1 ff i te Woensdag 15 April 1885 41° jaar N' 15 rschijht den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 cenlimen per regel. De groote letters kunnen. De g*bzen van Veurne hebben hier, de 1 Frankrijk. Het'nietnv miuisxerie is samengesteld als volgt hij niet gezcid heelt! Wal verstaat gij, heeren geuzen, door een faiiatisch verslag, en wat heb ben wij M. De Grave doen zeggen, dat hïïbewïnd'zai in banden nemen, maakt hij niet gezegd beeft? Indien uwe te- veerden, want wij willet; eene zaak ’t is volgens plaatsruimte. Ree.hlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het -100. De Annonce* voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen'- en 'l buitenland worden ontvangen door het Office df. Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Mm schrijft ift bij BUb»jdüMMli-HTCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 1 man 1 vo »r i vreemde. Indien de geuzen voortdoen met hun- verslagen over de ?11 l?ji en ten onlijde den naam van vrou wen in hunne samenspraken necrschrij ven, wij zullen ook eens het humour istiek of geestig en ingebeeld verslag geven van bijzondere liberale bijeen-, Wij hebben in ons verslag van Woens dag gezcid dut M. De Hoon duchtig af getakeld is geweest door den Burge meester. Het Advertentie-blad zegt niet van neeir, maar het schrijft dat men later zal zien en ondervinden wie meest zal afgetakeld werden, r Ja ’k hoop bet ook, en ’k peis wel dat M. De Hoon geheel zelden de laatste zal lachen'. Dit blad vei De nieuwe bewaarschool zal dan eene liberale bewaarschool zijn! Zij zullen nu niet meer gelijk vroeger kunnen zegge;; dat zij onzijdig is! De liberale kop stukken wilden volstrekt eene bewaar school.... Welke mannen? Mannen die hunne christelijke plichten niet meer kwijlen, die nooit naar de kerk gaan, die eenen eeuwigen haat gezworen heb ben legen de Kerk en den katholieken godsdienst, deze zijn de patroonen der liberale bewaarschoolZulke patroo nen, zulke verdedigers, zulke schooi! Hel doelwit dier mannen is van die kin deren te slaan en te vormen volgens hunne leest! Van jongs at'den haat in planten legen Kerk en Godsdienst, ziet daar hunne strekking. Indien het van te voren een zware plicht was voorde ou ders hunne kinderen aan zulken ver-, derfeiijken invloed te onttrekken, nog veel graoter is die plicht, nu datde nieuwe bewaarschool opcnllijk liberaal of geusch is! bevoorrechting op vele d_l onrecht doet en te kort blijft aan de in de kiezing hunnen uitdrukkelij- ken wil hebben laten kennen! Zijt er zeker van, heeren raadsleden, de libera len lachen in de vuist; zij hebben zich aan veel erger verwacht, enmietzon- de burgemeester of de dienstdoende burgemeester was die moest de nieuwe leden van den raad bijeenroepen om bunnen eed at te leggen. Zult gij .dan altijd de belachelijke kinderachtighe den blijven plegen die gij begonnen hebt, den dag der kieziqg? Toont ten minste dat gij mannen zijt. en moed hebt! Wat beieekent al die krieperij, dut ijzerbijlen en die kinderachtigheid? Plaatselijk. Wij h'-bben woensdag laatst een ver slag gegeven der zitting van den ge meenteraad, gelijk wij het gedaan heb ben na ieder zitting sedert nieuwjaar. Reeds, verscbiUige keere.n hadden wij gevraagd dat de geuzen hunne opmer kingen zouden maken over onze versla gen, indien zij iets onnauwkeurig von den, maar tot hiertoe hebben zij er nog geene bijgebracht. Nogtans, van deze week schiijven zij dat ons laatste ver slag fanatisch was, en dal wij M. Indien wij eenen raad mochten geven aan de katholieke raadsleden, het zou zijn van ongevoelig ie blijven aan dc lage vleierij van do liberalen, en de schijnheilige listige smeekingen van de libciale gemeenteraadsleden,'al ware het- in naam van de christelijke liefde! Dal is oprecht serpentenvolk, en binst dat zij vleien, lamoezen en smeeken, zij zijn al lang bezig met u te vangenVol- gens ons, zijn er in de laatste zitting flauwheden begaan geweest door de katholieken. Piecht voor allen en voor alles, dat moet geschieden. Gematigdheid is er noodig, maar gemaiigdheid wil zeg gen gelijkheid en recht voor allen, ot hel beieekent niets. De gematigdheid ver- staan in den zin van toegevendheid voor de liberalen en bevoorrechting op vele punten, is flauwheid, en ’t is nlzoo dat men onrecht doet en te kort blijft aan de antwoord die wij hun geven; de kaiiio- I eischen en de verlangens des burgers, geus de bekentenis der liberalen, meeste fortuinen in Veurne zijn in li berale banden! De rechten dor libera len zijn in niets gekrenkt en alzoo zijn steld schijnheilig aangezicht niet kouten wijs; wam de vrije scholen r j- openbaar als de oflicioele! ’t onderwijs is er ten minste zoo goed, en de op voeding beter! volgen zeu kunnen na zich slepen. Ten gevolge van eenen krijgsraad te St. Petersburg gehouden, onder voor zit; ei schap van den këiiter, is er besligl geworden al de beschikbare troepen, j dat is ongeveer 50.01)0 man, naar den Afghanistan te zenden. De Bussen maken groote oorlogstoebereidselen en de openbare opinie is in Rusland gunsti ger aan den oorlog dan aan den vrede. In Engeland werkt men zonder op houden in de arsenalen van Woolwich en vooral in de kanongieterijen. Men heeft er zondag geheel den dag gewerkt (alhoewel de zondagrust daar stipt on derhouden wordt) ten einde de uitrus ting te volledigen van twee nieuwe kruisers. Er zijn schikkingen genomen om onmiddelijk de eskaders van China en Australië met gepantserde schepen te versterken. Hel eskader voor de Baltische zee bestemd, zal zeer sterk zijn; 52,672 van alle wapens zijn beschikbaar den onmiddelijken dienst in -den verlpdenë week een ware heldendaad veiricht, die overal zou moeten bekend gemaakt worden, en nogtans zij en ge baren er niet van in hunnen MoniUur! Zij hebben met eigen geld een lokaal gekocht, om er eene liberale bewaar school te houdenEene liberale sacri ficie, zegt men, van acht duizend frank, dal komt men alle dage niet tegenT Is een bijzonder huis, in de Noordstraat, dat zij gekocht hebben, en dat zij nu lot schoollokaal zullen doen opschikken. Wij zullen niet doen gelijk de libe ralen deden in ’t jaar 1879 als de ka tholieken levers een huis kochten, om er ten spoedigsten mogelijk, en dikwijls voos loopig, eene school in le richten, de,liberalen’ Joegen ermee, zeiden dat hel een kot was, en men wilde dat de medicale commissie ze gezondheids- halve toesloot! Neen, zulks zullen wij niet doen; maar daar wij de liberale mildheid kennen, wij zijn overtuigd dal in ’t korle zij ievers op eigen kosten een schoon nieuw schoolpaleis zullen zetten met afhankelijkheden on lusthof voor de kinders, waar zij geheel en gansch hel Froebel-sijsteem, waar over zij zooveel beslag maken, zullen kunnen toepassen. De beste plaats, on zes dunkens, zou wezen, T einde der Noordslraat, langs den nieuwen steen weg of de ilanssensdreef! Dit ge bouw zou staan met T licht naar den ijzerenweg, er. op dil gebouw zou prij ken in groote letters école gardienne li béralesystème Froebel! En de men- schcn die van ’t convooi dit zouden be merken, zouden met verbaasdheid en verwondering geslagenzijn! De Vcurne- sche liberalen zullen zich beroemd ma ken lot in Brussel toe, en in de Kamers, als de katholieken nog zullen zeggen aan de liberalen gij kunt niets met eigen geld, waar zijn uwe scholen met eigen geld ondersteund? Bouvier zal opspringen en schreeuwen vitte de Furnes.... sakkeibleu! Ecolegardienne li bérale; sakkerbleu! système brcebel non de tonnerrrre! maar uw j er zat komenj maakt dat gij weg zijt. Freycinet is thans aan bestuur ge komen met den man dien bij allicht in zijnen val zal medeslepen. Brisson is de voorlaatste minister van het tegenwoordig regiem; na hem zal er inaar een meer te verslijten zijn, -en het zal niet lang duren. T Is Clemenceau die de grafdelver der republiek zal wezen. KCngeland» puunctv ij ucruaien iiei Oorlog in den Afghanistan tusschen eei)st wij willen een verslag geven. Ruslanden Engeland. Ondanks de han- j --- --- gonde ondcrhandelingen met Engeland, hebben de Russen de vijandelijkheden in den Afghanistan begonnen en reeds een paar veldslagen geleverd, waarin deze laatste», ondanks eene heldhaftige tegenweer, verslagen werden. Onder voorwendsel eener verandering van po sitie door de Afghanistansche voorpos ten, hebben de Russen deze den 30 Maart aangevallen en uit Pcnjeg ver- i jaagd. De Afghaansche troepen, 4000 man, hebben bardknekkig gevochten en zijn in goede orde afgetiokken. Zij verloren 500 dooden en geheel hunne artillerie. De Russen hadden II dooden en 32 ge kwetsten. Het wordt van dag tot dag waar schijnlijker dat de geschillen tusschen Rusland en Engeland over de grenzen van den Afghanistan, waarvan de boven gemelde schermutseling reeds een ge volg is, eerlang op eenen definitieve» oorlog zullen uitloopen, die erge ge- Wij zullen misschien in een volgend nummer uiteendoen welke liberale kop stukken van Veurne hebben geleerd met behulp'van weldoeners en van I katholieke weldoeners, en wij zullen er schrijft het Advertentie-blad 1 j bijvoegen hoe zij hunne dankbaarheid Wacht maar, burgers, in ’t korte zult betuigen aan die weldoeners! gij misschién 't fijne welen! Indien de commissie van finantien nog niet I bijeengeroepen is geweest, gij weet zoo I ne humouiislieke wel als wij, geuzen, dat belde schuld zitting van den gemeenteraad, is van Mijnheer De Cae, van rechtswege tijde voorzitter, volgens een vroeger besluit van den liberalen gemeenteraad ’t Is de voorzitter die moet bijeenroepen en niet de andere leden, gelijk hot vroeger M. Brisson, voorzitter der Kamer, minister van justitie en eerediensten, kabinetshoofd; M. Freycinet, oud lid •der kabinetten Dufaure en Waddington, in 1880 en <882, minister van buiten- landsche zaken; M. Goblet. Iid van het laatste kabmet-Fieycinel, openbaar onderwijs; M. Allain-Targé. minis ter onder Gambetta, builenlandsche za ken; M. Clamageran, finantien; generaal Campenon, oud lid der kabi netten Gambetta en Ferry, oorlog; M. Sadi Carnot, lid van hel eerste ka- binel-Ferry, openbare werken; M. Legrand, minister onder Dufaure, land bouw; Hervé-Mangon, koophandel; M. Saicien, postwezen, en admiraal <Galiber, die nooit geene politiek gedaan heeft maar zijn leven op zee gesleten, minister van het zeewezen. Het nieuw ministerie heelt zich dins dag in de Kamer van afgeveerdigden aangeboden, en verklaard zich te zullen Ueiuveieii vm ai de republikeinsche krachten in eene groep te vereenigen en overeen te brengen. Het zal van China den eerbied afeischen voor de rechten van Frankrijk, overeenkomstig niet de konventie van Mei 1884, en in tegen overgesteld geval is het besloten zijn "loei door de macht der wapenen to be komen. Hei zal den aard der expeditie met wijzigen zonder de tusschenkomst der Kamer en door eene aatidachlige politiek zijn gewicht behouden in de zaken die Europa bekommeren. Dc Figaro kondigt in de volgende be- Er is geen gewag meer van defi cit, al de burgers op-gelijken voet ge- der reden! De schoolwet is waarlijk eldGij moet, geuzen, met uw niet te gunstig aan de katholieken, zij van mogen er al het nut uittrekken dat zij afschaffing van ’t openbaar onder- I zijn zoo Dc gemeenteraad had moeten de ofii- cieele bewaarschool behouden, omdat er eenigo liberalen zulke school willen, volgens hel Adverlentie-blad! Uewel, indien zij zulke school willen, dal zij ze zelve betalen, ’t is de eenigste linken doen het wel, en nogtans, vol- die de 1 woordingeu liet einde der republiek Ij De Grave hebben doen zeggen hetgeen aan j 'i’! hppii Eens dat Gambetta met zijne omge- j ving sprak, zegde hij lot zijne ver- trouwelingen Alswanneer Fteycinet pakje, en wanneer Clemenceau rechiwijzing juist is, wij zullen ze aan- dat bet publiek dat de vergaderingen niet kan bijwonen, zoo goed mogelijk ingelicht worde. Gij, integendeel, man nen van licht, zoudt liever de waar heid duiken, en maar juist aanslippen ’t geen u belieft en voordeelig kan zijn, en, voor ’toverige, eenige lage botte onbetamelijkheden en misplaatste gees tigheden erin mengelen, om de gunsten van uw zoo verlichif!) en verstandig(?) publiek te winnen! Wij lierhalpn hel nog juist, zoo n;a wkeurig mogelijk, en al hoewel het soms moemjk is, bijzonder lijk, als dc zitting, gelijk de laatste, 3 ot 4 uren duuit, wij zullen ons beste doen, en alle redelijke terechtwijzingen aativeerden van waar zij ook komen mo gen. Indien er iemand te klagen heelt over ons laatste verslag, 't zijn zeker de liberalen niet, want wij hebben de re devoeringen der liberale leden op eene hetamelijker wijze medegedeeld dan zij uitgesproken zijn geweest! it r 1 zbo

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1