Woensdag 12 Augusti 1885 N' 32 419 jaar Leve Bewesterpoort i leerlingen, zijnde gemiddeld nog geene 1425 Eene buitengewone omstandigheid be let ons het nummer van heden in zijn gewoon formaat te laten verschijnen. Gemeente Boesinglie. der liet geroep van leve hel katholiek bestuur! Alzoo nog eens te meer zijn de inwo- simei en. 0 2 8 8 11 12 13 lingen per school, Dat heet het Advertentie-blad de ver nietiging van het openbaar onderwijs; maar het zwicht zich wel van het getal leerlingen den afgeschahe scholen te la ten kennen. I zult oordeelen. Mathieu, te Hoogstraten. Haudteekening gelegaliseerd door den Burgemeester. betwist geweest, - pen, gekampt en bekort tol lond 7 ure. Gedurende de ringsteking veel volk, en groote verkoop bij alle herbergiers op den Dijk, ’t was er waarlijk geestig het geloop en het gebriesch der tiot- sche fiere peerden, van tijd tot tijd een zwierig stukje muziek, het gewemel en geweld bij hel tournooi met houten peerden, de kramen en andere opgesle- gen gestellen, alles gal te kennen dat men in volle kermis was. 's Avonds was er een schoon en alles zins welgelukt vuurwerk afgeschoten door onzen medeburger M. II. Maelslaf, en nog eens veel geestdrift ontstond ou der hel volk aangevuurd door de prach tige voorstellingen van hel vuurwci'k zelf en door hel spelen van het muziek. Na ht vuurwerk is het versierde en verlichte schip weder ópgetrokken naar Veurne, proppende vol Veunaarsvri de stad die, in volle vieugd en tevreden heid, van hunne dankbare medeburgers van Bewesterpoort afscheid namen, on naar Couckelaere, en eerst den zondag avond, rond negen ure en half, kwam hij op het spoor van zekeren Remie Vancoppenolle, oud 19 jaar, die, niette genstaande zijnen nog jeugdigen ouder dom, reeds een twintigtal veroordeelin- gen heeft ondergaan en zich bevond ter herberg van Devisschere. Aanstonds plaatste zich een gendarm aan de achter deur om het ontvluchten te beletten, dewijl de wachtmeester langs de voor deur binnensprong en Vancoppenolle vaslgreep, doch deze bood hevigen weerstand en verscheidene aanwezigen trokken hel zich aan voor den aange houdene, die met pinleglazen wierpen naar hel hoofd der dienaars der wet. tot dat eindelijk de wachtmeester, met den revolver in de hand, de opstande lingen bedreigde en, in naam der wet, de omstaanders verzocht hem te helpen, waaraan eenigen gehoorzaamden. Vati- coppenolle werd stevig gebonden en weggeleid. Bij het verlaten der herberg bracht hij tegen verscheidene personen doodsbedreigingen uit, onder ander te gen baas Devisschere. Den Maandag is Vancoppenolle naar Veurne overgebracht om dal men dacht dat hij niet vreemd was a n de diefte ter statie van Dixmude gepleegd. Wat te doen, als men aan scheele hoofdpijn lijdt Deze pijn komt meest al voort uit een slechte staat van den maag en eene stooring in de bloedsomloop, dikwijls ook is die verbonden aan rhumatische aandoenin gen en nevralgie. In die gevallen zullen de Zwitsersche Pillen de ingewanden ontlasten, de lenden versterken en de pisloozing bevorderen en een zeker mid del zijn, waarvan de snelle en krachtige werking, dikwijls de zieken verbaasd heeft. Aan M. Pelerin, Apoth, 12, rue de l’Ecuyer, te Brussel Ik leed sedert langen lijd aan gastrische hinder nis en aan scheele hoofdpijn. Een vriend raadde mij het gebruik aan van de Zwitsersche Pillen aan fr. 1-50 de doos, gebruikte daarvan en na de tweede doos gevoelde ik mij geheel hersteld. Ik ben gelukkig U dit te kun nen mededeelen en ik geef u oorlof van deze gebruikt te maken zoo alsU nuttig I. T 8 leerlingen per school en van den an deren kant, in de plaats aangenomen 11 ners van Beweslei poort overtuigd ge- vrije scholen, mei eene bevolking van woest, dat het katholiek bestuur de be- i 1425 leerlingen, of gemiddeld 130 leer- langen van alle burgers ter herte neemt, dat zij groot gelijk hadden van de li beralen niet te geloovc-n, als wanneer zij, voor de stemming, schreeven in hun schimpblad dat de katholieken aan ’t be stuur gekomen alle leesten zouden af schaken en beletten *t Was zeker om volk van Bewesler- poort af te trekken dat de Sebastiaans- gilde zondag hier eene schieling gaf, en daarbij nog het muziek van het genoot schap Sic. Cecilia er bij had gevraagd? Waarom dat niet uitgesteld? Waarom zijn de liberalen naar Bewesterpoort niet gegaan? Indien de liberalen eenig belang stelden in de inwoners van Bewesler- poortt, zij zouden er naartoe gegaan zijn en hunne schieling verzet hebben lol oenen volgenden zondag! Maar neen, hunnen kop uitvoeren, dal willen zij! O!’t zijn slimme mannen die Bas tiaans! peist eens op hun programma hebben zij gezet Grand tir sans Ie con cours bienveillant de la ville de b’urnes! Als de katholieken nu niet plat ge slegen zijn ’k en versta mij aan de wereld niet! T En zijn maar de liberalen die zulke slagen kunnen slaan! De belachelijke kleingeestigheid is een der kenmerken der liberalen. Men heeft geweigerd schoiiers in te schrij ven, zoogezeid omdat men geen oude, omslag gegeven hebbende leden wilde aanveeiden, maar in den grond, omdat zij katholiek waren! Hoe laag, hoe be lachelijk! Ah, die nijdigaars! Maar wat wilt gij? Dc zwarte grijnzende zelfsop- eteude ijzerbijtetij voert den Imogen toon in die gilde! ’t Advertenlie-blad zwijgt sedert twee of drie weken over de plaatselijke po litiek! Maar het spreekt schier in ieder artikel van de onwetendheid van de ministers, van de katholieken, enz. ’lis zeker omdat de libeialen al zoo slim en niet onwetend zijn dal de li berale studenten van Veurne uil liberale middelbare scholen en liberale athene ums komende, zoo schitterend hunne examen afgelegd hebben in de liberale nu l>lul verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters 11 J voigens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. --Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Viuf sent!f. 24 75 105 70 394 ‘>o*f OO i 140 280 Uitvoering der schoolwet. De Monileur van vrijdag bevat weer De prijzen der ringsteking zijn hevig acht koninklijke besluiten, waarbij aan twist geweest, en men heeft geloo- zoovele gemeenten machtiging wordt verleend om hunne gemeenteschool af te schallen en eene vrije school ii: de plaats aan te nemen. De beweegreden der machtiging is gelijk altijd het gering getal leer lingen der oflicieele scholen tegenover de algemeenheid der kinderen die de vrije scholen bijwoont. Ziehier de lijst der gemeenten, met het getal leerlingen der oflicieele en der vrije scholen G EMEENTE. OlT. Boitshoucke Avecapelle Hem nc Linckhout Herenthout Couckelaere Zonhoven llerck-de Stad Burgerlijke Stand van Veurne. Geboorten. 4. Vercamer Leopold, z. van Angust en Schockaert Melania. Bewesterpoort, Huwelijksaankondigingen. 9. Aug. Preneel Ivo, bankbediende, te Rouselaere, met Galloo Justa, onder wijzeres, worm. te Veurne. Huwelijken. 5. Dubois Karei, brievendrager, geb. te Veurne den 13 Mei 1861, met Rossey Sidonia, werkster, geb. te Veurne den 18 Augusti 1861. Sterfgevallen. 6. Patyn Emerentia, 15 j. 4 m. zon- 83j. 5 m. 10 dag., bijzondere, geb. te en woon, te Veurne. 10. Rvckewaert Krans, van Te zamen 61 Dus van den eenen kant 8 officiecle I scholen afgeschaft met te zamen 61 I’Iuaf Melijk. Luisterrijk feest op Veurne-Bewesterpoort. Zondag’,laatst waren de inwoners van ’t gehucht Vcurne-Bewesterpooi t in vol le vreugd en ’t was volop kermis. Van ’s morgens kon men bemerken dal iedereen en alle neeringdoener bij zonderlijk, hem bereidde tol de leesten en dc vermakelijkheden van den namid dag; alle toebereidselen weiden ge schikt om de ware vrienden van Veurne- s’ad goed te onthalen. Men zag op al'e aangezichten dc welgezindheid en de voldoening, on elkeen wctischtie naar schoon weder, en, God lof, een prach tig weder heeft de feestelijkheden van den dag naar wcusch begunstigd. bedcit twintig, deitigjaren heeft men op Bewesterpoort geen zulk schoon t< est geviei d, als dal van zondag, onder een katholiek bestuur ingei iclit. Van T begin van den namiddag, begon er eene beweging te ontslaan op de Plaats en p den Dijk Giool was de geestdrift vin de lo gestroomde menigte, toen, om 3 ure, het schip uil, Veuine om 2 en half ure vertrokken, luisterrijk versierd «net menigvuldige wimpels en vanen, en met twee vierige peerden bespannen, bij dc biug aanlandde, en dal het muziek der Melomanen, benevens een schoon getal Veurnesche burgers aan- liracbt, die van verre reeds hel teeken hunner aankomst hadden gegeven dooi de uitvoering hunner beste stukken en afwisselende gezangen die galmden en klonken over weiden en velden! Hond 4 ure, begon de ringsteking, en na de inschrijving in de herberg St. Dieter, bij Pieter Conti y, vertrok de stoel over de Plaats naar den Dijk, waar dc ringsteking moest plaats hebben. De stoei was samengesteld uit hel muziek der Melomanen, de 16 ruiters op hunne peerden, de twee leden van de commis sie der feesten, onder hel geleide van den waren volksvriend, den heer advo- kaat Pil, voorzitter, de katholieke ge meenteraadsleden, met den beer bur- gemeester De llaene aan T hoofd, die I universitciteii? juist toegekomen waren met den trein, I en eene menigte volk van allo kanten I toegesne’d. om- der beroep. Hospitaal. Schallier Jozef, I Wulveringhem bad. Zaterdag 1 dezer vet trok de wacht- 69 j. 3 a. meester Kamer met twee gendarmen Vererane Amelia. Vleeschhouwerstraat. Verschilligc tijdingen. De plechtige prijsdeeling in het pen- sionr.aal der Zusters Annutiliaien zal plaats hebben Woensdag 19 Augusti, om 2 t/2 ure na middag. M. René Vannesie, van Wulpen, oud leerling van hel Bisschoppelijk Collegie deze stad, komt voorden jury van de universileit van Leuven zijn examen van kandidaat in natuurwe tenschappen met allerbeslen uitslag af te legen. Wij vernemen dat M. J. Perlau, ontvanger van 4J- klas der brievenpost van Veurne, lot de 3de klas is bevorderd. Een koninklijk besluit van den 6 Augusti bemachtigt de besturende com missie der burgerlijke godshuizen van Veurne den genaamden Jan Blomme in het oudemannenhuis aan te nemen, om er zijn leven gedurende onderhouden te worden, mils stoning eene som van 2000 fr. in de kas der godshuizen. Bij koninklijk bestuit van 31 Juli, wordt op nieuw eene jaarwedde van 600 fr. gehecht aan de eerste plaats van onderpastoor der kerk van Beersl. Donderdag avond rond 11 1/2 ure, is de broodbakkerij van Pieter Lesy, ie Dixmude, door eenen brand vernield. Het eerste alarm werd gegeven uit bet klooster der Wille Nonnen, van waar het vuur gezien werd dal zeer snelle vorderingen gemaakt had; de woning was reeds met dikken look vervuld en de vrouw, kinderen en meid moesten zich langs het venster redden in nacht gewaad, zoo spoedig moesten zij het bed verlaten zonder te kunnen er aan denken andere kleederen mede te ne men. Hel vernielende element zette dap per zijne verwoestingen voort, toen de bakker te huis kwam; nauwelijks zag bij wal er gaande was, of hij drong hel buis binnen en naar boven door rook en vuur omringd, om eene kas te redden met papieren en waarden. De nood geeft rcuzenkrachten; de huisbaas sleepte met veel moeite de kas van de achterkamer langs de voorzijde der woonst, ver achtende alle persoonlijk gevaar. De kas werd door T venster geheven en langs een ladder naar beneden en in veiligheid gebracht. Van het gebrande huis blijft niets dan dc vier naakte muren over. Nog, op het einde der brar.diamp borst een lievig onweder, met donder en bliksem en en zware vlagen los. -- In den nacht van 31 Juli lot 1 Augusti zijn er tien kiekens gestolen geweest ten nadeele van den genaamde Vandcnberghe-Vyvey, te Leke, door de bende gekend onder den naam van nieuwe bende van Baekelandl. Hel pluimgedierte heeft men afgemaakt en gebraden ineen loonsiuk te Coucke laere. De opzoekingen door de en larnict ie van Thourout naar de kerels dm de slteken var. Couckelaere onveilig maken, hebben bekroond t eweèst met eene aan- n- bending, welke niet zonder moeite plaats Hospitaal. 3 m. 5 d. coifïeerder, echtg. Kamer met OP AUGUSTI, GEWOOHE JAARL1JKSCHE PEERDENfflARKT. '■V kijc '-j I 1 r w mm nuJ-JL'IL!‘I tl——1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1