TAMN. gy IK m ENIILE VflNflERDE Een Woonhuis-Herberg TE KOOP IT8 KOOPBN -*- V>-'? .rfïfefef Louis Hoiibaert,^'-tov..„,. I2uis Karel Spilliaeht, BELANGRIJK BERICHT. Cieen grijs haar 1 w 2 o t-Y •O, s W k; LEERING VAN KIPITftLEN-^g i O a Büiïciiï¥~PA™^ meer!!! H10 FEZAMT-GOETHALS, Besiré SpiHiaerl, •hans le Brussel, h wfl de eer hel publiek bekend le makmi. dat jhij mei het begin van Mei. hel hudrijf van :--eli<>v»*«»u«- Urr, zal kotm-n imoefeinm m de Zuid- slr.iat. N° te Vi un.e. alwaar hij emei; winkel zal openen van aileslach van Motle- bollinen. Frederik Bogaert, MMLLEüL-iffiËËllST, S', 1- 1 WARE GMIftimsmUN MOUTSCHOOTbN August Cornille. w>"' Giiyseleu. CC Pi ijzen recommandeert zich. der o c fa u ^o» tranr—1 L---*1-—-^ de do- pplaais cn bij den uitgang 1 60 d t 63 2 - :i 2 30 5 slaping, wollen sargien. Gecno konkurencle is mogelijk. jj Zout voor den landbouw, enz. Bevrachtingen voor binnen- en bui- - en uilklaringen. Agentschap der voornaaojsle kool- Maric-Louise Bonte, weduwe van Pieter I germgen intrest. Zich le vervoegen nvt Kigendomdltelen bij den Deurwaarder CLAttl'M, Noord- strual. N’ 40. le Dixmudt}, -5. s- M O M de Belgisdie gezondheids Commissie, Ten alleu tijde 'zijn te bekomen kapitalen j van 5000, 10.000, 20.('00 fr.' en daurho- ven, mits bezet <ip onroerend goed en aan Zich le vervoegen nvt Kigendonislitelen I Q W TJ’C pachten s Een huis, ten dienste yan herberg, zijndo een winkel en bakkerij. ;',rt)0t stal en hovenierhof kunnend'* dienen voor alle nceringen, te AdiHkerkc-dorp- II Maart. a 20 75 16 a 18 16 - a io 19 a 21 20 a.j2 1 70 3 - Tarwe, ld. nieuwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Erwten P I A ftl O 1)0 w,*^uwfi »m»KKllST, Li Uftlï U landbouwster te Auinkerke, maakt bekend dal er bij haar te bekomen is Atïikaansche Guano van Ichab'é, zonder sirenen of keien en beter dar. de Gijano van Peru. Magazijn op hare hofstede bjj het dorp le Adinkerke, ,«*n bij Ilenri leiil-l>elirerMtgroole (loslsiraat. Vetir- ne; inlichtingen bij I da Slrbeyrat. zonn. le Adiuketke.Men kan hij hen ook Jlitrate <le is«»ii<9e bekomen. ±3 K A N T O O R van den Notaris CORNILLE, te Wulveringhcm <Jp Vrijdag J5 April flWS.». om 4 KJ na middag, ie llouthem, ter herberg bet Hof van Commercie, bij Hanri Vanegroo-Boonefaes, DEFINITIEVE TOESLAG van genaamd de Groene Tent Cvenbeur, stallen, onlangs nieuw gebouwde scheur op sieenen voelin gen. beslegen met planken en gedekt met pannen, en de Erve waarop alles slaat en medegaat, gestaan en gelegen te llouthem, legen de fransche gieus, bij bet Kaasierhof, op 38 aren 39 centiaren medegaande land, bij ka daster sectie A, nummers 51, 52 en 53, palende west aan bei Ringslot. Armslag met de toewijzing. Laatst gebruikt deor den gcfaalden Severinus Lievin, le Houihem. Maar ingesteld 5,200 frank. Prijzij dei houtien brug liggende over het Kingslol, bij de gehouwe i. 100 frank. Tijiels en kondilien bij genoemden Nakaris CORNILLE. Alm inlichtingen zijn ook te bekomen bij Mur AUGUST PIL. advukaal- avoué.te Veurne, bezorger der faling. ^Oj> den provincialen prijskamp le L.''L Korlrijk. is de premie van 800 Ir. loeg'-kend eau lb nri-Benoil Vamlrommu. te Croinb'ke, met zijmm Kjaarschen zwarten hengst Major. 2 fr. 50 De Nieuwe London doet het grijs haer op i.| dagen verdwijnen. Maakt het haar zacht en glans- rijk. Belet hct! v( uitvallen cn is .Oï ■s>f TE I’ACWTEV OF TF KrïODrN Seho0" RExTEXIEKS-of BVA- Uj iWlH hB GEKSIIUIS van two Uit der IiAinil te koojicii Em Huis nvt schuur tn sUiling n. ge bonwd in steen en gedekt tnrt pav>fii. al onder hetzelfde dik. met 1 lpct.ii'' 3! ar.-n land, le Wulpen, bij de brug. Vordi’r*. over le nemenen den pacht uan 3 hctlareli 50 aren goed zatidltpid. Te bevragen bij d-n eigenaai-T’liviiiltvi' van hel huis en land J'rancies Lebleu.. HAKO ELSVER EEN IGIN G NIEUPORT. BestuurderS. MEINPjSZ. Koiitour Kaaixtraat, n" 10. I Rechistreeksche invoer van soort Simdeilandsche Kolen Cokes, Klipzout, plaats. Te bevragen bij Wu«y»erl, te tcnland. Iti- litntner- putten van Belgie. i Fabriek en magazijn van meubelen, stoelen, TI TT I S Vrijdagurarnl. i'J. en Sl. Lcobsplaats, 40, Gent. Vei l.oop met cterjuar scd/riftilijke waui'borg op fuktnur en liet goedfAop.ite. van Grid. 2 60 a 1 60 a 2a FrijN aan welken het meerderen deel der - mor jeri) het brood rijk. Belet het geene verfstof, 2 fr. 50. Te bekomen bij jufv. Lcsr, Oostst. Veurne. lU Fczant-Goettiafa, Vrijdagmarkt, 49,'-en f le Gent. - r>J d(r krik .zeer wei geschikt tot bei uitoele- i nen van allerhande bedrijven. j Bewoond door de medeeigenaarsier i InZL' ZE33ST TnZE‘“" TXI, Cliirurijuns-'i'aruhneeslers, gediplomeerd door i BA.OKXTKUAft,' MoHkroeMMtrwi»*, S, HOïlTBIJJK. sl.tg. T*1 1) .‘Vi-pgeii le burveh: dezes. Hij hoopt het vertrouwen .ijiter ire.ll- burgeis le zullen verdicnéli. Kleermaker, Nieuwestraat, to Veurne, bevoelt zich in de gunst van het publiek voor al wut t’jnen stiel betreft. (D O ui H 1- o W s'wlê 53 7=1 :S J ij J <u> iVlUirlUprijM wun 1 turnt-, per 100 kilos. -18 M art. 19 a 20 50 i 3 -3- -a- 16 - a 19 - 19 - a 21 - 20 a 22 I Bóter p’kil. 2 60 a 2 90 I Eiersp. 25 Konij'ien 17 r Te Veun.e. bp G bl ,.Ul5 drn»Bt, le (jakkeiS, tt! rekenen van I- .’.v. ö.mn* zullen verkoopen Bruin per 1 i/i kilo, 40 c. halfwit, 52cenUna. diirui'gien dt niisle, diploii.ti. urn du Loin- hard, n" 19, it Ypies, un face de lu rue de. - 1’Eloile, it coiisultér tous 1. s jours de 9 ii 3 Grooie Ooslslraat, N“ 31. Io Veurne. - lieui -s, le Uimane'ie exceulé. pour la poce j «les denis et dcnliers arlificii Is. cxliadion 1 Imm-dden nriis 1 «vollen mit'assen,' «ollen .-airgii-ti. dcui'.oi.cure- de di nis. plombage el redicssemciils, d'.i- Klecrmaki!io I''- doi.s, aan 0, 10, I1«mi2fr per uil». v piés les mcilleurs bvsu-mes. gezeid StcunIuez tH pillei», I Louis Lefr.mc-Depnydt, wagenmaker in dj 1 Gouden Poort, Zwarte Nonnenstraat, to I Veurne., TK PACUTEW: Een Huis, nu ten du-i ste van winkel, vroeger hergetg, nu t groote schuur en huis erbij, langs do Punuekalsijdc. Te bevragen bij J. Allacys-Dai ckaert. Uit der lanntl tc koopen: Twee Woorhinzi n, waarvan hel ei ne Val» herbi-ig, niet hum- I erven i n g< rii llijklu deii, gi-slaun in de l Duinkeikslraat. iV,inslag Un-t 23 AjhiI n inst Te bevragen bij <lo eig<’iia:,’--b,r wed' Vnndencosei ije, of ten burccle cz.es. llPVrUADfl V001 Vpurne, eenen Kui- UuVl (LllgU. pji-jikneijht.die goed zijmn stiel kent. Te bevinger ten bureel dezer. T"| "*F"r‘*T‘<,"N Ie Pachten ter- I - L L-J stond, in de - Tc bevragen hij den eigenaar, M. 11. Bcrnn r d’Hoiigersw.l-de Spot. Adinkerke. beveelt zich in de gunst van zijne medebur gers, voor aileslach van werker, zijn am bacht betreffende. Werkloon 25 centime» I er uur. te koopen bij Bacldcn en Terlinck, tc Veürne. Sl. Jacob.-plaals, 40, in de Klaverstraal (bij hel Hotel van Com- tnereir). le Veurnc. Uat de landbouwers welen dat er bij lieni te bekomen is B«ai- Uerl»eetz«i»a (coliets roses), welk eenen gioolen opbrengst h verl met klein loof en 1W|>(, VTTOnnol weinig wmlils. als ook zuiver inlandsch (|lans t(.n (Jivns|(> H.lnverr.-.ii,«l (breed blad). Pi ijzen Beeiezaad 1.51), Klav.rz. iad 1.80 de kilo, j Dez.e Iwce sooiten van zaden zijn door, imt publiek (jcn V(.tk00pV|. zelf gekweeld eti verzekerd ,'d "7r’ als zijnde v..n de allerbeste kwaüicil. - Hij j „reilt HS«..il.m<Ut lueuwe uiriibe- J ZOMERSAIZOEH. Koopman-kleermaker te Veurne, groote (Joststrual, 41, Karei. SPILLIAEHT heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te I zijn Magazijn van heden voorzien is van de j allerleste nieuwigheden in de Laken en I ModestolTen voor het saisoen. j 'l,'r Hij durft verhopen door de goede keus der stoffen, de genadigheid der prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van publiek meer en meer aan tc winnen. ÜJ {x M M ^nuiz] o 4 t co 04 7> is'lplegeu zijn tien erisleti Dinsdag v.in elke m taml van lü I 2 tol 4 I le eurnn. S3 r? s - I w 3 :-• 2 ft UI •J mei Sbillifp'cn en sdiConen l>epl<inlen h«»f. ook djen 6lig voor boerderij. ge*inan oevei.s de voorstad. to Veurne, en onlangs bewoond door U. dos kupil ui Hans. Te bevragen l>ij M. Cu DrrxFHck. Vetuvie. FEZANT-GOETIIAI.S heeft de te bericheti als dut tijue UM^iuijnrn zien lijn van een bij den Uüuni staut kunnen yeniailplei;;;'! worden ulle d <«en, uitg. nonieu du loii- en F.-estd u-eiivuur n te» w;it de tirrjkun- «h|;e bewrrkni;; tati'don m..ud «.u^xul L1tt.ekl.iu3 »uii tonden. w.Ue verlicht w. rdt met erne séuipmn- i li’icii (gnxe piót' Xydc d’.u .Ie) w..ard..or de gevoelige en vrvrneclilise pcisoi.mi grei e pijn gevoelen Niet Mlleeu ouuakl dil »lrl»el geene pijn. uw..r hel laat niet» te wentellen uier het gdde vlu-heid, den duur, du onseluideiijkheid der oeilouslie'ul.* gnud.toppiiig der liolle t.iuden, kuMtmalige cnMtl- leer.iig; uu liOeiting d. ougi-iegcldi* tauoeu 1.1) d- kuidercu vuu l> lieden de tw.«lf ;aar Itrhai i'eln.g en gonezing vuu piju^viende tanden, li'j.auderi werkplaat» vuur hel vervaardigen van tu.den en ^.-Lijten (stelsel M Urn:») De {'eiriauktd tatiden en volledijjet‘'cb’.jlen worden in/j’tft tonder haken, platen, veerer» of butidHi vaiï welken aard het ook wéten tno»nr Lij uuudxaken p'^en»* uitlj«*iiu[j der wuitvion en verbekken iioc't pijn noch hinder. Het nuttige niet het schotHie pui-snde. dienen drie Uiidep lot het vei malen oer !i n dste aptj- zen; de kluuk der slem is helderen kiuarder. DU stel* lis nieuw ud»«‘vonden cn I csLi.it tn Bei«ir alken Lij den uitvinder; daardoor is hel iiiogciijk ku«isth»mirn te leveren te be -jimcn van fim een v<j|L-dtt* IjcbijtHah 100 fr. cn daal boven. D.; aftikken d.e »nt w i kpl-alMii konun van M' en UF.;ED seeren om zoo le zeggen de werken tier iinluur; mm zoo niet kunnen tiilkrniien, noch d<u»r den [jl.c.s. noch dóór de kleur, noch door <Ien vo»m d«T l.»i»den. of het ualuui lijke zijn of niet «»ndci netneu da hcisletlii.;; van alle mislukle stukken en l.ermakm zr als nieuwe, volgens hun nieuw Mri rl U MEIER t U Ie raadplegen zijn d»vi eeisleu Dinsdag van elke maand van lu i i tol 4 uie na middag, in het hotel de NübleRoSC, Gioote h.nkt le Veurite. -- I- Lieden voor werk bij ’t stuk. Bei.evens keurig werk, zal men aan de genadigste prijzen gediend worden. Bij hem zal men vinden ccnen schoenen keus van nieuwigheden voor kosluimen en broeken, alsook paneengelsch leer. enz. voor werktmmskleedeien. Ai zijne artikelen lijn ter trouw en met de kleinste winst mogelijk i./gezet. ne, UM-kl bekend d.t hij deu Steenhouwers- Stïcl vuur eigene rekening lal uilocfenen. Hij lat lich bijiou'ierl'jk gelasten met bet tnaken van graf zerken, marmeren icbi.iiMreii eu tafels, marmeren vloeren. Sujjnh rillen en trappen van alle lengten n.i twsarleft; verder» al wat deren stiel betreft zal I tuen bij bem Ie koop vinden. Hoor zijne trouwe bediening en genadige pi ijzen hoopt h’j de gaust vaii een ieder te verdienen. Co M M m m a^w«a«a~ II W S— 9 Drie pillen, «lom gekend, zijn dp zaehhte en ze kerste purged middel onder *d de imtd» cijueii; zij verooiz ikeii niet het tuiiisV ougeni.tk cn mogen op alle tijden en met ee.ne goede irvaltijd genoini u wordt ii. Zij voorkomen ul de ziekten, omdat z j uil liet lichauni drijven al de slechte vochten, oor* zaak van allo kwalen. Een geinutig. doch regelmatig gebruik dezer pillen ij de w«i irborg «ener kluckc gt Z'»iidln id. De jaarltjkschu verkoop van tien duizend dooien <L z»jr pillen in de VLtanderen. bovenal langs den 'zeekant, waar de pimch zooveel v.uorzorger mort gebruiken »»m de gcioijdheid te bcuaien. toói.t gc- noegz.i^in de populariteit cn de goede uitv.il van deze remedie Voor verdere uilleggingeu, raadpleeg den omzend brief bij elke doos gevoegd. Prijs fr 1 50 de doos. Bij den eigenaar H. STANDAERT, Sleenztrual. hl. to Bi<j;;ge. DEPOTS t T». - h;. r- urtri/.e Ihttnmli-. bij Jnt. G11YSSAF.UT en VURWaERUe'. Oükte bekomen bij UtxTot KUYSSEN, apotheker 1 Zuidstraat. te Veuiac. I Spoedige en grondige genezing in ge vallen Zekere vo dewniog en finmidde* lijke verzachting in de ergste gcvaHèn. Önmitidt lijke stilstand en geiicziug verzakkingen en verplaatsing tier b.ia« **A der. Speci 'U vervaardiging vnn toestel- ^e” oni d'' n“svn,'’1,in<".' 11 van het lit-liHHin lc Yoorkomt u of tv genezen alsook v.»n kunstmatige ledeinalet». volgei s do besta voorf dn ifteu; het inzctlcn van kunstoog n r»w') ruime keuze. Behalve de 50 Medailles en diploma's, benevens de talrijke eervolle verin*.dingen vei kreeg de uitvinder nou: de gouden medalie op deinlernuhonuIcTcnluuiutL*liing te Londen, iu 1^81 Er is vooldiirt-ml eene dame aan de inrichting aanwezig Sprcckuijim v ,n 9 tot 4 uren. i r’ VVAERSEGERS, Breukmeester, 35, Placr Verte, Antwerpen. eer 1 gpst.ifbg voor- I lüten %VClCn (lilt i leti. stoelen, filupinge, wollen sirgien, <!u ct voov de Laken en I sen, kleerkussen, bjnw tudk.'usrn bvdslorlcu. met en zonder ressorts, Lnabus kommodcS. I chiflonnièlC’i, Lurr.iu-niimsteiIntro u de dahie, i coulisse*, ovale*, reudc-, thee-, speel-, i aai- n I mu-hUnfels. stoelen m mo'leikii. (chaises de I Vienne, mmqnc Thonel). F a ^chc spiegels van tu r- I sten keus en op «He groolL-u, iiaeu n iieddent, - edredons. inoubcLii m acajou, notelaar, bptt s, ker selaar. olm en antler hout, ulbnlTeltcn mct>n zon- acaiou

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 4