i ij 1 ft - Juni 1885 •41” jaar Het Advet Untie bind gaat voort met de kierikdlen (katholieken)., L)e katholieken .hadden schier overal 20 blad. Zij waren te giuene, verslaat ge I Zittijd, N' 22 Ha, men moet toegevend zijn drukke bezig de liberalen niet hadden duryen opko- en te 1 een- de liberalen hebben hel daar den oorsprong, en i heid 'au den winstenen godsdienst aan- die de zoogezeide moderne vrijheden, veroor- katholieken godsdienst is er dan een afgrond, en als de libeialen den Sylla- de graanmarkt. inschrijvingsprijs, 5 ir. ’sjanrs; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters ibA aai.li.u>.d.>ll.innAn '1 - ITon ï\aA ,1. ...1111-- -’l- a» hoofden van het libeialismus, de groote vrijmetselaars, die de partij leiden, ll] praat I schrijvers van ’t Advertentie blad, hebben zij zich niet dikwijls uit den slag trach ten te tiekken met flauwe» praat te ver tellen? 0 dat volk is stout gelijk wezels! In de nog al talrijke provinciale kie- zingen die verleden week hebben plaats 1 als den eenigeu waren en aan het groot getal ont- i van te Woensdag 3 Men weet hoe de liberalen van '1 Ad vertentie blad eertijds en soiniijds nu nog’geschietcn hebben tegen de lasten i ministerie niet van zin is die lasten te doen stemmen, schreeuwt het scLijuhei- r- bcvoordeeligcn? Ha’, die huichelaars en tnenschcnbedricgers'. Zij dat een crediet van 200,C00 fr. bet maken van afgeschaft is. en wei als wij dat dit crediet zal behouden worden en gebracht zijn in de buiten- gewoono uitgaven 1ig Ziet gij nu boo zu den landbouw Op den i. iii9 li- j ui- -■-t- zeggen ook broeder proWtioi was in het Lyceum. wegen en steenwegen I stedicn.?ed:ia:i te h< hb-n werd M. Rogier i ’t hoofd van dat ministerie, hut If r.,,.. i doktor m ue rechten, en deed zich .in de j f-1J »--•■*- - - i ,L„,t;../-.! i'u.o’s drukp'rs kennen door zijne lettres if un in 1870 viel otih-r de liet dagblad Mathieu Lansberg, waai van hij j een der slichteis was. van dien i)aiuurlijken~go-l-'diqnst„ passie te prediken. Niemand. zegt liet, in hun gedrag aïtès onderhielden doet meer kwaad aan da religie dar. de ,i-■ kierikalen (katholieken), en niemand ook houdt zich meest bezig met vullen ais ei praat. i Wel! wel! Iedereen weel dat de iibe- welk’e de raten in Talgemeert leven met en in den vuilen praat, gelijk de visch met en in ’l water. Wat doende liberale gazetten I nm VOül lzvozi.>a Htcrf$wallen> Karei Rogier, gewezen lid van het voor- loopig gouvernement, lid der Kamer van Vólksvcrtegenwooidigers en gewezon n:i- uug guauuic.vu ucuuen tegen ue lasten nieter Van Slaat, is woensdag, oiu 2 ure 20 op het vreemd graan, en nu dat hel te Brussel overleden. -f-. --- - - - m Rogier weid gtboren in Frankrijk, te Saint öiïpiiti'ó," den 17 Augusti 1800 A" a..n ouderdom van 12 jaireii kwam bij zich te Luik vestigen, waar,zijn oud- Na m«muntcnde middelbare en hoogere j doktor in de vechten, en deed zich .in de j'rs kennen door zijne lettres tfu.il Bourgeois- dé St.Martin.-die verseiiem n in l*h» ut nelijk. De liberale gazetteschrijvers van Veufne zijn, volgens het Advertentie blad, mannen die drukke hezigfieden’ hebben, en daaiom kan het wel gebeu ren dal er in het een of’ ander .hunnei* beweeringer. of voorhoudingen, tus- schenpoozen bestaan! altijd meédoogend en voor menschel) die •heden hebben, en waje het niet dat die lusscüenpoozen dikwijls zoolang duren, en blijven duren, en dat die drukke bezigheden misschien een uitvindsel zijn om op zekere onaange* name kwestien niet te moeten antwoor den, wij zouden hunne tusscher.poo- zen geheel gemakkelijk vei dragen en wachter, tot dat hunne a drukke bezig heden voorbij zijn! De geuzen spelen nog altijd champa- vie voor 't geen de antwoord betreft aan onze derde vraag die wij vroeger ge steld hebben. Een hunner scunjvers «eggen zij, heelt op eigen verant woordelijkheid, geantwoord, met uil- •sluiting van hel theologisch oogpunt! Voor't geen dien schrijver aangaat, die antwoord op eigen verantwoindelijk- beid, wij gelooven daar mets van, ’lis al een en dezelfde schrijver! Hij edtjii tuil tireolugiscp. oogpunt uit, zegt hij, maar dat is uów.iaiwant onze via- geu waren van ihcolngischen aard; hij heeft geantwoord .volgens de natuurlijke godsgelectdaeid of theologie, maar üal was 1111*1 genoeg A ij be>vceieu dal er een steilte dope (bid veropcuuaaide godsdlensi bestaat die den natuurlijken i'bdsdiènst bevat, maar daarbij nog an- dcre waarht! lei. die de mensen Uuor de .kracht van zijn eigen yeistand nooit zou gevonden noch begrepen hebben, en dit was bet voorwerp onzer derde .vraag, fs op die derde vraag dal gij met leèhtslrecks hebt durven antwoorden! die veropenbaring is een feit, eetie daad zaak, die bijgevolg <i priori, door de spiritualische wijsbegeerte niet kan op gelost worden. Veel hbeiulcn willen of' durven die niet onderzoeken uit vieete van de waarheid te vinden; maai zoo doende, bundelen zij op eeue unzinnige wijze; want een feit, tiet belangrijkste van de geschiedenis des meimchdonis, dat geheel het tnenschdoin veranderd en herschapen heeft, verdient onderzocht te worden, en wordt de wezentlijkheid en de waarheid van die daadzaak, van die veropenbaring, klaar bewezen, als dan, zegt de wijsbegeerte, alsdan zegt de rede dal wij die waarheid moeten minveenleii. Hier is bet zoo; God beeft bij den nmmiriijken godsdienst eenen steiligen rei plichtenden godsdienst gevoegd, en buiten tlezen, dien God gewild heeft kan de mensch in»den waren rechten weg niet zijn. Wij, christenen, wij katholie ken, aanveerden hem. omdat hij van God komt; bij is verplichtend voor de per sonen it) 't bijzondercn voorde gansche tnaulschiippij; en, het bijzonder leven, alsook het bestuurder volkeren of de politiek, alleenlijk willen vestigen op den natuurlijken godsdienst, is den wil van God miskennen, de waarheid dio Hij veropenbaard heeft misachten, in •’eu woord defi verkeerden weg opslaan! 't Is 't geen de zoogezeide liberalen doen; zij willen van den steiligen ver openbaarden godsdienst niet; zij roepen uitwij willen niet dat Christus over oas regee.’ef int blad verschijnt den Woensdag, omnid.lelijk na de graanmarkt.’ Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjanrs-, met de post 6 fr. Annoncen 20 fceptimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke emlierslellmgen i fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beigie (ter uitzondering der Vlaanderen; en 't buitenland worden (■ntvangen door het Office de Pebucitï:, Magdalenastraat, 46, te Brussel. - ----- - - .M, u sein ijlt m bij BOftHOMM£-ftYCKAS£'S’S. -driikkcr-iiitgever. Zwarte üoiim-nstraat, 4. Ie Veurne, en m de lAosikantoaiy'n. Op bet eerste nieuws van den opstand te B>ussel. in Augustus 1830. stolen de Lui kenaars zich aan bij die beweging. Drie hon-jeid Waalsche vrijwilligers veruokken i uilLmk ojai zich naar Brussel te begeven, i M. Rogier was bun aanvoerder en bij wist zich op zulke wijze te onderscheiden dat hij lid van Let Kou gres en van het voor- löupig gouvernement benoemd werd. Hij werd vervolgens door de stad Luik als afgevaardigde bij hel Kongres behou den beurtelings bediende hij de ambten van slafovetsle van d n Régent en alge- meene bestuurder der openbare veiligheid. Hij maakte deel van de eerste Wetge vende Kamer als Volksveitegenwoordigrr van Turnhout. Het is daarna AuUwpen dal hem naar de Kamer zond, terwijl hij gouverneur dier provincie is en er den grooten Conscience onder zijne bedienden telt. Die twee bedieningen mochten toen nog door cénen persoon waargenomen worden. Den 13 Juni 1854 viel bij te Antwerpen in de kiezing. Maar hij b<gaf zich naar Brussel en stelde zich aan als voorzitter van den Kunst- en Letterbond die'bil erkti.te- nis zijne kandida.utir in de hoofdstad deed lukken dm 20 F, bruari 1836. In 1857 we>d l.ij op nieuw gekozen te Antwerpen, welk arrondissmiml hij tot in 18<53 veftegenwooidigde. In dit jaar leed hij bpslisscud de nederlaag, lm gevolge der opwelling van het Vlaamseh element, dal niet larger voor eenen Luikerwaal wilde bukken. Te Ditianl. waar bij de kans beproefde, gelukte M. Rogier ook niet, maar hij bood zich aan (i; Doornik, welke stïd hem lot nu oiiafgcbrokcii naar de Kamer gezonden heelt. Karei Rogier heeft dus gedurende 53 jaar van de wetgevende Vergadering deel ge maakt. Geroepen om deel te maken van het tweede ministerie des Konings, onder voor zitterschap van M. .1. L*-beau, was hij mi nister van binnenlandsche zaken van October 1832 tol 4 Augustus 1834. Den 18 April 1840 w^s hij minister van openbare werken in hel eerste libeiaal mi nisterie. niet M. J. Lébraii aan 't tipofd; dit ministerie viel na een jaar bewind, tenge volge eener slimming van den Smaal; daarop volgden de gemengde' iüiuiX* rien van MM. J.-B. Nolhomb Van de Wty r en her katholiek ministerie van MM. du Theux, d’Aiieihau, Maten en Duchamps. M. Rogier was. als minister yan.bmnep; lamische zaken, hel hoofd van he'. ministerie 'van 12 Augustus, 1817, ’waarvan voor do eerste tnaatïirel maakte M. Fiére (Jrbuu, eetsl minister van opedbare weiken. vérvof- gens van financiën. Den 31 October 1832 stond dit ministerie de plaafs'nt aan liet be stuur H. De rJrouekere-Piercot. I Hij was insgelijks het hoofd van het ministerie van 9 Novemi.er 4857 dat, na de ruitenbrekeiijen der bbü.dlen, -e r gevolge der voorgeslelde ,wct. op du liet- dadigheid, de plaats innam, vrii. hel ontslag- gevend minisierie De Deck r, onder voor wendsel dat de grim fmtek»'Mugeh teg m bel gouvernementwaren (lilj-vallen. M. Rogier ontbond de Kamers eir bekwam in de kiezingen een-; meerderheid die, mits eene nieuwe onlbmdiiig m 1864,'stand hield lot in 1870. In dien tusschentijd verloor 31. Rogier, zooals wij liooger zegden, zijnen z tel'van Volksvertegenwoordiger, te Antweipm, al. waar de Sleeting was opgekomi-n m yooit- aan liet hij zich te Doornik kiezen. Ook bleef hij geen mnnsG-r tet'in 1870. tsaar trad af in .868 met M. Alt. Van den Peere- boom, aan wten h’j reeds het nvn'sterf van binnmibndscho zaken h'.id over«(?l.itrn om naar dat vin financiën ov-1 teg M. Fièie-O baii stelde zich alsdAtt aan van Leopold I en het eerste van L ’upold II, dat .1' T. algemeetie ontlasting Gedurende qj-n bui teug.: .voorn q JMUij-1, van 1378 wus.de H. Rogier Voorz.ittir der. Kamer. aanvallen of loochenen, men mag ook dc juiste natuurlijke noodzakebjke ge- J jibehhcercn volgtrekkingen mei aanvallen, ot men voóikóluen, ligt in ruzie melde redeneei kunde ofte’.C.)C1J i logica! Welaan dan, toont ééns dat gij de zaken uic; oppervlakkig beoer- deelt!I Wij hebbeu uil birr toe g; (“oken j alsof de liberalen eer; vv'Jar gedacoi nadj den 'én'i wal door dien godsdienst veni,,'.i e.. geboden wordt! Maai, och Heere! Zoo veel hoofden, zooveel znmeii. kwestie is van utt te leggen in wat juiste I die godsdienst1, bestaai, en plichten zijn die bij ons oplegtT Is een ware toren van Babel! Bewijs te meer n. dal ons loont hoe de stellige veropenba- I om veel lezers te hebbent Vuilen p ring noodig was, zelfs om de waarheden drukken zij staan er vol van! En de vun den natuurlijken godsdienst ouder de menschen ongeschonden ie bewaren, i De liberalen hier va» Veurne, ja, wil- leti nog wel het beslaan van God aan- veerden en van den natuurlijken gods- j dienst, verstaan en uitgeleid op hunne manier, maar is het waar of niet dat de getuid, hebben de liberalen eenj'ii zetel i kunnen ontnemen aan de katholieken te voor T meeste deel openbare godlooche- Namen, dank aan hot g2‘"' naars zijn, hier in Belgte en in veel au- houdingen van de katholieken dere landen? En wat meer is, kun een lande, die dachten dal men hunne slem liberaal die uiterste gevolgtrekkingen gemakkelijk zou kunnen gemist hebben, beknibbelen ot at'keuren? Zegt het li- 1 en hel Advertentie blad zingt victorie! beiaal princiep niet dat iedereen het na- 1 Nu, een goed jaar van 1.....„J tuurlijkrecht heeft van te peizen en mets anüers moeten doen dan krijs- .i,.. i.:: ...:iniet vvaatom hel loochenaars vaandel niet uilgColeken is geweest in ot kalliolieken godsdienst, onvcrsclni- ZietJiier hoe’t bladje rechtzinnig is J».-. l_. .tv..eetien uni uiisluiitn. j liberaal, en T geen men noemt eenen 't liberaal kamp, I radikaal, 't is te zeggen 'een liberaal dio nige volkomene 1 niet halfweg blijlt staan, maar lot net godsdienstige waarheiu net caiholicis- einde loc wil gaan. De liberaal is gc- mus. Tusscben het libeialismus en den kozen, en 't Advertentie blad roept lii- i j-- omfantetijk uitde clerieale (katholieke) j kandidaat is verworpen Ja katholiek, bas aanvallen en de pauzelijke omzend- I gelijk Janson en C” brieven, hei is alleenlijk omdat zij de» De katholieken .hadden schier overal christenen godsdienst niet aanveerden i gestreden tegen de liberalen, terwijl vei plichten- i cL uiuv tiuuucu UUl^CU den. Voor iemand die den verplichten- men, onder andere, te Brugge en bijgevolg de waar- 1 Mechelen Waarom 't Is geheel j youdig veerdt, dc voorstellen van den Syllabus, j niet'nuttig geoordeeld iu het strijd- pe]i( ie irédcnz(gt het Adv,rtentie- zoo als zede liberalen verslaan, veropr- blad. Zij waren te giceiic, verstaat de deelt,' zijn onomstoótbaarIs het zoo '1; Was nog te woge een klein artikelke le schrijven over dc handelwijze van dun lameuzen tijken disco van Veurne, hut pronksieraad 'van de streke, alsook over bel stikwijgen van 'l Advertentie blad op dat puin, maar ai met eens on voorziene drukke bezigheden, welke eene tusscheopoosvragen, komen L.,. - v.-ï alzoo als men niet wakker genoeg is om die drukko bezigheden te voor zien en te voorkomen, gelijk de slimme i de armoede voorzien en men is onvoorziens ge- B. hel Advertentie blad zingt victorie! co» van bier en had nog beiaal princiep niei dat iedereen hel t..... ,.j...vu.*. *uu n> uviavu vu iiivis nuuurs moeien u le gelooven wal hij wil? openbare god- seben ’k weet zelfs ni.. loochenaars, vijanden en I van den eenigen vet plichtenden christenen‘i de Esperance! ot kaïiiolteken godsdienst, onvcrsclni- 7 ligen die, volgens het Advertentie blad, te Mons was er strijd lussciien éi hel theologisch oogpunt uiisluiitn.» deze allen vinut men iu strijdende tegen dc tenige volkomene niet, geuzen? i Zoo nog eens,' AVij wachten uwe antwoord op onze derde vraag. Wilt gij uitstel vragen totdat uwe diukke be zigheden voorbij zijn, wij jjiaan geeme eeuigii tusscheiipoozen ioe;- maar dal deze niet allijdd'jt end blijven, of wel, alsdan Imudi up van Sy labtts, pau zelijke omzendbrieven ot leerirgett van I SSS5 t i ■im—iii m r-HflKiir-rr-i-----rim.iinHr urirmnu jHnririiTjaiiir nriwi—mw biiimii iiwbibh u—Bim—iMHWii—I—>ni Hf— -- _J --- j en 1 - DOOD VAX DEN HEER ROGIER. T - -- irr, r - T- in - "•,h' n<j e ---...1- --.^,-wvzm IkVUIUU mij van mijn werk aftrekken ’t Gaat de H. Kerk aan te vallen! Als men het i princiep ol de grondwaarheid niet durft 1 1 I - - K-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1