4le jaar Woensdag 8 pril 1885 nog M. PH. Aangezien de gemeenteraad de voorgangers der liberale gemeente onderwijzeressen zullen toch, in alle Af. De Hoon. Vermits het tweede en van de Zusters Annuntiaten te willen om N' i4 school? ci M. Cailliau. Ja, maar die maatregel aanstaande. Al. Pil. liet tijdstip van betaling zou moeten beginnen zoohaast de lijst op gemankt is, welke aanduidt, wie tol bet tien komen te sterven, wa zal er g Ir u- ren, we g a er '.oei, zonder siaun! Af. Despot, schepen Zn g-.rust, er is daar goed in voor/.. M De Cae, schepen tiaitementeo man, mijne gevoelens en mijne zienswijze ii>ziiu un piwuo deelden, en vonden dai er geehe beier i hoo, kon «ovoodoo^oheaio Eerste punt der dagorde: Afschaffing der bewaarschool. M. De Hoon. Ik stel voor de scbool- kwestien uit te stellen tol na de bespre king over he sie benoemd Al. De Hoon. De redens die M. De Grave aan den dag brengt, zijn reeds dikwijls weêrlegd geweest en zijn t> Ie. .tigeiiü voor de openbare ambte- aars. Pl He Grave I aa iedereen vtij, en be'aali, gelijk wij, u <e scholen liberalen zïjn gelijk aan deze dei katho lieken. Niemand zal door deze afschaf fing zijne richten benomen zijn I De vrij, eid is in niets te kort gedaan de liberalen kunnen, als zij het goed oor- dreleti, ook scholen opriebten en onder- M~de Burgemeester! Een geval dal nog k wills Mil kunnen aehenren koslet{w Muierwijs ScWffzü.’ Af. De Grace. Een geval dal langdurig dal de beslissing, waarbij hel koste loos ouderwijs werd ingeiichi, zoude ingetrokken worden. M. Pil. Indien het princiep goed is, hei moei algemeen worden voor de wel stellende ouders; bijgevolg, gij wilt enen maatregel toepassen aan de knech-en- I school, zoowel als aan de meisjes- mij dunkt dal zekerlijk 1 fr. 50 c. niet over dreven is. Het voorstel van M. De Hoon (l fr. per maand) wordt verworpen, met 6 stemmen tegen 5, en dit van M. Cail liau (1 fr. 50 c.) wordt aanveerdt ook met 6 stemmen tegen 5. M. De Hoon. Ik stel voor dit scbool- nir,dort de .i ie scholen ij voor de men is er uitmuntend gegeven, bij zoover da' die verdienstelijke omjnrwijz ’ifcsseii vroeger Ue«» lof vei dien /i van den opziv er M. Germain, din v,m laar zei. da' zij de beste ouderwijzeier ven vnti Wesi-Viaandereu waven. f51. De Hoon glimlacht). Ju dtJtfb’s’.e T viaamscii) Gij komt ook kosteloos te ondei wijzen op de beurs onze deuren, wij betalen j van kleine lasienbeialers die zoowel de lasten moeten betalen als de rijke lieden. De kosteloosheid wordt afgeschaft keurd, insgelijks 5- De sekretaris geeft lezing van proces i Af. De Hoon. Ik vei zet mij legen den opstel van J* ledevoering van M. den burgemeester over de kwesi ie van den Congosiaat m staat. i nood.ig. latende hebben nog eens de school kwestie ter bespreking gevraagd. M. De Cae, schepen. ’k Eu heb u niet bijeengeroepen omdat de stadsontvan ger ziek was. Het voorstel van 51. De Hoon, om do I schoolkwestie te verschuiven, woidt verworpen mei 6 stemmen legen 5. Af. De Grave. Eene officiële bewaar- De dagorde hebben wij I school is liiei geen.-zins noodig, dewijl 'j. Blauwe Zusters genpeg in hel onder- wijs der kinderen voorzien. De school der Blauwe Zusteis kosl geen centiem bet i aan de stad. De schoollokalen zijn ge- j heel voldoende, en iedereen weet met t en be ntel weinig li- i zoigdheid de kinders daar opgepasl de katholieke scholen te weinig ol dwangmiddels en die broodroof van den welhebbende ouders hunne kinders wraakroepend naar toe zenden. M. De Hoon. De algemeene kosteloos heid behoort behouden te worden; veel burgers zullen beschaamd zijn op eene lijst van behoefligen te staanTon anderen. weinig bemiddelde ouders zenden hunne kinders naar de offic,eele school. Hel voorstel van M. Cailliau over de afschaffing van bet kosteloos onderwijs is onchr istelijk en legen de belangen der burgers en er bestaan geen geuzenscholen meer! Af. Cailliau. Indien volgens M. De Hoon de maatregel dien ik vorenstel onchristelijk en legeu de belangen der i burgers is, liet is nog veel meer on christelijk en legen de belangen der i burgers en schandig daarbij, van \vel- M. Houlsaeg<.r, (h tsig en stuiptrek- hebbende of rijke burgerskinders, keiid in scho«> en aan p o ook voor uwe scholen .rl Dt Gr :c (s h rtsend). Ja, mils de muien u .uune kinders ei en o ie laten croveeren er! Ten anderen gij zijl verplicht hen .te geven. M de Burgemeester. Mc De Grave, deze kwestie var» oen d'.s'co is op het dapórdé ihei en I j. besf-ro en 'woiden meester, k.. verwioig u'dat, ik deze 1 kosteloosheid en maar de alleszins wel- zaak bVee bewaarschool al ie schaffen, die veel geld kost aan de stad, en van geen nut is, dewijl er anderszins in bet disch zijn onwettig en i onderwijs en de opvoeding der kleine zonder dien dwang, de liberale scholen zouden geheel of bijna ijdel zijn... (Een libeiale wtjstergaai. die geloof ikopenba.e ambtenaar of bestuurder is, beginl beleefdelijk te schuifelen). M. de Burgemeester. Indien er nog een stout genoeg is te durven door welkdanigen middel de orde slooren, zal het publiek otimiddelijk de zaal f hl vcrschiint den Woensdag, otimiddelijk na de gru mmarkt. - Inschrijvingsprijs, fr. sjaars; met de post 6 fr. •Ainmffeen 20 eentimen per regel. De groote letters j volgt,I(S plaatsruimte. Rechteilijke eerherstelhïigen 1 Ir. Een N‘ 15 cent. Atzunderi’jze nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. !)e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen') en ’tbuitenland worden ontvangen doorliet Office de Piblicité, Magdaleuastraat, 46, le Brussel. M>n schrijft ia bij BONHOMME-RYCKASSYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonmmstra.il. 4, le ‘.emoe, m in de l’ostkantöoren. 31. de Burgemeester. De icchieu der j Veurne, heeft over eeuige jaren eeneu j_. 1 - maatregel gestemd, dien ik aanzie als belachelijk en onrechiveerdigIk wil spreken van de zoogezeide kosteloos heid van hel ouderwijs voor iedereen. Mij dunkt, dai alwie kan beimen, moei betalen, en daarom doe ik liet voorstel houden met eigen middels, zooais de katholieken gedaan hebben en doen. M. De Grave. De liberalen zijn slecht gekomen om van rechten te spreken, zij die de rechten en de vrijheid der armen do >r alle dwangmiddelen zoeken te verineiigen, die hei geld en goed van den diseb onttrekken aan deze die durven, volgens bun geweten, de vrij heid nemen van hunne kindeien tiaar zal weinig of niet toepasselijk zijn aan zenden Die I de knechtenschool, vermits er niel veel kinders is voorzien. De sekieiaris geelt lezing van een verzoekschrift van huisvaders ten einde de officiële bewaa. school le behouden. J/. De Grove. Maar er slaan daar i-jand- teekeiisop van huisvadus die nog geen kinders nebben die naai sc >ool gaan, en van andere die hunne kiudeis naar de katholieke scholen zendenmoeten veraien. M. De Cae, schepen, (in 't vlaa ikcIi). i De liberalen l el ben »>k liet i cbt hvune scholen te hebbei A'a gaan w.j uog al zieji? Al de kit ‘Ih u p a<es au le. leereii, zullen op e oopen1 1 dai regeeren? h;. w;o 'a er van i- in deis geworden? En dai deze tic de school der Blauwe Nu nen onder-eu- De Hoon, zooais de sekretans het mij raadslid. Hel is ook M. De Hoon (heilig). Die afscbhffing van de bewaarschool is eene slechte daad. Dit kan geenszins goweiogd war- den. M. De Grave is een vreesel.jk man, vol gevoelens van haal en wraakneming. JJ. De Grave (schertsend). Ik ben ge- .if, de Burgemeester. In onze vorige |jee[ verwonderd van te hoorei) dat ik zitting hadden wij besloten een afschiiti zoo iievjg en z00 vreeselijk ben, vei mits van onze beslissing te zenden naar de voorgangers der liberale gemeente- fatnilift Hanssens; zonder den biecd- raadsleden, M. Be laeghel aan 't hoofd. rnjuie gevoelens en mijne zienswijze deelden, en vonden dat er gee’ne beter I DCNilrll ÖUJUUl KUU f£cnuiiuuu VlUIllGUUdll deze der Blauwe zusters voor al de kin- I dors van Veurne. Ik zal u lezing geven van eenen brief in 'i jaar 1869 dooi het scbepencollegie geionden aan de overste der Blauwe Zusters, in den welken door drt liberaal bestuur den lof der,-zusters en builtje zelf$O|- van onze beslissing te overigen uitleg van de besprokene kwes tie, zou dit proces verbaal voor de fa- proc-’s verbaal wordt goedgekeurd. schooljaar moeten betaald worden. i Af. De Grave. Hoe knn het bewezen woeden, dat zij zouden moeten betaald zijn lol October ikslol voor de afschaf fing-uit te voeten mei Pnschen. Af. Pil. In, ezien de opwerping, door i M. Do Hoon autigtliamd, ondeizcnkj Af. De Grave. Eene officiële bewaar school is him geenszins noodig, dewijl De school der Blauwe Zusteis kosl geen centiem ten aan geen in het verslag op te nemen; bijgevolg, het voorstel van aanveerd worden. II t voorstel van vei worpen c__. .H. De Hoon. De rechten dsr liberalen worden door deze afschaffing gekreukt, -j verwaarloosd worden, ia eeno j jiet ujef beter zijn zo te verxch'i'ven einde besparingen te doen iu geval van te kort in de stadskas. M. De Grave. De echoolkwestie is niet afhankelijk van de kwestie van fi- öiiantieo hoeft geen verslag ingébracht, mogen nooit is bijeengmovpen geweest. M Do j ben gezegevici a bij geval (par accident)i j;Urinc.n jn t]c zaa| blijven? Viuveerd. - i i -ï.-z-- n-.no.wn (IiwaDHa i Af. De Grace. Een geval dal langdurig o‘ sfefalurend zou k™eo bHjvoJ' 1 O. gomwmc.uud naartoe 1 van bon- i 6 stemmen legen 5. Af. Cailliau. 5Iij dunkt dat het school geld zou moeten vastgesteld worden op 1 fr. 50 c. per maand. M. De Hoon. Dit is te veel, 1 fr. is - t - I kao bijgevolg nu niet i genoeg. Mow cr. „«.cv...M. Pil. Aangezien de gemeenteraad M: he Grave, Hewel; M; de Burge- breed zal ie werke gaan in zake van oerigèr zal uiteendoen. De I stellenden alleen zullen betalen, disch is hoogst wreedaardig te werk gegaan, en ik vraag u le willen op de dagoïde van volgende zitting -mijne interpellatie aauveerden, nopens de handelwijze van den i is :h. De afschaffing der bewaarschool is gestemd mei 6 temmen tegen 5. Af. Houtsaeger (op de tafel slaande) ---• Dood en begraven(Gelach in de zaal). ge>d maar ai te eischen met 1 October M. De Hoon. Zou men niel-kunnen de uitvoering van dezen gestemden maat regel uitstellen tot October naast? De <J IIUKI VVIJAV» caacii tuiivit vjvu, iii unt- M geval, tol bet einde van hei loopend kosteloos onderwijs is aanveerd er wie ---->j j._, inoet be(a|en Hei voorstel van M. De Hoon wordt aangenomen. Af. Cailliau. Ik stel voor het maand geld der betalende kinders te storten i s'adskas. Aanveerd met 7 of 8 stem men Vijfde punt. Aanvcerding der schooi vun de Zusters Annunhaten. M. Pil. Mijnhccren, ik doe het voor- stel de vraag ter aanneming- der' school II t voorstel van M. De Hoon wordt vet worpen door G stemmen legen 5, en ’t heropgemaakl proves verbaal goedge keurd. insgelijks met 6 stemmen le- hel publiek niet toegelalen toe te juichen verbaal dci zitting van 25 Maart, noch af te keuren en tte stilzwijgend- larruii dpq heid moet stipt onderhouden woideii. dal verslag, omdat geheel de I redevoering van Zulks was in T geheel niet over bel verslag van de commis- -- .1 om den staat der stadskas WQrdt uitgesproken te onderzoeken. De voorstellen óver de i offermgen <m moederlijke’"zor-en scholen zijn maar gedaan geweest ten dcn Jpgehelderd M. De Grave leest uu UÜU“ I Uil i I C*U 11* t UHUV. itvvtü j dien brief die te lang is ombte.onoo- T*"1’ Z0U ‘T ",el b',,er 2‘j” nonen to worden shsstog ovor dat punt,uit to zetten tót Af. De Hoon. De rechten der liberalen ceI^ Aanveerd. H«.. -- v- -- I worden dooi deze afschaffing gekreukt - i i Ol>n' ',e"u,'tb 1101 tweede en. nantien. Ten anderen, de commissie van co de liberalen hebben réchten die niet puut va“ ?e 1,1 K0* gunstig beantwoordeu"'ïi’et' ondei-w^ l.vJi 1 verwaarloosd wordeu in eeno i «“<»<-'ten *»e-*P''vke« worden. onue.v,.,3 de eenvoudige redau dat ze nog a ad, waar do katholieken ecu keer heb- iC‘u ,;el,'bet beter zijn ze ie vet’xctenven Cae van rechtswege voorzitter, beeft 1 ons nog t van leven gegevenDaarom dezelfde te.fen dekwesfie van het te kort daar- Plaatgelijk» V<rgadering van den gemeenteraad van 1 Aj/ril. Woensdag laatst medegedeeld; zij was samengesteld uit 6 punten 5 over liet on lecwijs en eene ondervraging van M. De Hoon over werken uitgevoerd in f'- stadhuis. De raad was volledig en het publiek welke zeltsom ff, rende liefde talrijk. Men bemerkt er i u be-ale wisje wasjes die scmjnen goeste worden. Ik. stil dan voor, de otlic.ele te hebben van wal gerucht te maken, als *t kan pakken M de sekretaris geeft lezing van het heropgeinaakl verslag van de zitting van 4 Februari. Af De Hoon. Ik kan den opstel van dal proces vei baal niet goedkeuren. Al. de burgemeester heeft er veranderingen aan gedaan. De sekretaris alleen moet het proces-verbaal opmaken; noch de burgemeester, noch geen een lid heeft hel recht daar veranderingen aan te brengen. Ik vraag dat er gewag gemaakt worde van een deel der eerste ledactie. Af. ae Burgemeester. Volgens art. 113 der gemeentewet, de 'sekietai is is ge- houden zieb le schikken velgens de voorschriften van den burgemeester. Vóór hetgeen de eerste redactie van liet procesverbaal aangaat, zij was het werk, niet van den sekretaris, maar van M l/C ■IUVW. - bekend beeft, en zulks is niet loegela- ten anti geen een i niet toegelaten geheele redevoeringen M. De Hoon kan niet niel at die nood, schen! Zich tiaar fitvb i?k we.drud) ja menschen; hoort, ’t iseen schande! De liberale wisje-w rsj-.s juichen toe en stampvoeten. M. de Burgemeester Er is aan het 4MMRM tvti brief uit Wulveringhcm moet, bij gebrek 4; ,ot Wocn»dag v.-rsrhoren worden. ..»cag naait, aluair, op ‘t Zwaantje, groot IHUl vun vt'-w -- i wor- i - - J ,Voci>sJ<m v.-rs>ho»cii worden. ca verlichting. «t»te nieuws.Het'ransch staatsblad deelt s-unciijteliing mede van 'tnieuw ministerie. -- lk“ ™,n«»vil>ill tnl fnn.. VJ tOlO P t 0101.1?, Opdat fill Oüllltek ZOUdC

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1