H. 1-74-60 0. Zaailand, in Veurrie-Rewestefpoort, bij de Drie Hol- bieden, sectie B, n". 1210a, gebruikt door de verkoojicrs, de gebroeders .Malsaerl, lot na den oogst van 1B8B. AANBESTEDING der uit tc voeren WERKEN voor hel maken van eenan STEENWEG leidende van de dorpplaats van Houthem naar de Muéies. I Openbar e Verpachting voer eenen termijn van negen naeenvolgen- dc jaren. in te gaan den 1 jOclober 1886, van de onroerende goederen behoorende de Kerkfabriek van Sleenkerke. I Vrijwillige Vjerkooping TE MOERES (Veurne). GEZONDHEID AAN ALLEN Arrondissement Veurne-Dixmude. Gemeenten Houthem en MoSres. J y-J-i 2 KachlelsIBmaandcipecrd, Lodewljk Deurwaarder te Veurne. KANTOOR van den Notaris WAVTERS, le Dixmude. AoIhiIh IFE CAK, tc Veurne, Boierweegschaalstraat, N° 8. STUDIE van den Notaris SI.tll’EFAKRK, te Alveringhem. 2 de Decs- model, toegestuürd bij aanbevolen brie- Vl‘n Zin lint u<uerkwai«u i« voon omen, o- - dmuiu beg.rpviKii-if ».->•< i. u i (angsten den Augusti aanstaande, KANTOOR van 11 O U T E N, Gemeente Boesinghe. LfLcZ op aukusti, CEWOORE JAARLIJKSCHE PEERDENMARKT. llonderdas August! om 2 ure na middag, ten sterf huizo van Josephus Florizoono, te Wulpen (dijk), KOOPDAG van FflENAGI E-GOEDEREN. Met tusschenkomst van Aimè DE 1 BBAUWEKE, Notaris te Nieuport. Donderdag 30 en Vrijdag 31 Juli 1885, telkens om 2 uren na middag, ter hof stede bewoond door Amand Rabaey. 1' dag s Mer.agiegoed, Kuip- en Keern- halm, Landbouwgetuig, Beesti- alen (waaionder 2 Meniepeerden. Dinsdag 1 August! ISSS, om 3 ure na middag, lef heiberg van sieur Desiré Deuiaziere, te Sleenkerke, Woensdag 5 August! ISW5 om 4 ure na middag, ter herberg Ham, bij Tylcca, tc Veurne, Oude tenmar kt. Definitieve Toewijzing van IFonderdag Gn August! 1885, om 2 urena middag, in de beneden zaal van hel Gemeentehuis, to Alveringhcin> oprnhnre Verpncliting der ONROERENDE GOEDEREN van het Bureel van weldadigheid van Al?8' ringhem,gelegen binnen Alveringhem. Loo. Beveren, Eggewaerlscappelle, Rousbrugg1’* Hoogstaede, Gudocappelle, Pollinchove. Wulpen en Wulveringhem. De besturende Commissie maakt be kend, dat er op Maandag 12 Au gust! 1885, om 11 ure ’s morgens, in hei Stadhuis, ie Veurne, zal overge gaan worden, onder nadere goedkeu ring der bevoegde Overheid, lot de openbare aanbesteding der werken voor bei maken van geinclden steenweg. Beloop der begrooting fr. G6,929-20 borgtocht 2,000-00 Gezegde aanbesteding zal plaats heb ben bij soumissien gelijkvormig aan het KOOPDAG BIJ RECHTSMACHT TE STAVELE en CROMBEKE Op Donderdag 30 Juli 1885, om 1 ure na middag, ter hofstede ea lan den gebruikt door Frederic Butaye, langs den steenweg naar Crombeke, van Het waaigras op Westvletercn zal lef hofplaats vei kocht worden. Met gereed geld en zonder verhoog. Door hel ambt van di-n Doorwaa d** Izodewiju BOUTEN, te Veurne. 21, Claerhoudt Camille, z. van Gnstnaf en Thiry Augusta. Dnmkerkslr. - 23. Ca- booter Jozef, z. van Karel en Debergh Eu genia. Binnenpalen. 24 Dufoor Leonia, d. van August en Van’nové Theresia. Hand- boogstraat. Huwelijksaankondigingen. 26. Decroos Theoficl, stafskipitein, geb. méenife bekleed. De eerste premie zal beslaan in eene •som van 500 Ir. de tweede in eene som van 300 Ir. en de derde in eene som van 200 fr. MAATSCHAPPIJ ST. JOORIS TE VEURNE. Om dil le vermijden, is bet genoegzaam om bij het eerste gevoel van ongesteldheid, eenige Zwi’sersche Pillen te nemen waarvan de woudeibaarlijke genezingen dagelijks tie. iienun <11 beslatigt worden door duizen- d brieven zoo als deze Aan M. Pderin. Apolh., 12, rue de l’Euuver. te Brussel Ik belu.g. dat ik de Zwitsersche Pillen ven, op het postkantoor besteld ten on der dubbelen omslag, waarvan de buitenste zal dragen hel adres van ilijn- heer l’un llee, lid der bestendige Afveerdi- i8j.m;;e giiig, te Veurne, en de woorden S’ou- nussie voor de aanneming van openbare werken, en de binnenste de woorden Somnissie voor de aanneming der te doene werken voor het maken van den gemeente- shenweg van lloulhem naar de Moeres. De zegel, ten posikantoore op den biiilenslen Omslag geslagen, zal besta- ligen of deze op den bepaalden tijd is ingediend geworden. Elke soumissie zal vergezeld wezen van een bewijs van voorafgaande stor- img van 200(1 frank, in handen van den heer Vax IIee, voorzitter der commissie. Exemplaren van het kohier van voor wamden en bcgrooiiug zijn berustende in hel provinciaal Gouvernementshotel, in de Arrondissemeiils Commissariaten en de Seki eiarialen der sleden der pro vincie. De plans liggen Ier inzage der aan- nemeis bij den onder-ingenieur der buurtwegen, te Veurne, en in hel Ge meentehuis te lloulhem. Vcuiue, tien 7 Juli 1885. De besturende Commissie De Voorzitter, E. VAN HEE. heblien er anlrreemd '3 groote Ie- I pels, 3 kofliciepelf. en 2 uifelvorken in I ‘zilver, alsook eene halve hesp. De I Jjwaaddeeneis, zij waren mei iwiëen, bevonden tich in de kamer der meid I de een hield de kaars, terwijl de andere I •een koffer doorzocht. Van de klaarte werd de meid wakker I -en begon le roepen; daarop namen de I ■deugnieten de vlucht. Be prijskamp voor trekmerrien, I voor hot rechterlijk arrondissement Veur- I ne, cal dil jaai- plaats hebben, le Veurne, I den Zaterdag 1 Augustus 1885, dag van den prijskamp van veulens, gezeid acht- I tien - maanders, ten 10 1/2 ’s morgens. I Zullen aan dien prijskamp mogen deel I nemen, al de merriën van dal soort, die I zullen aangeboden worden door kwee- kei's of houders, die de volgende steden of'gemeenten bewonen Adinkerke, Al- veringhem, /Vvecappelle, Beerst, Beve len, Boitshoucke, Bovekeike, Bulscair.p, Caeskcrke, Clercken, Coxyde, Crombe- kc, Dixmude, Eessen, Eggewaertscap- pclle, Veurne, Ghyverinchove, Hoog staede, lloulhem, Isenberghe, Keyein, Lampernisse, L< ysele, Lombaiuyile, Loo, Mannekensvere, Merckem, Middel- kerke, Moëres, Nieucappi lie, Nieuport, Oeren, Oostduyukerke, Ócslkei ke, Oude- cappelle, Pervyse, Pollinchove, Pi oven, ■Ramscappelle, Bousbrugge-Haringhe, St. Jooris, Si. Jacobscappelle, Sl. ilic- -quieis, Schooie, Siavele, Sleenkerke, Siuyvekenskeike, Vinchem, Vladsloo, AVatou, Wercken, Wesiende, W etvieie- ren, Woumen, Wulpen, Wuiveringiiem, Zarrcn en Zoulenaye. De belooningen, welke in dezen prijs kamp zullen telgegeven worden, beslaan in eerste premie van 150 /ranks bem v ns een bronzen eermetaal, en eene tweede premie, benevens een bronzen eermetaal. Zij zullen onmiddelijk na den pi ijsk’a.np bebandigd worden. Op Zaïcrdag 1 Augustus 1S85, dag van den prijskamp voor merrien. om 11 are 's liio'gens, zal er te Vëurne, een bijzondere prijskamp geopend worden voo jonge hengsten ac.'itltenmaanders aan de klas der ploegpamden loebe- lioprende, voorde bestuurlijke ario .dis- seincnlen Veui ne Dixmude, Upi rea en Kortrijk. Zullen ir. den prijskamp aanvaard, al de hengsten van gemelde sooil door kweekers of beziilers, aaiigt'höden, de .gemeenten den piovincie bewonende, welkdanig hun oorsprong zij, mils zij geboren zijn van den 1 Januaii 1884 lol den 30 Juni 1885, en dal bel ujdsiip hunner geboorte bewezen zij, dooi eene verklaring van den Bnrgeineesier der geboorteplaats en met den zegel der ge- Groote Koopda BIJ RECHTSMACHT TE MOERES (Veurne). Op Vrijdag; 31 Juli en volgenden dag, noodig zijnde, -om I- ure zeer slipt, icr grooie hodsiede en landen gebeukt door l'crdinand Lapon, in de 1700 Gemeten, nabij de grenzen, van Menagiegoederen, hnismeubelcn, kloek 1’* goed landshui aam, beeslialen waaron der 5 sterke wcrkepcerdcn, waarvan 1 met kachtel, 5 melkkotien, 6 jam- lingossen en veerzen, veel pluimgedier te en 40 Inctaren sucrioen, rogge, haver, bonnen, suikcrbeelen, hutteboo- nen, klavif -, grasenz^ Met gereed geld zonder verhoog. Door het amhi van den Deurwaarder Lodewljk BOUTEN, te Veurne. Door overneming van eene andere hofstede. ter hofstede St. Gonzales, in de 1700 Ge meten, gebruikt door Mijnheel Eugeen Coitier, Op Dinsdag 4 Augusti 1885, om 2 ure juist na middag van A. BEESTIALEN van de schoousle i der streek, bestaande in 8 jonge en sierke werkepeerden, waarvan 2 met hensteveulen, 12 allerbeste melkkoeien, veile veerze, 8 jaar lingen, 6 veerzekalvers. I B. Zeer merkweerdig LANDBOU WERS AL A AM, zooals 5 goede wagens, vierwielvoiture, zaaima- chien, 3 driewielkarren, zolen, ploegs, eggen, enz., enz. Door het ambt van den Deurwaarder I Lodewljk BOUTEN, te Veurne, en I betaalbaar ten zijnen kantoore, Noord- straat, N’ 37. V.i'brnikl lu b a;in fr. 1 ”»0.1.' do ik b n if .beste uitkomst dinraaq verschuldigd, am dal kostbaar geneesmiddel mijne maagpij nen zijn coompleet verdwenen. M. Deuois, te Tilly. Gelegaliseerd de handteekening door den Burgemeeslet. I/HHiaKtrutBou Européenne, KIevalenta Arauica Pro» ineie Wewt-VlHuutlerrn. KANTOOR van den mi, Borrel, geb< te Vr-ume. «rel Vermeid-n Mathilde; ronder beroep, te lJuer. Dubns Karei, brieven di\;' *r, tu. I Rosscy Sidonia, werkster, bei de Igeb. en woon, te Veurne. Sterfgevallen. 23. Cilteeuw Adolf. 1 m. 13 d., woon. Ie Uixtnude. Duinkei kebrng. Stunt o|> 4000 fr- IluiMtueubelrn, mriinxie-Koe*I«- ren, laiHlbauwrmlaaliinm, bec*<1' alen en 1 ft hectaren tarwe, ronf*i «ueriarn, hoppe, «choon aardappela en inntüsran op trta*”* Burgerlijke Stand van Veurne. Geboorten. -»«*t» a«a» - Selecting met den stalen Kruisboog op - Augusti PRIJZEN z De beschrijvende maatschappij zal negen cervo- igeis op de pers plaatsen, te weten Nl> i. Vier zilveren lepelt en vorken ter weerde van fr. 120-00 N" 2, 3. 4 en 5. Ieder twee lepels en voikcn ter weerde van Go fr., te zamen 210-00 Nr‘ 6, 7. S en 9. Ieder een service, waarde 3o fr., samen 120-00 Tc zamen Ir. 480-00 Inlcg, fr. 12-75; voor ieder afgeschoten kleinen vogel 10 fr. terug. Begin der senieting ten 1 ure, om ten 5 ure tc vil digen. «teu Irnnuehinan, nog nl snate- ■■iuliMt heeft vroeger geze <1 Al 1 et ge luk van den mensch bestaal in eene gO'd: spijsverlcering. Dat is zoo wat waar, want indien door eenigo reden cr veislooring in do maag ontstaat of inde in gewanden. wordt de normale voedingvan hot hi ha.ini onderbroken, stioomt lu i bloed niet meer geregeld, wordt te dun of te dik, en ontslaan er ziekten van de lever of de gal, die zetr dikwijls lang zijn om le genezen. Iluitrniiruoonc icliuour 14« Année li’rxisteuce. Publication liubdoma* naire, paraissant t*u 8 pngrs de texlu av«c 4 ou :i gra vures sur bon Fr J0-50 franco par in Le Muséo du Jeune Age fr. 4-50 par an). Le uieilleur nuirchc des publications illustrécs, paraissant 2 fois par mois, par livruison de b p^tges, «vee 4 a 5 gravures. Ijv Foyer national il!<iMt«*6« 3 fr franco n Belgique. Journal populaire, parait lous Irs bimaiirhrs. pir I livraison de 8 pages, orné do gravuret. Romans, I contfs. legend s, rècits divers, vai irteb ulc 1 Ou s’abonne au bui eau de riBnsIration Euiopé~ Rune, Boulevaid du Nord, 107, i Biuxellescl .ui I bui raux des Posles I Bill mbit ri n I onder nicdecijn en tonder kosten door de sin ike I Uke gezond heidebloem van Du Bxrhy, van Loi.den I genaamd I vijf en dertig jnren onverandcrlijkeii goeden uitslag, I genezende de bedorvenc eetlust, de slechte tpijsvt r- I tecringen, niaagonlstekingcn, maagkramp! siijdien I winden, maagzuur, het zuur, hartkloppingen, kou- I du vocht, braaklust, uitwerpingen, brakingen, ver- I stoppingen, afgang, koliek tceiingen, hoest, kuch, I vuistikking, hoofdduize ing. bt dwehndln id, b oe«l- I opdrung, zenuwkwaal, zwaarmoedigheid, pisvloed. I Hauw te, uitpuiling, btocdgebiek bleekzucht, ui de I ontsteltenissen der borst, keel, adem, slem, luchl- I pijpen, blaas, lever, lenden, darmen, siipnvl«czco, I a.sook ontsteking en koibUchli.pm r« uk bij hel op I staan, of n i zekere spijzen, ajuin look, sterke dran- ken en zelf tabak Zijl» daarenboven een uitmun I lei (I voedsel om kinderkwalen le voorl omen. I 90,000 gem xiti.;cn, I Keizer Nic laas, Pius IX, m v. de hei Login do 1 Caslclslu.n l, Oen lierlog van Plmkow, m. v du j markgravin de Bréha*i, lord S.'u.n l de Dec.es, pair I van Ingeland, M den doklor-profrssni Wurzer enze l I 03,476; Al de pusloor Compaiel van l I r.ocilijkcii eetlust, maagkramp, pijnen der matig en I Izei u.ven en na< htzwreten. Genezing N° 99,625. Avignon 18 \pril I87G. I |>e R'fvalciita Arabica heeft mij. "p 61jaiig»*n I eefiijd genezen van onverdruge tjkr p jriuii grdurc id- 20 jaar Ik leed aan et nc schrikkrly**? beklemdlien I en kon gcene bewegingen doen m>rh m’j kl> noch ontkleeden, en daarbij erne sla ploodv i I lunst J den da/, en den nacht tic Rev.l t»i.i is er .dl<»’.i in gehikt mij van al die pijnen /ansrti Ir ,ei.rz« n I BoHHilj geboren CarbmiHly, Utzt insli a.d, il. Genezing N° 98,614: Sedert j nm b »d ik van gn I brok aan eetlust, slucote pijsvi rtr> inp.cii, onthiel I trnisscn van hel hui t. lo Icirl» ii W.ms. iCi ii^pik- I kelingen ïwaarmoidighii I; al <i»r kw.ilm rijn v r dweuen «I mr de gelukkige hulp uur uilmuoleude I Rmalenta. I fun !,kyclkt, <md< i ij-rr h I'yii.m- I <jas (Haute kieiior). N® 49,812 \Iurir, van 50 j.oen v.-i -.toppii I onvi'i leet baarheid, zriiuwkwa-ih sl Mplow.l.i*i<l .r.tli I mA, krampen en brnaklusl. I N® 16.270 U. Rub« rh, v»in ecur hmg’rr»ing, m« I I hoest, brakingen,' v< istoplbcid en d infht id gdii- I i er.de 25 jaren. N® 40 522 n gro.»lst ml I putting, vei lamming der hla.i’ der leden, ten ge- I gevolge van I uitcilS| origin •den d-r jon;,h id, i I M. G.m hier, Ie Luzaich S. van eeuw hardnekkige I verstopping, vt-rlirs van t ellu ,t, he» c-*mvhird ri< out* I steking der longpij) en. De vrouw van den main* van XoIhc \.m wne ver hitting met bloedspuwing en 'fih U(h iidm hoest. Mijn kind bevindt zich zeer V4n uwe Hrva- lenta Doctor G, Pruil, gcrersbetr, Paradijs straat, Nice. N® 08,7’6, M. de pr<»fe.i <»r Réde, Ie Parijs, heelt onder vonden dal de Revi.büta rune bhicieiidu gezondheid geeft aan du kleine kinder, n rn a.in «le moeder goed i n overvloedig zo.» M, du professor t’rneeke h»***7t Zijn kind grtirtrn met Revalenla, na dal hij alle •■eskundige midde len had nitgrput om het Ir genezen vun zijne gcdm i ge hrakingen. Eveneens h* t kind in M .1,-G Mon- taitoy, 44, rue Condorcet. Ie pKrip. »-n hel kindje van M,ne Elza Martinet \lby. rue dn'I mmel le V»»- lencie rn (luizende andrie zui .vlit’i'/'n N® 75,124 M. en Le er. 128. iu. Ob. r- kampf, tc Parijs, van een»* lowGFHZf- kik met b a- kingen en buitengewónen huil’oóp. aai» .»D«‘ l»r- hondelingen hadden weerstaan ge^m-’iidi* Ihji.ir, - N® 79,72! Chanvet Puzal i, van tdiwdgr- brrk, uitputting en verst ik kin,*; Vier maal voedzamer dan h vic» i %a«.drr l« verhitten, spaart zij 50 ninel dm p i s <’er medeetj- nen. In doosen van 1/4 kilo, f* 2.25; 1/2 kilo, 4 fr.; 1 kilo. 7 fr. 12 kilo, 70 fr. Du Pmciu itfn van Rfv<- lrnta in donzen van 4 en 7 G. Du Ceotm adf Rrva- lrmta, 1/2 pond, fr. 2.25; pond. 4 fr.; 2 pond 7 fr Verzending tegen postbmr franco *- Depot bij al de apothekers en kruidenier!. Df Rasry F* C‘c, bmited. Algemeen ageril «oor Rrlgie M. Fmiij TIMMERMANS, ruw Rouppe, en 8, Brussel. Dcpnt te Veurne, bij G. Dnr|.»*r, drogist en de apothe* kerij Dobbulaere; te Dixaiudo, hij Quatannens-CLus kruidenier.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 2