TWEEWOONSTIG HUIS Een groot Woonhuis, samengesteld uit verscheidene plaatsen, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen, en de erve waarop alles staat en medegaat, gestaan en gelegen te Wulveringhem, oost tegen de dorp- plaats en het kerkhof, groot, onder be bouwden grond, kour en hovenierhof, 6 aren 5 centiaren; palende oost eene uilwegdreef, en west voorhooidende op de kalsijde. 1 TOEWIJZING in eene zitting Ministerie van Finantien. van De Secretarissen, A. Vehhaegen, TIoullei, Gent. Fr. Sciiollaert, St. Antoniusplaats, Leu ven. K A N T 0 O R van den Koiari» V Aft 39 KA ES K BIG BI K TE PERVYSE. STUDIE van Notaris, M‘"r KANTOOR van den Aotnris (T®HIWITJLE, te Wulveringhem. Gespaarzaamheidskring vrije Burgers. Nummers der tien laatst aangekochte obligation leening der stad Antwerpen 188^ 114 756, 114,757, 493,734. 493,735, 493,736. 493,737. 493,738, 493,741, 582,161. De Deurwaarder DESPODT, te Veurne, zal op Woensdag 15 April 1885, om 2 ure na middag, binnen de stad Veurne, op de Kaai, ten huize van den gefaalden E'ranciscus Vandenbussclie, destijds her bergier en koopman, en ten verzoeke van d’heer Leopold Despot, advokaal avoué te Veupc, kurator ter taling, overgaan tot de openbare verkoopicg van l Menagiegoederen, Herberggerief en Granen. Op gewoone voorwaarden en met ge reed geld. Woensdag 25 blaart fl 885. om 4 ure na middag, bij de huiberg der weduwe Decroo. te Pervvse, koopdag van GEZAAGDE HOUT WAKEN. KANTOOR van deti Solaris Caanille DE C'AE, OP ENBA RE VER PACI1 TING van de GRASGEWASSEN groeiende op de vrije boorden van de hierna vermelde vaarten en rivieren IVne misdag fl April IWM.'s, om 3 ure na middag, in T Gemeentehuis, te 1‘ervysa, Openbare Verkooping van Een Hofstedeken, nevens de dorp- plaals van Pervyse, met schuur en stallin gen, wagenkot en 70 aren 81 cent, grond en turn.boomgaard, land, gras on dreef, ge bruikt door den verkooper Franctes Cle ment, lot 1 October 1885. Donderdag fl O April £885, om 4 ure na middag, te Pollinchove, ter herberg bewoond door d’bccr Louis Mesdach, Opcnlmre Verkooping van een WOONHUIS met den Grond en Hovenierhof ermede- gaande, groot in oppervlakte 2 aren 30 Voor zulke klaarblijkelijke bewijzen, moet hel twijfelende ongeloof bezwijken. Bihain, den 10 Juli 1884. De onderge- teekendc, Ursulc Ninane, huishoudster, wonende te Bihain. b tuigt door dezen dat twee doozen Zwilsersche Pillen voldoende zijn geweest, haar geheel van haar hoofd pijn te genezen, waaraan zij maanden lang lijdend was. Zij bedankt er u oprecht har- leiijk voorden dienst, welken gij haar be wezen hebt en geeft u de vrijheid deze brief b ■ke.al te doen maken (geleckend) U. Ni- NAM-: <1 Legalisatie der handteokening door den IJtligemeesler vil) Bihain, Depot voor België bij Pb. Pelerin, 12, cue de TEcuvér, Brussel. I* ranco toezending tegen 1 lï. 50 de doos. Vrijdag 2<3> IVlaart 1885, om 4 ure na middag, te Vinchem, ter herberg het Leege, bewoond door sicur Border, Definitieve Toewijzing ten dienste van Broodbakkerij en Winkel, met volgens kadaster sectie C, nummers 17 Ia en 168a, 5 aren 30 centiaren Erve waarop alles staat en medegaat, gestaan en gelegen te Isenberghe-dorpplaats, bij de Kappelle. Gebruikt door Jules Vrambóüt, tot 1 Mei 1890, a 180 Ir.’s jaars, boven de lasten. Maar ingesteld 3,100 frank. Titels, plans en konditien bij genoem den Notaris Cornille. Maandag £3 April 1885, om 3 ure na middag, te Beveren, ter herberg bewoond door sieur Charles Ticket, langs de Gemeenestraat, Openbare Verkooping van eenen groot zeven aren 19 centiaren, kadaster sektie D, nummer 200a, gelegen te Beve ren, nabij Ooslcappel, langs den steen weg naar Bergen. Aanslag met de geldtelling. Vit er hand te koopen. Een groot nieuw Woonhuis-herberg het Ho) van Commerce, Schuur, Ma gazijnen, Stallingen en volgens titel 8 aren 46 centiaren Erve waarop alles staat en medegaat, gestaan en gelegen te Wulveringhem, ter noordzijde van Woensdas 25 Maart 1885, (O.-L.-Vrouw Boodschap), om 3 ure juist na middag, bij de her berg en op de landing kour van d’heer Henri Vanegroo-Boonefaes, te Houthem, KOOPDAG van allerhande gezaagde en ongezaagde Houtwaren en Brandhout. Op tijd van betaling voor de solvabele koopers. Dinsdag 31 Maart 1885, om 3 1/2 ure na middag, te Wulverin ghem, in het Gemeentehuis, bewoond door lïcderik Boonefaes-Walrave, LICITATIE-VERKOQPIL’G ten overstaan van bevoegden heer Vrederechter, in eene zitting, van Bewoond door de weduwe van Louis Pladys. Aanslag met 1 Mei 1885. Lastboek en tijtels bij genoemden notaris. Eerbiedige vertoog van hot Belgisch volk aan Z. M. Leopold II. Hel bureel van het Nationaal Verbond voor het herstellen onzer miskende rech ten verzoekt dringend de personen welke zich in de verschillige gemeenten van het land gelast hebben met de eer biedige vertoogen aan Zijne Majesteit ter onderlcckening der kieiers voor te leggen, eenen der sekretarissen te wil len bericht geven 1’) van het getal handteekens in hunne wederzijdsebe gemeenten ingezameki, 2*) van de dag- teekehing op dewelke de vertoogen aan Zijne Majesteit gezonden zijn. De Voorzitter, L. COLLINET, Woensdag 1 April 1885, om 3 uie na middag, ter herberg de Draai burg, bewoond door René Rathé, te Steenkerke, Openbare Verkooping in eene zitting van Gemeente Steenkeukb, Draaibrug. Een HUIS met Schuur, Bakkeuken, stallingen en verdere athangelijkhederi niet de hoeveelheid volgens kadaster sectie G. n” 59a, 60a en 60é van 40 aren 09 centiaren, onder bebouwden Grond, Hovenierhof, Zaailand en Landing, dit alles staande en gelegen te Steenkerke, aan de herberg de Draaibrug, Hel Huis cn deel Zaailand, gebruikt door Louis .Mersseman, tot 1 October aanstaande, en de Landing door Richard Deseck, te Oostende, tot 1 januari 1886. centiaren, gelegen te Pollinchove van noorden de Kafhoekstraat. Gebruikt door lienri V‘enne en aan slag met 1" Mei 1885. WOENSDAG 8 APRIL 1885, 3 ure na middag, in 't hotel de Commerce, Klaverstraat, te Veurne, van Gemeente Oostduynkerke. Koop 1. Zaailand wijk D, num mer 204, groot 11 0,36,90 C", oost aan den Bürgweg. Koop. 2. Zaailand wijk D, num- mers216 groot H 1,11,30 C", zuid aan T Ganzenstraaije. Koop 3. Weide wijk D, nummer 217a, groot H 1,21,10 C", zuid aan koop 2. Koop 4. Zaailand wijk D, nummer 221, groot 11. 0,88,10 C". Koop 5. Zaailand wijk D, num mer 221, groot H 1,02,60 C", noord aan de staat langs Langgeleed. Koop 6. Zaailand wijk D, num mer 141, groot II 1,77,20 C", noord aan zeilde straat. Voormelde goederen worden verkocht onder last van vruchtgebruik voer ’t le ven gedurende eerier persoone geboren 13 August! 1818. Deze verkooping geschiedt ingevolge art. 90 der wel van 15 Augusli 1854. Door't ambt van de i Notaris COR NILLE, te Wulveringhem, bij wien lastboek en eigendomsbewijzen be rusten; ook inlichtingen bij den Notaris DE BRAUWERS. te Veurne. Op Vrijdag 1<9 April n*i85, om 3 uie na middag, te Rousbrugge, in 'l Wethuis, ter gewone zittingzaal van den heer Vrederechter, Licitatie-Vei’kooping van Koop 1. Een WOONHUIS ten dienste van Herberg en Winkel, met 1 are 71 centiaren Erve daarmedegaan- de, bij kadaster sektie D, nummer 1.94b, staande gelegen te Beveren, nabij Oost- cappel, van zuiden den steenweg naar Bergen. Gebrrukt door de wed" Desiré Thuiliez. Koop 2. Eene Dorschmachien, Locomobile cn andere voorwerpen. Dorschmachien en toebelioorlen voor de verkooping te gaan bezichtigen ten huize Fidéle Thulliez, herbergier te Beveren, aan den Hagedoorn. een blad’ weg, en den zaterdag heeft men nog zulk wit hemd als den zondag. Het bijzonderste is dat elk blad op den rugkant dagbladartikels, romans, enz., zal bevallen. Zoodanig, als men ’savonds niet weet wat doen, men maar een blad van zijne hemleborst zal moeten scheuren, om lezing en verschooning te hebben. Het zullen de strijksters zijn die niet zullen te vielen zijn. Een voerman reed woensdag met eenen zwaar geladen wagen door de Martelaarstraat, te Parijs. Hel dier kon met meer voort, maar de voerman zweepte het ongenadig vooruit. Eens klaps wendde liet dier den kop om en vatte zijnen beul bij den arm. De man is met eene gevaarlijke wonde naar het gasthuis gedragen. Te Douat is eene vrouw, zekere weduwe Leleu. haar 103' jaar ingelre- den. Zij is nog heel gezond, cn behalve dat zij van lijd lol tijd eeuigte rumatism gevoelt, beeft zij geen ongemak. Haar 1(13" verjaardag is door de familie ge vierd. De weduwe Leleu luid twee zus ters welke de eene lüijaar en de an dere 96 jaar oud was geworden. De moeder had den leeltijd bereikt van 101 jaar. Op een der laatste gemaskerde bals te Nizza kregen verschillende jon gelingen het ongelukkig gedacht zich <t> bronzen beelden te vermommen. De slof waarmede zij zich handen en aan gezicht schilderden, was waarschijnlijk vergiftigd, want twee hunner zijn dezer dagen in de vieeselijkste pijnen ge- stoiven. Andere zijn gevaarlijk ziek. Te Roubaix is de genaamde Gus- taaf Vincent, grillier der handelsrécht- bank, aangehouden onder beschuldi ging van schriltvervalsciiing en ont vreemding ten nadeele van den Staat. Hij had namelijk op nielgetegisireetde stukken de melding der registratie ge- plaais. met nagemaaki handteeken van dan o'i'var.ger, en de rechten aan den Staal verschuldigd zelve opgestreken. Vrijdag 10 April £885, om 2 ure na middag, te Alveringhem, gekuchte de Nieuwe Herberg bewoond door den heer Victor Dedegstere, De liefhebbers worden verzocht al deze hoornen op voorhand te gaan be zichtigen. Op gewone konditien en tijd van be taling voor de SOLVABELE KOOPERS. De Ontvanger der Registratie en Do meinen, te Veurne, maakt liet publiek kenbaar, dal hij zal overgaan in het Hotel de France, te Veutne, Statie- plaats, op Woensdag 25 Maart 1885, otn 3 men 's namiddags, tot de openbare verpachting vooi 3, 6 of 9 ja- ren, integaan met 1 Januari 1885, van de giasgewassen groeiende onder de gemeenten afhangende van zijn kantoor, op 1" den linkeroever van den IJzer; 2° den rechten- en linkeroever der Loovaart; 3‘ den rechter- en linkeroever der vaart van Nicupooil naar Veurne; 4“ de twee oevers der vaart Veutne op Duiukerke. Deze vepachtitig is verdeeld in 22 lo ten. Plakbrieven duiden ervan de bree- de besclirijving aan. Hei kohier van lasten en voorwaarden berust ter inzage der belanghebbende, ten kantoore der Registratie te Veurne, Pannestraat, n" 66. Ruchtbaarheid. Beduur dor ReviBtraCie en Bfonicinrwi. te Al veriugheiu, Iltirserlijke Stand va» Veurne. Geboorten. 12. Vandevelde Georgius, z. van Robert cn De- ceunynck Maria. Vcstenstraat. 12. Dccostcr Rachel, <J. van Jan en Dehacsc Augusta, Noordstr. Everaert Hendrik, z. van August en Cornille Paulina. Bewesterpoort. Huwelijksaankondigingen. 15. Vanleke Eduard, slachter, geb. en woon te Veurne, wed. van Mortier Cesarina, met Stacs Ma thilde, dienstmeid, geb. te Wulveringhem en woon, te Veurne. Sterfgevallen. 13, Berteloot Hortensia. 41 j 11 m., schipperin, echtg. van Coemelck Carolus. Hospitaal. 14. Dcwitte Sophia, 53 j. 5 m. 5 d., werkster, geb. te Nieuport, wed van Lehouck Henricus. Hospitaal. 15. Deboom Sophia, 71 j. 6 m., bijzondere, geb. te Iscnberghe en woon, te Vinchem, wed. van Jo sephus Dequidt. Hospitaal. ■K—Ill TE GHYV£RIKCHOVE. VAN EEN GROOT OPENBARE JK* ja D/lk«S- van 54 koopen BOOMEN OP STAM, ten verzoeke der Burgerlijke Godshuizen van Hoogstaede (gesticht door M’ Clep), bestaande namentlijk in Klemmers (korren), Wilgen, Populieren, Eiken en Esschen, wassende op landen gebruikt door de weduwe Desiré Dehollander, te Beveren (S‘. Eloy), Charles Didier en ’t Burger Godshuis, te Hoogstaede, Amand Van- dettberghe, Charles Lepla, Marie Porreye en Benoit Beschilder, te Alveringhem, de weduwe van Charles Soete en Louis Vanacker, te Sint Ricquiers en Max. Cogge te Vinchem.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 3