- taÜ Sfc F Ue 6r00“ lcl“ De Annóneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pcblicité, Magduleuaslraat, 46, te Brussel. I 1 41" jaar Woensdag April 1885 N' 13 I ecnen geheel anderen zin opgestcld en ter goedkeuiing aangeboden in eene naaste zitting. den Burgemeester ie onUei viagen over wij schrijven, dat onze lezers ons ver slaan, en dat wij stil gerust zijn in hun ne bedreigingen. Dat zijn drie grooic leugens, zegt het Advcrtenlie-blad ’t Zal nu nog al beteren Wij zouden dan schrijven zonder te welen wal Dat en heelt geen zin. Ten tweede, onze lezers verslaan ons niet, omdat er te veel sullen onderzijn’ Zoo veel le be ier voorn; waarom spreekt gij dan van laster en aanlanding, als er algelijk niemand verstaat wat wij schrijven? Wat, ten derde, uwe bedreigingen aan gaat, peist gij dan dat gij met eenen sul le doen hebl? Pas si be'te, zegt de wale gemeentetaa i. Dit verslag is geheel on nauwkeurig opgemaakt; de woorden van M. De Hoon worden allceu aange baald, on de ops'ellei’ geidï te ken nen dat de kattiobeke leden hebben geantwoord met bewijsreden getrokken uit den Veurnaar M. den Burgemeester. Ik moet doen opmerken dai’t proces-verbaa!geen juis te rekening houdt van l.e geen er bespro ken is geweest; een proces-veibaal over de zitting van den gemeenteraad moei nauwkeurig de besprokene zaken mede- deelen, noch min noen meer. M. De Grave. Ik kan ook het proces verbaal, zoo het voorgelezen is, niet aanveerden. M. De Hoon. Ik vind dat de beweeg redens der beslissingen hadden moeten uitgedrukt worden; men heeft er geene rekening vin gehouden in hel proces verbaal. Af. de Burgemeester, Deze beweegre dens mogen niet uilgcdrukl, noch iiigc- boeki worden. .V. De Hoon. Ik meen wel van ja. M. de Burgemeester. Zie hier een mi nisterieel besluit van M. Roliti, dat uit drukkelijk de vermeld ng der beweeg redens ter beslissing verbiedt. (M. De Grave verlaat de zaal). Het pioces-verbaal van den sekretaris zijn, waarover ik de beslissingen van bel sehepencollegie niet vindt die de uitvoering dezer werken loelaten. M. de Burgemeesterik beu verwon derd dal deze ondervraging gedaan wordt zonder dat ik er le voren ben van verwittigd geweest; wam, volgens arlikel 63 der gemeentewei, mogen zulke ondervragingen niet gedaan worden zonder voorafgaande verwittiging. M. De Hoon. Dat is goed voor de j groote steden M. de Burgemeester. Ik zal het voorstel van M. De Hoon aanzien als eene ver wittiging voor de naaste zitting. Eerste punt der dagorde. M. de BurgemeesterMijnheeren, hel Scbepenkollegie heeft de eer u voor le stellen een adres van gelukwenschingen te zenden aan Z. M. den Koning, we gens den goeden uitslag zijner pogingen door hel congres van Berlijn bekrach tigd, ten einde de beschaving van Mid- den-Afrika te bewerken en den vrijen Congo-Staat in te richten. M. De Hoon. Zullen wij dit adres per soonlijk aan Zijne Majesteit gaan betian- digen of zullen wij het enkelijk op zenden? M. de Burgemeester. Het adres zal op gezonden worden. M. de Burgemeester geeft lezing van het adres, en het voorstel wordt door al de aanwezige leden aanveerd. Af. de Burgemeester. Ik meen het ge voelen van iedereen uit te drukken met eene welverdiende hulde te bieden aan dc zelfsodoflering van eenen inboor ling dezer stad, M. den kapitein Hans- sens, die niet geaarzeld beeft zich in dit verafgelegen land te begeven om er de beschaving te gaan verspreiden, en na hardnekkig gezwoegd en buitenge wone diensten bewezen te bobben, er eene droevige en vroegtijdige dood beeft gevonden Ik stel voor, Mijnhee- terdag laatst vernemen, ren, t. 'Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonneustraal, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. ---- --j-in--- -i nr-—aaa den nieuwen steenweg naar Coxyde van aan de Vestenstraat, aan het uiteinde der Jio&r2irtr:ifrt, tot aan de «rond plaats (rondpoint), te maken op 174 meters’ afstani van het aanvangstpunt, voortaan llanssensdreet te noemen en een afschrift dezer beraadslaging aan de familie van den overleden inboorling te zenden. Dit voorstel wordt door al de aan wezige leden aanveerd. Wij doelen vérder het adres aan den koning mede, welk reeds door Z. M. is ontvangen. 2d’ punt der dagorde. N. de Burgemeester. Ik stel voor een nieuw artikel in bet policiereglement der stad te brengen betrekkelijk de strafbepalingen, opdat al deze zouden kunnen op hel minimum der straffen van enkele policie gebracht worden. 3d’ punt der dagorde. Aankoop der gronden voor den steen weg van Veurne naar Coxyde. Af. De Hoon. Ik zie dat. de eene gron den duurder per hectare aangekocht worden dan do andere. Af. de Burgemeester. De eene landen hebben meer beschadigd geweest dan de andere, of konden meer voordeel aan de eigenaars opbrengen. De aan- Plaafsrlljk. Vergaderiua va aaien. Gemeenteraad van 2.“ Maait. Vooraleer het versing te ge ven, zullen wij eerst eenige bemerkin gen maken over do handelwijze der geuzen in bun Vttilblek. T Is nu de derde maal dat de geuzen ecu ingebeeld en schtmpachïig verslag van de zittingen aan hunne lezers me- dedeelen Over vijf of zes weken schre ven wij dal zulk verslag reden van be slaan kon hebben eertijds, onder het vaderlijk, volkslievend en lichlversprei- dend liberaal bestuur, dat beraadslaagde met gesloten deuren, opdat de burgers zoo weinig mogelijk kennis zouden hebben van alles wal op het stadhuis gebeurde; maar dal nu katholiek en li beraal toegang heefl op het stadhuis binst de zittingen, en, bijgevolg, dal iedereen wel kan iugelicht worden of wel door zich zelven, ofwel door de nieuwsbladeren die, als zij willen, de besprekingen die in de zittingen gedaan worden, aan hunne lezers kunnen me- dcdeelen. Maar de geuzen willen de waarheid duiken onoer den domper; zij ge ven geen verslag van de zittingen, en vergenoegen zich met eenige platte dwaasheden en ingebeelde samenspra ken itisschen de ledenZij zijn immers de partij van 't licht!!! Dat ware nog i minste; maar hun «chimpachlig ver haal over de taaiste ziiiing’is niet al leenlijk belachelijk, dom. grof en onbe- taarnclijk, maar zelfs, men late mij de uitdrukking toe, smeebig. en in T eerste deel heleedigend voor een katholiek lid. Wij weten het wel, dat onzuiver opge worpen spog en moddei kan zijne on geschonden faam van deugd en eerlijk heid niet treffen. Van jongs af, is hij eer. voorbeeld van deugdzaamheid en treffelijkheid geweest, en ‘l is in die edele gevoelens van eer en deugd en godsdienstigheid dal hij dien onver schrokken moed en onvermoeibare!) ijver heefl geput om het hedendaagsch liberalismus te bestrijden, dat alles wat het aanraakt onteert en bemoddert, en op zijnen verpestenden doorlocbl niets’ anders uitstrooit en achterlaat dan ze delijke verrotting. Niettemin, die al de doorschijnende zinspelingen, en verder die te weinig omshiierde verhandelingen voor het pu bliek over de bewoners van den Congo, uiteengedaan en voorgesteld met nadruk en ^indringing op de meest aanstoo- tende bijzonderheden, laten niet van een «chandig verergerend werk te zijn, en toonen ons dat de schrijver, wellicht een aanhoudende lezer van vuile ro mans, sedert lang met de treffelijkheid en de zedelijkheid in stokke ligtWij willen geloover. dat de leider der li berale partij zijne grijze hairen niet zou willen bezoedelen met zelf zulke schan dalenop *l papier te zetten;maar heeft hij dan niets te zeggen aangaande de op stelling van den geuzenmoniteur? zou hij die verhandeling van zaterdag laatst onder de oogen durven leggen van zijne •eerbare dochter? Neen hijHewel, dat hij voortaan zijnen invloed gebruike opdat dc geusche opstellers door hunne laagheden nooit meer de eerbaarheid van schaamte doen blozen De geuzenschrijvers hadden ons over veertien dagen bedreigd met een proces, noch meer noch min, zoo wij za- en wij ant ler zijner gedenkenis, het deel van t woordden daarop dat wij weten wat Nu ter zake Na de opening der zitting wordt er lezing gegeven door den sekretaris, van het verslag der vorige zitting van den Indien de geuzen de goedkeuring zoeken van hel publiek, door hunne laffe grove schimperijen en door hunne zedelooze kwinkslagen, van eenen an deren kant zwijgen zij gelijk vermoord op alle andere ernstige kweslien waar van zij de besprekingen begonnen had den! Over onze drie vragen betrekkelijk de grondstelsels of de grondprinciepen van alle ware politiek, spreken zij geen woord meer; zij bekennen alzoo dat hunne politieke princiepen geen grond hebben en in de lucid hangen! Van de dwinglandij door den disch gepleegd jegens de katholieke armen, vinden wij niets meer ui het geuzenblad. Wij heb ben ze achtervolgd overal, en na ze de ware princiepen in dc zaak te hebben doen aanveeideu, willen of niet, hebben wij al hunne uitvluchtsels als, kaf weg geblazen, en, niettegenstaande hunne machteloosheid om iets hoe onbedui dend ook te antwoorden, nogtans gaat de dwang voort, die dwang die ge schandvlekt is door al wie nog een. hrijzel menschlievendheid en recht schapenheid bezit! Schande, eeuwige schande! Wij zullen dien schandigen maatregel bestrijden, zoo lang hij niet ingetrokken wordt; er moet daar een einde aan gesteld, worden. De Vetirnesche geuzen hebben, ten tijde der opvoeringen van het groot en klein liberaal gespuis van Brussel; te gen hel katholiek ministerie; en .bijzon derlijk tijdens de moorderijen van den 7 September laatstleden, dikwijls, ge schreven tegen de lusschenkomst van hel leger en’ de gendarmen. Hewèl, nu ook hebben ernstige oproeren en werk stakingen plaats gehad in de omstreken van Slons en Charleroi. De gendarmen hebben er bij geroepen geweest om de orde te handhaven; het leger was ge reed, maargelorfi gij dat onze Veürnc- sche geuzen daarin bezwaren hebben gevonden? Neen, niet meer dan de groote liberale gazetten, gelijk de Inde pendence, d'\e schreef: Indien men er een regement soldaten had gezonden, dc orde had aanstonds hersteld ge weest Ziet gij het nu? Te Brussel, ’t was T liberaal gespuis die opstand mièk, 't waren de logien der vrijmetselaars, 't waren de liberale koppen die mee deden en hunne orders gaven aan T laa’g gespuis tegen de overheid, tegen de ministers, tegen den koning, en zij noemden dat de openbare opinie! Zulke oproer was wettig en T leger moet die liberale deugnieten in hun o:i- vaderlandsch werk eerbiedigen! Maar in de Bórinage, ’t waren arme werklie den, aan wie voor 't meeste deel, ’t li beralismus geloof en zeden ontnomen heelt, die ópstonden tegen hunne !:- 1 wordt ni,7goe’d"ëkèi^ in I koop der gronden‘wordt door al de aanwezige leden goedgekeurd. wutden. i (Af. De Grave komt in de zaal). i Af. De GraveWare ik tegenwoordig Af. De ïïogn.Ik mem de vrijheid M. geweest aan de beraadslagingen over I i.el eerste en het tweede punt der dag- dê werken d’ieaan hel stadhui" gedaan orde ’k zou mijne goedkeuring hebben gegeven. Wal hel derde punt betreft, dat mij eenigszins persoonlijk aangaat, ’k zou mij onthouden hebben. Af. De Hoon. Ik ben verschillige kee- ren naar het. secretariaat gegaan achter dc minuut van de begrooting van 't jaar 1885, en ’k heb ze er niet gevonden. Mij dunkt dat die stukken op het stad huis behooren to rusten. Af. de Burgemeester. Indien M. de se kretaris, die de stukken afgeeft, mij volgens plicht van de eerste maal had verwittigd, deze stukken zouden u aan stonds behandigd zijn geweest. 4<l<1 punt der dagorde. Onbevaarbare en onvlotbare water- loopen. M. de sekretaris geelt lezing van een rekwest van de familie Dumortier. De woorden komen niet goed tot het publiek. Af. De Grave, benevens andere leden, vraagt dat, vermits er moeten bestati- gingen gedaan worden, men de zaak zou uitstellen om de nóodige inlichtin gen te nemen. Aanveerd. Dc openbare zitting wordt door den burgemeester gesloten. Het vijfde punt der dagorde wordt in geheime verga dering besproken. Daar is het verslag der zitting. Wij peizen. geheel nauwkeurig de zaken uit eengedaan te hebben.en indien de geu zen het anders vinden, wij zullen hunne terechtwijzing met dank aanveerden. Verleden keer hebben wij hetzelfde ge- zeid en de geuzen hebben niets geant woord. M. Dé Hoon en zal ten minste niet kunnen zeggen dat wij geen gewag ge noeg gemaakt hebben van al zijne be langrijke kafzifterijen d =X2 j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1