7 i 9 V/oansdag 29 April 1885 ’Ibpilenland wM'dcil ontvangen door het Office be Pciuicité, Xlagdalenaslraat, 46, le Brussel. s de werken in hel stadhuis uitge- onthouden; er is daar geen midden tus- 41* jaar PlaatBelijk. Zitting van den Gemeenteraad. Zoodan, o stemmen ju, 3 neen cn 2 onthoudingen o’p 10. aanwezige leden, dus de volstrekte meerderheid is er niet en het voorstel wordt niet aangenomen. (De liberale raadsleden werpen oogjes i toekomende de lokalen der school dei blauwe Zus ters t'e klein om al de kinderen te kun nen ontvangen. Zelfs zijn de lokalen schier ie kleine voor de kinderen die er nu zijn. Ten anderen, eene kinder ziekte beerscht nu in Veurne en bel wa- re niet geraadzaam zooveel kinderen in kleine lokalen te vereenigen. Despot, schepen. De lokalen zijn i groot genoeg, om al de kinderen der twee bewaarscholen te ontvangen, en indien het gebeurde dal er plaats ont breekt, wij zullen daarin voorzien met Hel publ.ck is zoo talrijk niet als in de nieuwe gebouwen of lokalen bij de reeds bestaande te voegen. Er zal in alle he- i boetten vootziep worden. XI. De Cae, schepen. Indien er nieuwe I lokalen moeten bijgemaakt worden, de- XI. De Hoon. Mijnhceren, ik zal voort- 1 ze zullen in tijden niet get eed en droog men t Wij stellen voor de derde maal eene vraag voor indien eene commissie be staal en benoemd is om eene zaak te onderzoeken, is het de voorzitter of niet, die moet de leden bijeenroepen* Dat is zoo doodeenvoudig, dat alwie be ween dat het de loden zelve zijn die moeten bijeenroepen, als een oprechten zageman moet aanzien worden, die noch recht noch reden wil verstaan. Ten an- van den ge meenteraad heeft M. De Cae zelf bekend o u II (1 6 3 4 O 5 6 C I Al de gemeenteraadsleden zijn légeh- woórdig uitgenomen M. Declercq. |ii.t «t; i..:.!. vorige zitting,Alles wordt er bespro- j ken iii de vlaamsi he taal. Hei pioces-verbaal der vorige zit ting Wordt aigelezen. j aan de vlaamscbe taal gebruiken in on- zijn, en men zal de kinderen alzoo blootstellen aan ziekten. M. Despol, schepen. De lokalen die nu bestaan zijn reeds groot genoeg. XI. Barbier, liet schooljaar eindigt I ze besprekingen en beslissingen. omdat bet de wensch schijnt te zijn van mijne medeburgers. Ik kan den opstel van bet proces-verbaal niet goedkeuren, omdat maar mei 1 October, en de school zou i moeten tot die date behouden worden. XI. De Grave. Hebt gij, liberalen, ge- - om de nunnen weg te jagen? XI. Houtsaeger. Men moet menschlie- vend zijn, menschlievend. XI. De Grave. Ha! menschlievend! Gij liberalen, moogt daarvan met spreken met uwen schooner, disch! XI. Houtsaeger. ’t En is dal niet! XI lie. Grave. T En is maat juiste dat! Ecnri woqrdenwFsseling gaat hier voort tusschen de hoeren De Grave, Bat bier en Houtsaeger. waarvan weinig versiailu wordt. De burgemeester roept ze tot de kwestie der dagorde er: vraagt dat er geene onderlinge samenspraken zouden plaats grijpen. op mijne ondervraging benekkelijk de werken in lipt stadhuis, heeft mij, alsook veel toehoorders nie teeurimml voldaan; hij heeft gesproken van beslissingen en verordeningen van den m nister, maar daarvan vinden wij n eis in t proces verbaal. XI. de Burgemeester. In de bewoordin gen van het proces-verbaal bestaat er geene blaam voor niemand. Ik heb door de bepalingen der gemeentewet en de be slissingen en Verordeningen van den minister bewezen, dat ik het recht had met het schepen-collegie de werken aan het stadhuis te doen uitvoeren, zonder de tusschenkomsl of de goedkeuring j Grave uitvoering der afschaffing met ik meen er eene blaam in te vinden tegen mij. Er staat daar in dat. na de bemer kingen die M De Hóón gemaakt heeft over de werken in hel stadhuis uiige- wacht, tol bet einde van ’t schooljaar, voerd, er overgegaan is geweest tot het volgende punt der dagorde. In deze woorden vind ik eene blaam legen mij. De antwoord die M. de Burgemeester i in onze laatst" zitting mij gegeven heeft Wij hebben altijd gemeend dat men de zieke kinderen T huis hield en naar school niet liet gaan. T Schijnt dat dit nn veranderd is! Die T fijne wil we len moet zich maar begeven bij het li beraal gemeenteraadslid dat altijd ver klaart over de kwestie wel ingelicht te zijn. Ziedaar nu de misdaad van M. Tho- i XI. De Cae. 't Is een order, T is een order. De heer Pil, Cailliau, Demeester, De Grave en Despot stemmen ja. De heeren Barbier, Houtsaeger en De Hoon stemmen neen. XI. de Burgemeester. M. De Cae, wat zegt gij? M. De Cae (schepen) Ik? Niels! Ik en wil niet stemmen, ’k en wil daarop niet stemmen XI. de Burgemeester. Gij onthoudt u dan? XI. De Cae, schepen, ’k En doe, 'k en wil niet stemmen. XI. de Burgemeester. Het is dan eene onthouding? Xl. De Hoon. Het is geene onthouding, M. De Cae heeft het recht van niet te steiiimeii XI. de Burgemeester. Er zijn maat deze twee zaken mogelijk stemmen ja of neen, of niet stemmen, en bijgevolg zich j deren, in de laatste zitting onthouden; er is daar geen midden tus- tt Z. 7. Het voorstel van M. De Cae (I Octo ber) wordt verworpen met 6 stemmen tegen 4. XI. de Burgemeester. Er valt nu te stemmen op bet voorstel van M. De ,...t van den raad. Ik heb noch M. De Hoon, jj-eji noch geen een lid van den raad willen kwetsen door mijne antwoord op de ondervraging wegens die wei ken, en telkens dal een. lid begeert ingolicht te worden, ik bon gereed om hem seffens alle inlichtingen te bezorgen. Maar al die bepalingen der wet en die ministe- rieele besluiten in ’t lange en in 't breè in het pioies-verbaal insluiten, dat ware zonder einde, en ’k vind het gansch nutteloos. XI. De Hoon Bestaat er een bestek of een krediet voor deze werken XI. de Burgemeester. Ik heb bewezen in de vorige zitting dal ik het recht en de macht heb, met hot schepen-collegie, die werken te doen uitvoeren, zonder de tnsscüenkomst van den raad; bijge volg ik acht mij niet verplicht hier op te antwoorden. Indien M. De Hoon eene blaam vindt in de bewoordingen van bet proces-verbaal, men zou ze kunnen ver anderen (hij geeft eene nieuwe redactie) M. De Hoon zijt gij erover te vreden. bliek). I Verslag der Commissie over den geldelijXen toestand der stadskas. XI. De Cae, schepen. Ik héb geen ver slag aan te bieden. De inlichtingen van den stadsontvanger zijn tnij maar over eenige dagen toégekoméii en er was geen tijd meer om de leden dercómmis- x sie bijeen te roepen. Xlededeeling van stukken. M. De Burgemeester. De familie Ilans- sens, uit erkentenis voor de hulde door bét stadsbestuur bewezen aan de nage dachtenis van M. den kapitein Edmund Uanssens, beeft aan du s.ad en aan de raadsheeren bet portret van hunnen bioeder aangeboden, alsook eene som van 500 t1;. om iu (nood aan den arme van de stad uifgedeeld ie worden. XI. deBurgemeesterDe openbare zit ting wol dt gesloten M. De Grave verlaat de zaal. Zoo .wij vernomen, hebbcif, is 11. de doctor Venaei met eenparige stemmen in de geheime zitting lid benoemd der gezondln idscommissie. Indien de héér volksver egenwoordi- ger Kolin in *t zagen kon ovfeilroften worden, hij zou hel voorzeker zijn door M. De Hoon alhier. Die man weel op alles iets te zeggen in den gemeente raad, en dat men hem tien keeren toone dat hij ongelijk beeft, dat en helpt niet! Hij blijft zageman gelijk te voren. Men toont hem dat niet stemmen en zich onthouden een én hetzelfde is, hij moet dat betwisten! In de zitlirig van 1 April is bij met zijne ondervra ging over de werken in het stadhuis, zoodanig afgetakeld geweest door'dèn burgemeester, dat hij< met meer .wist wat antwoorden,«en dat de liberale aan wezige toehoorders de zaalverlieten gelijk vossen die hunnen steei l verloren hadden, en nogtans in de laatste zitting komt hij nog eens op dezelfde kwestie weder, en zegt dat de uitleggingen van den burgemeester hem en roonige toe hoorders niet voldaan hebben! 'k Zou het wel gelooveu, die uitleggingen wa ren al te klaar en al te verpletterend voor M. De Hoon! Zageman, zageipanl XL. De Hoon, 't [s nu belet Vaststelling van bel tijdstip der uit- j voering' van de beslissing van I j laatst nopens de otlicieele bewaarschool. I '1. De Cae. schepen. Ik stel voor Je beslissing uitvoerbaar te maken met 1 j October. XI. De Grave. Ik, onmiddelijk of met 4 Moï XI. De Cae, schepen. De onmiddelijke {'ïlY;,;.^kande‘' en oaar bel llberaal PH' afschaffing kan niet geschieden. Ik heb i inlichiiiigeu genomen en volgensdezezijn I„I hl«1 ver hiint den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs, ir, ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimm per regel. De groote letters volgens plaatstuimte. FVc!itei lijke .'rherstellmgi'n I Ir. Een Xr 1» cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Aunonceii voor België (ter uitzondering der Vlttpmhnenj en 't buitenland U'órdcn ontvangen door hel Office pe Publicité, Xlagdalenaslraat, 46, te Brussel. scin ijtl irr bii BONHOMME-HYCKASKYS, drtikker-uitgever, Zwarte Nonneusiraat. 4. te Veurne, en m <ie Postkantooren. f,chen. Zoo M. De Cae gij onthoudt u? I .1/. De. Cae. Hewe’ ja. I April 1 de Burgemeester. Ik oök. (Alge- medue verivondermgj. nissen', bij heeft de kunst van alle ver- 1 Icdene, tegenwoordige en L-k- tooveraars overtreffende bet officieel onderwijs vernietigd, zelfs daar waai i hei niet bestond; »hij heeft ondei wij zers die niets te doen hadden in besctiik- baarheid laten stellen met wachtgeld;» hij heeft de gemeenten ontslagen van de. onderhoudskosten eener school die tol niets diende. £ene Htutlstiek. Wij hebben reeds gezegd drit hij elk koninklijk, besluit dat in den' Xlouileur verschijnt, wam bij machtiging Verleend wordt eeiie ofiieieclo school at te schaf fen, de hb .rale gazetten schreeuwen en tieren over de vei nieliging van het openbaar onderlijs. ■-> Dej volgende lijst zul aan die schreeuwers klaar aatiiöo- j ecu ivul er tol héden toe zoo al is vernietigd. In bel Staatsblad zijn, tot op gisieren 28 April, vier en taclitig besluiten ver schenen waarbij zooveel gemeenten be machtigd wórden hunne olli iele scho len af te schaffen en eene vrije school in de plaats aan te nemen. De lij.-t geeft de wederzij Isclie be- volking op van de aigescbatie officiële en van vin muigenoaietie vrije school. lilt die blijkt «lal ge.meldtf 8h ottichdp. t»* ziiuibh ioerliugoïi iclüenj t is te zeggen ge- middeiil tu-.-chen 3 en 4 leerlingen per school, terwijl de bevolking dor iiaugcnotncne vrije scholen 11,053 leedingpji bcdiaagt. Die welsprekende cijfers; wélke zoo klaar als do zon loont'ii dai er niets i» vernietigd, autigezien er niets bestond, I worden lie wezen m de volgende tabel. .-'0 *eer ft ft n n ft o ft Achn- e W melgbeni IIuih kelen A'.argliVUI 5 iel ■Oost-RoiiSnbeke St Leonard II- esxtocca F ec.kheoti Wecliclderzande Te x niou 52 t) 1 0 4 4 52 OS 450 170 05 112 40 xatoJOtta* «wn»i1 l»Mfm N 17 sclüer <1 dr. kiruLuw-y 2 5 5 00 141 115 170 215 558 98 «7 0 Ut 0 Lielhem Sle Marie q 0 0 O O O 8 0 ».iU* SCI1 15» nevel,; 1. rn»;l asligcduiJ. <150 fM 1G0 101 '2'4 6<> 44 7ft 00 325 IJU 80 50 72 7o 8.1 75 70 170 45 151 1-27 80 40 72 ICO 8u 100 00 1(0 125 100 115 180 niet opgegeven. 118 80 178 70 50 149 ra» 251 200 5I0 208 !>0 13:; 80 300 141 90 309 2.14 50 205 80 cellier al de kind. 39 81 ItiO (1 0 4 2 V> 0 o 8 o o 7 0 3 3 O o o 14 8 0 4 10 4 12 0 4 12 15 10 ven den ouderwijier I2> 7 teerlingen ft oiigiiveer 316 I j>I. i>c uuuii. .»iijiiot:ure:i, ik zui v 11,055 ObFlC. SCtJOf.EW. •i Ie.*; O o klein getul 6 hfer’ingijti 10 0 8 13 o o O n 1 8 G1MKKSTEN Didt£»vlc Fiiitboul hem Zoninrjjh^w» BjS.iêies St. Knus Mjerkerke Poosrle Sl-Martens-Lerrne W«ning':n>-L<-4<! Zbiu>K;;liiun Kuj’We Paula them Poucques Nuónió l.jvaut Sle. Annu Villei i-sur-Le>*> Mespeiaere Fii'seontille llaicke Ryckhoven Jlrchtel Waillet Seeverghetu Ruwou Helt-- Flmrt-o Vre tfide Ekcgbeni Meeuwen j lleppen Fruiic-Wuret Nembi liggen Bieuwkerken Bovekcrko Opbrakel Zwynuei <le lielin fmitaine Ouatli.rn Jlixingtien Voiuderwijk Orei-ltepeu Beeok' Waarloos «lede ''tl- llrarpclt Kessel Chi- ii ve Kotlegliem Gioot Spauwen Op^laLbeek Cors-op. Leeuw Woesten Op-Oeleirn Rrbcckc») L'<Sl'rrié Hasleuhoven (’eer Mwrmae!-Roo(Jl M-ileinpré Oltorgem Uerbroek Uet Kinroy de kind"' OrjJan-e Klein Brogel Lembcke Veelte !Bure Hatnout Vleckem b

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1