b I JA_ 41" jaar N 25 Iedereen weet dat onze senator Baron daar kas gebracht hebt! Woensiat) 24 Jum 1885 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inscln ijvingsprijs. 5 fr. ’sjiinrs; mé! de post 6 fr. Annon'cen 20 cenliinen per regel. De groote 1< tiers Wij vragen, aan de geuzen wat is cr dat zij konden en moesten doen en nog niet gedaan hebben? Wacht maar, zij zullen algauw toonen aan de burgers Vrijheid in do waarheid. Voor 'l geen onze derde waag be treft van vroeger, nopens l_ godsdienstige waarheid, wij krijgen I nog altijd zooveel appels als poeren van de achteruitkruipers in het Advertentie- blad, 't is le zeggen niets, hoegenaamd niets! Zij willen maar antwoorden on der oogpunt van vrije reden, gez.ond oordeel en spiritualische wijsbegeerte, en geenszins onder oogpunt van ideolo gie, of godsgeleerdheid Nog eens, er is bier geen kwestie van spirilüa- lische wijsbegeerte, noch, in zekeren zin, van theologie, maar van een histo risch feit, van eene geschiedkundige daad zaak. Heeft God waarheden nopens Zijn zelven, nopens den oorsprong en hei einde van den mensch, nopens zijne betrekkingen met den mensch stellig l zijnen wi. hei einde van den mensch, nopens zijne veropenbaard? Heeft Hij zijnen wil hamers voor officieels scholenHewel, laten kennen nopens den eeredienst. Z'J cn hebben ze maar al te schaften, in welken Hij verkiest en verplichtend w 1 P,aals van dü la3l3a le vermeerderen. Het geuzenblad zegt dat de kalho- lieken hier, redert dat zij aan ’t bestuur i van dal alles de historie niel? T Is in de geschie denis dal wij dit al moeten zoeken; j en de stichting van oenen stelligen veropenbaarden Gods dienst, heeft God willen klaar en dui delijk maken door feiten door daden, Vele stedpr. zullen verplicht zijn nieu we belastingen te leggen, zegt bel Ad vertentie blad, omdat het gouvernement de subsidien verminderd beeft aan de scholen, welke die sleden willen behou den! Er is hier kwestie van liberale steden die voort geld willen breken met zij en hebben ze maar af’ te sol aften, in zondagrust voor de bedienden van post en ijzerenweg. Den 16 Juni sprak bij ten voordeele der vlaamsche aka Jemie; bij vraagt dat de toelage van 6000 fr. door de libera len algeschalt, voor het werk der Bol landisten, zou hersteld worden. Hij dankte den minister voor bet aannemen een r eenige stemvork (diapason) voor de muziekmaatschappijen; bij vraagt dat de sintels en het steengruis, voor de verbetering der buurtwegen, aan ver minderden prijs zouden vervoerd wor- den. Hij sprak verder met veel krachtda digheid voor de verbetering van den Y-er en ander waleiloopen, en steunde bijzonderlijk op hei i eciiltiekken van den Korten Keer en de kromte van Scboor- bakke, het uitbaggeren van denYser, bet herdelven der llandzaemevaart, het kal- sijden van den linkeroever van denYser de overneming der Loovaai t door den Slaat en de hei delving der Duinkerkvaart. In de zitting van den 18, beeft .hij da aandacht van den minister gevestigd op den toestand van Nieuport, en de ver-' betering der haven, een drijvend dok gevraagd, waarvoor de gronden reeds lang gekocht zijn en waarvoor kredieten zijn gestemd geweest, die door hel li beraal ministerie later werden gewei gerd. En nogtans 't Advertentie-blad dat nooit en liegt zegt dal hij hem weinig bezig houdt met Hetgeen er alhier om gaatNu, de dag is, voor het Adverten tie blad, de nacht! Nog altijd volgens 't Advertentie blad, is hij Irauschgezind en kent weinig of geen fransch! Schabouwelijke leu gen! Hij is sedert lang een moedige kamper voor de vlaamsche zaak, en spreekt en schrijft zoo gemakkelijk vlaanisch als de ingenieuste opsteller van 't geuzenblad. Al deze die hem gehoord hebben, verleden jaar in den katholieken kring, zijn eens om het te zeggen. 't Geen nogtans, waarin wij hem geen gelijk kunnen geven, is als hij ‘s Gra ven-Brakel zou willen slachtofferen aan Braine-le-comte, Edingen aan Enghien enz. Zijn er postmeesters of pakkeuver- zenders die de vlaamsche namen van die steden niel kennen, zij moeten ze maar leeren! Een goede middel, heeren geuzen, om u van baron De Coninck te ontma- ken, 't ware van in de toekomende kie- zing tegen hem eeuen liberalen kandidaat te zetten! Maar, och Heére! spreekt nog van liberale kandidaten hier te Veurne! in welken ellendigen staal gij dc stads- Fuit ilium, dal was, maar zal nooit meer 1 zijn. zoeken, is handelen legen de den en het gezond ooidecl! g‘j Wij. en alle katholieken, aanveerden de veropenbaritig van eenen stelligen verplichtenden Godsdienst, ie welen den christenen katholieken Godsdienst, vin God komende, is inj de godsdien stige waarheid en bijgevolg is bij uit sluitend vm natuurwege, gelijk alle waarheden. Als wij dan zeggen dat alles wat legen hem strijdt, valsvh is, en dat bij alleen den mensch lol zijn geluk en i zijn einde kan brengen; alswanueer wij beweeren dat de maatschappij hem ook moet eerbiedigen e:i hem zijn lecbt toe kennen; alswanueer wij den Syllabus aam eerden en in princiep de zoo gezeidc vrijheid van geweien enz. als natuurlijk recht vooigesteld, verwerpen, wij zijn ov,;ieenstemmig mei ons eigen zelven. met ons prtim ep, met onze gi ondleernig die is dè wam beid van den christenen katholieken Godsdienst, en bijgevolg zijn verplidilend karakter voor bijzoiide- ren en volkeren. ’tls over deze grondleering dat wij niei ‘i akkoord zijn, heeren tegenstre vers, gij voelt hel wel, wij leggen den vinger op de wonde, maar gij zoekt te onisuapi e i langs alle kanten, om uw gedacm over de grondleeriug mei vlak weg, zonder omwegen, le moeten geven. Wat de praciijk betreft.de gedrags regel voor hei openbaar leven of de po litiek, in de tegenwoordige omstandig heden, in de XIX’ eeuw, de katholieken 1 aanveerden de Grondwet, die geen leer- of theorteboek is, maar een wet boek zwoeren den eed van getrou- wigheid zonder voorbehoudingcu lewu die wel na, op eene rechtschapene eer lijke wijze. Dé liberalen hebben ze meermalen gekrenkt en overtreden. Wat gij bedoelt in de XIX' eeuw, ’t is de geest van vrijheid cn vooruitgang.» 'devoikmneue Jlevvö1- wij aanveerden ook de vrijheid, en den vooruitgangin de waarheid. Eu waar is de waarheid? Ziel gij het, ’i is 1 ijd dt o’!‘e kwesiie die wi derkc rl onze derde vraag! Gij zult - waarschijnlijk nog niet ant woorden, maar wij zullen eindigen, en misschien woensdag naast de besluitse- |en pekken uit de bespreking die reeds maand?/: duurt. IMitaisclijk. Eene historie. Hoe dat een ongetu k toch komen kan Men weet dat sedert eenigen tijd bet Ihimpije met meer Inidi uil oorzaak, zeg' men, dat er ievers eene balk begint ro. le worden of half wormstekig is. Welnu, weet gij, Venrnaars, wie de schuld daarvan is? Moei gij het nog vragen? Dal is klaar vooi iedereen, 'l zijn altijd dezelldede katholie ken! ludien gij dwaas genoeg zijl om hel niel te gelooven, luistert liever naar de groote lautecrns die licht versprei den in het Advertentie-bladWal heb ben de katholieken gedaan, vragen zij, en zij antwoorden omlcr andere liet Bompije zoodanig doen kloppen, dal het nu niel meer gebruikt kan wor den zonder gevaar! Ja. dal hebben de katholieke:: gedaan! Gij zult mis schien zeggen de liberalen hebben hel gedurende twintig, dertig jaren doen ■kloppen en luiden, in alle omstandig heden, en voor alle slach van leesten Dat is waar; maar weet gij dan niet, le zer liet, dal de katholieken nergens van verstand hebben, noch van ie doen klokken luiden, noch van 't is gelijk wat?'i Eu zijn maar tie liberalen die alles kunnen Gedurende de twintig, dertig jaren dal de liberalen hier getroond hebben, dio balk bleef gaaf en ongeschonden, gelijk de liberale giletbeurze, en het houl blonk gelijk menige liberale klets koppen Den dag zelven der kiezing, zij was kloeke'-, meer dan ooit, i t ’s achternoens ten tweëen, en hadden de libetalen gewonnen, zij zouden geloond hebben hoe de balke vast en kloek was, •en ’t Bomptje heldi rklinkend Maar z el, de namen der katholieken kwamen zegevierend uit de stembus en het ongeluk was nakend! Een zwerm wormen en alle slach van ongedierte bezag reeds de balk met begeerlijke oo- gen om ze le doorëten, indieu 't Boinptje 'l ongeluk bad zich dien dag te laien hooien En wal gebeurde er? M. de burge meester Ollevier voorzag dal, juist gelijk de rijke disch de armoede voor ziet en wilde zulk ongeluk voorkomen altijd gelijk de disch de armoede voorkomt en daarom weigerde hij de toelating om te luiden! Ten dien tijde, veel burgers en de Veurnaar schreeven die weigering toe aan den spijl, de kleingeestigheid en de kinderachtigheid der mannen van de liberale kliek, alsook aan de scrupuleusheid van M. Ollevier wegens het zondagwerk, maar nu zien zij, hoe zij zich bedrogen hebben in dien tijd! ’i Was zuiveruil om die balke gave 1 en ongeschonden te behouden, en le beschermen tegen de houtwormen! Omtrent drie maanden verliepen.... De nieuwe burgemeester wiérd ge noemd, on ’l Bompije begon te luiden, en alsdan gebeurde er iels dat nog nooit mensch binst zijn leven op aarde gezien beeft! De katholieken zagen T niet; zij zien nooit niets, zij zijn te dwaas, vol gens de geuzen, om 't beider zonnelicht te bekijken, terwijl de liberalen zwem men in eene zee van licht, ja, T licht verpersoonlijken, lumina luminum I De liberalen zagen dan wat er gebeurde, en om uw geduld niet langer te beproeven, geachte lezers, 'k zal u rechtuit zeggen ■wat het was zoohaast 't Bompije op- ging het wierd duister, de lucht over- trok al meer en meer; boven dc markt zweefde er gelijk eene wolk van gevleu- 1 idiijd in a'le omstandigheden veidedigt. M. De Gom nek heeft dezer laatste dagen ge proken over de exploitatie v..t» oen ijzeren veg en doen epmtrken drtde dienst der Belpaneiijtuigen beter zou in- gerichi wo. den op de kleine banén; bij heeft niet gezegd dat er maar een (ge wone), trein is van Duiukerke naai Gent, van 7 ure ’smorgeus tol 6 ure ’s avonds, gelijk het Adveileitlie-blad hel ons doet zeggen, maar wel dal er maar een Bel- paiie-irein op die linie bestaal. Hij heeft verder gevraagd om eene stils audplaats (halte) te bekomen te Gamsc.ippelle en posibureelenle Pervyse en Handzaeme. Daarna sprak hij over den reddingsdienst op de Noordzeekus ten; hij heeft den minister van open bare werken geluk gewenscht over do maken? Heeft Christus niet bewezen dat hij God was, en de II. Kerk niet in- gesteld Bestaan de onweerlegbare en onomstootbare bewijzen 1 tn de hibtorie niet? ’t I gelde kerfifiertjes; rond de kerk van denis dal wij dit St. Nicolaus, de grond hief op, de stee- de veropenbaring nen wierden uitgesmeten en in kotten tijd had de toren het uitzicht van eenen wankelenden klomp of levenden be- volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 Ir. E< n N' lu emit. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1UÜ. De Annoncen voor Uelgie (ter uitzondering der Vlaanderen en 7buitenland worden ontvangen door het Office de l’uni.icn t, Magilalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASüYS, drukkei-uitgcver. Zwarte Aonuensiraal. 4. ie Veurne, én m de Poslkantooreii. I aan dewlko men het bovennatuur 'ijk en geilde.ijk karakter van dien gods 1 lioeneu wriemelende wormen, die na::r diens. >et boven oplrokkcn! Door de vier I len viel dat vreeslijk ongedierte biiiiten, en wierd als door eene gelieime band geleid recht naar die balke en dan be gon het vernielend spel dat M. üllevier voorzien had den dag der kiezingHet boorde en liet knaagde, al om icr meest en de katholieken die kortzienden waren niets gewaar! De kaïhoneke leden legden hunnen eed af op het stadhuis, het Bompije ging nog eens op, en de knageis aasden met nog meer nijd en eetlust! De katholieke schepen wierd ge noemd, en de balke wierd ellendig doorsteken dien dag, en dc katholieken zien nog niets! Eindelijk, ’t is de inhuldiging van I den nieuwen burgemeester en 'i Bompije doel mee in de feeste. Nu, was de maio vol; de knageis bezitten hen zelven niet meer, zij verdubbelen hun geweld eu sme ken de balke tot in ’l herle Zij kraakt! Een akelig, dof en donderend geiuchl wordt getioord vier uren in ’t ronde, en dan vallen de katholieken wat er ge beurd is, die bloote schamele men- schen Hoe dat een ongeluk toch kan komen! Eene balke die de liberalen gedurende twintig, dertig jaren gaaf en onge schonden konden bewaren, de kat Ho lleken laten ze van den eersten dag dooreten van de houtwormen. En zij die altijd een stroo kc of een st »fke zien in de oogen van de liberalen, en er zijn nogtans geen in zagen de balke nivt die dreigde hun den rug in ie stuiken! 'k Vraag u wal moet men u..„. van paizeii Wal? Dal zij zeere zeere bun omslag moeten geven, en T bestuur wedergeven in de banden der liberalen, aan wie -ij hel gestolen hebben Als dan zouden de houtwormen als bij tooverslag verdwijnen; de vermolmde dóórsteken balke zou als tn acajou her schapen zijn en blinken als spiégi Iglas, cn dan ook zou er proces-ie zijn naar den toren van al de liberale ijzerbijters, om hen te gaan spiegelen, en ie kijken of zij nog kunnen lachen 1 En zeggen, geaehle lezers, dat dik wijls al de beknibbelingen der geuzen van dezelfde force zijn! wegenden reus, bezeten en bekropen zoo bij was langs alle kanten vat: mil be mi::r doms. >e1 kennen, b•■Jiett Go-, ge- Coninck een van de iéverigsie, be- klokga- I Sproken heelt, zijn woord is waarheid j kwaamsie en meest sprekende' leden is binnen, en de uitoefening en volbicng: g van vajl (|C|j senaat, en Jat hij de belangen ie band Zijnen wil verplichtend en alleen ver i van zijn arrondissement grondig keni en tan bc- plichtend. sdiinl iti ’t Is dau een geschiedkundig feit dal i gij weigert te bespreken, en nogtans du vrije reden err bel gezond oorueel komen daar ook !e pas-e! Zulk f> il, i hei beiangrijk.-le van de historie des menschdoms, en dal de geheele wereld herschapen heeft, niet willen onder- vrije re- Dat doet Li ■■HIMH IIIHHTT F'TTI Ifll I.H—11 i~l rn-_- rlMIHMIBirr 11 mil I lm ill I imril I IfTniWI-■IMB IHII UB III IIIIH Hill IIHMHMB1 W ■IUIIB HU» I IIB—IJB nvivuu iih.i 5 .-vuui uut zuj aciu ruijoiuta zijn, noch niets nuttigs verricht hebben'. t J,... ■MBBMMMMMÏiiiiiiuiMai'—MÏwiim r_^trT- -hwt»ii -.-.-j-i 'i'iiii' wwiti i^rirw'-j~rTi-mCT-^^~~,,t TtH'n,!n g~r~~g~

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1