I i iicwei, Hechterlijke lironijk. Woensdag -i gi. Telkens dal er ergens eene gemeente locating bekomt hare officiële school af te schaften en de vrije aan te nemen, schreeuwen de liberale gazetten moord en brand; maar zij verzwijgen r willig waarom de afschaffing wordt ge machtigd. i hem vour landlooperij verootdceid lot 2 maanden en 5 dagen opsluiting. Op pnaseimiaandagavond is Pieter On bekend, te Dixinudè in de sledevaart gestik- Volgens de brusSelsche gazetten zon Ds Gpietle de Henaix kondigt aan dat M'.Van Bulspje, de fameuze arrondisse- i^ents-commissaris van Audenaerde, moigeml wis de meid eii’gvtcichi op de kamer zij opende lijkrede» werden op zijn graf uitgesproken, en ónder andere' eene associate van Dus was die man een volbloed liberaal. Kan het onderwijs, door zulke meesters gegeven, anderszijn dun een onderwijs dat de kinderen van deh gods- fIJ“ al zijne medeburger dienst aftrekt en verwilderd houdt? En 't is I en pCaulit wordt, is dezer dage in zulke handen dat, volgens de liberalen, z,,( -..-i.» »>-- nu i den moeten leveren.... Te Leuven heeft eetig algrijselijke hei- jgsenenderij plaats gehad gedurende <le Paasi’hdagen. Drie geuzt-n zijn in St. Jo-' zefskerk tot de 11. Tafel genaderd. Een hunner heeft de 11. Hostie uiige* spuwd. een tweede heeft ze in zijnen zak doek ƒ11 een derde in zijne klak gesteken. Vijftien of twintig jaar geleden badi lo Leuven een dergelijk schandaal plaats. Zelfs in protcstantsche landen z’ónfTen zulke ge- Hopen wij dat die beleedig’in'g tegen den katholieken ceredienst ook in ons land niet ongestraft zal blijven. Den 23 Maart 1883, zijnde Goeden Vrijdag, lieten zich de genaamde» Jooris Octaaf, bediende in het provinciaal gouver nement, en Kessel.-. Herman, bediende in hetzelfde bestuur, bij de brugscho vrijmel- selaarslogie la 1''landie inlijven. Zij moesten seffens een testament onderleekenen waarbij zij zich verplichten zich na hunne dood zon der God. noch kruis ie doen h-j,raven. Een i afschrift van dit afgrijselijk feslanmnt Wci.l I aan twee vrijmetselaars overgeleverd die er de uitvoering van moesten verzekeicn. Den 20 januari van 1 J I vond m< n den onstelukkigen Kessels DOOD ziJR cr 13 leerlingen legen I 14 en in de vrije scholen. En tóch durven de liberalen schreeu wen. Kamer, ter bescherming der kinderen die van spektakels worden afgericht en gebezigd. Men tie u veel misbruiken bestaan en hel lot van school van Berbrouck heeft 13 leerlingen en de vrije 85; ie Ex.el zijn er in de O.fticieele schooi 10 leerlingen; de vrije -umU cr 160; de offi/iee school van Kiaroy is slechts bev dkt door de kin deren van den onde wijzer; de vrije SQhool Eli 5 jongms en 70 meisjes; :e Ordingen tea <ie officiële school 7 leer- I jjgön en d vrije 52; de officiële sciioul van llamont (Limburg) heelt 4 ckem, in Oosl-Vl. 4; in die van Ac éne (Namen) zijn er 8; en maand gevang, voor jacht met stroppen binst den nacht. Gast Lopold, landbouwer te Leysele, elk tot 26 fr. boel, voor vernieling van afslui- lii’g. Bogaert Julius en Dernyter Karei, werk lieden té Glerckeu. elk tol 1 fr. boet, en l fr. boet; ó/de tweede daarenboven tot 5 fr. boet, voor boschdelikten. C. Bestaal er reden om de stem ming in' dé k'antórishoófdplaals of iii de gemeente in Ie voeren voor de wetge vende k lezingen? D. Welke maatregelen dienen ge nomen te worden ten opzichte der wel- dadigheidsbureelen die onderstand wei geren aan de huisgezinnen wier kinde ren de katholieke scholen bezoeken? M. Ed. Dujardin, een Aotwerpsche wegens Je liberale kunstenaar die de eerste uitgaven van ,„t Conscience’s werken met prachtige pla- ten versierde', die, om zijn kaïaktcr en zijn talent, door al zijm: medeburgers krankzinnig en in geslicht te Mechelen de processen aan de gemeentebestuur- j homb, strekkende d^rs van Rqusc en Audenaerde aange- nirUmonhi.. <m(tn, daan en waarin hel liberaal nut eene zoo groQle rol heelt gespeeld, in be- sebikbaarheid, is gesteld, zonder jaar- \ygdde. Hij zal te Audenaerde vervangen wor- t dep dcu>r M. fjeproy, commissaris van liet arrondissement Veurne-Dixmude. gevang en 26 fr. boei, voor beleedigingen jegens den veldwachter, en lol 10 fr. boel, voor nachtgeruclit. Zitting van dm 10 April, -i. 1. i ii i. i reizende muziekant, te Clerckm. lot 26 fr. boet, voor vernieling van afsluiting. Loncke David, visschei te Coxjde, en icn te bewerken, er ais slacutotlci zijner j eerlooze schandalen niet slratïeioos scholen docr vrije vervangen, iiewei, I wilt ge weten hoeveel leerhiigeu die algeschafte scholen bij woonden? Stonden ledig; de officiële scholen van ■Waarloos, Gierle en Kessel, in de pro- vipcie Antwerpen; Groot-Spauwen, Op- glaboeek Gors-op-Leeuw. Op Oetmen. e vaf) 5()n0tichben eu hloin-Brogelui 1 Lnnburgscuc, Lem- J j bpood a;U) den ;inne beke, in Oosl-vlaanderen, en Bure, 111 n de provincie Namen, va“ s,üd ungmeut Bij ministerieel besluit van den li April, is M. G. Morlion, voorloopig en voor den tijd van driejaren tot rijksveearls benoemd O;> paaseiiniuandagavond is Pieter On- I 1 Maes Amelia, zijne hutsviouw, elk toluene n 1 '*n v<'idionkm. maand gevang m 400 fr. boet of eeue |)e Vold(;i. e„,ie W(!t voorleggen aan de Gast Gesar, landbouwer te. Woslvleteren. i dOür ‘iud»twimak^ en' ondernemers weet dal er in die u maatschappelijke posi- I tie i> veel misbruiken bestaan en I L. die kinderen dikwijls beklagenswecdig is. i Órdingen te ngou én JeerliQgeiH do^yrtje 112; die vm V!e- yscr, bij Dixmude," het lijk opgelrokkun van Hippohel Deceunicck, JanuUuuwcia- ijl offic-elc zoon te Cai skerke. en sedeil eun gau lijd school van Wommelgltem (Am werpen) als slachter woonachtig te Roussélaere. De school van Üllerghem (Oost. VI.) heeft 12 leerlingen, die van Veerle (Antwerpenl ecu;terwijl in de Vi .je ,le a|üJii,,g samergesldd uil de ge- i scholen cr 60 110 genicento - {.jeenten Bovekerke, Cltucken, Coi lematcK, t.'.ouckelaerc, ll indzaeine, Wercken en Zar- j ren. Zijne veiblijfplaats is te Handzaeiue. - Bij wijziging der sch.skmgen van liet ministerieel besluit vau den 26 Maart 11. zullen de wateren in de Loovuail algelalen worden gedurende 20 dagen, van lo Juih lot 4 .1 uit inbegrepen. T Is maandag 4 Mei dal de II. Bloed processie ie Brugge haren juar.ijkschen om gang zal doen. Woensdag morgeud he'll men uit den het volgende jaar IN ZIJN BED Hij werd door de vrijmet selaars begraven. Dinsdag 7 dezer krijgt Octaaf Jooris eene bloedspuwing. Men loopt om oenen priester. Toen deze erbij komt is de ongelukkige EEN' LIJK Den Viijdagis hij als vrijden- i ker begraven. Is dit schielijk eifide van die twee jonk- heden, in den bloei derjaren uit helleven gerukt, niet treilend? bevat het geene les? Verledene week was in t Ardoye-vel 1 en in de Moulubeck-bossehcn grooti: klop jacht. Dn jagers waren: do commissuiis van Ardoye meteen veldwachter, vier gen darmen, vier boschwachters en eemge ge- j willige boschkanlers. Hel wild waarop zij jacht deden was zekere Schokelez. die se dert drie maanden van den troep wegge- loopen is. rond de bosschen doolt en leeft met bedelen en stelen, en zekere Landuvt, (..,i11 I cer.ige dagen zijnen maal was komen gezel- I schap houden. Landuyt is gevangen en Schokelez loopt nog. De gevangene heelt in renen ellendi^en hangar, dienendu tol stal en magazijn, waar hij houthandel dreef. Alhoewel zeer gering schijnende, bracht de bosschen. Het was een diep bol bedekt i zijnen handel hem toch gnoeg op om te Ie - ven, en zelfs menigen ongelukkigen te hel pen en geld te geven aan zijne vrouw met welke hij eenigszins verzoend was uu bij welke hij nu sinds cenigen tijd ging eten. Zelfs zegt men dat hij spaarpenningen had, walden kerel moet bekoord hebben dien hij altijd bereidwillig eene schuilplaats ver leende. Dinsdag avond, rond 10 ure, als Etienne Dubois kwam slapen, vond hij den hangar broeders en vond dezen daarin uilgestrekt. het gelaat heel bebloed. Hij riep om hulp, een gebuur snelde toe, maar alle pogingen om Locqncguies lol helleven terug te roepen waren vruchteloos. Hij haJ eene breide won de aan den slaap bekomen en het oor was ook bijna afgesneden. Donderdag na middag, ten 4 ure, is de moordenaar, die 1SB fr. gestolen had, te lo Watrelos aangehouden. Donderdag heeft to Parijs een vreeselijk drama plaats gehad. De echtgenooten Cornet bewoonden sedert 8 jaar hetzelfde buis in de rue tie Sèse, met eeno meid en eenen kamer knecht. M. Cornet die meosl in I’ranscu Indie verblijft, waar hij te Pondichery eene fabriek van blauw iiuvvaad be stuurt, was sedert een jaar daareen ge trokken en nu binnen eene maand te Parijs verwacht. Daar mcv. Cornet dezer dagen eenen kamerknecht noodig had, lichtte zij zich tol een bureel van plaat sing, en die zond baar zekeren Henri Martin, die aangenomen werd en woensdag in dienst trad. In den na middag leende de nieuwe knecht 30 tv. u,- 'an de mfctd om niet)we kleederen die der, M; Felix Polak, is naar Zuid-Ainerika t Bij uoódig had, mee te koopen. Hij gevlucht. 1 ging uit en sedertdien heeft hem me- De tweede bestuurder. M. Louis Wnlll', j uitind weergezien. heeft zich.zaterdag in een hotel, to Antwer- i V'_ pen. Lij middel van.feu revolverschot, geverwonderd zelfmoord. |j.(l.er meestéres té hoifi'èn; Indien M. De Volder een hall dozijn wetten van dien aard kan Voordragen, zal hij den dank van ieder eerlijk man verdiend heb ben. De middensectie gekist met verslag te doen over hel voorstel van MM. Dumont en anderen, betrek kei ijk het leggen van een inkoomrecht op de vreemde granen, heeft t i besloten met stemmen tegen 2 het voor- die .zmh.vetwgrd heeft gemaakt door stel aan te nemen van MM. Ma|ou tn Not- om voprgaandelijk een parlementair onderzoek op den toestand van den landbouw en de nijverheid in ons land te doen plaats hebhen. M. Séhaetzen is verslaggever benoemd. De kamer zal té bes!iss<-n h'i bben. Maandag is de schoot van SI. Denys- Westrein heropend met eenen andoren on- derwijzer. De vorige onderwijzer Modest j DeSflii pper. oud 50 jaar, gehuwd en vader des hui»gezi:)s, is denzelfdcn morgend voor i de kórrckliuunele nchlbank'van Gent ver- schenen, endir beschuldiging vaji aanslag op de zeden. Do zaak is voor 8 dagen uil- siuid. Voorlaalsten zondag heeft te Vaux- 'beRiaving M. Güslaaf Charlier, boofdönderwijzer der officiële school. Zevtn nojAde katholieken ffintiu kinderen zou- j opgesloten geworden. Do ziekte- van dien vreedzame» en achtbaren man wordt toegesctireveu aan slagen die hij, op .y?^J,embter, te. Brussel, van ,de vbyoiis, oj“Thh‘fïoóhi heelt ontvnii;;éii. Ziedaar'nét wnk van die eerlijke, van die verlichte liberalen. De gemeente Pfdmalle (Hcnegauw) is woensdag der verledene week door eene ijselijke misdaad in epsehudding gebracht. Een inwoner dezei gemeente hoeft zijn viei jarig kind op de stool' ge roosterd. Hij hield bel zoolang over ’t vuur, dat hij zich zelf de handen ver brandde. Up de kreten van hel kind snelden de geburen toe en rukten hem het kind uit de handen. De mine kleine beek schrikkelijke wonden bekomen. Zekere vrouw Kantzky uit Ziskou (Bohemen) die met haren man in onee- nigheid leefde, had om haar te wreken, hem eens bedreigd, hare twee kinderen te zullen vermoorden. Woensdag avond, terwijl de man at wezig was, hoorden de geburen een buitengewoon gerucht; daar de vrouw de deur niet wildo opendoen, nam een hunner eene leer en klom langs hel venster binnen. Een verschrikkelijk schouwspel trof zijne oogen. Het knaapje van 6 jaar hing aan eenen haak in hel midden van hel plafond te stuip trekken. De moeder hield hel 12jarig meisje stevig in eenen hoek der kamer gesloten en had ook dit reeds eenen strop om den bals geworpen, Do ge buren snelden eerst ter hulp van hel knechtje, dan van het meisje, en maak ten zien meester van de ontaarde 11100- der. Eene misdaad is de Roubaix gepL egd door een Belgischen deserteur August Ma- hieu. oud 23 jaar. op Karei Locquegnies. die hem de gastvrijheid had Vei lci-.nd. Dielsttil was de drijtveer dezer misdaad. r Karei Locqucgnjes, oud 42 jaar, helde ook een weggeloopene soldaat, die sedi 11 sedert langen tijd gescheiden van zijne I vrouw. Zij woonde inde me Sl-Elisabelh schap houden. Landuyt is gevangen en j te Roubaix; hij huisde aan de rue Marceau Seiiuk-iez iuopi nog. uc gevangene iiceiï verteld dat zij eene soort vau ouderaardscli hol hadden waar zij gehuisvest waren. Men heelt deze woonst gezocht en gevonden in 1 Zk (v/>O t'kï t 11/v* l.ZKI Ik.vzl aI’ t met droog gras en loover. Er lagen geraam ten van wilde konijns in. die ze moesten rauw opgeeten hebben. Die gasten zijn zeker van T gedachtNiemand gedwon gen soldaat. Dinsdag is er te Pitthem een kind van twee maanden oud doodgebrand. De moe der had een vuur in den heerd doen bran den er. de wieg wat bij het vuur getrokken voor de warmte van het kind; zij had daar- na haar huis verlaten; maar toen zij terug- i 'open. Hij ging hij naar hel bed zijns schoon kwam, was de wiego geheel opgebrand en lag het kird op den grond verkoold. Een gewezen miljoen bezitter te Ber lijn biedt nu hel laatste overblijfsel van zijne 1 vroegere grootheid te koop aan, namelijk 1 een fraai familiepraalgraf, dat indertijd 22.1)00 frs. heeft gekost. Er staan zes dood kisten in; maar die zouden er uil verwijderd worden. De arme man is door den nood lot dezen wreeden stap gedwongen. Hij is nu arm, en hij bewoont een paar kleine vertrekjes in het huis dat eens zijn eigendom was. Zijne vrouw is ziekenoppaster. Hij zelf kan zoo goed als niets, daiir zijne ouders, in hel vertrouwen op hun rijkdom, hun zoon niets lieten loeren. Men meldt uil Hasselt, dat de sergent- fourrier G,, van hel 13’ linieiegiment, zich in het kamp van Beveiloo een kogel door hel hart gescholen heeft. De dood was oogenhlikkelijk. De ongelukkige was nauwe lijks 21 jaar oud, Z< er te recht doen de dag bladen opmerken dat de zelfmoord in hel leger als hot ware eene besmetting is ge worden en de kmpsovei'sten wel zouden doen te ondei z.ijeknn, wal de oorzaak van die herhaalde wanhopige daden mag wezen. -- De Bank van den Haag (Holland) heeft' bare betalingen gestaakt. De n éslc besluur- Lombailz.yde, lol Vandecastcele Edmund, dagen gevang, voor huisdielïe. Gillet Hendrik en Desaever Theofiel, vis- I 14| j 's Nachts, rond l ure. had bij ce herberg i van L. Neiritick, te Dixmude verlaten, aan dezen zeggende dat hij ziëh ging versinoo- I ren. 's Morgens, rond 6 ure, ging K. j Knoekc. beenhouwer te Caeskerse, iaiigv üe i vaui i, vond in een kapelleken een pak uiaus- kleederen die aan Deccuninck tori* hoorden ,1,1 en welkehij hadalgedaanvooraleerzijn nood- Zijn door de korrekliomiele icchlbank loitig 0J1iwe)p uil te voeren, i'.ciiige oogen van Veurne veroordeeld i b|lkkcI1 la,er vnnd lüen hel lijk. Zit.mg van den .1 April. Vanliove Li- 1 Over éénige dagen hebben de nacht- vm >s vusdiverkooper ic Lombarlz.yde, lol wakei.s t(. Ho^sst;|aeleenen londlooper l,i ti-, boel, vopr slagen en wonden. j aantó houdén. die zich op de buitenwijken Vandecastcele Edmund, werkman te dle"st.ld Ull f voor gt!é1Z,.u ,.n Ghistul. zender gekende woonplaats, tol 8 R.V(1.lg hij'de chnskiijke >- I schew gelijk eenen oprechten pater. Was hij r. „..01 1 bij liberalen, hij sprak in hunoen zin oiu schors te Ooslduynken-te. elk tot 8 dagen I geRJ gJrJker|i Hjj ga; z.eh nn voor ‘zekeren Karei Beligny. oud Bo j ur, bhk- 'vnm- naehtaemelit 'sl;,gfcl'’ S' bw't g Va" bl UKgü iac ”er ‘lft 1, te Veurne. De rechibank vuii Korlujk heelt Zitting van d<n 10 April. - Pieters Hen- drik, bijgenaamd Hendrik Beern.wrt, rond- 1 afsluiting. VerschiiliKC tijdiugeu. Wij vei nemen dat, uil erkentenis voorde hulde door ons stadsbestuur, in de zitting vau den gemeenteraad van 25 Maart II. bewezen aan de uagedaeh- moed- lenis vatl ouzen inboorling M den ka- 1 plteüi Edmund Hansscns, die familie en land vërlaten hebbende ten eindij ih Sï3e* mSnd zijn 21 Xi zeifsopoftei iug gévallen is en er eene pleegd worden, i vroegtijdige dood vond, zijne twee I broeders MM. Altons en Gusiaaf, aan de stad en aan de raadsheeren het wel- gelijkend porti et van hunnen ongeluk- kigen broeder hebben aangeboden, en I i --I en behelst iu al de bijzonderste mrteiliptheilcn vnn uitapiuak) au de voornaamste en onOntbeerli)k»tc spraakregels; 3° eenigc eigenaardigheden van het duitsch, nopens het gebruiken en s.hïkkë’n van' woorden $n zinnen, en 41* een beknopt bijvoegsel over de wuordenstudie. Het is net gedrukt, met vele brac en riuidcli)k- heid geschreven onfeilbaar moet het den auitsch- leercndcn Vlaming Welkom zijn. H. D. T. I Veurne. >4 April i885. Mijnheer den opsteller van- den Veurnaar, Versdimige. uwer Jtzers zullen blijde zijn te vernemen dat cr bij den dru|jkpr ppoqus, te Jse- gesteld chem. een handbóeksken,' ten gerieve vua <fen Vum luiiimvu <.uuuuu urei dunschleerenden Vfaming, komt te verschijnen. önrs0, (Luik) Je burgerlijke Het draagt :en pjets(,h> p|aa»s gehad van 5L /Gnsiiin Het beslaat slechts een dertigtal bladzijden in 4“ ...’-....••si 1 1 1 z 1 r i z 1 I ii, 1 li’ I 11 1 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 2