TANDEN. Ji n o i h 5 •j fl EMILE VANAERDE. §1 X? SC EM’iELSCIIE ZAAITAHWE Medecinale Wijn van Tokay (Hongarie), te bekomen bij II. ItiiyvNrn, Q apotheker, Zuidslraal, <3 L 1 I s BERICHT. w Petrus Lanioole gediplomeerde en gebrevctcerdc hoefsmid te IIOUT- HEU (Veurne), gelast hem met het maken van sili.io- ne gewaarborgde ijieren Ploegs en Lepeleegden, ■ijreren Bairieren, Galeiiten, scliooue Sloven, menu* ge-en. Buiten voor wateringen, Pompen, alles afge- .it l volgens tie stukken. tf LÊÉNhiGVANkiPlTALEti-xOE F EZ J H T G 0 ET H A LS, Vrijdagmarkt. 19. i n Sl. Jacubsplaals, 40, Gent. w o in H - sF .E S 5 2 «lull s Vandevvoude WIRE GEWSIHIFIBSmtET gezeid tN*|>illeu» Huis Kakel Spilliaert, prés les meilleurs systèmcs. Te bevragen bij r> 30 i i CC M s c Jt I. b Q W tea) Belangrijk. 9 Sept. 19 —a 21 50 -a- -a- 16 50 a- 16 - a 18 -a- -a- 2 90 a 3 10 2 a 2 10 1 It 2 (0 IJz.ennHfR.- Vertrekuren. H"‘ M a o W, 5) 0) lïarktprijN van Veurne. per 100 kilos. 16 Sept. 19 a 21 25 a- -a- 16 25 a 16 75 -a- -a- -a- Fibrick en magazijn van meubelen, stoelen, slaping, wollen sargien. chirui'gien-denLisle,.iliplonió. tue du Lom bard. n“ 19, 5 Ypres, en face de la rue de l’Eloile, a consultor tons les jours de 9 a 3 heuns, le Dintanche excpplé, pour la pose des dents et denliers arlificiels, extraction de dents, plotnbage et redrcssemenls, d'a- TE HUREN OF KOOPEN Een Huis, le Bulscamp, zijnde cene her berg met hof, bewoond door llovaere. Om in gebruik le komen met 23 April 1886. De kooper zal de helft der koop om in han den mogen houden tegen 4% intrest 'sjaars. Te bevragen bij M"’* DL'CLOS, te Ouden- bu’g, bij brieve of anderszins. ËLODIE PANNEKOUCKE, bij baar vader. Oude Beestenmarktstraat, te Veurne, beveelt zich in de gunst van het publiek als kleermaakster; ook op verzoek zal zij zich ten huize der burgeis begeven voor allerhande naaiwerk te verrichten. 1 9 ÜJ >1 ai D'heer Cll. BiiOUCMi:, te Schooie- Spermalie, maakt de belungh. bbende ken baar dat zijne zonen, zooals voorgaande jaren. van de schoonsteen zuiverste par tijen Zaaitahwk in Engeland op stam heb ben aangekocht, en dal zij dezelve in volle trouw en waarberg diiekl uil den stoum- boot Zullen ailevcren. Uit der hand te knopen twee werkmanshuizili elk met 4 aren 37 cent, hovenierland. geslaan le Vmchem. Te bevragen bij Bernard Vanhoulte of Amandus Lahaye, timmerman, Vinchem. Philomena Vanelslande, woonen-le bij den molenwal van David Janssens, beveelt zich in de gunst van het publiek als naai ster en kleermaakster, en gaat ten huize allerhande naaiwerk verrichten. •Si 5 TWEE SMIDSKNECHTEN warden gevraagd bij 1‘ieteii LAiHOOTE. ■smid le 'Houthem (Veurne). Ten allen tijde zijn le. bekomen kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarbo ven, mils 'bezet op onroerend goed cn aan geringen intrest. Zich te vervoegen met Eüjendomstitelen bij den Deurwaarder ClaAdEWS, Noord- straat, N’ 40, te Dixmude. T-I TT T S l,oop met Hei jditr schriftelijhe. waarborg op /.i/Jutir en hel ijoeill,oop.de van Gent. IQ FeKunt-fJoetlials, Vrijdagmarkt, 49. rn Si. Jacob-plaats, 40, le Gent. I fr. no de flench) fr. rtO (de dubbele /leseh) <JKVCW Ultl.lN HAAR HEER!!' I>. I .Olllioil doet het uiijzv haai- tut 14 <1h- v ri-<lvvljtk**ii luilakt li(*t iiHMi* ir.acli* ru cinm»- rij k, ru in ga 4*n*> verfstof. Bij M. KlXDiJAHn, II ;fiei’.i»isDT'»s»8f-, 4t, Vlenne (.lulriche). Poslerij, maakt bekend dal hij zich ten huize der landbouwers z.d begeven voor hd slachten van zwijns en hoornvee en zich verder gelast met al wal dezen stiel belreB. ----- Tarwe, ld. nieuwe Rogge Sucrioen Haver Bootten Erwten Boter p. kil. 3 a 3 20 1 90 a 210 1 50 GUSTAVE BIETVELT, woonende langs de Patmekalsijdc, bij de (diiruiguns-Taudmeesters, gediplomeerd door de Belgisc1* gezondheids-Commissie, IAUUTKIJh, MoMkroemurimt, KOIITRIJU. kunnen cer«.dpleec<l worden alle d>6en, uitgenomen do Zon- en Feesld.geu, voor alles wat de hceltun- djgebewukins lan den mond aangaat U.Urekk.ng van Uuden. welke lenii hl wordt met.cnealaapina- ehien (gaae protexyde d aaoto) waaixloor de geroehge en vreesachtige peisoi.en geeou pij,, ..uiorlen Aiet alleen veroonuakl d,t ateUel geene pijn, maar hel laat niet» te wenselien «ver het ..euAk de .l,i<,li. i.l <leu duur, <le onschadelijkheid der f.eu.edouslKid; goudslopping der bolle tamh-n, kiinstm iiiee mnail- leenn-; leelilielling <1. i ongeregekle tunden l.tj de kinderen van beneden de t»a.,|f L,.|; S s's (=a - 5 te Veuvm'. veiligste be- I machtigde vet kuopcf. P Deze wijn heeft een bui- teugi'.woon uitwerksel op |r Jk al wie uil ziekle komt en 00 kloekle noudig heeft, op deerlijke kinders. ouder- 1 littgen en flauwe personen. l elt anderen nog. hij wordt aangeprez' it als inorgen- >ijn, omdat hij niet ver- 1 '■^^^valschl is, goed van smaak a:,n genadlgen prijs. in tleschjes van 500 grani- <nön fr. «-is. ft 75 w J ludispensablc dans chaqiie Ménage. Un service de table complet en urgent allénide compose de 12 P'èces, pour la somnie de FABRIEK VAN MEUBELEN SIX-DELACAUW. BEDDERIJEN EN SPIEGELS. Te koopen om afgebroken tb worden: I Eemm kooruwimlmolen, iti gueilcit slaat, terug zal vaictt en zich gelasten i nip' nieuwen olmen pesliJ. gcnaannl den Veiirne-ooslmolen. i,..,.-,...... t.„ i David Jansens, molenaar te Veurne. Eiersp. 25 Konijnen 1 58 a 2 50 Pri|« aan welke» het meerdere» deel der bakkers, te rekenen van morgen, het brood zullen verkoopen Bruin per 11/2 kilo, 40 c. halfwit, 52contim. •te. Veurne, maakt bekend dat hij wekelijks den donderdag, als beurtschipper, en in vervanging van wijlen K. Coetnelck, naar Btuggê en I met alles wal aan dezen di ttsl betrekkélijk is. Goede zorg en oppassendheid cn ge trouwe bediening. To nïiphi'fm n Huis en Kamer op lb paUllbüll <(e Cilcrneplaats. Te bevragen bij Krans D bergh. te Veurne. WINTERSAIZOEN. Koopman-kleermaker te Veurne, groots Ooststraat, 41 Karel SP1LLIAERT heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te laten weten dal zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken en Modestoffen voor het saisoen. Hij dm ft verhopen door de goede keus der sloffen, de genadigheid der prijzen, als mede de. volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van 'l publiek meer en meer aan le winnen. Klccrmaking op maat mol bepaalden prijs op voorhand en levering in 24’ uren. - S3 III*’ n pillen drier pilli diploma’s, grandcs Assieltes a dessert urgent alfénide. id. dépot general des fabriqueS Autrichieniies (Partiele) 1 1 1 1 1 c ai 3 !l 4 4 1 01 111 r r> A n a n° 2 n° 5 id id id id. -Q C O S o jb i<l. hl. i.L id. r Iluiiik* rke 6 'JU 7 48 9 (M 9 ll> 9 22 9 28 9 55 9 13 9 53 2 r»i a 59 .3 22 3 r> 4 11 3 08 •3 17 4 15 I .32 4 41 4 52 5 ->8 7 ’.2 8 58 1» IO w U-. o ►4 15 sept 1885 Lij den u gebijt ami Seeren om iou I nodi Jour do kleur, noch door dcu herstelling v m i N. NtlEll ul le r x_, in bet hotel de NobleRose, Giooie M.nkt to W M 5 05 5 11 5 21 1 50 5 39 7 05 8 11 9 32 10 51 conipn I Passoil e a I he 1 Poivi id- ou Suerier G Bonds de sci vietlu 6 Coqudiers supci G 5 11 50 1 41 2 2 07 2 13 2 JI 2 52 i d.) 1 -j3 4 '6 5 0(1 5 o K r 4 50 4-50 2-75 i worden ter trouw uitge- *an prijs is ónmogelijk voor 3 Gcenc koiikurencie is mogelijk. lifiQj Il'« FEZ.AVT GOETIIM S l„” h Ir err het publiek te Lcrichtui 4*1*» <l-it zijne ni'<<*fn/.ijii«*n f.cst uli|; voor zien zijn vin een |»iot ii«4m Lment nieuwe oifiibo- len. bloeien. sh«|»in<*,e, wollen .irj;iro, <lii*«*l voor eilvcdunmeubelrii in artijoii. iiotrl <ar, Kpi-s. krr- fielanr. olm en under hout, hls bufTellen mrl ii /.mi- der el.igère, bulTrlli-n niet bibliolh» el», <.|ée .elkus- Sen. kl''t rkassciilijnw ..iilk.i s« n b.-iklorleti. m l en zonder u z.oils lavabos k*>iinii-»drs. srkr«*l iron, cbifTmiuièieo Imenu nü>>*.t<*i, bureau de dune, coulisse ov.ile* runde-, llire-, spril-. naai# en ti.ichll.ifnlsslor|<*n in ilb* iIci 1 ii(ch uses de Vienne, ma <|u.* Tlmm l). F ni.sdie sp c^ol» v-m eer sten l-rus en op .lie j»rootl n, ij/.rrm brddeini, wollet matrissen, wollen sarj’i» n. dulii voor rdre- doi s. ii in 9. IO, II eti '2 fr pvi -kilo. 3/cn lette wel op het dat er Gom hals bij d'*n na im sla -l id. id. Cifé id. 1 grande Cuiller a polage 1 id. r ,z -- en argents E S finuuudcs aUïaiichies (0,25 cent.) iju den eersten ünw.l.ij t.HI elk,, n/uud vau 10 12 tut 4 t Lt ruriw. r. 35 6 56 7 fd 7 13 7 19 7 39 7-49 7 58 'O 02 8 o<; ion 8 17 0 22 8 28 10 51 huuikrtk aaah.9 02 tl 22 lltiiiikoikt-v< G hy vddo A'bukrrko Vulirm* A vrruppdio O’Klkri ke Dizmudtf Erssen Z.ti i< ii II n.dzdi.niü Cm li.-mai rq IJditrrvdde I inie van Brussel naar Gent, llixuiudc, Vcu en Brussel (verlrek) Geut l.ichler velde Cm l» inarcq llaiidz iriiie Zarren Emsen Dtxnindo Oostkri ke Avrc.ippillu Vt u: i.c Adinki-i ke Ghyvddr U‘-"«'-i; s-H' p'j.ige»endo lauden. Blondere werkplaat» voor het verraaidigen van tanden eu rebnten (stelsel ,U MKIKI») üvwU‘v De gemaakte lauden en volledige gcbijleu worden ingrset tonder haken, platen, reerei. of banden van welken aaid liet ook weien moge. Zij uoodsaken geene uitl..li„g der weitelen en verwekken noch „ün nocl. under. Hel nuttige qiet hel sclio.me palende, dienen dese landen tot het vei malen dor h.iidsle s.iii- aen; de klank der stem u helder on klaa. der. hit stel». 1 is nieuw uitgevonden en bestaal Be|..„; ü|Ue„ Ivmder; daardoor ,s hel moge ijk kunsttanden te leveren le beginnen van 5 fr. en e.<n\,.|| 1U0 fr. eudaarboven. De stukken die uil de werkplaatsen komen van .Mr en .11«» MEIEK tio't te K-ggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkunnen, noch door den rhns I .-,!:-"!: dc:i vonu der t.mdeu, ofbel nalirin lijke zijn of niet. Zij ondei iienien de’ alle mislukte stukken en hermaken le als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel ...I Ie nu.lplegen lijn den eersten Dinsdag van elke maand van 10 12 tol 4 ure na niidda'. 6alai? ut i ,i11" ,ijde" Duuz Coulcaux de table fr. 9 n O n n B Ajouler fr. 1 50 pour toute commande au dessous de fr. 17 5 Oh est prié d’idrcsser t<mlc Jfinin^udes uilranchies (0,25 cent.) au dépot general des fabriques Autrichiennes d’articlei en p™«»- aUéuidtf 19 Fll. 50 O. Ces nrticlcs, en nsa«e c’anq Lc.iucmip d’hötcls, restaurants i t ménage do fa milie, soul tout cequ’il y a de meilleur en ce genre, se distingü ml par leur élégan er, bluncheur elsolidtlé. lis sc t ccomniandenl surloul pur b ur ptopr élé inoffcusi vc u Li santé, par rapport a lent alliage métallique, ccriifiée par i’appimbatiun géné rale du pubic et coi.firméc par un long usage. Les Articles se composeut de G Cotileaux de Tabic, acier anglais. 6 Fmirchcttes cn argent alfénide. (i Cuillcrs iï Smipo id. id G id. Cifé id. id. id. a legumes argent alfénide GROOTE Hondstraat, 26, te IJper. Knime en talrijke magazijnen, steeds voorzien van ■een schooncn en grooten keus van ni« uwe in ube ien, stoelen en canapés, veivaurdigd door bekwame ‘werklieden van droog cn alle slach van hout, zooals abeelen, keiiselaien, eiken, ueajou, ijoteluien, pali sander oud en zwart hout, enz enz liet Luis van Six-Oeiac.iuw mtdeineemt d<» vol- ledige meubelering in alle stijlen voor burgeis un lenteniei swooiiigcn, hotels, salons, tetpl.ialscn, slaapkamers, enz. enz Deze ondt raeiningen voerd alle mededinging hv-tgeen dezelfde kwmileiten betreft. Men begeve zich ter plaats, om du maten te ne men en du teekeningeu le oi.dct werpen var.le doch goedkoope piij<en met 42 jéèo s de premier choix que nous verkoop aan •waarborg, 3 o n-_> 7 11 8 Ul> 8 Od 8 12 8 19 8 8 9 30 2 42 8 -38 8 41. - 8 51 9 51 9 12 10 05 9 10 tl' 0. 10 19 5 07 5 41 r. o9 6 'I 29 0.38 (i 49 0 55 7 02 7 (18 7 16 7 52 9 16 9 45 I Cuu(e..u et F-.ircl.elte a ti-aiicher fr. 5-50 1 Sen ice a salade 5 50 1 Thé'èie puur 4 perSüiiher 6 1 Caf. tiêre fr. 7-8-9 - 10 I Tusse i thé n0 I .4 1 n» 2 ,6 1 n» 3 .6 Deze pillon, alom gekend, zijn de zachtste cn ie kriste purgeermiddel onder «I de medecijnen; zij vero< rz.ikcn niet het minste ongem ak en mogen op .ZL en mvt cene goedu inaiillijd g-*tionicn worden. Zij voorkomen al de ziekten, omdat zij uil hel lichaam drijven ul de slechte vochten, oor zaak van a lie kwulen. Een gemntig. doch legelmati gebruik dezer is de w,lal hoi g eener kloeke gezoitifli» id. De julirlijksrho vei koop vim tien 'luizend dooion dezer pillen in de VlaurdriC;:, bov«itt*| bings den zeekant, waar de mensch zooveel vuorzurgei’ moet gebruiken om de gezondheid Ir bew-.nou^ (ooi t ge noegzaam de populariteit en de goede uitvul van deze remedie Voor veidere uitleggingen, raadpleeg den omzend brief bij elke doos gevoegd. i Prijs fr 1 50 de <L»o.i. Bij den mgtmn.ir II. STANDAERT, SlcunJraut. 51, te Brugge. I DEPOTS Te Vcuioe. hij G DUlJ.OS. drogist, te D.xmude. bij MM. GIIYSSAEHT rn VLH\V\ER|iE. t\»kte bekomen bij Hkctum RUNSSEN, upulhckei Zuidstraut. te Vcurno. 5 18 1015 (t 2tf 11 7 U3 12 7 12 IJ 15 7 'JO I22 7 29 12 50 7 IJ 12 41 7 48 12 50 4 58 7 5(1 12 58 8 02 5 49 8 11 6 09 55 Gent (Aank.) 7 32 9 38 Gent (V. rti 7 39 9 43 Brunei (aank.) 8 50 I I 07 5 11 MEUPORT-DIXJIUDE - Naar Geut-ltnisscl i n Vi'in ne huinki’i ke. Nieiipoil(sl.«l)-huinude, 7 01, 9 07, 12 18. 2 Ul. 4 1I, 6 21 Diiinuilc-Nirup. ...7 48, 9 55, 1250, 2 40 4 55. 8 .6, Cuitemari-i] naarOofctei.il”, 4 8 12, 1 18, 4 46, 5 19. 7 18 Oostemle-Coi tem iirq. 6 0(1, 7 22, 8 11, 12 11. 6 09. 8 10 Corti'inarc’i IJpri', 7 08, 9 14, 1 51, 8 01, r IJiair-Curlcniari q, 7 23, 12 22, 3 58. 0 22. Lii htci velde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, II 35, 1 27. 5 40. 7 27 9 30 Korlrijk naar I.ii'htervelde, t» 8 05, 1)02, 12 35 4 25, 6 41, 9 15 Klecim ikei'Sgasten mogen zich ten allen tijde nun- bitden voor weik bij ’t stuk. CX* P—2 <2 E—C5 Sporiligp en gimidige genezing in go vnllen - Z' ke« »o (biening cn «'iimidde- "'*'••4 lijke veizachting in «Ie ergste gcvillcn. Oinnirfiblijkü stilstand rn genezing der vei zakking* n cn v« i plaatsing der bauimoe der. Speei Ie vei v t..rdigiiig vnn toestel len om de misvormingen vim het lichaam te voorkomen <>f le genezen alsook van kunstmatige ledemalen, velgcns de beste v or>hi iflcnj het inzetlcn van kunstuogi n i tiinie keuze. Behalve de oO Medail'rs en I cn vens de t.ilrijke eervolle vermeldingen v< ikreeg de uitvinder nog de gouden ineda.i'* op de in lei na lionulcTtn toonstelling Ie L'iideii, in IH8-1 Fr is voutdurt nd emu dame aan de inl ichting aanwezig Sprtckuicn Van 9 tot 1 urrn, WAERSEGEXS Bi cukniccster, 35. Pl*cr Verte, Astwkrpkn. exjrédionssur demande iiffranchic, soit conlre rcinboursemcnt, soit conti -* envoi anlicipé dn nimit mt. En p euve de cc que la piésente unnoi.ee est fondée sur la vérité nous r.^us engagcons a rcpicndre I uia chandise cn cas de non-convcr.ai.ee, en resliluant le moutant. Prix des meines Articlrs par douzainc (Franc de port puur toute commuiide a parlirde Fr 17 50). i ,.n.. r.. (i 1 t V 1. .ii.. t K FfA r Cuillcrs aig alfénide» 5 f FuU chctfes id, id. C nte.tux a dessert Cuillcrs id. d Fourchettes id Cu Ilers a café

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 4