I r 1 'J 4P jaar Woensdag 8 Juli 1385 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk zorgvuldig moe.en verdoken weest zijn do ver- disch hoeft in bel Advertentie-blad over- 1516 sommige dischen van verre, van don disch die voor allen is, niet uit- 66 55 160 208 268 511 144 N' 27 Maar is ook waar, en wij 0 0 6 7 9 9 14 22 Bavichov»’ katholieken, gezeid hebben aan sioolen 1 van sommige bureelen kwaaddadigheid betwisten en i niet verdedigen meer geduld worden in ons lan I, en wij hopen dat men welhaast de hand aan 'l werk zal slaan. Waarom? Wij hebben over acht dagen geschre ven dat mets geestiger is ot een li beraal te hooren spreken van zijn ge weten, zinspelende op zekere artikels van 'l Advertentie blad. Dn bladje vraagt ons waarom zulks zoo geestig is! Hewel! is geheel eenvoudig omdat vérre het grootste deel der liberalen geen geweten, heeft! Al wal zij willen en begeer en is goed, en T is daarmee uit Geen twee liberalen wier zoogezeid ge weten steunt op dezelfde grondleer. Hun geweten is een netzak, breed en wijd, dien zij lekken, diaaien en keeren volgens belief e! De zeden zegt Janson, en geheel 'l liberaiisjnus niet nem, is de persoonlijke zake van elkendeen; ieder een vormt zijn geweien volgens dal 'them belieft. ’I Is daarom dal niets geestiger is of een liberaal te hooien spreken van zijn geweien! «Drukke bezigheden en acht ko lom nen koopdagen beletten ons meer ie schrijven vandage. Uitvoering der Schoolwet van 1884. M. de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs toont dal hij zich niet laat aLchrikken dóór het ongerijmd geschreeuw der Idieraleri legenden Fchoel- iiioord: De Moniteur van zaterdag dedt nogmaals eene reeks Koninklijke besluit» n van een 24 Juni mede, waarbij acht ge meenten verlost zijn van hel geusch onder wijs en toelating bekomen hunno officiële scholen voor knechtjes en twee voor meisjes, welke het algemeen verhouwen genieten, in de plaats aan te nemen. liet volgende getal d-*r leerlingen van de i on- t aan --- afgeschafte officiële driften maken, tón einde den disch ie j beschaafd Belgie, beet men het nu zijne slechte driften ontbinden, als men nen voor ij animeren dat zij die .-i/ers .vin gerlij k en houden. Overimirc'(Oost-vl.) ’t Is ook nog waar, dat bij den dwang van sommige dischen van verre, voor- en ie verontschuldigen, met te zeggen dat misschien in die plaatsen de katholieken, Wij willen hier ecus toonen hoe krimmeel deg uz.' .n liegen als zij aan hei volk wijs maken, dat het openbaar onderwijs in Belgie door de ni.euwe schoolwet verniel gd wordt. De schoolslatisti; kbewijstdat het openbaar onlii-rwijs. verre va r door de wet van 1884 te verzwakken, integendeel sleiker geworden is. Negen honderd gemeentescholen zijn af geschaft uit vrijen wel dor gemeentebestu ren, doch die 903 scholen stonden schier ai ledig on zijn vervangen door >400 aan- genomrme scholen. Dus zijn er 533 scholen meer dan vroeger. M. Thonissen heeft den 1 dezer in de kamer eenige uitleggingen gegeven over de lor-p-'ssii g der schoolwet. Van de 2586 gemeenten van het land hebben er lot op die date slechts 138 d) machtiging bekomen om hunne gemeente school door eene aangenomene te vervangen en wel omdat de afgeschafte scholen ledig stonden, ofwel zoo weiivg leerlingen had den, dat het gcmiddi ld gelal slechts tot 4 per school beloopt. De geheelö bevolking dier afgeschafte gemeentescholen bliep maar tot 570 leerlingen, terwijl dn 138 aangenomene scholen 17 duizend 790 leer lingen telden. lasteren De geuzen zouden wellicht ook wil len dat bel eene onbeschoftheid is van petitiën of brieven te zenden aan het schepencollegio legen den disch! Wal verwaande, vermetele pretentie! Die geuzen zouden alles mogen verrichten en men zou niet mogen spreken? En wilt gij nog nieuws hooren? ’t En is Si. Andries (West vl.), Wynghrn'e^id Eist pd.).» en ken, brandingen huispachlen te geven, ren! Zij zijn bereid om liet nog te doen, vArmifQ dp ilixrh eerst cn vooral moet zorgen voor al dc wichtig heelt trachten te verschoonen de handelwijze van den disch niet die j schandelijk is, zegt het Advertentie blad, maat zijn zij stout of niet?de handelwijze der katholieken; do pole miek van den Veurnaar die onredelijk en ZSe^litcrlljke I£.roni|8u VersehillsKC tijdingen. Ecu koninklijk besluit van den 23 Juni verleent een jaarlijksch pensioen van 777 fr., aanvang genomen hebbende den 1 Juli II., aan vrouw Guilleman, weduwe van M. A. Decroo, in leven gepensionneerda van den Staat, in hoedanigheid van bureel overste van hut arrondissements commis sariaat van Veurne, Dij kóninglijk besluit van den 30 Juni zijn MM. J. Lniridan en G. Vanhontte be noemd tot schepenen der gemeente Leyselè. Zondag is, ter gehucht de Panne, m eene herberg, een gouden zak’uurwerk met ketiig ontvreemd. Een heer had, zijne on dervest, waarin zijn uurwerk stak op een j bed in eene kamer gelegd. Toen hij zijn kleedingsluk weer ging aantrekken, was zijne hurlogio gaan vliegen. Men kreeg on middelijk veidenkinge en na gedaan on derzoek werd het uurwerk in den beerput van het Hotel de Kroon, te Veurne, terug gevonden. Den 12 Augusti naast zal in het stad huis te Veurne de aanbesteding plaatsheb ben van den nieuwen steenweg van lloulhehi naar de iMoëres. (Zie verder onder de aan kondigingen). M. Delporte, diaken ia ’t seminarie van Brugge, is professor benoemd in 't kol- iegie van St. Louis aldaar, in vervanging van M. Lcscouhicr, die er econoom gewor den is. Gister heeft in negen provinciën des lands da opening plaats gehad vin d'n zinijd der provinciale raden. Op dn dag orde van den provincialen raad van West- Vlaandercn komen 1’ het ontwerp voor ee- n.m nieuwen steenweg van VVoumen nier Glcrcken, en 2' herstellingswerken aan de kerk van Stcenkerko. De plans van vcrgroo'.ing der statie van Dixmude iiggen ter inzage in het stad huis aldaar en in het gemeentehuis van Eessen. t In den nacht van Donderdag tol Vrij- beglnt bem nu niet te bespotten en te anderen, voegde hij erbij .- ’t en is niet 1 onder steund worden door de katholieken, dat de disch (van Antwerpen.) hun onder stand weigert, maar de katholieken moe ten de katholieke at men onderst run en, om dat de disch eerst onderstand geweigerd heeft Is hot alzoo niet te Veurne? Heeft de disch niet gezeid over zes jaar Deze die tol nu onderstand van den disch ge had hebben, zullen er nu voortuan geen meer hebben, als zij hunne kinders naai de vrije scholen zenden? Die schanddaden kunnen niet langer I over- ..elm M.; „.a,„ „,.el I dat die man met scrupuleus is onder uat’het behoud der afgeschafte offi scholen eene ware geld verkwisting zou ge weest zijn hel daarbij zeggen, dal bij heeft willen Cachtéin (West-vl-.), 1 van Bavichove (id.),' afloo- b ?cride (Ltix mbu.rg). voor PlrtatKcIijk. De rijke disch. Toonen dat de rijke disch in zijn recht a als tiij d« katholieke behoetiigen uit sluit, en onze bewijsredens weerleggen die, het onrec.htveerdige van deze geu- sche dwingelandij ten klaarste doen uit schijnen, o neen! dal doen de geuzen niet, daaraan durven zij niet beginnen in het Advertentie-blad! En nog cons schrijven zij eenen artikel van bijna twee kolommen om te zeggen de Veur- naar beeft niets bekomen, <le disch doel maar voort, bijgevolg de diseb doet wal hij doen moet! Wat zegt gij van zulke redens, geachte lezers? Fijn, niet waar, en beslissend! Hier, geuzekes, hebben wij u vast, co de volgende bewijsredens zult gij nooit otnversiooten; zij zijn uwe veroordee- ling Er staat in de grondwet a) Het onderwijs is vrij; b) alle Belgen zijn ge lijk voor de wei; c) er is vrijheid van geweien in Belgie. Daarbij, de diseb is voor al de behoeftigen, zonder onder scheid van gedacht of opinie; want de eenige titel om onderstand te krijgen is <le nood, het ongeluk! Als gij kunt bewijzen dat de handel wijze van den disch tegen deze vier pun ten niet strijdt, dan zullen uwe disch- beeren mogen fier met ’t hoofd omhooge gaan 1 Wij herhalen nog eens dat wij nooit gezeid hebben dal de gemeenteraad on- mü'delijk de zaken kon doen veranderen; integendeel, dikwijls hebben wij bet tegenovergestelde geschreven. De geu- schc schrijvers schijnen dit te besluiten uil hetgeen wij vroeger schreeven 1 Het moet en het zal veranderen. Dit 1 hebben wij gezeid, rekende a) op eene sperkc mer.schlievendheid, die wij nog mi enden bij de geuzen te vinden, en b.1 op de kiachtdadigbeid van den ge meenteraad, en de hoogere overheid, die maatregels zou genomen brengen ons de hoop bij dat dit her- To zamen 67 Dus voor de offictcle scholen 67 leerlingen voor acht scholen of gemiddeld acht leer lingen per school, terwijl de vrije scholen gemiddeld meer dan honderd vij/tig leerlin- Voegen wij hierbij dat de aangenomene j - bekwame ondHAvijz, rs en onderwijzeressen, dat zij o'nilerworpen zijn aan hel toezicht van de M. Jacobs heeft daarop geheel wel aiinri liberalen, er niets op af ie wijzen heb- -- - _.j waal lijn recht, door dc grondwet gewaar- geld hunne armen zouden moeten on- j borgen opleveren voor de deugdelijkheid hm-CTrl xvnd.Moicnht Lil iiozon »ii»> hni derhouden, gelijk de katholieken het 1 W' bel ouderwijs en zoo toegankelijk zijn doen, en dat de gemeene beuis, de beurs j vóórhel openbaar als de afgeschafte olli- van don disch die voor allen is. nini uit- c*e]? scholen. Lil bovenstaande cijfers blijkt hoe kinder- achiig ónnóozel het gejammer der liberale gazetten is. over de zoogezegde schoolmoord en vernietiging van het onderwijsDit zal nogtans niet beletten dal T Advertentie blad, en de andere liberale gazetten zullen voort gaan met schreeuwen en scholden legen hol öonipdrsministerie: zij zullen maar altijd huu eeuwigdurend zagement van de school verwoest mg hcrhaleh, mvar zij zullen niet zeggen hoeveel kinders er naai de officiële cn hoeveel naar do vrije scholen I gaan ze weten to wel dal de getallen loer- I lingen der afgeschafte cn der aangenomene onderwijsgestichten eene welsprekende ver- rcchtvéérdiging zijn van de afschaffing der ledige of bijkans ledige scholen, en zij ver staan om eerlijk te blijven en te kun- na d,> graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annonce» 20 cenlimen per regel. De groots letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lü cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie ('ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door hel Office de Publicity, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RÏCKASEYS, drukkcit-uitgever. Zwaric iNoiinenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooreu. I de armen ondersteunden die naar de t/^h per school tellen. Eu gij noemt dat, geuzen, bot volk katholieke scholen gaan! j Voegen vvij hierbij u». Gij ziet het, een uilvlucnlsel, eene verschooning, reeds meermalen ook I schoolopzieners van den Stad, die ofschoon geantwoord dat de libeialen met eigen ben gevonden, dat zij alle noodige borgd, wcdeieischt bij dezen die hel derhouden, 1 bem willen ontnemen? Onbeschaamder)! T Is reeds meer of t ,,,vv Ull_ genoeg dat de arme verstooten worde, sluitelijk voor eene partij mag zijn. Ten IvArrint hnvrv vó/t» n knonntlnn mi rv L.i I omdat de .katholieke armen r>l On n rl ll.az^n HA t, ^1 1 onzedelijk zijn!!!! En zij zullen ’t za terdag naast bewijzen!!! 't Zal r>og al beteren, maar laat ze maar komen met hunne bewijzen! Er is geen kwestie van scholden, vervloeken, veilocian, enz. in den Veurnaar, maar van eene handelwijze, eene dwingelandij, een on recht door een openbaar bestuur ge pleegd en door de geuzen verdedigd en opgeheldeid, te bespreken en te schand vlekken, T geen wel zeker loegelatén is! Vermits wij met deze zaak bezig zijn, zullen wij een woord zeggen van <Je be spreking die Vrijdag laatst erop plaats gegrepen beeft in de Kamers. De beeten Woeste en Jacobs zijn krachtdadig opgekomen tegen de dwin gelandij der geusche bureelen van kwaaddadigheid en hebben ten klaarste bewezen hoe zij schandalig, boe zij 011- rechlvcerdig is. M. Woeste heelt uit geroepen Is hel waar ol niet, dal zulke dwang beslaande, de Belgen m> t meer gelijk zijn voor de wet noch voel den disch, d; t zij hunne vrijheid van ge weten en van under wijs niet moei heb ben? Dal is onverdiagriijk Indien erin de Kamer een lid van een ander gedacht is, dal hij recht sla en hel Zeghel En de liberale leden blecven zitten en zwoegen gelijk vertnooid! Ma de redevoering van M. Woeste, M. llolui Jaiquemytis, de grootste zage man van ue negeniende eeuw, is op gestaan en heelt het princiep door M. Woeste verdedigd, aanveerd met te zeggen IVtj ziin hier allen 'tnU;o.,rd om den dwang af te keuren gepleegd ten ria- deele van de godsdienstige vrijheid, de vrijheid van onderwijs of van 't is gelijk welke vrijheid door de Grondwet gewaai borgd Dibii-, Veurnsche geumn, eene kaak smete van meesier Koliu! En komt ze i 1 "'h nn?r e'n'c 'l^lv ou!‘ i officiële en aangenomene scholen in de meenicrauucn uc noogerc uvcrnciu, schol von Dcdl waoi incn weet ri«.».1..: i die maatregels zou genomen hebben. dat die t-- - De laatste l>esprekingen in dc Kamers opzicht van dwinglandij en rechtschen- brengen ons de hoop bij dat dit her stellingswerk in l korte zal aangevat worden. Wij bekennen geheel geernc dat veel den dwang biihoeliigen dit geld (van den chenen disch) is '1 uwe. gij hebt er recht toe, Veurne kan bet niol betwist olafgeloo- dat zij. vooralleer bun kleedingsluk- chend worden, do beslissing van den gezonden hebben naar do disclihee- i gedrukt geweest. ven! Zij zijn bereid om I cn zij bandelen wol, vermits de disch armen, zonder deze uil te sluiten die willen hunne rechten uitoefenen die de grondwet hun toekent! ophitsen en aanspraak op zijne slechte j teisteren? - Sedert wanneer, in ons yoorgcsteld door ’t Advertentie-blad! ttKMHBU 2* QMT ■104 ll:S. -.■«■--nrrTioM» -- Ach M.imhurg), i Li d_ ZC Luwuuvu mvwwm uv»u» >-*v Zijn door de korfektionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den a5 Juni.Clarysse Rosalia» huisvrouw van Felix Allacrt, te Middcikcrke, tot 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Pieren Maria, zonder beroep, te Nieuport, tot 26 fr. boet, voor bedricgelijke ontvreemding Demacrel Achiel, landbouwerszoon, te Beveren, tot 4 maanden cn 24 dagen gevang cn 76 fr. boet, en Vandonberglie Cyriel, daglooner te Beveren, tot een maand en 24 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen, bedelarij, diefte en vernieling van af sluiting, Zitting van den 26 Juni. Demculenaere Leo nard, werkman te Clercken, tot i5 dagen gevang cn 2b fr. boet, voor woonstschcnnis. Vandevisscherye Frans, daglooner te Brugge, tot 200 fr. boet, voor jacht met stroppen. moeten Officiële sch. Vrije schol. u pc» evMw. iiim IBM lifi nrntiilifw^wiLi jKLiniin .Hl 1 i.iiiiïi mii» iiw ll r~'^-TTrnnTTI I II' nri-ii hij nurr'r- - -7 -11 Min HI I Til aMmpgKxtpg jA-eegntjapsa I |annno nviTïAn <»Al»/4ar» t «zrv.-i.t zlo ri r» II I I I J I 1. t P V’P I’- I «s rl I I Z-1 VU LLI ei UUlJUUll ML/ V V. I J, l Ltl IJ IIUOIII» »IU» >v.>» i vei o._ -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1