N' 42 Het zijn be- 644 595 7 29’i st. 293 tementen de batloleeringen plaats ge had, waai van de uitslag reeus geheel gekend is. Da republikeinen zijn gekozen in de departementen Aisne, Eure, Oran, Pyrénées oiientales, Haute-Marne, Meuse Vaucluse, Haute-Vienne, lndre-ei-Loire, Cher, Deux-Sèvres, Haute-Saóne, Eure- et Loire, Bouches-du-Rbóne, Var, Lot- Van alles wat. De Journal de Bruxelles meldt dat da aanstaande zittijd der wetgevende Ka mers zonder troonrede zal geopend worden. Dit slant de liberalen niet aan en zij maken alle mogelijke veronder stellingen waarom dit niet plaats heeft, waarvan de gekste het meeste bijval zullen hebben. het budget voor het dienst- vraag welke de Kamer zal I besloten légen gemélde krachtige rèklaatn in m dienen. Ariège. Saóne et-Loire. Aube, Creuse Seine, enz. De konservatieven zijn gekozen in de departementen van Oise, Sarlhe en Bel let t, in de Haute-G tronne, waar zij ee nen zetel op 5 hebben, in Corsika, Lot, la Lozere en de Basses-Pyrénées. In de Somme zijn 2 konservatieven en 2 republikeinen gekozen. De hertog de Broglie is in de Eure niet herkozen. De nieuwe Kamer bestaat uit 584 le den. In de twee stemmingen die komen 1 vrienden aan het bewind heLben plaats te hebben zijn gekozen 38a repu- biiKeinen en 199 konservatieven. Annoncen 20 centimcn per regel. De groote letters l'Q VAAl' IzrJo X*.. I n z» Pcbliciti-, Magdalenastraat, 46, te Brussel. te Veurne, en in de Postkantooren. Uitvoering der schoolwet. Krachtens art. 4 der nieuwe school wel van 29 September 1884 mag hel gouvernement van ambtswege vrije scholen aaunemen, daar waar het ge- meenlebestuurgeweigerd heeft het gods- dienstigonderwijs in te schrijven op 1 e program der ofïicieele scholen en dit onderwijs laten geven door een lid dor geestelijkheid. Dit is het geval voor een groot getal liberale steden welke met eene weige ring geantwoord hebben op de verzoek schriften der huisvaders die dit onder wijs hebben gevraagd. De Journal de Bruxelles meldt dat bet gouvernement voornemens is in dezen toestand te voorzien en dal binnen kort algemeene maatregels zullen genomen worden, bij wijze van omzendbrief of anders, om de toepassing van deze be paling der wet te verzekeren. Geld verkwisting. De Moniteur van Zaterdag deelt de wet mede inhoudende de definitieve re geling van ja.ii' 1881- Daaiuit blijkt dat dit dienstjaar sluit met ton te kort van 31.903,701 fr. 82 ceuiimen, dus bijna twee en dertig mil. Koen, zoo dat het geidvcrkwisteud libe- - i eene maatschappij van ouderlingen Bij spreuk van Veurnschen Broeder bond Eendracht maakt macht, te vor men. I De personen, den ouderdom van 18 tol 50 jaar inbegrepen bereikt heb bende, en op wier gedrag niets te zeg gen valt, welke begeeren in deze maat- i schappij deel te nemen, kunnen van nu af zich laten inschrijven bij Eduahd Van- Arde'nné. AubZ’lsïe, We- I» l'ï' berg den «-VilAine. lm». Ynnne, llau.eS;AlpCS, j De personen welke zich laten inschrij- i ven mogen aan geene zienlijke of ver borgen gebreken onderworpen zijn. De liberale drukpers is in ’l geheel niet kontent over het ministerie de mi nisters zouden alles moeten laten be staan wat de liberalen hebben daarge- steld en vooral niemand anders bevoor- deeligen dan de liberalen. Dan zo’i het misschien goed gaan. Zoo weinig grond wentel ijk is de li berale partij, dat ze zelfs niet kan aan nemen dat de kiez'mgen van 10 Juni 1884 de liberale politiek veroordeelde en eene gansch andere politiek eischt. Vooral in alles wat de maatregels be trekkelijk hel vlaamsch betreft, zijn zij onverbiddelijk, omdat de herkenning van hel vlaamsch mei hunne franschge- zindheid niet overeenkomt. Zij spreken reeds legen hel invoeren van hei vlaamsch in ’t legeidat nogtans eene eerste noodzakelijkheid is; verder tegen de vlaamsche opschriften voor bankbiljetten en geldstukken, 't geen eene rrchtveerdigbeid en eene riiei minder noodwendigheid is. Niels mag er voor die mannen gebeuren; zij zou den de vlamir.gen onder den franscheo liberalen dwang willen houden, en wij zouden daaronder moeten bukken en slaafs knielen. Kiezingen in Frankrijk. Zondag hebben in grool getal depar- f"/"*werklieden, onder de ken- Woensdag 21 October 1885 volgens plaatsruimte. - Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. - Een Nr 15 cent. - Afzonderlijke ‘nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het ?0ÏÏ De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, op het Beknopt verslag. op 2 fr. i Deze prijsvermeet'dering is noodza- ke'.ijk geworden, ingezien de groule schade welke tiet gouvernement deed aan de beide uitgaven. De tijd der ontioodigcgcldvetkwisliiigen is voOrbij. j tea •.v.as'.e voor zooveel hei mogclyk i is. Kiezing van Virton. Zaterdag heeft te Virton eene kiezing plaats gehad van eenen volksvertegen woordiger, in Vervanging van M. Bou vier. De stiijd was hevig. De uitslag was als volgt Ingeschreven kiezers Aanwezige Nietige briefjes. M. Numa Ensch, liberaal, M. M. Mernier, katholiek, Dus is de eerste, 2 stemmen meerder heid bekomen hebbende, als volksver- r.ij ncixirii nrigens onaeisieuning gev.m- i (Jit versclrllige briefwisselingen blijkt den. nooit voldoening bekomen. De libeia- daarentegen, dal die ofliciele uit- slag.meer dan betwistbaar is, en slechts is van eene nieuive berekening in bet hoofdbureel gedaan, na dat de eerste uitslag reeds gunstig aan M. Mei nier was bevonden. I Andere onregelmatigheden zij., i.c- mel d(tn I vondoH geweest >n hei ee.sie bureel w j hebben er maar 309 kiezers gestemd en P(„./rwe„/ü/n,ó. op 4 |*..lük zal cd)i;iclu t in de bus waren er 310'stembriefjes, wor(jpn cu die f.. terwijl erin het 2bureel 286 ktezets J viaamsche eü Franscüe uitgaven, aan de stemming deel namen en de o »r s stembus maar 285 briefjes bevttl Wat schuilt daarachtei Dat is de __l op te lossen hebben; want de katholieken hebben kiezing eeue raai ministerie Fiére in 1881 bijna twee en dertig millioen frank meer uitgegeven dan ontvangen heeft. Het is dus niet zonder reden geweest dal de katholieke dag- en weekbladen, onder hel geuzenmiinsterie de lastenbe- talers waarschuwden tegen de dreigende bankroet van den Staat. Even leerzaam zal de definitieve re geling zijn der begroot ingen van 1882, 1883 en 1881; zij zal ons ongetwijfeld ook doen zien hoe de liberalen, toen zij aan.het bestuur waren, met het geld der lastenbetalers hebben omgesrpongen om de zakken van sommige budgetkna-,. gers en liberale vriendekens te vullen. Indien het tegenwoordig ministerie geene andere verdiensten had dan de schandelijke verkwisting van bet geld van boer en burger te hebben doen op houden en het evenwicht in de budget ten te brengen, dan zouden wij nog re den genoeg hebben om ons over de al gemeene ontlasting van 1884 te ver heugen. Alles beloofd. Niets gehouden. De Chronique doet de volgende be kentenis welke het Advertentie blad wel zoude doen aan zijne lezers mede te deelen. De Chronique vraagt wal bare liberale -> ge daan. En zij antwoordt Iletfl men het kiezerskorps genoeg voor den zot gehouden? Heeft men hel genoeg om den tuin geleid? Heeft men hel genoeg in slaap gewiegd, niet al leen mei de klerikale kwestie, waarvan men zich bepaald heeft een schrikbeeld le maken, om zich aan liet bewind te houden, maar nog met andere belangen, welke men verwaarloosd en maar al te dikwijls met de voeten getreden heeft? Wat heeft men gedaan in zake van belastingen, van krijgslasten en uitgaven - zaken, waann de grieven der kleinen en der nederigen nooit de minste onder steuning hebben ontmoet, noch de min ste voldoening bekomen? Men heeft alles beloofd en niets ge houden, en zoowel in zake van klerika- lismusals voorde afschafli ngvan talrijke misbruiken welke men vruchteloos heefl gevraagd, heeft de toestand niets anders gedaan dan geduiig verslechten. Wij mogen ei bij voegen in zake van belastingen' heefl hel libeiaal ministerie dje met 30 millioen vermeerderd. In zakë vrn krijgslasten hebben de liberalen de jaarlijksche lichting van 10,000 op bijna 15,000 man gebracht cn hel budget van oorlog op meer dan vij/tig millioen. In andere zaken heeft men de ge meenten geruïneerd voor ledige geuze- scholen; de viijheden van provincie en gemeenten afgeschafl; vette plaatsen gemaakt voor bloeders en vrienden, enz. Wat de kleinen en de nederigen be- trffi, de Chronique antwoordt voor ons Zij hebben nergeus ondersléuninq geven- i' len hebben alles beloofd, maar niets ge houden. Oproep aan deVeurnsche werklieden. De arbeid is het lot van den mensch op deze aarde. Ieder welgeschapen I numscii kan door zichzelven, als hij be- z eld is met gevoelens van zelfswaar- digheid en orde, in zijne noodwendig heden voorzien, en gevoelt een echt vermaak met de aandenking dal zijn ar beid en behendigheid hem welvaren be- - D - - zorgil heb! en, en is bevreesd dat een 11 111 200 vee* andere noodlottig geval hem van dit geluk zou kunnen herooven. Dit grievende voorge voelen, deze in den geest bestaande be nauwdheid teistert bijzonderlijk de wer kende klas, welker middelen le beperkt zijn, om gedurende eenigen tijd te kun nen worstelen legen een ongeval, tegen eene ziekte. Hoe mohiig huisgezin hebben wij nicl alreeds ónlinoei en vinden wij nog he dendaags, voortijds door zijne neerstig- heid. door zijnen icver, in eenen staal van voldoening levende, door ziekte van eenen vader in armoede gedompeld, worstelende tegen drukkende nood wendigheden en tegen eene blozende schaamte, de bitterste gevolgen uit staande van vergeten en verlaten te zijn. De onderlinge veieeniging, wier le den wekelijks eenig geld uitleggen om hunne zieke medebioeders te onder steunen, is geschikt om dusdanige ram pen te bestrijden, om bij den schame ler! werkman dit droef'vooruitzicht van ziekte te len gen, om hem eene spaar kas te openen uit dewelke hij zonder schaamte, in tijd van ongeluk, zijne ei- gene gespaarde penningen mag komen terug vragen. Doorde onderlinge vei eeniging wordt alles licht en gemakkelijk; wam de last waaronder één alléén zou moeten be zwijken, wordt niet meer gemerkt als 1 het door velen gedragen wordt, en bo vendien moet ieder we! opgebiaclile mensch toch ecioge voldoening in zieb- zclven genieten, bij het aan leuken dal, door zijne geringe bijbreng-t, bet on geluk van zijnen medebroedei verlicht wordt. Uit dien hooide hebben eenige goed- (Temcende personen besloten de stieb- vnjf te bewerkstelen, voor onze stad Veurne cn de sektien s Heerwillemscap- pelie, Beooster- en Bewestcrpoort, viin ti gen woord iger uitgeroepen. echter, daarentegen, dal die ofliciele i Vandaar dat de kiezersaltijd vol- Ynfi'i gens de Chronique geen vertrouwen 1 1 0 meer hebben tu de geuzeiij. 'i Is een goed vooriceken voor dc kiezing van 1886. getal onderwijzers en onderwij zeressen dit jaar uit de noi male scholeta gekomen, waar ze gebakken wordijn, bedraagt niet min dan 4,084!!!.... Van dit getal komen er 793 uil de geuzenovens en 291 uil de vrije. Wat gaan die schoolmeesterkens nu aanvangen? Daar zijn geen plaatsen le dig; de op wachtgeld gezetten hebben nog geen plaats. Wal dqjn met die gediplomeerden?. En toekomend jaar' weeral duizend of vêfiienhónderi'l ve.rscligebakkenen, en zoo alle jarnWaar naarloe mct dat blind paaid!.... Na r huis!.... Na lang siudeeien, dat de ouders veel geld en opofferingen gekost heeft, krij gen zij hunnen zoon of dochter tc huis en zonder plaats en kunnen de ouders wi êra.l opscheppen, en geduld hebben toi dat er eene plaats openvalt. M Tlionissen heeft reeds drie of vier van die ovens, vair sclioolmeeslers zoodanig gemakkelijk in gebakken wor den, afgeschaft; bij zon goed doen er nog tweemaal zooveel at te schaffen, dan zouden de ouders niet bedrógen worden met de zoete hoop dal hunne kinderen geld zullen trekken zoodra zij de normale school vcrlateu. De Muiiiteiii’ imddi dal, le beginniet 1wetgevenden zit tijd. de insclii ijviugsprijs op de Annates n ...i-- - - worden en die JddF DE VE URN AIR ~~Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’rijaars- met de post 6 fr IIUIIUCH. I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1