VETTEWEIDE gelegen NAmCTURE DE PIAXOS d<* BflKRWKYzV, FRÈRES, PLAGE DE LA STATION, ROLLERS. Revalenta Arabica EXTRAKT. PARTIJEN ZAAILAKD EENE HOFSTEDE te Watou, Rattekothoek, groot 5 hectaren 89 aren 86 centiaren. GEZONDHEID AAN ALLEN “E °nd r medecijn en xondor kosten door du smake- Ükc gciondhoidsbloem van Du Baart, van Londen Genaamd Alvcriiighcm-Kcrinis RINGSTÊKINGEN met paarden en muilezels, ingespannen, rond de dorpplaats, JAN VAN NOORDE e Vrijdag fl S September Bij verandering van woonst. Bij vonnis bij verstek in date 7" Au- BIJ ONTEIGENING. (Dumiddclljk te Pachten ten deele of ten geheele eene schoone en goede steenweg op Nicucappelle. Ingesteld fr. 3,000. Koopdag bij rechtsmacht. TE LEYSELE, Première médaille d’argent a fexposition universele d’Anvers. Brevet d’inveiition. TOEV7IJZIl\r Gc in eene zitting. Woensdag S3 September flSSS, 3 ure na middag, in bet Stadhuis, te Loo, van Ingenoltreding met de geldteiling. Lastboek, vonnis en nadere inlich tingen bij genoemden Notaris DE BRAUWERE. KANTOOR van bodewijk Efi O U T E W Deurwaarder te Veurne. De Greffier, A. VAN MASSENHOVE. Zij uitgevoerd. De Prokurmr des Konings, U. GOMBAULT. TE LAMPERHISSE, Openbaarlijk te verkoopen. KANTOOR van den Kfotwi’is HSK EBIïAflTWEflSE St. Denijsplaats, te Veurne. ÏÏE rxrSITF.X CS F TP KftADPN S<l>ou» i’.EM EMERS-or Bt n- 1 El Llï GERS11UIS va:r twee stagie.:, KANTOOR van den Notaris CAJFEIilLlE, te Watou. Om verdere inlichtingen zich te bege ven bij den voornoemden Notaris S° 1885, om 3 ure na middag, te Proven plaats, ter estaminel der weduwe Cat- ternach, STAD LOO. Onlangs nieuw gebouwd WOONHUIS, Jlerberg Afspanning de Casino, heb bende ruime Beneden- en Boven kamers, Kelder, zolder, Schuur en Stallingen, van zuiden langs den Eene VETTEWEIDE, groot 2 hectaren 39 aren 90 centiaren, gelegen te Lampernisse, zuid van den steenweg naar Avecappelle. Gebruikt zonder pacht, door d’heer Fornet-Bouc- kenaere, aan 400 frank bij jare, boven de belastingen. Ingesteld 8,100 frank. En nog andere goederen, gelegen omtrent IJper. De OVERSLAG, Dinsdag 22 Sep tember 1885, om 9 ure voor middag, ter estaminet den Gouden Arend, binnen de stad IJper. Door ’t ambt van den Notaris VAN- DERMEERSCH, te IJper residee- rende. Donderdag 17 September 1885, om 1 ure stipt na middag, ter hofstede en landen gebruikt door Frederik Gheeraert, te Leyscle, wijk den Abeele, Koopdag van Menagie-goed, huismeubelen, landsha- laam, vruchten in schuur cn te velde, als 3000 schoven tarwe, 1000 id. rogge, 1300 id. haver, hoeveelheid erwten en klaverhooi, 2 hectaren zeer goede hutteboonen, 43 aren aardappels 28 aren boeten, 28 aren comèine, 1 heet. 40 aren 2111-' snede klaverhooi. cn vi e! gras ter hofplaats, 1 merrie- peerd, melkkoei, kalf, 2 zwijns, 30 konijnen, cn het pluimgedierte, voorts stroo, slaken en persen. Met gereed geld en zonder verhoog voor de koopers. Door het ambt van den Deurwaarder Izoilewijk BOUTEN/, cn betaalbaar on- middelijk na den overslag. 14 O S* ES A TE B0ITSH01WKE-D0RP, Dinsdag 22 September 1885, om 1 ure juist na middag, ten verzoeke cn in behoeve van den lieer Constant Carpentier, aldaar van SCHOONE Huismeubelen, Winkelgoederen, Winke- liersgerièf en eenen onlangs nieuwen en goeden HARMONIUM (7 registers). Met gereed geld cn 10 verhoog. Door T ambt van Lodewyk BOU TEN, Deurwaerder te Veurne. hebben gemaakt a) aan bedt iegelijke bankbreuk, om een gedeelte van zijn actief achtergehouden te hebben; b) aan enkele bankbreuk, om de boeken en de boedelbeschrijving door de artikelen 8 en 9 van hel liandelswelboek voorge schreven niet gehouden te hebben; de erkentenis der opsciiorsing zijner be taling niet gedaan te hebben in het tijd- s’ip door artikel 440 bepaald; na de opsciiorsing zijner betalingen ecuige schuldeischers bevoordeel igd te hebben ten nadeele van den boedel; Krachtens artikels5772°, 573;;", 574i°6°, 583, 572 der wel van 18 April 1851, 479, 79, 80 5, 85 van het strafwet boek, 3 der wet van 4 October 1867, de wet van 20 December 1881, en artikels 186 cn 194 van het wetboek van rechts pleging in strafzaken; Verwezen Wegens bedriege!ijke bankbreuk tol eene gevangzitiing van drie maanden; en wegens enkele bank breuk, lol eene gevangzitiing van acht dagen; cn tol de proceskosten, geta xeerd ter som van twee en dot tig franks vijf cn zeventig centiemen. De rechtbank heeft verders bevolen dat het gemeld vonnis zal aangeplakt worden in de gehoorzaal der rechtbank, I" Kermis-Donderdag 24 Sep tember 1885, alleenlijk voor de in woners van Alveringhem, Oeren en St. Ricquiers. 70 fr. prijzen. Inleg 50 ct. Begin •om 3 ure. 10 fr. zullen verlot worden onder de mededingers die geen prijs be haald hebben. 2" Koekezondag 27 September, voor alle liefhebbers, zonder uitzonderin gen 150 fr. prijzen. Inleg 1 fr. Begin om 3 ure juist. 20 fr. prijzen zullen verlot worden onder de mededingers die geen prijs behaald hebber.. Zie de uithangende programmen. PIA V V S N 2-1 «I SF S deptiis 323 fr. ii 2000 fr. Pianos d’oecttsion. Harmonium, Échange, Accords, Réparalions. Trois ans de garantie, facililé de pavement. liurgerlijke Stand van Veurne. Geboorten. 8, Viaenc George, z. van Karei en Dufo- rcl Sophia. Vlcescldiouwerslraat. 9. Thomas Jerooni, z. van Karei cn Priem Fdicila. Beweslcrpoort. 13. Dubois Ka rel. z. van Karei cn Rossey Sidonia, Be- w.steipoort. 14. Cosscy Hendrik, z. van V,denim en Devoghel Juslina. Noordslraat. Huwelijken. 9. Bulscraen Hendrik, timmerman, gcb. Ie Veurne, den o August! 1833, met Vla- nivnck Viginia, koflihuishoudsler, gcb. tc Ghistcl den 14 April 1847, wed’ van Vla- mynek August. Seys Adolf, werkman tc Venin'', grb. to Eessen den 26 Februari 1854, met Fi' rine Maria, naaister, gcb. te Veurne den 3 Juni 1859. Sterfgevallen. 15 Sept. Merseman Sijlvia, 7 m. 4 d. Beooslerpoort. alwaar hot gedurende drie maanden ten loon zal blijven hangen; dat hetzelve vonnis bij uittreksel zal opgenomen worden in de nieuwsbladeren van Veur ne het Advertentie-blad, de Veurnaar en in de Aankondigin gen; cn dat de kosten van deze aanplakking en inlijvingen door gezei- den Karel-Lodewijk Willems zullen af gedragen worden. Voor eensluidend extrakt afgeleverd aan den heer Procureur des Konings om tc dienen lot inlijving in de nieuwsbla deren. KANTOOR van «len Notaris te VVulverinijhem. Dinsdag 29 September 1835, om 4 ure na middag, te Wulveringhem- dorp, ten huize-herberg der weduwe Pieter Ghyselen, KOOPDAG floor uitscheiding van bedrijf van Meubelen, Mentigie-Goederen, Iler- berggetuig, Allaara cn verdere Land- bouwersgereedschappen. Op tijd van betaling voor de koopen boven de 20 franks, mits borgstelling. fl° Eflonelerrïng fi 21 Se>ïteMsIJCr 1885, om 5 ure na middag, te Watou, bij Van Eecke-Verbouwe, OPENBARE VERKOOPING van Binnen Watou, ter markt. mot slagie, laatst gebruikt door vrouw de weduwe Lyoen. Gebruikt door Amandus Maerten. En ook te Watou, noordkant van de plaats, ZAAILAND, van 1 hectare 14 aren 20 centiaren, ge bruikt door den medeverkooper heer Jules Lyoen. VERKOOPING van Binnen Proven, langs de Blokstraat en daarbij, Verscheide inhoudende 1 hectare 70 aren 98 centi aren, sectie A, nummers 598, 599 en guslï 1885, behoorlijk beteekend den 28 B, nummers 384 en 393, in pacht gehou- Augusli volgende, heeft de korroklion- den door Joseph Top, mits 225 franks ncle rechtbank zittende te Veurne, pro- ’sjaars. vincie West-Vlaanderen, KAREL-LODEWIJK WIL LEMS, oud 44 jaar, voordozen her- CAPELLE. Lergier en landbouwer, geboren en van rechte gehuisvest te Sleenkerke, thans vluchteling; Als overtuigd van te Sleenkerke, in achttien honderd vijt en tachtig, gefaal de handelaar zijnde, zich plichtig te I HOFSTEDE hebben gemaakt «laan bedilegelijke i inhotidende EU. 3®8 4— CS C., gelegen te ZANDE, langs den steenweg van Moeue naar Leke. Gebruikt door sieur Carolus Depuydt. Voor alle inlichtingen men begéve zich ten kantoorc van den Notaris VAH CA IL LI E te Oostende. TT'?!'—** V ïf* I 9 9 niet stallingen en schoepen beplanten Imf, ook dien stig voor boerderij, gestaan nevens de voorstad. j» te Veurne, en onlangs bewoond .lour den kanitria lias; Te bsM’agi.-u bij .’tl Cu üsclkkcu Veuruo, vijf err dertig jaren onvoranderlijken goeden uitslag, genezende de bedot.one eetlust, de slechte spijsver- teei legenmuugmiUtekingcri, maagkramp, slijmen winden, maagzuur, tiet zuur, hartkloppingen, kou de vocht, brnuklust, uitwerpingen, brakingen, ver stoppingen, afgang, koliek leeiingen, hoest, kuch, verstikking, hoofdduizeling, bedwclmdhcid, bloed- opdrung, zenuwkwaal, zwaarmoedigheid, pisvloed, flauwte, uitputting, bloedgebrek. bleekzucht, al de ontsteltenisseii der borst, keel, adem, slem, Incht- pijpen, blaas, lever, lenden, darmen, slijmvliezen, alsook ontsteking en korstaebtigen reuk bij 'Zet óp staan, of na zekere spijzen, ajuin, look, sterke dran ken en zelf tabak. Zij is daarenboven een uitmun tend voedsel om kinderkwalen te voorkomen. 1)0,000 genezingen, daarin begrepen deze van Z. M Keizer Nicolaas, Pius IX, inev. do hertogin do Castelstuart, den hertog van Pluskow, mev. de markgravin de Bréhan, Stuart de Decies, pair van Engeland, N. den doktor-professor Wurzer enze N* 65,470: M. de pastoor Comparet. van 18jarige noeilijken eetlust, maagkramp, pijnen der maag en Izenuwcn en nachtzweetcu. Genezing N» 09,625. Avignon. 18 April 1876 Be Revaleuta .krabica heeft mij, op 61 jarigen ceflijd gene/.en van bnvérdrageüjkc pijnen gédureud- 20 jaar Ik leed aan eene schrikkelijke beklemdhen en kon geene bewegingen doen, noch mij kb ede. noch ontklecden, en daarbij ceno slaap'.oashcid binst OF Onderwerping en Betrouwen, boor HExNDRIK VAM DOORNE, Vlaamsoikn Priester-Missionaris. Drie dikke boekdeelcn in-12 van bij de 500 bladz. ieder en niet versierde omslagen. Dit is een boek, dat in elk christelijk huisgezin, hijzonderlijk in de handen van vaderen moeder niet i ni*ig ontbreken, liet bevat een hertrocreud verbaat van de beproevingen, welke eenen braven huisvader CR echtgenoot ten deele vallen en welke deze met eene echt christelijke onderwerping met een M 1,' heid, die alles bestiert en bewaart, eindelijk ten goede ziet keeren. In deze bladzijden straalt de wel dadige invloed van den godsdienst door, die van den diepbeproefde in zijn lijden eenen waren held maakt. De lezer bewondert met eerbied den vromen christen i en beschouwt in don achtbaren man een voorbeeld Van moed, geduld en volherdend betrouwen. Zulke boeken kondigen wij met vreugd aan, ver zekerd, dat zij veel goed doen. De eerw. schrijver mag overtuigd zijn dat hij niet alleen een belangwek kend boek opgeslcld, maar daarenboven ecu ver dienstelijk werk heeft verricht. Zijn schrijftant, vol gens de gekende Westvlaamsche School, die hier en daar van de aangenomene vormen afwijkt om meer de gesprokene volkstaal nabij te komen is des te ver dienstelijker. T "u‘ 1 j— in, dat zijne aantrekkelijkheid en den rijkdom onzer taal zooveel te meer doet uit schijnen. De druk is keurig uitgevoerd op schoon pspier. Prijs 3 frank* iiuoM, mi t rendo 25 jaren. I christelijke onderwerping verdriragt en pn'Jiii;;Li"c ongeschokt betrouwen op de Voortienig- I tjc I verstopping, verlies den dag en den nacht De Revnlcnta is er clleen it! gelukt mij van al diu pijnen cansch te gencien. I ossm., geboren C.irbouelty, Beseinstraut, 11. Gciteting N° 98,614 Sedert jaren leed ik van go brok aan eetlust, slechte spijsverteringen, ontstel- tenissen van bet hart, de lenden blaas, lenuwprik- keling en zwaarmoedigheid; al die kwalen rijn »er- dwenen dm.r do gelukkige hulp uwe.- uitmuntende Revaleuta. Iüon Pkvcikt, ouderwijier to Eynuri- öas (Haute. Vienne). N» 49,812: M”' Marie, van 50 jaren verstopping, onverteerbaarheid, lenuwkwaal, slaaploosheid, asth ma. krampen en b.-uaklust. N« 46,270 M. Roberti, van eene longteering, met hoest, brakingen, verstoptheid en doofheid gedu- 49,522 van de grootste uit- hunniing der blaas en der leden, ten gc- vj van buitensporigheden der jongheid. M. Gauthier, te Luiarches, van eene hardnekkige r van eetlust, herseuvloed en ont- stekingder longpijpen. j De vrouw van den maire van Volvic van eene ver- hitting met bloedspuwing en aanhoudenden hoest. I Mijn kind bevindt lich leer wel van uwe Reva- |ellfa Doctor G. Proll, geneesheer, 8, Paradijs straat. Nico. N» 98,716. M. de professor Dédé, Ie Parijs, heeft ondervonden dat de Revalenta eene bloeiende gezondheid geelt unn de kleine kinderen en aan da moeder goed <-n overvloedig zog M. de professor Benecke heeft zijn kind genezen met Revalenta. na dat hij alle geneeskundige midde len had uilgrpu! om het (e genezen van zijne gedui i- gebrakingen. Eveneens het kind van M. J.-G Mon- Er hgl rets natuurlijks, iets levendigs g j') rllc Condorcet, te Parijs, en het kindje waarde heelt er Mal.linct Alby, rue du Tunnel te Va- s meer oe ui enec. en duizende andere zuigelingen N» 75,124 M. en M'“» Leger, 128. rue Obcr- kampf, te Parijs, van eene loncsrzIekté, met bra kingen cn builengewonen buikloop, die aan allebe handelingen hadden weerstaan gedurende 16 jaar. N« 79,721 M”1» Chauvct Pizzala, van bloedge- brek, uitpuiling en verstikking Vier maal voedzamer dan het vleesch, zonder te verhitten, spaart zij 50 maal den prijs der med: o j- nen. In rloozen van 1/4 kilo, fr. 2.2u; 1/2 kilo, 4 ti., I kilo, 7 fr. 12 kilo, 70 fr. De Bksciiuitkn van Rkva- lksta in doozeu van 4 en 7 fi. De Ciiocoladk-I.kva- uSTA, 1/2 pond, fr. 2 25; 1 pond, 4 fr.; 2 pond 7 fr Verzending tegen postbon franco. Depot bij al de apothekers en kruideniers. Du Bai.bï un Cle, limited. Algemeen agent soar België M. Emilr TIMMERMANS, rue Rnuppc, 6 en Brussel Depot te Veurne, bij G. Duclos. drogist en de apothe- kerij Dobbelaerc; Ie Dixtnude, bij Quatannens-Claus ki uidenier.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 3