BEIUCHT. I i Icvcnsmid- naar wezen. KcrkraiEcn. Biugge heeft benoemd voor de andere ziek- ■j Kiezingen in Frankrijk. Zcoals men weet, zullen de kiezingen ons land bedorven on rotis. De wtfews van I- j beeldelooze blijken van weerdigbeid gegeven. Dai beid de grootst mogelijko voorzichtig- Denecker, in leven gemcente-onderwijzei 1 te Cöückelaére, verminderd op 197 fr., 1 ten gevolge van haar huwelijk met M. Ri- choux, dit ingevolge de voorschriften der wet van 18 December 1837. Dit pensioen heeft aanvang genomen den 1 Juli 188f». Uil Handzaeme: Dinsdag nacht kwamen vier jongelingen van Vvereken. Twee waren van Handzaeme: R. Van It., en Del., de twee andere waren van Bove- kerke. Del. was soms wal in woordenwisseling met V. T. van Bovckerke; maai hel ging niet erg en niets deed vermoeden wal daar op gevolgd is. Bij de herberg van M. Baekelant viel V. T.*» onvoorziens op Del. en biachl hem zes mes steken loe. Van R. trok V. T. van zijn slachtoffer en bekwam dil doende, eene snede in zijne hand. De wonden van Del. zijn nog al diepe maar niel gevaarlijk. liet schijnt dal een ongelukkig minm- nijdje de oorzaak van die laffe aanranding geweest is. De National deelt de volgende in lichtingen mede over den treinwachter Spreumont, die onlangs te Corlemarcq werd in stukken gen den. Den 1 September moest Spreumont, na dienst gedaan te hebben op den gewonen trein van Gent naar Oostende gaan en kee- en 610) met (enen bijzonderen trein naar Lichte, velde; van Lichlervelde vertrok hij met den trein N' 1 aan leste bijeen geroepen worden op 10 No- e nooiuen uur nuciuie p.uuj vcmber en zich waarschijnlijk m baren iels gedaan om die pest legen ie hou- zittijd uitsluitend bezighouden met hel 1 -K» n «x XA Ir ZA»» I rt ZfAn V’ «V IV 1*1 t Af Q i December zal het kongres bijeenkomen, om over te gaan lot den keus van een president der republiek, in vervanging van M. Grcvy. Men verzekert dal deze leste geen nieuw mandaat meer zal aan- - - daaromtrent is nog niets mei zekerheid bekend. De parijzer koningsgezinde dagbla- Dr.io.xr.xi.xi-, te Barry. Handteekening gelegaliseerd door den Burgemeester. Hel Gemeenlobcïluur van Bulscamp brengt Ier kennis der belanghebbenden, dalde piijskamp voor het visschen met de lijn op 20 September 1883 niet zal plaats hebben. Bulscamp, 12 September 1885. De Burgemeester detollenakre. De Sekretaris, E. BUTAYE, zijne leute gehad met in Frankrijk in de vuiligheid te gaan wroeten om er ergens eenen pater ol priester te gaan opzoe- -w- lende, zich pl chiig heeft gemaakt onnoemelijke feiten. Indien het geuzenbladje daar zijn pleizier vindt, hel moei hei maar weten en het mag zijne martelaars voor hem houden, die zijn immers maar al te dik wijls met openen arme onthaald bij de liberalen. Maar wij zouden wel eens willen weten waarom het niet spreekt 1" van eenen onderwijzer die in l._. Ilenegouwsche eene officiële jongens school bestuurt, zijnen broeden burger lijk heeft doen begraven en zijne kinder» niet laat doopen; En 2" ten tweede, van de meisjesschool derzelfde gemeente, bestuurd door eene onderwijzers die on langs met eenen protestant getrouwd is voor de wet alléén? T Is zeker naar zulke scholen dal de oudeis hunne kinders moeten zenden? mi'ig ons t op de helling der légeeringsloosbeid en liet Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne Brengt ter kennis der belanghebben- benden dal, krachtens de wet van 23 Augusli jongstleden, de tegensprekin- gen betrekkelijk de voorloopige kie zerslijsten, aangeplakl op 15 Augusti 1885, vermogen toegestuurd te worden aan't bovengemeld collcgie lol den 20 dezer loopende maand September. Gedaan le Veurne, den 5 September 1885, ID<? 'Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENÊ. Bij l evelde Sekretaris, I. DE CAE. I voor de lïanscbe Kamer plaats hebben Brussel hebben dien op 4 October. De nieuwe Kamer zal ten kanker in het liberalismus gebracht; leste bijeen geroepen worden op 10 No de hoofden der liberale partij hebben vcmber en zich waarschijnlijk in haren niets gedaan om die pesl legen te hou- zittijd uitsluitend bezighouden mei hel den integendeel, zij hebben gejuicht onderzook der kiezingen. Van 15 tol 20 bij de schanddaden door hunne partij- i,/.„„,.na i.nnanUnm mannen gepleegd. --- ...nrabBetam»»»»— -- VerseSflEÜgc Bij koninklijk besluit van 30 Juni wordt M. Juliaan Pcrlati, ontvanger der brieven post van 1 klas te’Veurne, bevorderd tot de 3’ klas. Bij koninklijk besluit v-m 4 Septem ber word', hel pensioen van 391 fr.. ver leerd bij koninklijk besluit van den 4 Mei i uitgaven. Viijdag morgend werden drie hun- 1883, aan vrouw Sanders, weduwe van M. ner, inde Hallen, op heeterdaad betrapt, terwijl zij hunne aankoopen van delen met valsch geld betaalden. Naar het polieciebürcel gebracht, beken den zij de uitgevers te zijn van de valsche muntstukken sedert eenigen lijd in omloop. - Eene moordpoging heeft in de volgen de omstandigheden le Maldegem plaats ge had In den nacht van 8 op 9 dezer deden de genaamden Pieter en L'ouis Fiers, jacht wachters van mad. douairière de Kerciiovc, eigenares te Gent, eene ronde op zoek van wildstroopers, op hel grondgebied van Mal degem. Zij waren vergezeld van eenen werk man, Siandaeil geheelen. Rond 2 ure 's morgends, wildstroopers ziende, begaven zij zich naar hen, maar op hetzelfde oogenbhk werd Slandaerd door een geweerschot in volle borst getroffen. Terwijl men aan den gekwetste, wiens 1 leven in gevaar is, zorgen toediende, werd de moordenaar opgezocht, doch vruchte loos. Te Nobressarl. dicht bij Arlon, heeft eene moeder haar jonggeboren kind ver moord. Zij heelt de vlucht genomen, en hel parket heeft lol hiertoe bel lijkje hiel ontdekt. Uil Tongeren worden alle dagen zeven wagons pruimen, perzikken. pevien en ap pelen naar Brussel, Anlweipen en Gent verzonden. De verzindmgen naar Gent en Antwerpen zijn bestemd voor Engeland. Hel huil isdii jaar goedkoop pruimen 3fr. de l'.iff kilos; peizikken, reine claude, 10 fr. de 160 kilos; peizakken. 30 cenlimen de kilo. I Uil de gemeente Looz wordt ook veel fruit verzonden. Alle weken richt men er drie bijzondere turnen m van 20 tot 25 wagons niel fruit die near Gent, Anlweipen én I Brussel worden gezonden. Nu de choleia in Spanje en Frankrijk vermindert. begint ze zich daarentegen in llahe te verspreiden. Te Palermo is de ziek te plotseling uitgefnoken en weiden reed» 20 ziektegevallen, waarvan vijf met doo.ie- lijkéiialloop, aang.'geven. In du stad hoer: cht groote ontsteltenis, zoodal d boot, n I reeds oen groot aantal vluchteling,.:) te I Napels aan wal hebben gezet. De b.walking van Napels, die in het vorige j <ar zoo v r- schrikkelijk werd geteisterd, wilde hen ech ter ni )l lorlaten, maar de karabinieis kwa men onder de wapens en verdreven de s.iiui.mollende menigte, welke het hotel, waar de menschel! uit Pal, n. o hun inliek hadden genomen, wilde bestol men. Do mensch storft niot, hij ver moordt zich zelf, heeft Seneca ge zegd. Hij vermoordt zich zeil door overdrijvingen, door zijne levens wijze en dooi te groo'.e onverschillig heid om zich te verzorgen. Hel is waar, dooi een groot aantal middelen die hem worden aangeboden van alle kanten, wordt de keus moeijelijk, maar wan neer een middel zich door (luizende be wijzen aanbeveelt, zooals het biei vol gende, alsdan wordt die keus bepaald. Aan M. Pelerin, Apoth., 12. rue de l’Ecuyer, te Biussel. Sedert 10 jaren leed ik aan verstopping, die mij ze.ll.s belette te. slapen; sedert ik uwe Zwit- sersebe Pillen aan Ir. 1 50 gebruikt In 1», ben ik genezen. Ik kom u le bedanken en vei ooi loof u mijn brie! publiek le ma ken. I van den ondeigang, er. vertrouwen wij i Daar moest hij vernachten in eene onge- het land aan rechtzinnige, behendige zonde slaapplaats, waar de wakte langs de cn eerlijke banden. - De minister van binnenlandscbc zaken ■- - - .1.. i.:-1 der haar juist daglicht voorstek «I De laatstversi'heiien affevering der dagelijks door de publieke bladen de la Belgigne. behelst twee gewichtige be- b'- sluilcn van M. den Minister van justicie. r.lrl^n üelceaiëa Bij hel eerste, gcdaglcekend van 26 Mei S,nfllsmacinei 1885, wordt verklaard dal de herren on derpastoors mogen decimalen van den kerk- fabriekraad van de parochie die zij bedienen, vermits zij in hel uitoefenen van hun ambt niel slaan onder het toezicht van hel kerk bestuur. Het tweede besluit, van gelijktijdige dag- tcckoning. stelt vast dat de heer pastoor mag gekozen worden lot sekretaris van liet bureel der kerkmeesters, vermits geene hoegenaamde uitdrukkelijke schikking des dekreets van 30 December 1809 dergelijke kiezing verbiedt, en overigens geene be weegredens daar leg< n kunnen worden vingen, ingebracht. Beide besluiten verwerpen dus geheel en al de beslissingen over dezelfde vraagstuk ken door M. Bara, op 7 Juli 1881 en 30 Mei 1882, in tegenstrijdige:! zin genomen. Wet op de koopvernietigende gebreken. Ziehier, volgens koninklijk besluit van 3 September, de g- biekcn waaraan de ver kochte dieren moeten onderwin pen zijn om de vernietiging van eenen koop o! verwis seling le wettigen. Voor de pe.rd. n het rot. de worm, periodieke ontsteking van de oogen (zoo de weerde van het dier de 300 tr Ie boven gaat) Rundvee Runderpest, besmeltelijke longziekte, teermg oi pokken, onzuiveiing zoo het kalven geen plaats heeft g. had in den stal van den koep- r (indien de weerde van het dier meer bedraagt dar. 150 fr.). 1 ander hel volgende, dat de kwestie on- Niettegenstaande de geestelijkheid de ^administrate gevailen’ m de’wetgevende vergado- ,,r' o l en belasterd, en door de Staatsmachten bespot of geweldda dig behandeld wordt, heelt zij voor- -■ wijsheid en uitoefenen van zijne gevaarvolle laak.’ de n_.._ w m de tegen- woordigo omstandigheden de geestelijk heid de grootst mogelijko voorzichtig heid in acht moet nemen, wordt eikend. Maar de priester is ook burger, en daar hij hel onbetwistbare recht bezit zijne slem uil te biengen zooals bij wil, kan men hem niet beletten raad te geven aan degenen die hem, niei als priester, maar als burger van den Slaat, om raad - -r (clave lees). Deze beide ziekten, bij oen enkel schaap waaigi nomen, zal de kocpvernieiigir;g van de g 'hcele kudde die het merk van i' kooper draagt, ten gevolge h. bben. Voor de besmettelijke longziekte is het tijdverloop dal eene ri I maakt, bepaald op 30 dagen; voor de oog ontsteking op 28, en voorde andere ziek ten op 9 dagen. Dit besluit is uitvoerbaar verklaard te be ginnen van 7 September. Sclioolvrede in Holland. Het Vaderland, van den Haag, meldt ■dal de Staatsraad vei slag gemaakt heeft over hel voorstel tol wijziging van 3 van hel fameus artikel 191 der grond wet. Het gouvernement stelt voor maar het officieel onderwijs daar in te richten waar tioodig geaclii wordt en gelang der noodwendigheden. Dus zal de vrije school in Holland de Prit'Nli-rlijUe brnor ni Zijne Hoogw. Mgr. de Bisschop van Lceraar van kerkelijk recht in hel groot Seminarie. M. Vancodlie. Lie' nliaut in kerkdijk reent le Brugge, in van M. dm D' Vandei bt rghe die gewoon lecraai van kerkdijk recht b. noemd is bij de nniversiteil van Leuven; Ond< i pastoor var. O L.-Vronwkcrk te Brugge. M. D.’ Jonckh're. oudcrpastooi te Goi letnari ip, Ot,ileipastoor van Sic Anna, I'' Brugge, M Rooryck. onderpastoor le L> ysde, in vcrvangii g van M. Valckc, <bc zijn ont. le; gegev a heett nil lio:,f le van ziekte; Onderpastoor te Leysele, M. Darlois, pro- lessor m ’l kollcgie van Dixmude; Bes'i rdcr der katholieke rchol. n le 1 Beci l,:,ei l. I1!"'11 111 Bianki i.b rghe. M. Van Damme, piof. ssor Hij erkent de billijkheid Schapen Runderpcsï, schaapspokken in’t klein seminarie van Roussdaoie. n"ln'’r,‘ vnr I M René Samain, priester van het bisdom van Brugge, gewezen aalmoesenier van i ’t vorig gesticht der Brooders van de chris- den ver- j lelijke scholen te Jemmapes. wordt onde.- I pastoor le Rueulz (Henegouw). heelt oenen omzendbrief amt de hisschop- I „verdoed 'en dedeksds'ziïn gan^ch' w-.k pen gezonden, ben - j b geestelijkheid te dwingen zich met de kiezingen niel bezig te houden. 1 De Godsdienstige IFec/. van Parijs, die I voor het orgaan van den aartsbisschop Dus zal de vrije school in Holland de doorgaat, bevat eene verklaring iicnet- regel en de officiële school de uitneming lende de houding die de katholieken! wozen. moeten aannemen. Daarin staat ouder Het Advertenlie-blad heeft deze week veerden wat zijn opvolger betreft, ren (treinen 60S met at de konservatieven, laat iligbeid le gaan wroeten om er ergens ken, die zijne heiligste plichten verge- lende, zich nl chliir heelt eemaakl aan uu j.-v. I den kondigen het kiesprogiam ai der vereenigde monarchisten. In dal mani fest wordt gezegd dal de republiek Frankrijk ten onder brengt, zoowel on der godsdienstig en zedelijk, 'als onder stoffelijk oogpunt. De monarchisten willen een sterk en duurzaam gouverne ment, dal de republiek hun niet kan be- het morgen. Zij protesteeren dan ook legen i bet'verbod, door hel leste kongres in j de grondwet geschreven, om den re- geeringsvorm in Frankrijk ter bespre king te brengen. Voor alles echter, besluit hei manifest, moet er gedacht worden aan de gevaren van hel tegen woordig oogenblik. In overeenstem- mol ai de konservatieven, laat trachten Frankrijk le weerhouden jgll naar Ghistel, waar hij ten 9u. 10 kwam, na 15 uren lastigen dienst. Daar moest bij vernachten in eene onge- muren atluopl, in een woord in eene plaats erger dan eenen slecht onderhouden kelder. Daarenboven is helslroo dal tol legciplaats dient, beschimmeld, hel ongedierte is er in aanbevelende de 1 Men verslaat dal men in zulke omslandig- i heden niet ongekleed slapen gaat Na eene nacht rusteloos Ie hebben door- gebrachl. moest Spreumont 's morgens ten 4u.28 naar Gent, vandaar naar Nieuport met den trein 1267 en keerde n.<ar Gent terug met den trein 1212. om weer van daar le vertrekken met den trein 1211. Deze dienst is zeer lastig en afmattend Toen Spreumont te Corlemarcq aankwam vond hij er eene gruw, lijke dood. Hij wasgansch uilgepul en had 13 uren dienst gedaan. In min dan vier dagen was hij gedmendc zestig men in dienst geweest. De genaamde Vei linden, chef-nianceu- vre in de statie (atelier) van Oostende, vader van vier minderjarige kindeien, is, bij hel Hij h<ef daarenboven zware wonden aan h“l hoofd bekomen, zijn rug is als door kerfd, zijne kleedeien waren hem vai: ‘t li chaam gescheurd; in een wooid, hel was afgrijzehjk het sl..cht( U t te z.en. 0>k is Va iderlindun reeds ten gevolge dezer ramp bezweken. De iranschc gi.ëlol Mauve, van Duin- keike, lei ugkomeiide val. de ai o d.ian- vangst op de kusten van IJsland, is den 4 sepU niber, rond 8 ure. ’s av-(ids. door den engelschen stoomboot Trevetchiek, van Newcastle, in den giond geloopeu. De Mauve is in tien minuten gezonken; van de 18 mannen, de ckwipigie uitniakende, >ijn er 12 omgekomen. Een dei ovci levenden is door een hond, terrein uvc. geren geweest, welk aan di n tweeden siuurman loebe- -hoorde, die insgt lijks aan de ramp enlsnapl vervanging I js overlevenden van de Mauve, alsook de lerrc-neuve, zijn te Londen ingcstheepi voor Boulogne, -- De katholieke Kling van Thiell hei ft onlangs een verzoek» hult aan (Lm minister Be. i ti.u'i t. verleg-i.woordigcr van Thiell, gezonden, vrag nde dal hij lid ontwerp van ecm n ijz i en weg van Ardoye over Rousse- laero op Mec.nen in de Kamer zon voor dragen, ten einde hel door het gouvernc- I ment te doen mlvoercn of in concessie le I doen geven. 1 M. Beeinaert heelt hierop geantwoord. j'1 van hel verzoek 1 en zal hot ontwerp van den gevraagden ijzerenweg zelf in de Kamer voordragen en cnderstmtnen. I Zoo zal dus dit ontwerp dat door een groot decider bevolking van West Vlaan I deren zoo geestdriftig weid onthaald, in l T kort eene afgedane zaak wezen. Sedert dat de spoorw-gen bestaan werd nog geen in gang door den donder getroffen. Het zou welbclil voor de geleer den b langi ijk zijn de oorzaak van dit ver schijnsel op le zoeken. Sedert een gen tijd werd te Brussel do policie opmerkzaam gemaakt op zekere personen die valsche stukken van 2 frank -■UJI -j -- n o '..w«.- a MOM. - 1/1. ..nv/. 1 - ri- lUUgz.H'MU |.-> ie l klamatie geldig i j becnen letterlijk verbrijzeld.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 2