N' 37 Woensdag 16 September 1885 418 jaar Men sclnijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, i schier, wel wat laat, maar toch eons de oogen zullen openen en met de ware katholieken de middelen door het li- beralismus in ’t werk gesteld om het ongeloof onder het volk te verspreiden, zullen weten te verijdelen en zich onder de vleugelen der Kerk scharen, ten ein de te beletten dat de algemeene ver- beestheid, even als in de eerste eeuwen, weer over de wereld heerschte. Het Ministerie. De geuzengazelten van Europa kla gen pullen in den grond over den on dergang van het schijnheilig liberalis- mus in Belgie en over den sterken en thans onoverwinbaren toestand welken het ministerie Beernaert heeft weten le verwerven. In een uitgebreid artikel wanhoopte de Neue Freie Presse over de treurige toekomst zijner Belgische vrienden. De Allgemeene Zcitung (Algemeene Ga zet) deelt eene Brusselsche briefwisse ling mede, waarin denzeltden klaagtoon wordt aangeheven. Niets is droeviger, zegt het Duitsch liberaal blad, dan bet verval der partij van M. Fière-Orban gedurende't jaar 1885. Sedert de 10 Juni 1884 heerschtde ont binding als meesteres in haren schoot. De scheuringen breiden zich meer en meer uit, en *i is alzoo dai het ministe rie Beernaert op de gansche linie zege praalt. Men moet bekennen dat de ka tholieken te werk gaan met eene zeld zame voorzichtigheid en met eene be hendigheid waaraan wij hulde brengen. M. Beernaert is een bekwaam en kracht dadig staatsman. Op hel standpunt waarop de zaken thans slaan, zoo zegt de Allyemeene Zei- tung letterlijk, hebben de liberalen geene de missie kans om eerlang weer aan hel bewind te komen. Zij moeten zelfs al hunne pogingen samenspannen op één puntde meerderheid van twee derden beletten. Vandaar de verslagenheid der liberale partij, eene verslagenheid welke alle ernstige beril ijvigherd verhindert. re De toestand van het Belgisch liberalis- sluiten mus is, onder alle opzichten zeer nete- 1 lig en wij hopen niet dat hij in 'tkoit zal verbeteren. Zulke sterke toestand legt aan het huidig ministerie zware plichten op je gens de katholieke bevolking, wij koe steren de gegronde hoop dat het die plichten moedig zal weten te vervullen. Nooit heeft een gouvernement zich in zulke voordeelige omstandigheden be vonden om de talrijke omeclitveerdig- heden te herstellen waarover hel land te klagen heelten welke in groot getal overgebleven zijn van zoo lange jaren liberale ver volging en verdiukkir g. Liberalismus en Onderwijs. Wij hebben reeds herhaalde malen gezegd en bewezen dat het liberalismus veeleer eene ongodsdienstige dan eene staatspartij is. Om hiervan overtuigd te wezen heeft men slechts den handel en wandel der liberalen of geuzen na tegaan. liet liberalismus wil hoog vliegen met de woorden onderwijs en opvoe ding, maar wat is eigenlijk bel doel dat die sekte daarmeé beoogt? Zien en hoo ien wij niet dagelijks dat de liberalen alles te baat nemen en in liet werk stel len om aan de jonge geslachten allen geest van godsdienstigheid uil de herten te doen verdwijnen en hen aan den invloed der katholieke religie te onttrekken, of beter gezegd, zien wij niet zonneklaar dal al de pogingen van de liberalen alleenlijk strekken om in de harten onzer kinderen de ongelo vigheid, ja, zelfs de goddeloosheid in te planten? De eenige kwestie waarover de li beraler. en geuzen het eens zijn, is vooral en wel deze van opvoeding en onderwijs. De iever dien het liberalis mus voor deze zaak aan den dag legt, is maar schijn. De liberalen bekomme ren zich weinig met den graad van ge leerdheid van de volkskinderen; het kan hen weinig schillen of zij goed kunnen lezen, schrijven en cijferen of met. Hunne eenigste begeerte, hun •cenigsto verlangen is dat aan de jeugd de onverschilligheid in godsdienstige kwestien, ja, zeggen wij hel maar recht uit. de godsdienst- en priesterhaat ge noegzaam worde ingeblazen, om later goede liberalen, dat is onverschilligen, vrij leukers ot godloochenaars te maken. De godsdienst uit de school bannen is net eenige en het vurigste vei langen het eenige doel der geuzen en liberalen. Dal wordt ons immers dagelijks op al lemande «ijzen door die mannen be wezen. Dal zien wij immers hier gelijk cldeis. Dat zien wij vooral dóür waar spraak is vrije goed bevolkte scholen aan le nemen in plaats van ledigstaande officiële scholen. Overal zullen de libe ralen de aanneming van godsdienstige scholen bes'rijden, niet omdat ze over tuigd zijn dat in die scholen een gron dig en deugdelijk onderwijs wordt ge geven, maar enkel om dat de geest van religie daar eene der hoofdzaken is. Met welk doel is hier te Veurne, en in andere plaatsen de onderwijzersbond ingericht? In welke vergadering hebben de sprekers in hunne voordrachten de kwestie var: godsdienstigheid aange roerd? Integendeel, de adem der on verschilligheid straalde in allen door. En de scholen door dien bond ingericht en ondersteund, zijn nllen brandpunten van ongodsdienstigheid en onverschil ligheid. Men leert er de Godheid en de onsterfelijkheid der ziel loochenen; men maakt er geen onderscheid tusschen het goede en hel kwade, en alzoo kornt men lol het gevolg dal het geweien bij de jonge leerlingen versmacljl wordt. De godsdienst en al wat hem van verre I of bij raaki, leert men daar versmaden en verachten Zulke opvoeding en onderwijs leiden natuurlijk regelrecht naar de afgionden der barbaarschheid, gelijk het Leo pold 1 weleer zegde. En tot dien uitersten graad van gees telijk en zedelijk verval wil het liberalis mus den menseb verlagen. Daaiom bestrijdt de Kerk met onver- poosden moed het liberalismus en zijne heillooze en zedebedervende bedoelin gen. De strijd is geweldig; doch wij i klassen der lagere afdeeling Unkhon <ln troofn linnn rlnf vr.lnn m izi* h n nn.> 111 Lr Irnllnnrtn vnn Vnn Ter gelegenheid van het (liberaal) on- derwijzerskongres, dat op ’t oogenblik dal schrijven te Antwerpen gehouden wordtbeeft het liberaal onderwijzersblad l'Avenir, eene statistiek opgemaakt van de gemeenten die bij koninklijke be- n machtiging bekomen hebben 1 hunne ledige of bijna ledigstaande offi ciële scholen af te schallen en door vrije te vervangen. Die lijst is niet lang zij beval slechts 167 gemeenten van de 2600 die het koninkrijk van Belgio uitmaken. Uil de lijst door den Avenir meêge- deeld, trekt het Advertedlieblad hel ge volg dat die 167 gemeenten, met eene gezamcnllijke bevolking van 22,160 in woners, van hunne gemeenteschool be roofd zijn. Vooreerst willen wij aan de ontroost bare schrijvers van het geuzenbladje doen opmerken dat hunne statistiek, al veel willende bewijzen, inderdaad niets bewijst; want in plaats van nevens elke gemeente de bevolking van elke alge- schafte school op te geven, geelt de Avenir hel getal der inwoners van elke gemeente. Wij verstaan gemakkelijk de reden dier handelwijze; want het Ad vertentie blad, zoowel als zijne geusche kot.fraters, zou dam door getoond heb ben dat de koninklijke besluiten de af schaffing dier 167 scholen toelalende, zeer rechlveerdig zijn en daaibij die ge meenten ontlast hebben van de ver plichting groole sommen geld verten n die zij voor ledige scholen en ledigloo- pende onderwijzers en onderwijzeressen moesten betalen. Welnu, volgens de besluiten in don Monileur verschenen, zijn eigenlijk 167 officiële scholen, bevattende le zamen zes honderd drie en negentig leerlingen, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groole letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. l)e Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) eu ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. te Veurne, en in de Poslkantooren. tornen komen in den Woensdag 7 Oc- iober, vóór 7 1/2 ’s avonds, en de ex ternen den Donderdag 8 October, vóór 8 ure ’s morgens. De gemeenteraad van Wulpen is yer- ledene week bijeengeroepen geweest om eene beslissing te nemen in de kwes tie van den beurtspoorweg van Oostende naar Veurne en l.Jper. Met algemeene stemmen is eene jaarlijksche bijdrage van 770 fr. aangenomen geweest. De tweede zittijd voor de examen van kiesbevoegdheid van het jaar 1885 is bepaald op Zaterdag 26, Zondag 27 en Maandag 28 September, ten 9 ure ’s morgens. Gp elk dier dagen zal eene avondzit- ting kunnen worden gehouden, die ten 5 ure zal aanvangen. Elke vergadering zal hoogstens 3 uren duren, de voorbereidende werk zaamheden niet medegcrckend. De Monileur van Zondag kondigt den uitslag af van den bijzonderen prijskamp in vlaamsche taal tusschen de middel bare knechijesscholen van lageren graad in 1885. Volgens oude gewoonte heelt de kos telijke middelbare school van Veurne weer geenó onderscheiding bekomen. In denzelfden wedstrijd is de prijs voor de leerlingen die de V klas ver dubbeld hebben, loegewezen aan Lode- wijs Scharpé, van Thick, leerling der middelbare school van Nieuport, die 80 punten op 100 bekomen heeft. In deze ka egorie wordt een bijzon dere prijs verleend aan eiken mededin ger die ten minste 70 punten op 100 ge wonnen heeft. Geene andere onder scheidingen worden toegeslaan. i afgeschafl; van die 167 scholen waren ei 66 gansch ledig; de 101 overige lel- den gemiddeld 4 leerlingen per school. Drie scholen hadden elk een leerling, 8 scholen 2; negen scholen 3; 12 scho len 4; 10 scholen 5; 6 scholen 11 enz. Die 167 scholen zijn vervangen door aangenomen scholen, weerdig van het vertrouwen der ouders, onderworpen aan het strenge toezicht van de officiële toezieners en bezocht door meer dan 21 duizend 500 leerlingen. De reden waarom de officiële scho len hel vertrouwen der ouders niet ge nieten en verlaten zijn, is niet nieuw. Den 20 Januari 1859 voorzegde M. Ro gier, toen minister van binnenlandsc.be zaken, wat er zou voorvallen indien de priester uilde school zou gebannen zijn. Ik geloof zegdo hij in de Kamer, dat iedereen zou moeten erkennen dat de tegenwoordigheid van den priester in de lagere school om er liet geestelijk onderwijs te geven, wenschelijk is; wat mij betreft, ik beken hel, bet zou mij on mogelijk zijn te verslaan hoe men er zou kunnen aan denken om het onder wijs verplichtend te maken en le zelf der lijd den priester uit de school te sluiten. v Weet gij, Mijnheeren, welke het gevolgd zou zijn van de uitsluiting van den priester uil de school? Weet gij welken uitslag gij zult hebben met den priester aan de deur te zetten? Onmiddelijk zal er nevens uwe lagero school door den priester eene nieuwo school opgericht worden die onder zijn eenig bestuur zal staan, en de n leerlingen zullen onze o flic iele scholen verlaten, om die van de geestelijkheid te gaan bevolken. De voorzegging van M. Rogier heeft zich verwezentlijktde uitsluiting van den priester heelt de ontvolking der officiële gemeentescholen voor gevolg gehad. Al de hairklieverijen der geuzenga- I zetten zullen niets vermogen tegen de verklaring van M. Rogier toen hij zegde dat het zoo raadzaam als wenschelijk is en overeenstemmend met de princiepen, den geest en de overleveringen van het land, dat het lager onderwijs ondersteund worde door de medehulp van den priester. Hel is omdat het hedendaagsch valsch liberalismus deze waarheid miskend heeft, dal hel land van de gemeente scholen niet heeft willen weten ca dat hel eindelijk een gouvernement heelt omvergoworpen welk beweerde hel lijk van ’t kalholicismus in den putte delven. In de liberale steden hebben de geu zen den verjaardag der schandalen van 7 September 1884 gevierd, welken hunne gazetten e m-m beugelijken dag noemen, en zij schijnen te scherts'n, met de baldadigheden door de Brussel- schc voyous dien dag tegen de katho lieken gepleegd. liet Advertentie blad doet ook meê met zijne liberale konlraters om de katholie ken te beschimpen. Wij hebben mot eigene oogen te Brussel gezien wat schuim der bevolking zich onder het vaandel van hot liberalismus schaar;. Die girirooie partij van beschaving hebben wij daar aan 't werk gezien, en 80 duizend Belgen hebben dam een on- overkomelijken wdg opgeva te^en alles wat van verre of hij naar den geus riekt. Thans dat wij zien dal de liberale dag- en weekbladen juichen bij de verjaring der euveldaden, dien dag door de liberale canaille gepleegd, en zo als heldenfeiten ophemelen, moeten wij zeggen datgairch de liberale partij van Plaatselijk. Maandag toekomende, 21 September, om 8 1/2 ure ’s morgens, beginnen de j in hel bis- hebben de vaste hoop dat velen, mie-1 sclioppeiijk kóllegie van Veurne. De in- 4 Bi| ministerieel besluit van 8 September wordt M. HippolietMaton, professor van muziek te Wacs- ten, tot muziekmeester benoemd bij de middelbare staatsschool van Veurne, in vervanging van M. J. Steyaert, ontslaggever. Zijn benoemd tot leden en plaatsvervangende leden der jury's in hi t kanton Veurne voor de exa men van kicsbekwaamhcid gedurende den zittijd van September 1885 Voorzitter, M. R. De Grave, rechter; plartsvcr- vanger, M. A. Pil, advokaat, te Veurne. Secre taris, M. E. Crombez, bestuurder der middelbare school te Veurne; plaatsverv. M. Breyne, onder wijzer te Vinchem. Lid, M. Ghyssaert, princi paal te Veurne; plaatsverv. M. Bogacrt, onderwij zer te Alvcringhem.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1