I 1 N' 36 Woensdag 9 September 1885 41” jaar niets te te van naar n timen per regel. De groote letters r, CIA C-- PuBLiciTÉ, Magdalenastraal, 46, te Brussel. en in de Postkantooren. stemmen aangenomen. maalt chappy*’zelve" der lening'van 39.ÖÖÖ fr. Biet ministerie. Is nauwelijks iets meer dan een jaar dat bel kallioiiek ministerie aan hel be wind is gekomen, en wij hebben al menige keeren sommige kortzichtige politiekers hooien vragenwat heeft hel ministerie lot nu toe al gedaan ten voordeele van hel land Wij willen heden eenen oogslag achteruit werpen en zien welken weg liet atgelegd heeft en wat er voor ’t wel zijn van 't land in dien korten lijd is ongevoerd. Het eerste werk van hel gouverne ment is geweest van eene besparing te te beweikstelligen van meer dan twaif millioen frank op de begiooting van M. Graux, en hel evenwicht in de begroo ling te brengen met eene bate van 500 duizend frank, terwijl de liberale be- grooiing sloot met een te kort van 24 millioen. Men beschuldigde hel gouvernement de onderwijzers te doen honger lijden; hel heeft 500 duizend frank doen stem men voor voorschotten aan de onder wijzers die een wachtgeld genieten, aldus een bewijs willende geven van zijne bezuigdheid voor het onderwijs en eene logenstraffing aan de liberale lasteraars. He suiker fabriekanten klaagden putten jn den grond het niet te kunnen goed tonden tegen de begunstigde maatrege len van den vieemde. Indien men deze nijverheid niet ter hulp kwam, zou deze noodzakelijk hebben moeien vallen en te nieic gaan en meer dan 35 duizend weiklieden zonder werk en broodwin ning laten. M. Bceinacil heeft daarop in de kamer een wetsontwerp voor- gesield en doen stemmen waarbij de in voer: echten op de vreemde suikers zijn verhoogden piemien worden toegcslaan vooi den uitvoer der Belgische suikers. Aldus moet de staatskas er bij winnen en de suikernijverbeid is van eenen ze keren val bevrijd. Onze konmg Leopold II bad op hel kongres van Belgen een achtingsbijval en de vleiendste lofbeluigen bekomen. Het gouvernement deed door de Kamers eene wet stemmen, waarbij Z. M be machtigd werd liet oppergezag over den Congosiaal te aanveerden. Heeds kan men bestatigen welke voordoden ons land daaruit getrokken beeft, gelijk men hel kan bemeiken in de wereldtentoonstelling van Antwer pen, in de afdeeling van Belgie Congo. Dan hebben hebben wij de nieuwe wet op den hier-accijns die het geluk kig uitwerksel zal hebben de belasting te verlichten en de brouwerijen meer en meer te doen bloeien. De landbouwers en de tabakhandc- laars klaagden bitter over de rampzalige uitwetksels der wel van 1883 op den tabak. Ingezien den droevigen ei armoe digon toestand waarin tiet libéraal mi nisterie Fiére GVaux de schatkist gela ten heeft, was de onmiddelijke afschaf fing dezer belasting ontnogelijK. Nog- tans heeft het ministerie middel gevonden om eene verzachting in de belasting aan de tabakkweekers te geven. De begrooling is vermindeid van een jaarlijkschen last van 65 duizend frank door de omwisseling der bevoorrechte aandeelen der Maatschappij Grand- Ltixembourg. De meerdeheid der linkerzij van den Senaat heeft, gelijk gevende aan het gouvernement, dezen maatregel goed gekeurd, welken de groote meerderheid, De stad Veurne heeft daarin I zien, zij betaalt haar aandeel en daar- mêe al. Men heeft ook gezegd dat Veurne te veel moet betalen in evenredigheid der andere gemeenten. Veurne heeft eenen afslag van 1500 fr. op de eerst bepaaalde som, alzoo op 4000 fr. gebracht, be komen, en dit maximum dient aangeno men te worden opdat de werken onmid- delijk zouden kunnen beginnen om met de lente de baan in exploitatie te stellen. De beurtspoorweg zal niet onvrucht baar zijn; de vooruitzichten zijn een derde booger dan men ze eerst geschat had en de linie Veurne-IJper zal genoeg opbrengen om hare kosten te dekken. Ten andere de provincie komt voor een vierde in de kosten en er is geenszins te vreizm voor verliezen. M. De Hoon zegt voorstander te zijn van den spoorweg Veurne-Oostende en hij vindt de toelage van 4000 fr. niet te overdreven, dewijl hij meent van M. De Bruyn, voorzitter der nationaal maat schappij, gehoord te hebben dat voor onze stad eene winst zou kunnen ver- wezentlijk worden van rond de 7000 fr. Nogtans zou hij eerst willen de nut tigheid van den te leggen weg stemmen en het schepencollegie gelasten met alle zaken te regelen die later zouden kun nen aanleiding geven tot de betwi t;n- gen of moeilijkheden. Eindelijk vraagt hij wat Alveringhem en de andere ge rm enten op den weg van Uper beslist hebben. M. de Burgemeester. Alveringhem en de overige gemeenten gaan ons niet aan. Wij willen de lijn of wij willen ze nietwillen wij ze hebben, wij moeten ons verbinden de gevraagde som toe te staan of wij krijgen ze niet. M. De Hoon. Volgens ik in den Progrès van IJper gelezen heb is de tracé naar naar IJper nog niet vastgesteld. M. De Burgemeester. Dit doel niets aan de zaak. De gemeenten zullen in alle ge val maar te betalen hebben ingevolge de uitgestrektheid der lijn op elks grond gebied. Eindelijk ziende dat zijn voorstel over de nuttigheid van den tram geen bijval vindt tegenover 1 et voorstel der som van 4060 fr. var. het schepencollegie, trekt i M. De Hoon zijne vraag in, en de toelage van 4000 fr. wordt met algemeene stem men aangenomen. Over hel 2e punt der dagorde, vraagt niemand hel woord. Dei halve, do be waarschool met 1 Juni II. afgeschaft zijnde, worden de verschillige kredieten in dcbegrooling gebracht, voorde eerste vijf maanden van dit jaar goedgekeurd. 3“ punt. Het collegie wordt met alge meene stemmen gemachtigd belgischc fondsen ten beloope van fr. 8197-20 tó om te kunnen voorzien in en i kleinen en tegen de onrechtveerdig heden dei groo- I19l z.a' ten. Zonder de jaarwedden van zijn per- sooneel te verminderen, wist hij aau zijne werklieden en bedienden de periodieke verloven toe te staan die zij zoo uiterst noodig hadden. Niettegenstaande den deerlijken toe- ken van openbaar nul gestemd geweest, PÜ der beurtspoorwegen waarvan er reeds in uitvoering zijn. Een krediet van 500 duizend frank is verleend geweest voor de tentoonstel ling van Antwerpen, welke bet gouver nement onder zijne bescherming heeft genomen. Een ongehoorde en onvoor ziene bijval heeft zijne pogingen be kroond. De wet op dc sfoomheurtwegen is herzien geweest en derwijze dal ze de medehulp der bijzonderen toelaat. Talrijke hulpsommen zijn gestemd geweest voor openbare werken in al dc gedeelten van het land. De landbouw is ook niet vergeten geweest en maatregelen zijn genomen, tot heropbeuiing van den kwijnenden landbouw. Een bijzonder en vreedzaam minis terie, het ministerie van landbouw, heeft de oorlogsmaehien vervangen die ingericht was tegen het geweten van de groote meerderheid der Belgen onder den naam van ministerie van openbaar ouderwijs. Ziedaar eene korte maar onvolledige schelst van de nuttige werken van hel katholiek bestuur in min dan een jaar. En wat had het al niet verricht, hadden dc liberale twistzoekers en zagemannen der Kamer niet altijd gereed gestaan om het werk van 't gouvernement te dwarsbooinen of te beletten? Hel katholiek bestuur i; aanbel be wind gekomen, in moeilijke omstan digheden, die nog moeilijker gemankt wierJen door tegenstrevers die van de grondwet eene doode letter willen ma ken. Het kabinet heeft een klaar bewijs gegeven van veel voorzichtigheid cn groote wijsheid, cn den grootslcn lof dien men hel kan toe wijze, is van te bcslatingen dal het kloek cn sterk der Kamer uit partijdigheid bestreden bad. Jaarlijks waren de beroepshoven over last door kiesbetwistingen van allen aard (35,000 per jaar) die gedurende drie maanden den loop der justitie on- deibraken. Door eene voorzichtige wet heeft het ministerie Bernaert zoo veel mogelijk een einde daaraan gesteld. De rechten op den alc ol zijn ver minderd door eene wet die door alle ge matigde lieden is goedgekeurd gewor den. De wet van 1879 (op het onderwijs), die tol zooveel oorzaken van ondergang heeft aanleiding gegeven, zoo veel strijd heeft verwekt, zooveel ongelukken heeft veroorzaakt, en hel land in rep en roer gebracht, is verdwenen cn vervanger, door eene matige wel maar al te ge matigde die aan de gemeenten hun ne vrijheid en aan allen en inzonderheid aan de bedienden en werklieden van den Staat, hunne vrijheid van geweten wedergeeft. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cei volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ler uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, ---- II I cn op goeden grond staat. Alle welden kende en deftige burgers van het land keuren M. Beernaert en de overige minis ters goed. Wij wenschen hun stand der schatkist, zijn talrijke wer- eenkomst met de sche bijdiage nog lange jaren. Plaatselijk. Zitting van den gemeenteraad Zaterdag 5 September. De zaken aan de dagorde waren de volgende 1° Beurtspoorweg van Oostende (Veurne en) Uper; 2° Bewaarschool. Begrooting van 1885. 3“ Verkoop van Belgische fondsen. I 4° Burgerlijke godshuizen. Verpach- ting der goederen. 5” Stemming van opcentimen. Al de leden zijn tegenwoordig. Na de goedkeuring van het proces verbaal der vorige zitting, welk zonder wedergeeft bemerkingen goedgekeurd wordt, geeft De werklieden en bedienden van den det burgemeester eenigc inlichtingen ijzeren weg; vervolgd onder het be- over hel leggen van den beui (spoorweg stuur van M. Olin, hebben thans recht n.aai’ Veurne; gelijk in twee vorige zit- verkregen. M. Vandenpeereboom heeft tmgen bespreekt hij het nut van dezen zich oprecht volklief gemaakt aan het gemeenschapsweg en zegt dat, volgens ontelbaar persooneel, door zich recht I inzien en de inlichtingen die hij cn rechtveerdig te loonen voor allen, de I beeft ingewonnen, deze lijn eene der kleinen en ootmoedigen beschermende vruchtbaarste van d.t beurtspooiweg- ..pphivon.-.i;-1- '--- 1 "°l wezen. Het zal met meer de i van Oostende Nteuporl-Veurne, maar hij voorziet dat Blankenberghe eraan zal verbonden worden en dan zal bel linie Blankenberghe-Oostende-Veur- j ne-Uperzijn. Voorgehce deze vertakking stelt tiet schepencollegie voor, in over- nationale maatschap eene jaarlijk- te stemmen ten hoog- M. De Hoon vindt het niet goed on- i.hmiin. a- -som le stem- dewijl de andere gemeenten langs ■i-'-ren, nog geene toelagen zeker we en of dc linie wel zal verlengd worden en welke som door het bestuur dier stad is aangenomen. Ten andere meent hij moeilijkheden te ontmoeten met den aannemer van den steenweg van Veurne naar Coxyde. Deze weg is bijlange nog niet voltooid. De aannemer blijft verantwoordelijk voor j rt“"'" --J - 13 m tanden en spoorweg op den aardeboord denkt hij dat allerhande geschillen tussc' cn hem en v- ori|Siann> waar- verantwoordelijk zijn. ct schepencollegie inl'chtingen neme en dat a'.'e i eerst zouden geregeld -Je verklaring hulpsom te stemmen onder i maken van val acht hij het c slissen. gevraagde som, waarome T scheje - collegie met de nationale maatschappij is overeengekomen, maar zal toegeslaau worden onder de uitdrukkelijke voor waaiden dat de nieuwe weg maar céne linie zal uitmaken tot ra i IJper. De brschadigingen aan den steenweg van Coxy le en rc'"" die zouden kunnen oprijzen. gcenen dcele de stad cn dc aciionnaih- sen aan, Hes valt ten laste der maat schappij die den beur:spoorweg legt I ofwel der nationale i- eene jaarlijk ste bcloopende lot 4000 frank. middelijk de geviaagde n en, i' j’ de baan gelegi o B-n.., toegesta: n hebben. Hij zou ook willen „J tot aan Uper zal vei lengd worden en welke som door l,'“ aangenomen. te ontmoeten met den aannemer van den weg is bijlange nog niet voltooid. dezen weg gedurende 18 daar de r“- moet worden gelegd. Veurne zouden kunnen voor de stad zou vc; c.., Hij stelt voor dal het nieuwe i andere bijzaken r::..'. worden. Hij doet tevens de maar eene hulpsom te stemmen onder t voorwaaide dat de linie maar écne zou 'i vei ,'00PCP' - -- maken van Oslende op IJper. I n alle ge,- C!J'^re d'*ngende uitgaven. val acht hij het rogtans voorzichtig I PlH" S ',e l^emeester voor eerst over hel .-.ut van den weg te |)C”. b<it la tenkohier in bet sekretariaal ne- oi;caPn der te leggen, op dat elk raadslid dc 'de Burgemeester antwoordt dat de 1 "ood>'e inlichtingen zou kunnen nemen, .„„i„ en dit punt wordt tot eene naaste zit ting veiscboven. Aangenomen. 5" punt. Opcentimen. M. de Burge meester legt uil dat deze opcentimen, be stemd voor het onderhoud der beurl- vegen, jaarlijks vernieuwd worden, i liet is geen nieuwe last voor de stad. andere' moeilijUmïlen De“ gestaan ir. 3 1'2 ceitimenop de -- uril.in in grondbelasting; I 12 op hel per.-ooneel, omiaiis- en 1 °P de patenten. Met alge ueene Andere opcentiemen, voor den afleg aan 4 7» ge- 'T 1* CAnnOol fzi irn.im-- 1. - -«.J.4 rv. r-1 J- w I 1 - V. W j. «J M. j v.i CtAnmon ne» - ■S r'.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1