N' 31 4la jaar tut spijt der geuzen. Woensdag 5 Augus'i 1885 Kortom, de kermis, alhoewel door de geuzerij met alle macht tegengewerkt, is ten beste afgeloopen en er heeft veel vrolijkheid geheerscht. ons zonder te overdrijven boven de 3000 vreemdelingen hebben aangebracht. Het concert door de Melomanen in den hof van M. Bieswal gegeven, was ook zeer aantrekkelijk, en men heeft moeten bekennen dat dit genootschap sedert eenigen tijd merkelijken vooruit gang heeft gedaan. Do groote toeloop van volk, om dit buitenfeesije bij te wonen is een bewijs dal de Veurnaars en de vreemdelingen het beter meenen dan sommige nijdigaards. De volksspelen aan de Nieuportbrug zijn insgelijks goed gelukt en de prij zen hevig betwist. Ook vele gaaibolders namen aan de prijsbolling bij N. Bilcke deel. Veel wandelaars hebben zich daar een paar uren goed vermaakt. Dinsdag, ten 11 ure, had de prijsdee- ling der Nijverheidsschool plaats. Voor de eerste maal was deze plechligncid voorgezeten door een katholiek sche- penkollegie. Wij welen niet of hel aan die omstandigheden te wijten is dat er nog nooit zoo veel volk bij deze plech tigheid aanwezig was, maar T zal waar schijnlijk uit die reden zijn dat een li beraal lid der bestuurcommissie schit terde door zijne afwezigheid en alseene schildwacht bij de schouwburgzaal had plaats genomen om eenen nijdigen blik te werpen op de overweldigers van hel stadhuis. Bij de ringsteking aan de statie was er veel volk en er is wel gelachen ge weest. De ezels en de vrouwtjes uit de duinen hebben duchtig de prijzen be twist en de heeren der commissie we ten er van te spreken, want hunne kaakjes hebben er goed van gekie- gen. Aan de schieting met hel kaïbijn na men 175 scholters deel, en zonder de onderduimscfie tegenkanting der zoo gezegde liberale volksvrienden, zou dit getal dubbel geweest zijn. De ringsteking van den woensdag was wel en met goede orde ingericht, en telde 82 liefhebbers. Eene schoone stoet, voorafgegaan door het muziek der Melomanen, heeft de bijzondeiste stiaten der stad doorloopen en de tal rijke iu ters naar de dieet, geleid waar de ringbtek ng moest geschieden. Wij moeten hier onzen dank wijten aan de leden d r kommissie, die alho< we voor de eerste maal dal zij met de inrichting van zulk feest gelast waren, er veel eer van gehaald hebben hunne bediijvig- heid en dienstwilligheid verdienen allen J lh,ePolJ1r!.®uldK? lot. De plaats laat ons niet toe langer over de andere volksvermaken te handelen. In een woord, zullen wij zeggen dat de volksspelen iu de Panne- en Zwarte Nonncnslialén, de gaaibolling in de fluit', gn dg Kegelbolling in de Nieuwe Ster, veel liefhebbers lelden en alles in de beste 01 de is afgeloopen. Zondag gaven de Melomanen een Geheel de week beeft een pi achtig weder de feestelijkheid begunstigd. Hel volksconcert kermisavond, op de groote mark', door de koninkijke har- t en Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Püblicité, Magdalenaslraat, 4G, te Brussel. Men schrijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. ting, de zelfsverloochening, de broe derliefde, de liefdadigheid, den eerbied voor hei gezag ïn de harten te doen dringen, kan zij de ikzucht en het zin genot bestrijden. Ongelukkiglijk, de meeste Staatsbesturen, alhoewel conser vatief, behouden nog vooiourdeeleu te gen de Keik. Het is slechts alwanneer zij daar de nutteloosheid van zullen beseft hebben, dat zij de noodzakelijkheid van de mede hulp der Keik zullen moeten erkennen. Fin at selijk. Veurne heeft acht dagen in feestge- j waad doorgeworsteld T Was immers de verleden» week kennis! ’t Was ook de eerste maal dal deze jaarfeeste ge vierd wierd onder een katholiek be stuur. l Adverteutie-blad, dat jaarlijks een paai kolommen schreef o\er de feesten en vermakelijkheden, Leeft dit jaar zijne i en is stom gebleven over al wal gedurende de laatste acht dagen plaats had. l is er om ook lange jaren troonden daden moesten opgehelderd worden, jannen waren van eerste klasse. Nu is de kaarte gekeerd. In October laatst werd de meerderheid van den raad der tlf wijzen dooi de Veurn- 1 sebe kiezers in verlof gezonden; het stadhuis, dal verscheidene jaren te hu ren had gestaan, werd aan eene katho lieke ineerdei iieid verhuurd, en de zes vrienden van hel geuzenblad moesten met nieuwjaar hun meesterschap aan anderen afslaan! Sedert zeven maanden woidt ons lieve Vr urne door aai tsvijauden van hel Ad vertentieblad bestuurd, cn, naiuuilijk, kan liet bladje, even als zijne vrienden, nu voor zijne nieuwe meesters in verrukking en opgetogenheid niet staan. Reeds voor de kermis vernamen wij dal het Veurnsch liberalismus zijne plan nen had gemaakt urn aan al wat dit jaar feest aantrekkelijkheid moest geven, een beletsel ie stellen en de feesten te verhin deren. Maar die schrandere mannen In bbeu er hunne broek aan geschuurd de pogingen van chefs en achtei loopers zijn in i water gevallen, en is alles goed en in de beste oide afgeloopen, lol vol- "m! e"i>öïnnk"» e/iijn inei wzrfgd, 'va,c" C" trachten immer naai mecidere naar meer genot. f;ioiids klampt men zich wanhopig aan mooie gegeven, gelukte opperbest Cr. de voorwerpen vast die-den val kunnen de veischillige stukken weiden goed tegenhouden. Dal men echter zich niet j uitgeyoerd en toegejuicht. Zoo even spoedig of gemakkelijk gebeuren. Een staatsbestuur zijne meerlingen mogen allerlofïelijksl wezen zal niet eensklap den stroom van gedachten, die verloo- pen zijn, Cene goede richting kunnen opleggen. Om de zeden, de gebruiken, de gewoonten, dc wetten te veranderen, is er tijd noodig. Om de massa te ver beteren moet men beginnen mei elk lid, dal er deel van maakt ie bekeeren. Deze laak overtreft de krachten van een gouvernement; de katholieke alleen is daartoe bekwaam. Met de onlbech- Buur tspoorwegen Ziehier de lijst der verschillende liniën van buurtspoorwegen, waarvan de plans aangenomen zijn door de provincie West- Vlaanderen 1’ Van Nieupoort naar Veurne, zijnde de verlenging der linie van Oostende naar Nieupoort. welke men reeds aan ’l leggen is. Zij loopt over Oostduynkerke, Coxyde en Veurne. 2° Van Veurne naar IJper, langs de dor pen Steenkerke, Vinchem, Wulveringhem, Alverir.ghem, St. Ricquiers, Hoogstaede, Pollinchove, Oostvleleren, Reninghe, Woesten. Elverdinghe en Biiclen. 3° Van Thielt naar Aelter. 4„ Van Thielt naar Lichlervclde. langs Schuifferscappelle, Wynghene en Zweve- zeele. 5° Van Thielt naar Wynghene, Hille cn Brugge, langs Zwevezeele, Ruddervoorde, Waerdamme, Oostcamp en Sl. Michiels. 6" Van Wynghene, naar Bloemendael, langs de hervormschool van Ruysselede. Er beslaan nog ontwerpen voor de vol gende liniën 1" Van Oostende naar Blankenberghe. 2° Van Beernem naar Sysseele en Brugge. 3’ Van Poperinghe naar Rousbruggc- Haringhe, Oostcapcl, Rixpoedeen Winoks- bergen. 4" Van Vichte naar Etichove. 5° Van Oedelem naar Knesselaere. 6° Van Waereghem naar Cniishaulem en Synghem. 7° Van Meenen naar Rousselacrc cn Ardoye. wijze en zij werden goed toegejuicht. Aan .de schieting mei namen 65 scholters deel. De Melomanen 1 speelden er verschillige muziekstukken, iets wal nog wal toebracht om de wan delaars langs den kant der gaaipers te trekken en de herbergiers toe te laten een goed.glasje biuinen te tappen. Eindelijk, zondag avond, om 10 ure, nam bet vuurwerk plaats, dat waaidig- lijk de kermis sloot. Eene masse volks was op de markt vergaderd, die de verschillige voorstellingen luidruchtig tcejuichle. Prijskamp van Beestialen. Zie hier de uitslag van den prijskamp van paarden en voorttcclend hoornvee, wel ke zaterdag alhier heeft plaats gr had. Prijskampen der landbouwmaatschappij. concert ill den hof der kunilie Despot- bediiege de genezing zal niet zooi voor hel concert van der. zondag mor- ,'„,.,;i;.r of '«lm»™.. Kon gen ju den holder familie Despol-Ver- waerde, welk eene talrijke menigte kermisgasten had uiigeloki. Sedert lang hadden zooveel vreemde lingen de vei maai de processie, de eenige van haren aard, niei bijgewoond. Jaar lijks kwamen loeschouweis langs alle kanten loegestroomd; maar dit jaar was de toeloop buitengewoon. Schepen, lijluigen van alle slach en kondilie had den stroomen volk naai Veürne gevoerd; Voegl daarbij de builengewoone ireinen van den ijzerenweg die allen opgepropt, H03 de maatschappij kan genezen. In schier gansch de wereld schijnt de openbare meeniug zich van hel zooge naamde libeialismus ie verwijderen om tol de conservaiieve, wij zeggen niet ka tholieke, grondbeginsels terug te komen. De liberale besturen, op een jaar lijds, zijn gevallen in België, in Spanje, in de Veieeuigde Sialen van Amerika en nu i onlangs in Engeland, terwijl de bewa rende meerderheid in Oostenrijk en in Beieren versterkt zijn geworden. Wij spreken niet van Frankrijk, waar de verdeeldheid der bewarende partij het radicalismus toelaal te zegepralen. Dit laatste maakt er echter zoo deeilijk misbruik van, dat zijn val verzekerd is, zoodra de bewarende bestanddeelen der natie elkander zullen verstaan. Deze daling van liet liberalismus is een teeken dat de volkeren zich qiet meer door zijne gtoole woorden laten begoochelen, .en dat zij, na zijne be- lotien bij zijne daden vergeleken te heb- I ben, hel bed riegel ij ke en hel logenach- lige der eerste hebben ingezien. Trouwens, waar zij bel geluk, de welvaart en de o.de die bij de meuschen de hbeialen - alle hunne moeten h ierschen?\V. t is er van de vuj- I heid voor allen en van den eeibied voor I °Pëe 1C. e;3 woiden, i«-deis rechten geworden? Zijn de be-'i e ecs,JcinüC*lt on^- sturen op liberale grondbeginsels opge- i 11 1'J'en. en het geuzenbladje richt, goedkoope* zedehjker, recht- lOÜ“e,1 noegere stadums- vaardiger, vaderlijker dan die van vine- :..aZtl1’ ohZe l< 1Iiecsleis v’atl destijds, gei? Wordt de juslilie onpartijdiger loegepast, speelt de begunsiiging een mindere rol iu hel vergeven van plaat sen, kiezen de burgers bekwamere be stuurders dan de vorsten het deden, ■lellen de wetgevers nauwkeuriger op hel recht in het vervaardigen der wet- <enI Ah neen! er bestaan op onze dagen zoowel misbruiken als eertijds; dit er kent men thans algemeen. Daarenboven de onbeperkte vrijheid, niet slechts op staatkundig maar levens op zedelijk en stoflelijk grondgebied loegestaan, heeft eenen slaat van zaken gebaard die on verslaanbaar is. Een strijd voor hel leven heersciit in alle standen men wil voor uit zonder zich om zijn evenmensch te bekommeren. De mededinging is lol een punt gekomen dat zij alle middelen oin Ie gelukken voor wettig aanschouwt. Men is onophoudelijk op zoek naar uitvindingen om de andere te verpke- lercn. Men snakt naar goud om de ge- noeg’.en, welke de weelde tentoon spreiden te genieten. De meesten be zwijken in den strijd en staan verbitterd tegen de bestaande orde op. De weini- ge maar .- chatien, ftel is geen eene dusdanige maatschappij lol stand dat zij, na zijne be- pen laten vallen DE VEURNAAR aan aan ioo, aan ioo, aan fr. 75, aan de en fr. 5o, aan ioo, aan fr. 73, aan eermetaal cn fr. 5o, 'engsten van 4 jaar en daar- cn fr. i5o, aan -min mi I - 1 wonder dat de weield ziiÜi verwijden van grondbeginsels die I.....!.,. .I,... 3ln...| Lebben gebracht. Op den boord des al- - r- -c pcimc, oronzen eerme Venvaerdc. zij speelden op keurige August Vannestc/voornoeind. I’ !-• - Provinciale Prijskampen- Jonge Hengsten, gezegd achttienmaandcrs. i* premie, fr. 5oo, aan Jozef Vandermeersch, te Moorseelc. 2* premie, fr. 3oo,aan Hcnri Dccortc, te Zuyd- schoote. 3* premie, fr. 200, aan Desire Ncvejan, te Di- xmude. Trekmerrien, ten minste van vier jaren oud. i" premie, bronzen eermetaal cn fr. i5o, aan wed" Deceunynck, te Pervyse. 2* premie, bronzen eermetaal en fr. 100, aan Jan Florizoone, te Wulpen. PEERDENRAS. i,u Prijskamp. 18 maanderhengsten. te premie, zilveren eermetaal cn fr. 100, aan heohel Baelden, te Bulscamp. 2e premie, bronzen eermetaal en fr. 5o. aan Engel Dugardein.te Loo. 2e Prijskamp. Hengsten van 2 tot 4 jaar te premie, zilveren eermetaal cn fr. Jozef Vandermeersch, te Moorseelc. 2e premie, bronzen eermetaal cn 1 Benedikt Vandromme, tcCrombcke. 3c premie, bronzen r- Frans Nollet, te Wulpen. 3c Prijskamp boven. te premie, zilveren eermetaal August Vanncstc, te Langemarck. 20 premie, bronzen eermetaal cn fr. 100, aan r B. Vandromme, voornoemd. 1 2e premie, bronzen eermetaal cn fr. 5o, aan 4e Prijskamp.Merrien van 2 tot 4 jaar. ie premie, zilveren eermetaal cn fr. 100, aan de deti kiuisboog weduwe Deceunynck, te Pervyse. IlA yiolnmnnnn 1 2C premie, bronzen cyrmetaal en fr. 5o aan de kinders Harteel, teStuyvekenskerke. Se Prijskamp. Jferrim van 4 jaar en daar boven. ie premie, zilveren eermetaal cn fr. i5o, Jutes Macs, te Ecssen. •je premie, bronzen eermetaal cn fr. Theofiel Deceunynck, te Caeskcrkc. 3c premie, bronzen eermetaal cn weduwe Deceunynck, te Pervyse. 4c premie, bronzen eermetaal Louis Dccren, te Steenkerke. HOORNVEE. 6c Prijskamp. Jaarlingstieren hebbende hun ne kal'vertanden. te premie, verguld eermetaal en fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1