s -.3»] F BI 41° jaar Woensdag IO Juni 1835 N- 23 Oil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschi ijvingspi ijs. 5 fr. 'sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters te leur I te vallen en lijkheid, grondwet, godsdienst en poli- c. baarheid te kiezen. kiezers moê waren van alle hunne val- sche beloften en sedeit jareti gepleegd, dat zij geheel den geuschen aanhang naar de inane gezonden hebben. De radikalen en doktrinairs van Brus sel zullen elkander bestrijden in de kie- zing voor een provinciaal raadslid, wel ke in 't kort aldaar moet plaatshebben. De kandidaat der radikalen is M. De- ineur; de doktrinairen komen op met M. Goblet. Beide kandidaten zijn gewe zen volksvertegenwoordigers van Brus sel, gekend voor hunnen overdreven haat tegen de katholieken. nu die katholieken te Wij hebben het reeds er blijft hun niets an- ien volgen straatrumoer en kanalievolkzegt dat aan uwe lezers. meester, zekere nunneknijzer ging uit stad om aan zijne wijk geen rekening le moeten geven over zijne weigering van de vaandels te gevenIs er spraak van de handelwijze van den rijken disch, zij kunnen noch durven niet meer ant woorden, maar zij zetten legen alle zake niet gaan, uit vrees van le moeten bestatigen en bekennen dal geheel hun stelsel een kasteel is van kaarten, dat door de minste beweging omverre vliegt! En die mannen noemen zich voorstanders van licht en recht, en zij durven schiijvendat de katholieken of de geestelijkheid duistere en zinle-, dige leerstellingen geven! Moet men toch onnoozel en kortzichtig zijn om aan die liberale partij te willen toebehoo- ren! De geuzengazel ten kunnen schier geen dag laten voorbijgaan zonder met minachting of misprijzen le spreken van de boeren! 't Advertentie blad, natuur lijk, doet daarin dikwijls meê. ‘t Spreekt in zijn laatste nummer van ronde boe ren! Kiezers van Bewester- en Be- oosterpoort, onthoudt dat al legen dat 't kiezing is, en, gelijk gij hel reeds gedaan hebt, helpt dan nog eens die li berale geks eenen ronden cylinder geven diger, in vervanging van M. Karei Ro gier, overleden. De geuzen van Veurne die altijd, zij zeggen hel ten minsie, alle dingen willen in den klaren brengen, zeggen niets over de begraving van M. Rogier te Brussel. Zij weten waarom! De hel den van den 7 September die de katho lieke manifestanten afrosten, hebben zich nog eens geloond, en alle slach van schandalen gepleegd op en rond hel doode lichaam van M. Rogier, den moedigen vaderlander van’t jaar 1830, bijzoover dat M. Buis de hoogver- maarde Burgemeester, met zijn woord van eere, het stadhuis heeft moeten doen sluiten. Dal straatvolk van Brus sel wierd na den 7 september tot in den derden hemel verheven door de liberale gazetten; ’t waren liberale tegen-mani- Advertentie-blad spreekt nog eens van dibbeu zeker, liberale dib- welriekende voe ten van eenen ongeschoeide!) karme liet zinspelende waarschijnelijk op de I paters Rtcolleiien die verledene week zijn komen prediken, ter gelegenheid van de geestelijke oefening bij de Zus ters Annunliaten, of op eenen pater ca- pucijn die deze week predikt in het hospitaal voor de leden der derde oide van den II. Franc scus! Zij zijn dan ge mist, als zij spreken van eenen pater a karmeliet! indien de geniale schrij ver van h\A Advertentie blad ons niet ge looft dal hij inlichtingen vrage bij zijne wederhelft! of, wil hij zelf gaan zien naar hospitaal en de oefeningen bijwonen, paternosters van alle slach zijn te ver- kiijgèn in het bureel van ’l Advertentie blad; zij zijn ten toon gesteld in den winkel voorde vensters! 'lis vandaag juist een jaar dat de libe rale Basliaanijes van de pers in 'tgras j vlogen, ten gevolge van de kiezing. Kiezing te Doornik. Bij koninklijk besluit van den 8 dezer worden de kiezers van het arrondisse- omzendbrief ment Doornik bijeen geroepen op donderdag 25 Juni, ten 9 ure ’s mor gens, i kiezing van eenen volksveriegenwoo.- Dat is toch aardig de liberalen zijn a’.tijd de meeste schreeuwers, zij ken nen alles, zij doen nooit kwalijk en als het er op uitkoml om hunne redens te geven, en hunne handelwijze te ver- rechlveérdigen, zij spelen schampavie! Wij hebben dal gezien tijdens de laatste gemeentekiezing om geene uitlegging le moeten geven wegens het weigeren van de certificaten te onderteekenen der blinde kiezers, de scrupuleuze Oilevier waclite tol 's zondags en biecht dan hel uilvluchtsel bij dat hel stadhuis dien dag gesloten was! Tijdens de plechtige inhuldiging van den nieuwen burge- I partij alleenlijk steunt op ondeugd, M. Thonissen, minister van binnen- landscho zaken en openbaar onderwijs, zet zijn werk van rechthei stelling voort. Bij koninklijke besluiten van 14 April, 2G Mei, 29 Mei en I Juni zijn zeven gemeenten gemagtigd om hunne offi ciële school af te schaften en vrije scholen in de plaats aan te nemen. Wij laten bier de namen dier ge meenten met de wederzijdsche bevol king der officiële en aangenomene scho- len einde over te gaan tot de 1 voorkeur de onderwijzers in beschik- baarheid te kiezen. Maar wij voorzien reeds hoe dat T zal uitvallenJuiste gelijk met onze derde vraag van vorige weken. Hunnediuk- ke bezigheden hebben wederom eene tusschenpoos veroorzaakt Wij zullen met geduld wachten; want waarschijnelijk zullen wij nog eens op dezelfde grondkwestie uitkomen, indien de geusche schrijvers willen bijlen in de kwestie van de Correspondance de Bruxelles en onze grondwet. Moed, mannen, en toont dal gij niets opper vlakkig beschouwt! van de openbare denkwijze, bezongen en verdedigd door Fiére, Ba ra en C” in de kamers; en’t is om aan veranderden, en in plaats van katholieken dal volkske te behagen en om ie te of’ klerikalen, hel woordeken liberalen of’ doen zwijgen, dat de ministers Jacobs en geuze» zeilen, alsdan zouden zij waar- i Woeste weggezonden zijn geweest, drift van al de liberale gazetten! T Is waar, de Brusselsche liberale ga zetten. zooals de Chronique, de Gazelle, de Echo du Parlement, hebben nu dat volkske en zijne schandalen vervloekt en naar de duivels gewenscht; maar die propere bladen vei gelen le zeggen dat die oproermakers en moordenaars liberaal zijn, hunnen geesten hun hei te voeden met liberalen praal, leugen en schandaal ten loon verspreid in die zelfde gazellen, en dal zij de werktui gen zijn van de liberalen, om de over heid te bespotten, aan te vallen en omverre le werpen. Gij ook, geuzen van Veurne, hebt de heldendaden van dal stratevolk op 7 September laatst legen de katholieken, tegen uwe medeburgers, gepleegd, op- gehemeld en bezongen; wat zegt gij van uwe broeders van Brussel? Wal gij er van zeggen moet, T is dat uwe volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor arliki ls‘, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie ('ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pcblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASIJYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Van tulles wat. Den 14 Maart 1873, zegde wijlen M. Rogier in de Kamer van volksvertegen woordigers Tot de ouders zeggen Gij zult uwe kinderen naar eene school zenden waar de godsdienst uitgebannen is, is iets wat ik niet kan aannemer). Zul- ken aanslag op bet geweten van eene menigte mijner medeburgers, zou ik niet kunnen plegen. (Annales parlementaires). Donderdag heeft Mgr. Ferrata, aarts bisschop van Thessalonica, de eer ge had aan den koning, in officieel ver hoor; zijne brieven aan le bieden, waarbij de 11. Vader Leo XIII hem in de hoedanigheid van aposlolischen nun tius als gezant bij Z. Majesteit aanstelt. Na het verhoor is Mgr. Ferrata door H. M. de koningin ontvangen geweest, aan welke hij tene breve van Z. Heilig heid behaadigd heelt. De liberale gazetten zijn razend kwaad omdat zij niet geweten hebben wanneer de pauzelijke nuntius te Brussel moest aankomen. Zij hadden reeds het volk opgemaakt om den afgezant van den Paus een onthaal le doen zooals de katholieken er den 7 September een ge noten. De Economie, van Doornik, bevestigt dal M. Caibonelle, burgemeester van Doornik, de kandidaat is, aangeduid door de liberalen, voor den zetel in da Kamer opengevallen door de dood van M. Rogier. recht en wetten hunne dwingelandij i ben? en van de voort. Zij schrijven groote woorden en 1 lange zinsneden op vrijheid, onafhanke- lijkheid, grondwet, godsdienst en poli- tiek, en zij durven in den grond van de Plaatselijk. I Het Advertentie-blad meldt als groot nieuws dal de nieuwe liberale bewaar school geopend is geweest maandag 1 Juni, dat geen enkel leerling der at- gcschafte bewaarschool naar de non nenschool is overgaan, en dat alzoo de katholieken in hunne verwachting te leur gesteld zijn geweest! Ziet gij daar leur gesteld! vioeger gezeid ders meer te doen, dan weder te keeren op hunne beslissing, en de gemeente school wederom in te richten! Is toch pijnelijk alzoo le leur gesteld zijn, niet waar? Wacht maar, de li berale wegsmijters zullen al meer te leur gesteld zijn, als het er zal op aankomen van de kosten af le dragen van den aankoop van hel nieuw ge bouw en den jaarlijkschen onderstand. T Is daar altijd nog hunne woede, en T geen hen doet schrijven over de af schaffing dier school! Zij gebaren te vreden te zijn omdat, volgens hen, zij de katholieken t_ stellen; maar men voelt gemakkelijk dat het de liberale giletbcurze is die schreeuwt. Ten anderen, de katholieken zijn toch zoo gerust in de nieuwe liberale be waarschool, en kraamt, geuzen, al wat gij wilt't Is immers nu, met uw geld, <m de schandige voorrechten, die de liberaler, hiei genoten, onder dat op zichte, zijn nu verdwenen de stads kaste moet er niet meer lusscben ko men. Niettegenstaande dat. zeggen wij nog eens, dat die nieuwe school eene ware libeiale school is, in den vollen zin van T woord, ingerichl om de kin- ders van jongs af liberaal le maken, en men weet dat ’t liberalismus de waar heid van den christenen katholieken godsdienst niet aanveerdt; het loochent de volkomene godsdienstige waai heid, en het tracht, door alle middelen, zijn helsch doelwit te bereiken. Dat die school liberaal is, in den vol len zin van T woord, wordt bewezen zelfs door de mannen die tegenwoordig waren hij de opening. Hoeveel van deze gaan er naar de misse, volbrengen huni:e christelijke plichten? Gij moet weten, t was de fijne /leur van Veurne, die daar bouquetjes ontving van de kin- ders Dat die bouquetjes ze dan troosten; en was, volgens de geuzen, die liberale bewaarschool er noodig, hewel, zij hebben ze op eigen kosten, gelijk de katholieken de hunne. Proficiat! De schiijvers van T geuzenblad spre ken van eene Correspondance Catho- lique de Bruxelles, in wier nummer van Meimaand uitdrukkelijk zou staan dal de eed aan eene liberale grondwet on geoorloofd is; dat zuike eed gepleegd met de inwendige vooi bebouding van enkele toclatenheid, loutere hairklieve- rij is en tegenstrijdig aan de waarheid, en dat zelfs alle tijdelijke loelatenheid, al was hel ten koste der grootste offe- ringen, moei afgekeurd worden, als tegenstrijdig aan recht en eer Die Correspondance hebben wij ge lezen; maar onzes dunkens, er niet in gevonden wal het Advertentie-blad schrijft; wij hebben ze ie vers verloren, en het Advertentie blad zou ons veel plaisier doen, mei letterlijk en nauwkeu rig de bovengemelde behandelde pun ten van die Correspondance mede te deelen. g Bij onze gemeertiekiezingen zegt het Advertentie-blad werden ook, door de katholieken, allerhande valsche belof- festanten, zij waren de vertegenwoor- ten, uitkooperijen en goochelaarstrek- digers ken gepleegd! Indien de schrijvers éón woordeken of klerikalen, liet woordeken liberalen of j doen zwijgen, dat de ministers Jacobs en t t weggezonden zijn geweest, heid spreken. T Is immers omdat de met de goedkeuring en onder den geest- goochelaarstrekken, De Memorial behelst eenen nieuwen vau M Thotiisseit-, de ge meenteraden aanradende die nieuwe onderwijzers te benoemen hebben, bij 2 I i 1 de daveritlg in i gliem aan, waai- al de arme kinderen van Ronsolo i o leerling. o o o 2(2) 4 9 leert. de vrije scholen Gemeenten St. I.isvens-Esschc, Ronsele, Lille-St. Hubert, Pithem, Mullein, Millcm, l’uldei buscti L’ A OlFciele scholen vrije schoten 3o8 -(>) 106 >86 1OO 102 99 901 van Somcr- 4r (1) Ronsele neemt ter school gaan. (2) Deze twee leerlingen zijn de kinderen van den onderwijzer. Blijlt voor de zeven afgeschaftz scholen 7 leerlingen of één leerling per school.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1