I cn Zondag laatst is er een schoon avónd- i brief te sluiten uit reden van.... beleefd heid! 4 3 1 3 3 1 t! o 8 7 3 6 3 4 9 o 3 2 Liberalen Gent Alh Charleroi Soignies Bergen Thum (looi nik Luik lloii Vürvirrs Waremme De twee laatsc nummers Duinengalm cn het nummer Ilecliterlijke Kronljk. weg te Brussel, vader van 7 kinderen, is sederi verschcide maanden zj,ek. Hij had verlol op verlof gekregen, doch ten laatste mocht men hem, volgens liet re glement, geen meer toestaan. Do onge lukkige richtte zich nu tot M. Vanden Pecrehoom, die zelf den zieke is gaan gaan bezoeken, hem ouden wijn uit zijnen eigen kelder en herstellend voed sel heeft doen zenden, cn beloofd heeft voor zijne kinderen tc blijven zorgen. De Amerikanen hebben het pa pieren manshemd uitgevonden. Het beslaat uit zeven opecngelcgde vellen papier; eiken morgend neemt men Over acht dagen scbreelï gij, geuzen, datde gemeentescholen hei verd on der huisvaders gemeten;maar acht dagen vroeger zegdet gij dat, zonder den dwang van den discb.de gemeente scholen bijna ledig waren Knoopt dal aaneen als ’t u belieft! Wij hadden gehoopt dal 't Advertentie' blad nu de levensbeschrijving zou be gonnen hebben van de liberalen, waar zij zeker niet veel hadden moeten zoeken om slofte te vinden! Maar neen, zij zwijgen; eene doodsebe stilte heerschl in bel Advertentie bladZij hadden kun nen beginnen met eenen man le be- schrijven bij zijne aankomst in Veurne Met gaten m zijn leerzen Van een vuistje groot en die nu, dank aan de postjes, waar van hij altijd is vijand goweeit, volgens men betaalt om voor T Senaat geschreven tc zijn! Wel, geuzen, gij hebt u toch belache lijk gemaakt met uwe beknibbelingen na he kiezing! Nu, gij mocht kakelen, wij waren algelijk weg riet de eters - -- De Kamerkiezing in 1886. Door de kiezing van Verviel s i-.de katho lieke meerderheid in de Kamer mei één man versterkt, terwijl de liberale minder heid op 51 leden is gemollen. In Juni 1886 moei de helft dep kamer Vernieuwd worden. Er is kiezing in 10 arrondissementen. 20 katholieken en 49 liberalen zullen als dan aan eene herkiezing worden onderwor pen. De verdeelmg is als volgt Katholieken Aalst Audenaeide Eecloo St-Nikolaas Dendermonde Verviers Hasselt Maaseyek Tongeren Totaal 49 verzekeren dal er geen enkele dier 20 katholieke zetels rmslig over twee jaar vruloomngen te Brmsél cn is maar 25 jaar oud. Te Lisbonna (Portugal) heeft eene vrouw haren man zoo goed als met hare tanden verscheurd; hel aangezicht van hel lijk was ganseh vaneen getrokken, de neus was weg en de oogen waren uilgerukt. Een man stool le Parijs 35 franks cn werd te Toulouse, in het huis zijner moe der aangehouden. Uil wanhoop hebben deze laatste en eene zuster van den diet zich laten versmachten door boschkolcit; eene tweede zuster heeft zich den hals af- gesnedeu. In Australië heeft men eene marhien H. LccÓl. Een koninklijk besluit van den 7 Maart benoemt M. Lodewijk Depuydl tol lid van de besturende commissie der openbare sta pelplaats van Nieupcrl. in vervanging van M. P. Deswarlc. Een koninklijk besluit van den 12 Maart bemachtigt den gemeenteraad van Nieuport hel tonrecht oj> de koopvaardij schepen die in de haven dier stad aankomen le bepalen op 20 ceulimen per zeeton van 2 kubiek meters en 83 honderslen. Het assisenhof van Brugge, voor den tweeden trimester van 1885, zal geopend worden den maandag 11 Mei, onder voor zitterschap van M. Deblauwe, raadsheer bij het beroepshof van Gent. i Men zegt dat er gedurende dezen zittijd i veel kieszaken zullen behandeld wor- den. Men spreekt van 40, meestal te Korlrijk onderzocht. - Zaterdag 11 April aanslaande, zal te Brugge, in het gouvernemenlsholel, de aan besteding plaats hebben voor de herbou- wing der Molenbrug, op de Krommegrachl, zegt, omtrent conti ibutien genoeg op den weg van Veurne-Spermalie. Bégroo- op de iijsie der kandidaten ling fr. 22,457,22. Borgtocht fr. 1000. Bij koninklijk besluit van den 6 Maart is M. Biesau-Syöen, geneesheer te Loo, benoemd lol lid van hel toezichtskomileil der gestichten van zinneloozen iti hel ar rondissement IJper. Volgens la Gazelle, zou hel ministerie een wetsontwerp op de kerkhoven aan I ',IJI '.l.n n,c,sJ(5 sl0“d hel handlcekcn des Konings onderworp n ii u'i n’ z,j hvbbèn. het van hong- laten sterven. Lens bad het De Gazette de Liège meent te mogen verzekeren dal, nog in dezer, zittijd, een ontwerp van omzetting der slaalsrent 4 o/o in 3 O/o ie. de kamer zal nod. gelegd wor- ‘Xlede0‘ i den. Deze operatie zou hel gouvernement - toelalen tc beschikken overeen kapitaal van 1 70 millioen, Imlvvelk zou besteed worden aan werken van openbanr nul. Redden op kei graan. In Frank rijk bestaal er nog geeue neiging tot opslag der granen, ondanks de rechten van 3 eii 6 fr. per 100 kilo op den invoer der vreemde granen door de iransche kamer gestemd. In Dirlsehland, waar de rechten ook aan zienlijk zijn verhoogd, wordt dezelfde toe stand waargenomen. De rogge is er zelfs in - vyerd Ie Ion louse, in het huis zijner I feestje gegeven geweest door de leer- lingen der Zusters Annuntiaten Duo voor viool en piano, koorzangen, decla mation, stukjes in vlaamscheen Iransche taal, alles wonderschoon en wel uit- geoefend en voorgesleld. Zulke feestjes geven ons een gedacht van het onder wijs en de opvoeding die m dit ge sticht gegeven worden, en wij zijn van langsom meer van gevoelen dat M. Germain de waarheid zei. ais hij, over tien of twaalf' jaren den lof uitsprak van die verdienstelijke onderwijzeressen, en verkondigde dal zij Ue beste onder wijzeressen van West-Vlaandereti wa ren. bófet, voor weJtruanJ. Lucas l.ivinus, werkman U Watou, tot rj fr. boet, voor diel'ie. vreemde granen le heffen, den naam geven van uitliongeranrs van het volle. Dal is weeral een bewijs van de rechlzin- nigheid en de goede trouw der guuzendruk- 1 d om tc doen regenen. Dai'ge- pers die de belangen van haren po itictten bj. Met vri„ (.,.u b;llo winkel bovtin de belangen van Hand stelt. la. (lipn bal,on is llvnaruicl< - l bchtjól dat men de kerkdmven van )(,,c in óo lw lc on, lof vall c,. n;. Cortemar< qkCaeekerke, enz. op l spoor ge- nll ,ln ,nrfln np 1 Een koppel was op speelreis en kwam te Monte Carlo; daar speelde de vrouw bui len wele van haar man, verloor 40,000 fr.. ontdekking der roovers. De hijzondListé 'vf*lke deze op de iets voor zijne patroons onlvangrii had, en liet zich dan van eene hooge rots nedervallcn. waar haar lijk door haar man gevonden werd. Men meldt weer een schoon feit van minister Vanden Peereboom. Een van den Duinengalm en het nummer van den 1 la ming van Zondag zijn ons niet toegekomen. Vcrschillige tijdingen. Bij koninklijke besluiten van 27 Februari en 3 maart zijn benoemd Slugvelienskerl.e. Schepen, M. 1. \an- thuvne. Reninghe. Burgemeester. M. A. Ha- ghéba. iï; schep.. MM. F. Lcuridan en A. kSiickcr Ood iuynkerkc. Bnrgem., M.C. Maes. n’r.s'/cm/c. Schep., MM. G. kamlei- ghote en F. Coene. Oostvleleren. Schep.. M. P.-J. De- haene. Schoort’. Schep. M. I'. Vannccke en j Brussel e.cn groot bul gegeven, ter gelegen- Konings. Eene les uit Amerika. De inhnl- digiugsrede van den nieuwen President heeft in de Vereeuigde-Slaten bij alle icclil- vaderlanders een welverdienden bijval gciivtim. Men juichte vooral de slot rede toe. waarin M. Cleveland de nieuwe president, deze alleszins merkweerdige ver klaring atlegt: Steunen wij niet alleenlijk n op menscJuiijke pogingen, maar, ootmoe- dig de grootheid en de goedheid erken- nende van God almachtig. Die de bestem- mingen der volkeren schikt cn ten allen tijde Zijne macht in de geschiedenis van ons land heeft doen uitschijnen, smeeken wij Zijne zegeningen over onze werkingen at I E?n officier van politie van St-Jaus Molenbeek heeft een schot gelost op eene gehuwde vrouw, die aan zijne misdadige vragen niet wilde toegeven; zij wendde hel pistool af en ontving den kogel in hare wang, waarop de ollicier, meen' nde dat zij dood was, zich zelve twee revolversch» uien in hel hoofd loste, zoodal hij levenloos neèrviel. - Ia de Vereenigde-Staten is door het springen erher rots enne pietroolbron ont slaan, die 900 vaten per dag levert. 1 Tc Parijs wilde eene 24jarige moeder trouwen, maar haar klein meisje stond daarvoor in den weg, en daarom wilde zij is. 1 Te Weenen is een dierentemmer door zijne wilde dieren verscheurd; num heelt mets anders uil de kooi kunnen balen dan eanige misvormde lichaamsdeelcii. Hij gaf l AVOP Itvnn innt» vn »\rv i tv -.1 Nu een woord over T grootste en T schoonste wonder van geheel Veurne- ambacht, te weten de rijke geusche disch van Veurne! De geuzen in hun •Vudblek, hadden aan dal lokaas nog tens durven bijlen, en wij hebben ze, drie ol vier weken tc reke, volgens I ’t schijnt zoo overvloedig spijze gegeven, dat zij, moê van bijten, al met cens in slaap gevallen zijnZij roeren niet in-er in T Advcrtentte-blad, zij reppen .geen woord meer over de handelwijze van den disch! Wij hadden het voorzien en rchreëven Wij hebben hel recht voor ons, wij zullen het laatste woord hebben, en van alles wal gij zegt of uil- vindi, er zal nids meer van overblijven, ten zij de schande! Ja, ’t is zoo! De geusche schrijvers hebben onze princie pen aanveerd, te weien 1° Hel onder- wijs is vrij vooi armen zoo als voor rijken; 2“ alle Belgen zijn gelijk voorde wet, zoo wel armen als rijken; 3° de Grondwet waarborgt de vrijheid van geweten van ar men gelijk van rijken; i° het doelwit der instelling van den disch is Al de armen in hunnen lichamelijken nood helpen, en dat zonder onderscheid van godsdienst, gevoelens of opinie. De geuzen zijn daarin volkomen 't akkoord met ons! Zij zoeken nu zelfs .geen uitvluchtsels en versehooningen meer, en nogtans DE DISCH DWINGT \OORT, omdat, volgens hunne zelfbe kentenis, zonder dien dwang de ge meentescholen bijna ledig zouden zijn Is het wel mogelijk dat dit alzoo voort- dure! kan en mag dal blijven voort gaan? Diéchheeren, hebt gij een lier'.e, zult gij uwen wraakroependen dwang middel intrekken; zult gij nog lang wachten van af te kondigen dat de ar men vrij zijn hunne kinders te zenden waar zij willen? Het is niet genoeg van te zeggen, als de armen komen vragen en klagen, 'k en trek mij niets meer aan, 'k zal mijne demissie geven! Doet hel, als gij niet wilt verklaren dat zij vrij zijn, maar paait ze niet met zulk onnoozelen praat! Mogelijk zullen wij ook den eenen of den anderen keer wedei keeren op het voorkomen der ar moede en nog eens zult gij ons veel pleizier doen met te willen bijlen in dat lokaas! Nu, een arlikelken dal wij woensdag bij gebrek aan plaats niet hebben kun nen drukken Wij vragen nog eens aan de geuzen waar M. Cailliau zijn lanalismus of zijne overdrevenheid van politieke denkwijze zou geloond hebben? Was het met te gaan stemmen, geuzen, met zijne burgerlijke rechten te gaan uit oefenen? want ’t was na eene stemming dal bij zijn snibt van secretaris van ïparket heeft moeten verlaten! Gij zijtnij- dig omdat wij den naam van M. Bernolel, toenmaiigen prokureur hebben uitge sproken en neérgeschrcveo; volgens u, beeft hij hier niets ter zake te doen Maar stond M. Cailliau onder T gezag niet van den prokureur, en durft gij zeggen, vermits gij spreekt van plaats moeten afdankeu, dat het door den pro- kureur Bernolel gekomen is! T Ware, gelijk ik gezeid heb, geheel stout cn vermetel van uwen kant, niet alleenlijk van zulke dingen te zeggen of te laten verslaan, maar zelfs te peizen van eenen man die aan iedereen recht deed, en, in den naam van den koning, dezen moest doen straffen, die iemand wilde beletten zijne burgerlijke rechten uil te oefenen! Gij spreekt wel van zijnen meester be vechten, in plaats van hem te dienen; maar heeft M. Cailliau ooit M. Bernolel als prokuieur bevochten, heeft bij hem, onder dit opzicht, niet wel ge diend? Waarom gevoelde bij dat zijne plaats niet meer houdbaar was? Dat is al zoo duister, en vernmits gij die zaak begonnen hebt, zijl toch klaar, en zegt ons de ware redens, voor dewelke M. Cailliau zijne plaats heeft moeten af danken. In wat bestond zijn fanatis- thu's, en hoe is er juist een einde aan gesteld geweest na eene kiezing? Indien gij al Je omstandigheden iets of wal vergeten hebt, schrijft eens naar M. Bernolel, zendt hem een nummer van den Veurnaar, maar vergeet niet eenen postzegel van 10 cenlimen in uwen zitten cn kwam maar eenigc-nogcnblikkcn later tot zichz-lveu, hij laags de baan gewoipeu, zondar de minste pijn te gevoe len. In den nacht van 10 op 11 maart, zijn gestolen uit dun stal van Eduard Van Hec, landbouwer en herbergier in den Qsse, W Zerkeghein, twee bekalde koeien (rood cn zwarte bonte). Woensdag inorgend. rond 5 ure, lrok Ainaml Vyvey. oud 30 jaar. geboren te F.er- netthWn. door Thonrout. twee hoornbeesten geleidende. Bij de kruiskasseide te Lichter- velde bood hij de dieren le koop en, daar hij yerdachl voorkwam, verwitügde men den polieiccöniniissaris die hem aanhield. Vyvey, die~cen jaar geleden veroordeeld werd tol 4 jaren gevang voor diefle met braak en uit hel gevang van Brugge ont snapt was, hield zich sedert dit tijdslip I schuil le Belle (Frankrijk) van waa hij gekomen was om de koeidictle. te plegen. Den 9 April wordt er aan hel Hof tc heid van den vijfUgslen verjaardag des Totaal 20 Van nu af mag men zal betwist worden, terwijl van die 49 libe rale Kamei leden minstens 30 hardnekkig zullen bestreden worden cn liet is zeker dal er verscheidene eene felle buis zullen krijgen. i daling. Niettemin blijven do liberale gazetten aan de vertegenwoordigers van Nyv.d, die voor- j stellen een inkomreeht van één frank op de t 1 uithongeraars van het volk. Dal is weeral een bewijs van de rechlzin- pers, die de belangen ’I Schijnt dat men de kerkdieven raakt is. le Pollinchove, Do buil zou vei bor- ®en op ae aarde noden gen geweest zijn in eep hooischelf; maar he.1 I herhaald bezoek dier bergplaats zon de aan- dacht opgewekt hebben en aanleiding tot de verdachte zou een persoon van Oostvletercn zijn. Het parket van Veurne is ijverig werk zaam én was vrijdag tc Caeskerke. Een voorval welk schrikkelijke gcvol- g>n had kunnen hebben, is woensdag, rond rtereuoom ten 6 ure 's morgens, gebeurd op de spoorbaan bediende van het bestuur van den ijzeren van Oostende naar Ghistel. n. ..--„i i - De echtgenoten Decosler. landbouwers le Sleene, hadden zich op weg begeven naar Oostende om hunne kalanten van melk te gerieven. Gekomen aan den dooltocht, gele gen op een geweerschot van het Bosch van Boulogne, vond Decoster hek barreel open en waagde zich op de spoorbaan. Op dit oogenblik kwam de trein van Ghistel in volle snelheid aangestoomd; hel peord werd aan hel hoofd getroffen en viel stokdood; het rijtuig deed eene zijdeling- sche beweging, werd door een wagon gevat en in stukken geslagen. Op hel oogenblik van het voorval, had vrouw Decosler de tegenwoordigheid van geest van hel rijtuig te springen. Haar man, integendeel bleef Zijn door de korrcklionnclc rechtbank van Vcurnc veroordeeld Zitting van den 5 Maart. Borrcllc Sofia, huis vrouw van Frans D'hondt, te Veurne, tot i j dagen gevang, Voor lasterlijke aanklacht, en tot 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor laster. Sinnaeve Sidonia, huisvrouw Karel tiestoop, herbergierster te Veurne, tot 26 fr. boet, voor la gen en wonden, tot 10 fr. boet, voor niet bier ge smeten te hebben, en tot 15 fr. boet, voor scheld woorden. Dewitte David, herbergier te Adinlterke, Dekci- stcr Leo, bakker te Veurne, cn Dewitte Eduard, visscher te Adinkerke, elk tot 26 fr. boet, voor bedriegclijke ontvreemding. Thibaut Albertus, kaniionncerdcr te Rooscn- dacl. tot 8 dagen gevang, voor slagen en wonden, tot 10 fr. boet, voor smijten met bier, en tot 8 da gen gevang, voor vernieling van afsluiting. Cornette Hendrik, werkman t; Hooglede, tot 26 fr. boet, voor slagen en wontlerk Dep'auw Jan, daglooner te Vladsloo, tot 494 fr. 1 o ct. boet, voor overtreding der wet op den ta- bakkweek. Zitting van 6 Maart. Devos Serafin, landbcu- wcr te Westvleteren, tot t5 dagen gevang en 26 fr. - t kind zulken honger, dal het de koord door beet waarmcè het op den zolder gehond'-n was. De moeder en haar toekomend" zijn aangehouden, nadat het meisje in het

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 2