i r 7 r N' 35 4ie jaar afloop van hel volmacht. hunner inlijving. 't bezitten. De partijen alsook hunne. advokaten o/' Woensdag 2 September 1885 na voorgaande artikel Lt den vader degene zynei nnmei- daarenboven, door zijne verklaring moeten doen kennen den da tum waarop bij in bediening is getreden, den aard van zijne bediening en het bedrag zijner jaarwedde, indier. bij geen ten minste drie volle dagen op voorhand, i welken dag de schatting plaats heelt; zij hebben Let recht er aan- 3° Be griffiers dm burgerlijke recht- banken bewijsschriften der uitgespro- i ken verbiedingen en der vcrooideelingen houdende berooving van stemrecht, alsook van de uittreksels van akten van den burgerlijken stand; 4° Be griftiers der rechtbanken van koophandelbewijsschriften van faillis- sement ver klaringen. 5” Alle bewaringhouders van minuten, registers of andeie bescheiden, welke de kifsbekwaambeid van eenen burger bevestigen, en van gelijkluidend ver klaarde uittreksels uit deze stukken. Beze uittreksels en getuigschriften zullen vermelden, dat zij enkel in kies zaken dienen kunnen. Het loon verschuldigd aan de ontvan gers der erfenisrechten zal wezen van over- bewijsschrift voorlegt waai bij de por toet feit der uitot fening van het beroep en hel bedrag der jaarwedde, waarvan de aangever geniet-, bevestigt. Al deze patentplichtigen zullen in kies- zaken, hunne aanslagen enkel kunnen doen jjviuvu wvz» iivtyevri l/HH Uili/WI l/UZt <40 maatschappijen of van de bijzonderen, i-"- -t. gevers opgegeven hebben of voor hetgeen zij ontvangen van andere door hen aait- I geduide personen. 44. Be afzetbare ol wederroep- bare beambten, de krijgslieden in werk- dadigen dienst en de bedienaars der c<'iedicusten, die eene ja; rwedde van den Smal ontvangen, mogen enkel op 28 Juni 4822, op bet vijfdubbel der l frank, indien de nanm van den ledcne en liet jaar van zijnen dood in de vraag onnauwkeurig aangt duid wa ren. De ambtenaren en de openbare be sturen aan welke stukken gevraagd worden, om in kieszaken te dienen, zijn verpicbl ze af te leveren binnen de 5 dagen. Zij zullen, indien de belanghebbende het voidert, ontvangbewijs der aan vragen afleveren, Zij mogen van de belanghebbenden niet eisclien dal zij voorafgaandelijk be wijs doen van bun belang in eenen aan- bangenden eiscli in kieszaken. 23. Be vei klaring van patent van alle personen aanslaanbaar volgens de tabel t,r 11 gehecht aan de wel van 21 Mei 1819, wordt slechts aanvaard wan neer zij aanduidt den naam, het beroep en het adres van liet hoofd des ge slichte, van den meester of van al an- deien persoon, die den declarant ge bruikt en betaalt. l eze zal, daarenboven, door G4. Seffens na afloop van het volmacht. Het hof oordeelt allo zaken tijdsbestek in het voorgaande artikel stakende en doet uitspraak na de par- bepaald, zal dearrondissemenlscommis- tij m, hunne advokaten of gemachtig- saris, bij gemeenten, de lijsten opmaken den gehoord te h boen, der verhalen strekkende ter inschrijving of ter uitschrabbing van kiezers ot ter vermeerdering van het totaal hunner be lastingen, met vermelding, indien daar toe grond is, van de namen en woonste den der reclamei.rende derden. Hij zal deze lijsten aan de gemeente besturen overmaken en ten zelfden tijd een dubbel ervan in bet commissariaat I aanplakken. Be lijsten aan de gen ee ile! esturen overgemaakt, zullen, door de zorg van deze, seffens na de ontvangst, aaiige- plakt woiden en gedurende tien dagen aangeplakt blijven. Indien de aanvraag daartoe wordt ge daan, zullen deze lijsten gedrukt of ge- aulographieerd worden. Exemplaren daar van zullen van af den 8 October ge- leveid worden aan eiken persoon die deze voor den I October gevraagd heeft. De prijs ervan wordt door de regeeriug bepaald, doch mag niet boven de 5 frank gaan voor elk duizendtal verhalen. G7. De eisiher en zij wier n clirij- ving of vermeerdering der tt.talen van be lastingen gevraagd wordt, moe en al de stukken, waarvan zij voomeir.eis zijn gebruik te maken, alsmede hum e ge schreven konklusien nederleggen ten laatste op den 31 Octobe*. Be verweerders aangaande eene vraag tot uitschrabbing o/ tot vermindering der totalen van belastingen en de tusschen- treders zullen hunne stukken en konklu sien in antwoord overleggen ten laatst op den I5 December. De partijen die gebruik hebben gemaakt van het recht om te concluded en en stukken neder te leggen vóór den 3I October zullen, van don I6 December hm den 8 Januari een nieuw tijdsbestek hebben om te wederantwoorden bij vooilegging van^siukken en konklusien. Zij die gebruik hebben gemaakt van het recht om te concludëeren en bewijsstuk ken neder te leggen vóór den I5“ De cember zullen, (er. zullen, ten zelfden einde, oen neiuw tijdsbestek hebben van volgens plaatsruimte. Rechte! lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. .Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. DE Pi blicitè, 'lagdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanloorcn. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel. De «roote letters «rstlzvorte nf'i'ilci-niinlo Ff 11 fn I 11 r>niJi.inefz>llin/Tnn 1 Ï7nn TV1' 1?» nnnf A z4 r»».K 1L i. t zx De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} cn 't buitenland worden ontvangen door het Office I doet .het daartoe door een of drie schat- i lv vul,1>wcll teps pverg.ian; m de vormen door de duivers,» i ni'iitïols A4 ah 49 Imi vaa burgerlijke rechtspleging voorgeschie- i ven., Hij die weigêit tot de bevolene schat- ting te laten ovetgaan, wordt verouder- I volgens de bepaiingeti van nr 147, wor- I wezig te zijn cn aanmei k,n.,en temaken. Deze aanmerkingen weiden in het procces- verbaal van schatting vermeld. 80- De partijen procedeeren zón' der dal de tusscaeukonist van eenen p'ii-ii.vi/.ui t;ri (luvuit; z.ijirr. aovuiiaieii mogen de. conclusien onderleekeuen en be- pleiten zonder bewijs te moeien doen van l den 9" tol den 31" Januari. 67uis. Alle persoon wiens inschrij ving op de kiezerslijsten gevraagd wordt, gelden voor hetgeen zij ontvangen van de zal, indien hij in Belgie is gebaren van maatschappijen of van de bijzonderen, eenen zeil in België geboren vader, onder- welke zij als meestels, aanstellers bf last- sield worden Belg te zijn; het bewijs van - --- -rhet tegenstrijdige is den tusschentreden den voorbehouden. 78. Wanneer het hof eene exper- tiseering beveelt om het bezit der grond slagen van den cijns te onderzoeken. Kieshervorming. i Wij bobben Woensdag de bijzonder- i ste artikels der wet meegedeeld waarbij de kieswetten worden gewijzigd. Thans laten wij hier, volgens den Monileur, de nummers der geordende kieswetten volgen, welke door die wet veranderd .zijn. De veranderingen eraan toegebrachl zijn in cuiciefleltcrs gedrukt. 9. Het bezit der grondslagen en de betaling van den cijns worden be wezen door alle rechtsmiddelen. Hm tegenstrijdige bewijs is van rechte. Hel mag voorgebracht worden om de wr’enlijke waaide van bet mobilier vast te slelleo, dan zeifs wanneer deze, krachtens 2 van artikel 57 der wet van huurwaarde is bepaald geworden. Indien er grond is om eene bewijs- doeuing aangaande de waarde der meu belen te bevelen, zal deze altijd bij schatting en opneming, tegen de koop- waarde, gedaan worden, ongeminderd al andere rechtsmiddelen. De grondslagen en den cijns kunnen, voor ingoroepen worden, wiens belastingen hij dwaling ondei den n.iam van eenen derden zijn gesteld. Het hol van beroep mag de persoon- lijke verschijning der partijen bevelen, 1 ten einde het bcstari: te onderzoeken van de voorwmiriieu door artikel 6 der wet van 7 Februari 1859 vereischt om ingeschreven ie worden op de lijst der kiezers voor den wei kmansraad. 12. Worden aan den echtgenoot gerekend, de belastingen zijner vrouw, ael/t die welke zij zich ten titel van erfenis kan toeschrijven, te rekenen van den dag v;m het huwelijk, behoudens in hel gev-il van scheiding van tafel en bed, en aan i jaiige kinderen. Evenwel, voor het algemeen kiezers- techt, worden de belastingen zijner kin deren maar aangetekend voor zooveel bij het genot hebbe der goederen waar op zij berusten. 17. Do ontvangers der recht- yleJ,ein. gebruikt en hem betaalt, <1 II- 0 1 fr-vrtlrszx» |,rtl tlreekscuc belasungen zijn gehouden aan allen op den rol gebraebten peisoon, op bngezegeld papier en tegen betaling van 5 centiemen bij uittreksel van lijst rakende denzelfden belastingschuldige, ;f te léveren hel uittreksel beliekkehjk dészelfs belastingen, en aan allen per soon genietende de burger- cn staats rechten, alle ontkennende getuigschrift of alle uittreksel der belastingrollen. Indien men kopij verlangt der geheele lol eener gemeente, zal het loon drie centiemen per artikel wezen; indien men ten zelfden lijd kopij vraagt van de rol der twee coir- gtuinde jat en, zal dit loon worden gebracht óp vier centiemen per artikel behomende tut de drie jaien. 18. Eveneens, zullen gehouden zijn, op otigczegeld papier, af te leveren a.i;j eiken burger die zulks vragetj zal on tegen betaling van 50 centiemen l" Bh ontvangers der eifciiisrechten uittreksels der aangiften van eifopvol- ging iuhoudende de namen der alge- meeue erfgenamen ot legaiaussen older erfgenamen i samenstelling van het onroerende actief, hel beslaan of bet ontbreken van vrucht gebruiken, eindelijk de vermelding of er terechtwijzende verklaringen be- slaan; 2" Do ontvangers der registratie, hy potheekbewaarders en notarissen de datums der akten van verkoop, van rui ling en van verhuring. Plaatselijk. De lange reeks prijsdeelingen is al hier geëindigd. Zondag hebben wij de uitreiking der belooningeri beslaande in boeken en kledingstukken, aan de leerlingen derkostelooze viije school, bestuurd door M. Pinte, bijgewoond. Dit schoolfeest was opgeluisterd door het toonkundig genootschap der Meloma- nen. Bij al de prijsdeelingen der stads scholen en der katholieke, gestichten waren de toeschouwers talrijk Zondag was de zaal van St. Joseph's genoot schap proppens vol. In deze menigte, waaronder de geestelijkheid, de heer burgemeester en eenigc katholieke raadsleden, waren al de rangen der maatschappij veriegenwocrdig i. De rij ken en welhebbenden, aan wier milde J giften wij het oprichten en het onder honden van hel katholiek onderwijs te danken hebben, waren daar tegenwoor dig, zoowel als de armen, en dn is het beste bewijs van het groot belang dat de katholieke inwoners van Veurne aan de kinderen van den arme loedrag^n. De arme en de werkman hebben hier door eens te meer gezien aan welKen kant zich degenen bevinden die belang in hen stellen en hunne kindèren lief hebben. Eere aan de begoede lieden der stad die geene opofferingen gespaard hebben om het katholiek ondciwijs in stand te houden; eere aan de arme ouders, die gedurende vijf jaren aan den dwang van liberalismus en disch wederstaat! en hunne kinders aan katholieke leetmees ters cn meesteressen toevertrouwd heb ben. Wij zullen in geene bijzonderheden treden over de prijsdeeling. Het zij ons genoeg te zeggen dat de toejuichingen welke de oefeningen begroet hebben, ruim verdiend waren. Hoe dikwijls hebben de geuzengazet- ten en het Advertentie-blua in 't bijzon der niet moord en brand geschreeuwd, omdat, volgens hun zeggen, de katho lieken wilden de grondwet omverre werpen? Hoe dikwijls hebben zij niet gebul derd tegen de radikalen Janson en t.'0, die de herziening van art. 47 der grond I wet vroegen? Alsdan de giove woorden vielen als hagelsteenen op de hoofden der ladikaleti hei waren socialisten, republikeinen, oproermakers, dwars- die hm land naar den afgrond leidden Maar de radikalen winnen gedurig in vloed in de gioote sleden, zij over meesteren de doctrinairs, en daar de - vrijmetselarij, die onfaa'.baar is voor -de sield den betwisten grondslag niet ie liberalen, ziende, dat de liberale partij bezitten. i a[ ineer en meei. [ie]t naar j)Cl ia(Rkali3- l)e partijen alsook hunne advokaten of mus. Spreekt een plechtig orak I uil en gelastigden worden door de viedeicchters, zjct a[ dg doctrinairs (zoogez -, de ge matigde liberalen), getroffen d<or de gratie van de vrijmetselarij, doen mcê mei de radikalen en de herziening van de Grondwet is op hel.programma van j T liberalismus'. Én de liberale partij zoo ruchtig verdeeld in deze laatste dagen, is qp h.el punt zich op nieuw te vereenigen in nauwere banden dan pleilverzorger noor'ig zij. De advolaiten ooit sc! r tl het A lveitcnlie blad! Goed zoo, geuzen van Veurne, gij vereenigt u dan ook in nauwere ban- waardegedaan worden, de betaling van hel kiesgercchl door dengene (W.. cm umvaugeu, mogen eUKet op a,.llkl,ls Cl| ;2 van. het We'boek de ktezeisiijsicn ingeschreven worden in de gemeente alwuar zij verblijven op hel I tijdstip der jaarbjksche herziening. De schippers en de marskramers hebbende geen bestendig verblijf o/ hebbende er slechts een sinds minder dan ëên jaar, worden ingeschreven in hunne woonstede j van herkomst. I De ondei officiers, korporaals en sol- ten uinvcrseelen Hiel, .do j veiwittigd op I den slechts ingeschreven, indien zij, naar luid van de bestaande wellen, recht hebben op het onbepaald ot defi- nitief verlof vóór het tijdstip waarop de lijsten dienen tot de kiezingcn. I In dit geval, geschiedt de inschrijving i op de lijsten der gemeenten waar zij i woonachtig waren op hel oogenblik I - I - - -- -• 1 - -- - «w v<iu vi Mtjuny tl - r i i 1,1 i u. .^.((m.^u v.-- j d wi kiesieclil ü|)geschül>l is

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1