en andere ketters, volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 Ir. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.‘ het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitcnland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOAJME-RYGKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te VeurneT'en in de Postkanlooren- ---•-ii'mfariWi'm I --- --- MMMgJÜÜ 19c Cungo-Sluiit. Dinsdag heeft M. dc minister Beer- nacrt de stukken meêgedeeld betrekke lijk de Congö-confereticm onlangs te Berlijn gehouden, en legde ter zelfder- lijd een wetsontwerp néér tot herken ning van den Congo-Siaat. Het is ons inzicht niet hier de stuk ken af te kondigen waarvan M. Beer- naert lezing gaf; wij willen l.ier slechts de Congo-kwestie in korte woorden be handelen. De Congo Staat is een bijna onafine- telijk gewest van Midden-Afrika, zich uitslrekkende tot aan de bronnen van den Njl en lot over het meer Taugani- ca, volgende de oevers van den Congo* slrooin en zijne bijrivieren en uitkomen de aan den AiLintischen Oceaan. Dit uiigestrekie grondgebied werd ten gevolge der conferentie van Berlijn, door alle de Europeescl e mogendheden én door de Vereetiigde Staten van Ame rika, als onaf hankclijken Staat erkend, diet gebied over dezen nieuwen Smal is loegewwzen ar.n do Belgisch-Afi ikaan- *cbe Vereen'giog Deze veroeniging weid gesticht door Z. M. Leopold II. onze koning. welke reeds groote sommen geld opofferde om het werk van Midden-Afrika in den toestadw te brengen waav het beden in verkeert. Ja, vele millioencn heelt do Congo-Staal reeds verslonden en in deze millioenen vóórzag grootendeels onze koning, mits de opoffering van een deel zijner persoonlijke fortuin. Leopold II, welke men als de eige naar van den Congo-Staal beschouwde, kon met dit uitgestrekte grondgebied op d*n hals niet blijven zitten; het zou weldra zooveel hebben opgeslokt dat er niets meer zou overblijven.... Van den anderen kant de Congo brengt niets of weinig op. Die toestand kon dus niet blijven duren Onvermijdelijk moest bet beheer van den nieuwen Afrikaanschen S;aat in banden overgaan van de eene ol andere mogendheid, machtig genoeg om het kunnen uithouden. Dui schland wierd gewaar dal de Congo-Siaat eindelijk aan Frankrijk zou te beurt vallen, en dit mocht het niet toclaieri. Engeland wierd ten rade en ter hulpe geroepen en de Engelschen deelden' hieromtrent de meeunig der Duilschers. De beide mogendheden besloten dat Frankrijk geen meester van den Congo- Staal mocht worden en dat zij, om dit te beletten, eene Europeesche conferentie zouden bijeenroepen. In deze conferen tie zouden zij voorstellen de onafhan kelijkheid van' den Congo-Staat uit te roepen en Gein te plaatsen onder het be lleer van dp Belgtsch-Afrikaanschc Ver- eeniging mei Z. 31. Leopold II als keizer of koning aan ’t hoofd. Z. M. onze ko ning veruieóde zulks, volgens de Duit- schers en de Engelschdn, omdat hij reeds veel geld voor de Afrikaansche beschaving heeft opgcoflerd en daarbij dc vorst is van een onzijdig, klein en onschadelijk land. Zoo de Duilschers en dc Engelschcn hel geschoteld en gelepeld hadden, zoo gebuurde het. i De plechtige akte welke de onafhan- 1 luide, in een woord, geen een geus, of kelijkheid van den Congo-Staal uitroept, hij is koopman of uitdeeler van ver- brengt mede dat dc volledigste vrijheid I standMaar als men somtijds de reden van handel cn nijverheid langs den Con- 'lnn -iu- go, dc Niger en dc bijrivieren aan alle natiën gewaarborgd t.w Buiten rechten van vergoeding mag cr nicli geheven worden. Dus allo lan den staan gelijk, allen hebben dezelfde door den keus van den Congo-Vorst zal i SC111,J'CI1 verplichten, blijft voor oogeublik voorbehouden. Indien men de inlichtingen aan goede bron geput mag geloöven, dan zou er Onze lezers weten dat onze 3'1* vraag was Aanveerdt gij dat bet christen katholiek geloot de eenige En de i zaakl hebbende, waarom mij alzoo ver- De ware i wijzen en ourdeelen? -9 van en wij willen, als politiek blad aan dien redetwist vreemd blijven. Wat meer is, deguusche schrijver dien wij uitge daagd hebben op drie kwestien zal hem niet laten verleiden, zal in ons uit geworpen lokaas niet bijten want hij ontwaart met wit gaarn genaaide I Ziet gij ze loopen....? Ja gij zult niet bijten! Maar waar- De overgroote meerderheid onzer om, geusche schrijver, als gij niet bijten landgenoten is dit gedacht vijandig, j wilt, hebt gij beginnen gapen Dit is Tot de beschaving van tol hiertoe wild wederom een kinderachtigheid bij al de gebleven volkeren medehelpen, is eene andere! Gij slacht juist de kleine droeve hoogst menschlievende daad. Verder, coloniën zijn meestal eene bron van voorspoed voor een land, oordeelt dat alle de middelen in solda ten en geld waarover ons land beschikt, ontoereikend zouden wezen om in dc noodwendigheden te voorzien die het beheer van dit verreuitgestrekte land maar met zijne wilde volksstammen en vooral zijn moorddadig klimaat zou vereischen. j Dit oordeel valt, volgens ons, geenszins te betwisten... Hadden wij de macht van ‘ie volgende Frankrijk, van Engeland, van Duitsch- I iar.d, van Oosiemijkot van li'jsland, ja, godsdienstige waarheid is? dan ware het geschenk van den Congo- geuzen hebben geantwoord De ware I wijzen en oordeelen? Waarom? ’kzal Staal niet te vétr.oolcn. Maar nu? - godsdienstige betrekkingen van den I het u seffens zeggen Gij hebt geschre- - --- oi J..t de godsdienstige bétrekkin- bestaat, zijn aan geene bijzondere vormen I gen met God waarin, de godsdienst be- --- -- eeredienst onderworpen z.jn, bijgevolgook niet aan den dunste* ven katholieken eeredienst; bijgevolg gij aanziet hem niet als den ectvgen waren verplicliterden eeredienst door God ver openbaard en voorgeschreven en gewild t alle andere. Weet gij het nu waarom? De protestanlsche en de griek- sche kerken, Lulhcrianen en Calvinis ten zijn nog christenen en hebben aan geheel den christenen godsdienst niet verzaakt; ’t is hetgeen wij gezeid heb ben! Zij verwerpen maar eenige punten, het overige aanveerden zij als van God komende, als eenen bijzonderen vorm van eeredienst, buiten alle andere verplich tend, omdat hij van God komt. Terwijl Zï J j i verplichtenden vorm van eeredienst is! Daarom zijt gij erger! ’k Weet \yél dat er icvers geschreven slaat, gelijk gij zegt, oordeelt niet, wilt gij niet ver oordeeld worden; maar er is daar kwestie van oordeelen en beschuldigen zonder grond, iecht noch reden, terwijl ik hier oordeel volgens uwe gezegden en de leering die gij vorenhoudt. ,Ten an deren. ,’t is belachelijk hier met zulke spreuken uit te komen, ’t is een blauw uilvluchisei, gelijk ook T volgende, waar gij unkomt «met den apostel L’ïtulus die schreef volgens de wet dat hij gekend heejt, zal een ieder veroordeeld worden Ja, gij zult u nu verontschuldigen met te zeggen dat gij de wet, T is te zeggen den waren godsdienst, niet kentEn rondom u men kent hem, men volgt hem; gij hebt menigvuldige gelegenhe den gehad en hebt er nog ’t Is uwe plicht van hem te leeren kennen; want die aangehaalde woorden van den apos tel Paulus, kunnen maar toegepast wor den aan dezen die zonder hunne schuld de ware wet niet kennen. Wel, wol hoe fiauw, boe flauw! Kijk mensch, 'k heb zuiveruit compassie met u, en zeggen nogtans dat gij misschien een der °P/m- nijceu zijt van uwe partijWelke duis ternissen en onbcgi ijpeh.,ke dwaasheden onder dit opzicht, bij die mannen van vooruitgang en licht immer licht! k Zal laten voortdoen, als gij wilt bij ten. !.SS PlBatselFjk. De geuzen, men weel het, spreken van vele zaken, zij hebben alles door- grond, zij voeren hel woord hoog en hij is koopman of uitdeeler van ver- De mededeelingeii door M. Ileernaeit, in de Kamer gedaan, en welke door katholieken cn liberalen zoo geestdrif- tig toegejuicht wiedden, hebben slechts 11,*en eeredienst behooicnde, «van zijn bmrek ob de brjtieding of goedkeuring 'vaar ^luk betrachten en bereiken. te geven aan de algemeenc akte der i Daa.r0P hebbe" wij gezeid, en doen mt- cotderencie van Berlijn. Do kwestie te I scbijuen als natuurlijke gèvolgtrekKiug, den christen katholieken buiten i waren verplichtenden godsdienst, en de j openbaring niet aanveer- dat dit eenc volkoniene verzaking is aan geheel den christen godsdienst, dal zij veel erger zijn dan de pio- die eenige stukken ten minste voor goed houden; van dien godsdienst aanzien God! Die gevolgtrekking zoo natuurlijk, zoo onomstootbaar, zij dui ven er niets van zeggen, cn vergenoegen hen met ons te schrijven waar gij mij niet zult vangen noch in ’t nel krijgen, heeren, is bij uwe bespreking cn gevolgtrek kingen over de ware verplichtende gods-^ dienst door de openbaring van God voor- geschrcven. de goddelijke instelling van de II. Kerk, enz.Hoort gij? Zij bijten'niet 'meer! Waarom niet, fijne schrijvers? Wal is er gemakkelijker en eenvoudiger dan te zeggen indien gij onze gevolgtrekking uit uwe antwoord op onze defde vraag aanveerdt of niet en waarom! Daar is eigenlijk "de kwes tie voor dëii oógeiiblik; 7 is daar dat wij u afwachtenG\] zult ons niet ontsnap pen langs de zijdlijn, gelijk men zegt, door bijkomende kwestien, door af wending op een ander terrein, door uit- vhicbtsels, onthoudt dalWij zullen zelfs seffens eenige van uwe uitvlucht- sels onderzoeken. Zij hebben dan maar wilier, antwoor den op onze derde vraag, onder het oogpunt van vrije reden, gezond oordeel en spiritualische wijsbegeerte! Er viel hier niet te antwoorden op onze vraag onder oogpunt van spiri- tualische wijsbegeerte,» vermits er hier spraak is van een feit, eene daadzaak, eene instelling, ’t is te zeggen de open baring van eenen stelligen godsdienst, van een bepaalden en bijzonderen vorm van eeredienst, dien wij beweëren var. I te God ie komen, en bijgevolg voor ieder- kansen, alleen het land ’i welk Jen Con go-Staat als geschenk zal krijgen, zal er den last van te dragen hebben. Men had vooreerst gedacht dat dit geschenk aan Belgie zou ten deele val len, datZ. M. Leopold II keizer van den Congo-Staal zou worden, met verplich ting van zijne onafhankelijkheid te be- i zwarte streken! waren en te verdedigen.... De overgroote meerderheid onzer 1 landgenoten is dit gedacht vijandig. wilt, andere! Gij slacht juist de kleine droeve kinders die schreeuwen en gapen achter eten, maar die hunnen mond toedoen Doch men en niet bijten willen. als moeder nadert met de spijze! En wat komt er van? Dal zij dikwijls ’l tafelvorkje tegen hunne lippen of hunne landen krijgen Ilewel, bijlen of niet, gij zult het krijgen ’t geen naar wat gij ge gaapt hebt! een verplichtend is. Aanveerdt gij do wezentlijkliCic van die daadzaak, van die goddelijke vei openbaring Indien gij ze aanveerdt, gij moet ook aanveerden dat de veroperibarihg.de waarheid is, en dan de vrije reden, het gezond oordeel en de spiritualische wijsbegeerte zeg- 1 gen ons dat wij ons versland aan de be kende waarheid moeten onderwerpen, en ons leven er naar schikken. Zoodan, opdat gij ons nog beter zoudet verstaan, zullen wij onze derde vraag vorenslellen op de volgende wijze Aanveerdt gij dat het christen katholiek geloof, of de christene katholieke leering van God komt, van God veropenbaard is, en bijgevolg dat deze leering de verplich tende godsdienstige waarheid is? Zegt ja of neen; wij zullen dan welen met wie wij te doen hebben! 'Gij neemt het dan op eenen klagenden toon, en gij vraagt ons waarom toch zoo vermetel en onbermherlig mij als erger dan sektaris en ketter, als volko men aan den christenen godsdienst ver fje ware i wijzen en oordeelen? i mensch tol God, waarin de godsdienst l ven dat van welkdanigen eeredienst onderworpen, i slaat, aan geene bijzonderevormen van en een deugdzaam mensch, lot welkda - welkdanigen rl t Een koninklijk besluit van den 16 Maart aan vaardt het ontslag van M. K.-L. Lcplac, als réch ter bij de rechtbank van eersten aapleg te Veurne. M. Leplac mag zijne rechten op pensioen doen gelden en den eeretitel zijner bedieningen behou den. VUIHGl VIIVIU »IHJ UVIIIHI, MV ntYVOIIO vC V |v' i.i1 viVitti ru» wat j/un» vu- ivnvt t-i/u unti ---p- .«.3 - ..«V V. W-S. ..'1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1