I I f t 'U Woensdag 17 Juni 1885 41* jaar N' 24 Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijknia de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters veel 1 plaatselijkc politiek en Kiezing te Brussel. Zondag heeft te Brussel erne. 1680 mee dorheid bekomen heb- n zondag naast erne ballo- lige groepen van het Brusselsch liberalis- mus. van den eenen kant dedoktrinairen, vrienden van hot. gevallen liberaal .ministerie Fiére, die dé liberale associatie ontloopen zijn en deze met hare 65 duizend fr. schuld alleen gelaten hebben, en van den anderen kant de liberale associatie, aangevoerd door Janson, het erkend hoofd der radikalen. De doklrinairen handen voor kandidaat M. Goblet d’Alviella en de radikalen M. Demeur. Veertien dagen lang hebben de doktrnai- ren en radikalen malkanderen in de kies- vergadering en zoo h vig uitgescholden als of zij t’gen eenvoudig» katholieken te doen hadden. B ide verweten hunne tegenstre ving geene liberalen te zijn en hunne kan didaten noemden zij beide liberaal. In eeno der laatste meetings zegde een doktrinaire redenaar dit indien M Detmur Oneer stem- m»n bekwam dan M. Goblet, dit zou te wijten zijn aan do medewerking der katho lieken. Om dezen laster in zijnen oorsprong te vernietigen, heeft M. Jourdain, bestuur der van den Patriote. zich op het laatste Oögenblik als derde kandidaat voorgesteld, eu de stemming heelt den volgenden uitslag gegeven Óp 12.457 ingeschrevene kiezers waren er 7, ,66 aanwezig; de volstrekte meerder heid was 3824. M. Demeur bekwam 3088 stemmen. M. Goblet 2883 M. Jourdain Niemand de bende, zal er leering lussehen de twee eersten plaats lubben. Voor de doklrinairen der Gazette, van d»n Echo du Parlement en der Nouvelles zijn de 2883 stemmen aan M. Goblet ge geven. de verplettering der radikalen. ter wijl volgens de radikalen van de lié/orme en den National de 3084 slemm -n aan M. Do- mcur gegeven, eene beduidende nederlaag zijn der doctrinaire^. Zoo dat beide ge klopt, de twee groepen vijandelijke broe ders niettemin voldaan zijn. Volgens de oud minister Graux zon de overwinning van M. Demeur de doodsklok luiden van de liberale deputatie van Brus sel in de Kamers Zondag zullen wij nu zien wie. van de radikalen ot de doclrinairen, de machligsten zijn. sr Wij hebben over acht dagen gezeid dat de overheid van de stad, M. de burgemeester en den deH. Sacratnenisprocessie volgden, de Veurnesche bevolking, alzoo hernemende die 1' schorst had geweest over 20 of 23 ja- ren, als de liberale partij heelt begin nen toonen 't geen zij waarlijk is, ’t is te zeggen onverschillig en vijandig aan den katholieken godsdienst. De geuzen 't zou ons verwonderd hebben van niet gekken en spotten wat, en ein digen met ’t oud afgezongen deuntje: de pastoors zullen dees maal te vre- den zijn, zooveel te meer dat bel korps pompiers ook de processie ver gezeld heeft! Welke arme, praal! Zou men niet zeggen dal de II. Sacraments processie ingesteld is om de priesters eer aan te doen? Alzoo is ’t, dat de geu zen in deze, gelijk in alle omstandighe den, altijd den waren kant en de we zenlijkheid van zaken daarlaten, om zich ievers vast te klampen aan eene on- noozel prulle, ten einde in de gratie te slaan eu de goedkeuring te hebben van hunne kortzichtige dwaze lezers! berakn, gelijk met de muizen mols overal napen zeilen! tdngordc. I’ Lager onderwijs. Begrooting voor 1885. 2” Kerk van Ste. Walburgis. Re kening van 1883. 3’ Kerk van Ste. Walburgis. Be- grooting voor 1885. 4° Kerkfabriek van St. Nicolaus. Gift Vermeulen. 5° Kerkfabriek van St. Nicolaus. Rekening van 1884. de katholieke raadslë- I tot groote stichting van schier gansch de Veurnesche bevolking, alzoo eene vcrschoonen met uitvluchisels, te weten traditie hernemende die hier opge- 1° De gemeentescholen zouden gansch oi bijna ledig zijn, en 2’ wij voorza gen dat de katholieken met eigen geld de katholieke armen zouden onder steund hebben De nietigheid en de ongegrondheid van die uitvluchisels hebben wij zoo danig doen uilschijnen dal gij niet meer bepioetd hebt te antwoorder*; gij hebt nooit iels weerlegd, wij herhalen het 1 nog eens, en dal zijn toen die mannen die durven schrijven de Veurnaar antwoord, op onze gezegdens niet! Herneemt de bespreking als gij wilt, waagt het, eene reden te ge en door deweike de handelwijze van den disch kan gerechtveerdigd worceo, en wij volgen u Die geuzen zouden willen doen ge- looven in het laatste nummer van hun blad, dat die handelwijze der dischheeren tegen alle recht en wetten niet strijdt; maar om zulke beweering te staven zwichten zij zich wel van een stellig bewijs voor den dag te brengenDe grondwet is daar die zulke handelwijze ten klaarste en ten duidelijkste afkeurt. Zij trachten zich uit den slag të tide ken met te zeggen ludien zulke han delwijze strijdt tegen recht e.i wetten, waarom doet de overheid de wetten niet eerbiedigen. ludien de over heid de wetten niet doet eerbiedigen, dal is geene reden om te zeggen dal de in i wellen met bestaan, en om zo te over- i treden, niettegenstaande de overheid lol hiertoe er nog niet lusschei.geko- men is, om een einde te stellen aan dien broodroof der liberale bureeien van weldadigheid, alle onze bewijsredens, ’l Zal nogal beleren in de katholie ke scholen volgens ’t Advertentie-blad is hel ondeiwijs nietig en meer dan de negen tienden der leerlingen kunnen met moeite 1KA spellen Goed j zoo, de groote helft der Veurnesche li beralen hebben hun ondeiwijs ontvan gen in katholieke gestichten, bijgevolg 't zijn al ezelkoppen! zij zeggen tiet nu zelve! Maar ’k geloof dat hun artikel ge schreven is door ievers eenen 1KA uit 'i ganzenland! PlantNclij k. 't Advertentie blad heeft in den lijd geschreven dal hel zich niet geerne bezig houdt mei plaatselijke politiek! Ik zegge in den tijd, ja, en t was toen nog in den goèn lijd voor de geu zen, te weten onder ’l liberaal vaderlijk bestuur van M. Ollevier, k wil zeggen van M. De Hoon, als wanneer de stads kas eene goede melkkoei was voor de liberale scholen, gilden, enz. Hoe min er dan gesproken was van de stadsza ken, hoe liever zij het hadden; wam hunne uitsluitendheid en lage partijdig heid sloeg in de oogen van iedereen! Daarom ging alles in ’l duikertje, en als de Veurnaar aan iets roerde, zij spogen vuur en vla n hij was een twist zoeker, een leugenaar, een beknibbe- laar, in een w<.ord, bij moest zwijgen en ’t leduur gerust laten, omdat t Adver tentie blad zich ook, en mei reden, niet geerne met plaatselijke politieke be moeide! Maar nu dat hel bestuur katholiek is, de geuzen schijnen tnecr dan ooit 't ein den alle markten! ’t Is lang dat wij zien dal zij zouden willen ophouden van schrijven in hel Advertenlie-blad over plaatselijk; politiek maar de plaat selijke van den K«urnaar houdt aan en zij moeten wel, tegen wil en dank, ’teen of ’t ander uitkramen om in de gewoonte te blijven! Waarom vallen zij zoo stil? Waarom? ’t Is geheel een voudig niemand heeft nu te klagen van het bestuur, en de liberalen min dan de anderen, ’t Is waar, de gemeen teraad heeft de ofiiciecle bewaarschool afgeschaft en de jaarwedde van de veibetaalde mamzels wal verminderd, maar de liberalen lachen nog vuist! Zij verwachtten zich aan erger en niet zonder reden; ook wij twijfelen niet of de gemeenteraad zal voortgaan in zijne herstellingswerk, en do menigvuldige voorrechten uitsluitende voocdeelen die de liberale kliek hier nog geniet, onmêedoogend afschaffenDe liberalen peizen in hen zelven de katholieken zijn toch fraai; zij zouden krachtdadiger kunnen te werke gaan tegen ons, en, rechtzinnig gesproken, wij zouden nog geen al te groote reden van klagen hebben! Alzoo is ’t dat zij zelfs niet meer spreken van de afschaffing der officiële bewaar school, hopende dal hel daarmee al zal Eene andere reden om dewelke zij „p|en ,,ei 01) cn joo, j)el nieuw katho- niet geerne van plaatselijkc politiek injnisterie. In de bespreking der spreken, is dat zij nog meestei zijn ;C 10C)|we. vail 1884, hebben de minis- in sommige andere besturen, waar zij den wraakroepende!! dwang, en de vcrtoei'ijke dwinglandij van eertijds met liaidnekkigheid' voort zettenWij zullen vandaag maar spieken van den rijken disch De rijke disch is bet vooiwerp van de gedurige be knibbelingen en aantijgingen van den Veurnaar. schrijven de geuzen in ’t Ad- vertenlie-bladDie geuzenscl rijvers u ven er bij voegen Wij hebben meer maals getoond wat er van is, en de valsche aantijgingen van politieke tegenstreveis besproken en wederlegd de Veurnaar antwoordt op onze gezeg dens niet, maar hij gaat maar altijd voort Zooveel woorden, zooveel leugens! De waarheid is dat dc Veurnaar nooit geene vals hl aantijgingen uitgebracht heeft tegen den disch, maar de snoode handelwijze, de uitsluiting der katho lieke armen, den broodroof van den disch, waarover de dischheercn, vol gons'hel Advertentie blad en mot bet Ad vertentie blad, zich beroemen, heeft be sproken en geschandvlekt! Dal hebben wij gedaan en zullen het nog voort 1 van dien broodroof doen ken van uitschijnen, blijven staan, en wij beroe pen nog eens de geuzen opdat zij ze zouden wederleggenals zij kunnen! 'l Heelt eene flauwheid geweest van hel ministerie Malou-Delcour, van, in 1876 of 1877, die broodroof, eerst ge pleegd in eene liberale stad van West- Vlaanderen, niet door onmiddeiijkë lus- schenkomst te hebben doen ophouden. To' hieitoezijn er nog gome tnaatre- doen. Gij hebt nooit iets weerlegd, maar integendeel, wij lielb n u zoo vel gebracht dal gij af de princiepen die in de kwestie voorkomen, hebt moeten aai veerden! Gij waait met ons takkoord; alleenlijk gij tiachtel de handelwijze van den disch dan te i met eene plechtige uil- I Hel ts onmogelijk de XIX” ie muilbanden of in de klem te volgens plaatsruimte. Ri chleilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Relgic (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden irntvangen door het Office ue Puiu.icitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-KYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenstraal, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. tets aangekondigd dal eene verbetering in dien zin zou gedaan ziju aan de wet op de liefdadigheid, om aan dat schreeu wend onrecht, door de geuzen tegen de ai men gepleegd, voor goed een einde te ste l ei*. Hopen wij dat ’t niet lang meer zal duren. Onder dat oogpunt, benevens veel andere, is het hooge lijd dal de mis- I kende rechten der katholieken hersteld worden. Intusscbentijd, eene interpellatie hier in den gemeenteraad alhoewel zij de onrcchtveei dige handelwijze der disch- heeren, die in deze zaak par ijdigheid cn dwingelandijzuchl hoven plicht en recht en eere stellen, met zouden doe op houden zou nogtans eene gelegen heid bijbrengen, om eens in ’t openbaar de lage, looze vervolging der armen, sedert 6 jaren gepleegd, punt voor punt uil te leggen, en plechtiglijk af te keu ren en te schandvlekken. Die interpellatie is aangekondigd ge weest, zij zou moeten gedaan worden, gelijk door wien. Wij weten dat alle in lichtingen genoomen zijn geweest en al de stukken bijeenverzameld. Moed dan, en goeden wil, aan wie hel behoort! ’t Is nog altijd dezelfde achteruil- kruiperij met de geuzenschrijvers we gens onze derde viaag var. vooidezen. Zij vallen den syllabus aan, en spre- qui traite avec Home abdique i en uitsluitend stekel maar antwoor- i den op de gïondltwestie.... neen! Dat is oniedelijk en strijdt legen alle wetten die men in grondige besprekingen nood- zakelijk volgen moet! Eu als zij genoeg geraasd hebben, en zij e ndigen spraak eeuw i houden! Van a!ïes wat. 'an löC,é' v Hel schijnt dat er op nieuw ernstig 6" Beunspoorweg van Nieuporl naar ,.iak ig e()n oiUw(^ v}|i k eshcr. T-ttekwes. Zenobi, Go.oon. - Ad- j "es‘ i brenger, cn nog voor het einde van de- i zen zitlijd in de Kamer zou nee gelegd worden. Men verzekert zelts dat de provinciale kouing en het ministerie ten volle t’ak- kiezing plaatsgehad, aan welke nog nooit koord zijn over het ontwerp, dal de be- zooveel belang gehecht was. I staande misbruiken zal uiticeien. De strijd bestond lussehen twee verschil- i en die zoo klaar als de dag de onrechl- veerdigheid zijn In de zitting van den Senaat van to dezer, heeft onze senator M. de baron de Coninck de officiële vertalingen beknibbeld welke men vindt in dc ta rief boeken van den ijzerenweg. Wat nut kan er 1 van wnalsche steden, die van overouds alleen volgens i goederen naar Zinik in plaats van naar Soignics? komen, schrijf eens cp het adres de vlaamschs na men Geldenaken in plaats van Jodoigne, 's Graven Braken in plaats van Braine-le-Comt Braken- Eigcn in plaats van Brainc-l’Alleud, Edingen in i serland of Duitschla d zullen toekomen, 'maar niet i Hij vindt, ook belachelijk dat men gra 'ne i'atil- -agrees** naKenuc ue expionauc van acn ijzerenweg, I OOK (Ic Zitting VdU (U)l goneCHteriKld van vraagde hij dat de dienst der rijtuigen Belpaire heden 17 Juni, 4 ure na middag. Z-IJII I 1 mc, VV <.11 *1 VI V **»M«»* V bestaan, vraagt hij, in ’t vertalen der tiamen -j WTialschê steden, die van overouds alleen volgens groote Zinsneden inde lucht gesmeten, de fransche benaming gekend zijn? Wie zendt er - Indien men wil dat de verzendingen riet te recht Wat bedoelt gij bijzonderlijk, heeren plaats van Eïglu'en, er> gij zult zien dat ze in Zwit- geuzen, in uwe XIX” eeuw? Zal U I serland of Duitschla d zullen toekomen,'hiaar niet lilisscllieil langs dien kant kunnen glij- Hij vindt, ook belachelijk dat men gro'ne .Tanl- penMcil moet juiste doen met do li- I lette vertaalt door tumpapaver^aad, colis vides (Je door fustaadje-ledige, niagnésie ói or talkaarde, in plaats van bitteraarde, cendres de >ner door ham .rslag, in plaats van metaalschuim. Veel be ter ware het van die koddige namen af te schaffen om maar diegene te gebruiken die door iedereen verstaan worden. Rakende de exploitatie van den ijzerenweg, i -- 1— 11 i i1 j ttii ai beter ingcricht worde, voornamelijk op de linien van Duinkerke-Veurne en Thielt-Gent, op welke er maar een trein is van 7 ure ’s morgens tot 6 ure 's avonds. Verder drong hij aan op het verbeteren der statiën van Cortemarcq en Dixmude, welke sedert 15 jaar door dc ministers Vandersticbelen, Sainctelette. Olm en Vandenpeereboom beloofd is geweest. Hierop heeft M. Vandenpeereboom. minister van openbare werken, geantwoord dat hij de plans goedgekeurd heelt en dat de aanbe steding binnen eenige dagen zal plaats hebben. - -»| I1ITIT— I I -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1