O die bet geluk rolgordijnyn binding gevraagd en bekomen. Frans haren voorschool en rok gescheurd had om roepen worden. II I meting van granen ter merkt en opeu- 18. en ziju eeiste vX ium van kandidaat-notaris met goed g“vulg afgelegd. lobar zijn benoemd tol l;d<n en vangende leden van Huwelijken. 14. Cogghe DaviJ, visscher geb. te Adin- kerke den 16 .Mei 1838, met Picavel .Maria, dienstmeid, geb. te Oostduyn kerke den 14 Augusli i860. Debruyne Juliaan, rond reizende muziekant, geb. te Clercken den 3! Maart 18(>0, met Degms Romania, werk ster, g'b. te Veurne den £5 Februari '8G7. Sterfgevallen. 14. C.rrun Pieter, G7 j. 8 m 18 d., her- en woon, to Veurne, We’d'van overige denkt men dat de Kamti's inde b-,rbier Amelia. Beooslci poort. lu De- eerste helft der volgende maand ineen buitengewonen zittijd zullen bijeenge- ië*\L l/llltiMtritcion Européenne, Jae Foyer national illuatré» Het Kollegievaii Hurgemeesler en Schepenen der stad Veuruc Maakt hel publiek bekend dat er op Woensdag 28 October 1885, om 3 ure juist na middag, ten stadhuize, zal overgegaan worden tot de openbare verpachting, voor eenen termijn van drie jaien die ingang zal nemen met l Janu ari 188G,van 1° Het rapen der stadsvuilnis. 2" Van den ontvangst van bel recht van standplaats en en zaden, gesteld bare p ausen. Veurne, den 17 October 1885. Te Brugge hooft een vlaamsch li beraal kongies plaats gehad. Een donderende oproep werd er uit- gezond&a Vlaanderen, zegde men, ligt onder de klauwen der weiktuigen van Rome; wij. wij alleen kunnen de verlos sing bewerken! Heel heiland, zal men denken, stond ■op en cornme Malborough, sen val-en guerre. De Patrie zegt dal de stroom van vreemdelingen, naar Brugge gesneld, bestond uit,... acht man. Er was een banket, dat wel zeven-en dertig inschrijvers lelde, en een groot bal. 0 gij komedieflaminganien! IS«ir<erliJUe Strand vran Veurne. Geboorten. 17. Lucidarme Emilo. z. van Eduard <‘u Wulrave Maria. Handboogslraat. Dcbtiyscnt M.irgareta, tl. van Picavel Maria. Binnen palen. Huwelijksaankondigingen. 18. Paulyn Karei, koetsier, geb. te Ees- sen en woon. Veurne, met Pannekoueke Emilia, dienstmeid, geb. en woon, te Al- veringhem. ECcchtcrlijke Kroilijk. Zim door de korn klionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 10 October. Bolle .Ioanna, huisvrouw van Karei Fiorine, en Verlaillie Martina, huisvrouw Deburch graeve, weikstcis te Veurne, de eerste tot 8 dagen gevang en 2G lï. boet, voor eerroof; ile tweede tol 15 fr. boel of 2 dagen gevang. voor scheldwoorden. Chaerel Arseen, 1 mdbonwer le Wulve- vinghem, tot 15 dagen gevang en 28 fr boet, voor huisdiefie. Gruwez Hendrik, werkman te Veurne, •en Blondé Karei, stueleinnatter te Adin- kt 1 ke, elk tot eene maand gevang en 200 fr. boel ofeene maand gevang, voorjaJitdelikt. Sanders Bippoliet, koopman in vodden te Keyem. tol 50 fr. boel of 15 dagen ge vang, voor slagen en wonden. Marteel Pieter en Marleel Karel, visschers ie Zuydcoote, elk lot eene maand gevang en 20Ö fr boel of eene maand gevang, voor jachtdelikt. De burgerwacht van Dendermonde is bij koninklijk besluit ontbonden en zal heringericht worden. De hoofdoorzaak van die ontbinding ia de miskenning der voorschriften van art. 25 der wel van 18 Mei 1848, welk bepaalt dat de kompamen zooveel moge lijk. zullen samengesteld worden uit de burgers dezelfde wijk bewonende. De liberale bevelhebber der Dender- mondscl.e burgerwachten bad, ten einde de meerderheid aan zijne liberale vrien den in de kiezingen voor de oflicieren van allen graad le verzekeren, in elke kompagnio mannen ingelijfd genomen uit anuere wijken der stad, en die lot «lat doel aangewezen waren door de li berale associatie. Alzoois tiet gekomen dat drie vierden der oflicieren van de burgerwacht lot de werkende leden der liberale associatie behooreu, en daarom beeft de bestendige deputatie de onl- aan, binnengéslopen was, dal hij huur bij de keel had gevat, bedreigende haar te zullen dooden indien zij met aantoonde waar de juweelen haars meesters verborgen waren, en dal zij van hel oogenblik waarop I de dief z.ch naar de slaapkamer van den heer Rillris begaf gebruik gemaakt had om I de vlucht te nemen. Dadelijk zond de wachtmeester cci.ige gendarmen in dc beurt 0111 den vermoede- j i;* *y-“‘ L!’ met andere wapenbroeders het huis van boven lol beneden doorzocht en niemand ontwaarde. Vandaar begaven zij zich in den hof, omgeven van een eind muur en eene haag, waar zij een zilveren zakuurwerk ten gronde vonden liggen en een gouden horlogiekctcn bemeiklen hangendeaan cemn perenboom die tegen den muur stond langs welken de dief zou vertrokken zijn; doch de wachtmeester vond hel zeer zonderlirg dal niet een takje van den boom gebroken was en op den muur geen sporen van be klimming le zien waren. Daarop kwam M. Kamer lot hel besluit dal de meid du diel- eege moest zijn en kreeg er de volle over tuiging van daar hij geene teckens van ge weld aan hare keel bivond, waarop hij haar beschuldigde de diefte zelfs gepw.gj ie I hebben. De meid hield haar eerste verkla ringen staande en bevestigde dez>- onder eed, ei bijvoegende dat haar voorschool en rok in de worsteling tegen den dief ge scheurd werden en zij hare schoenen utg,-. worpen had om te sneller te kunnen loop n. Middelerwijl waren de be r Bilfris en zijne eciitgeiioote ’l finis gekomen en be gaven zich mei den wachtmeester n iur hun ne slaapkamer. D5;ir was alles in wanorde: eenig lijnwaad en andere voorwerpen lagen ten gronde en eene lade was geopend waar uit een gouden kelen, een zilveren uurwerk en een gouden armband, t r waaide van omtrent 25G frank, verdwenen waren. Toen de wachtmeester zijn vermoeden nopens de dienstmeid den eigenaar mièdèvlde, wees deze dezelve van de hand, in de over tuiging zijnde dat hel in- isj binst de twee maauUtn dal hel tr in dienst was, lt r bouw gehandeld had. Ten einde een ov> rtuigingstuk te ont dekken, zette M. Kamer zijne opzoekingen VOOrl en trof eindelijs in d- zakken der dienstmeid eenen brief aan ophel adres barer ouderif, welke ganseb hare verklaring wegens de diefte bevatte, alsook dat zij, voor verdere misdaden iii dit afgelegen huis vrezende, binnen eenige dagen haren dienst ging vi rlaleit. Dus moest de brief geschieven zijn geweest vóór het voorval plaats had. Wanneer men haar den inhoud van den Vrrwïiilllgc tijdingru. Onze stidgenoot M. Hector Perlau, student bij de universiteit van Gent, heeft brief meêdeelde. deed zij volledige bekente- I nissen. Zij z-gde ook dal zij dui aimband .Cu ts- »v1(5 u,fici,8u. in eenen vuilnishoop in dm hof v rboigen iBij ministerieel besluit van <1 m 16 Oc- had, alwaar men hem terug vond, en dal zij 1 eu plaatsver- haren voorschoot en rok gescheurd had om den beiocji jui ij inge- te gemakkelijker aan vreemde kwaaddoe ners te doen gelooven. De ontrouwe dienstmeid, P. A..., oud I 1 18 jaar, g'-booriig van Lauwe, werd aange- houden. Na een verhoor ondei gaan te heb ben is zij op vrije voeten gesteld, in af wachting der straf die haar le wachten slaat. Woensdag heeft le Gent, in hel paleis van justicie, eene vergadering van een 60tal Vlaamsche advokaten plaats gehad, tot hel beramen van middelen om de uit voering der wet op het gebruik der talen voor de lecblbanken te verzekeren. Er is in princiep besloten eenen Bond te stichten lusschen de Vlaamsche advokaten, waarvan de leden zich verbinden in het Vlaamsch te pleiten voor de klionlen die zulks verlangen of die hel Fransch niet ver- sain. D vergadering heeft zich verdraagd Lot in I) cember aanslaande, voor de bespre king der inrichting van den niru .ven Bond. Op deze vergadering zullen ai de advokaten van het Vlaamsche land uilgenuodigd wor den. De tentoonstelling van Antwerpen be looft eenen uitmuntenden gekblijkeii uit slag te zullen opleveren. De aandeelhouders hebben een kapitaal van 1 miljoen iiOO.OOO tranks gestori. De onkosten bedragen tot heden 3,250,000 franks. Tol nu schijnen de ontvangsten v:iu allen aaid de ontzagge lijke som van 4,300,000 franks te beloopcn. Zoodanig dat er eene zuivere winst van een miljoen vijftig zuidend franks zou ovei blij ven. Men weel dat het in de anlwerpsche tentoonstelling verboden is te rooken, Aan de ingangen worden dagelijks duizenden eindjes eigaren weggeworpen, Bel schijnt, volg "lis een brusselsch blad, dal die opge- raaple cigircii-eiudjes eene zeer groole som aan de besluiende commissie hebben op gebracht. Voor do eerste maal, sedert twee jaar de, met baard en blauwen broek en kiel i huldigd is, zal er overgegaan worden tot h t 1 schen der vluertapijlcn en der rolgordij nen. Om zich een gedacht le vormen van hel gewicht van dit werk hoeft enk 1 te wor den gez gd dat er niet minder dan 5000 meters tapijten moeten geklopt worden. 300 I rolgordijnen en 200 paar girdljnen :uel loebehooi ten. In eene woning van bel fort Vanliou- J tryve, le Touikonje, woont met zijne oudeis een 17jar;ge jongeling, Desire Motlei, aan lijken dader le gaan opzoeken, dewijl bij de eene hand lam en mm of meer krankzin nig. Donderdag 11a middag waren de vader, dc zuster en de jongste broeder naar hun werk, Desné alleeu latende met een ander bro- der die doofstum is. Desirt'i zond zijn broeder schorbillen tapen nabij de spin nerij. en nu alleen zijnde, lokie hij een meisje van 2 12 jaar m zijn huis en ver- inooidde hel met eenen schilp :r, dienend.; om le wieden. Eene vrouw zag den moordenaar de hel ling der vaart afd.ili 11 niet erin: spade in d.* hand, en eenigo mmnten later kwam hij terug en ging t>T&lor>d weer heen, zij 1 slachtoffer op den arm dragende. D. z vrouw 11 p hem toe: waar gaal'gij, zot, mei dal kind? Eu geen antwoord kiljgende achtervolgde zij hem mei eeneandere vrouw. 1 Aan de v..ari gvKonn n, z.igen zij den moor dt naar n'lel meer, maar hul lirh.iaiu Van hel mcirje dreef op hel water. Em ouderling sprong in de v.i.ni eu bracht het kind op 't droog. Al'ihin zag nu 11 <le wouden waaiuit du Ini sens le voor, ciiijii kwamen. Hel kind leefde nog, maar e n uur eu halt later gif hel den geest. Aan de vaart vond m. n dc spade waai mede de moordenaar zijn slachtoffer zou bi graven hcbbtii, indien hij met achtervolgd was geweest. Verschiidene dagbladen van Pa rijs, die eeisl gemeld hadden dat M. Giévy bel presidentschap der republiek mei meer zou aanveei'd hebben, zeggen nu bel legeudeel. M. Giévy, die eerst van zin was zich niet meer \ei kie.sbaai le stellen, zou nu aan de ministers en aan eentge afgeveerdigden vt klaard heb ben dat bij opnieuw hel vyoizulerscbap zal aanveerden indien hij hei kozen wordt. De uitslag der k ''zuigen heeft 1 hem lol andere gedachten gciuaebt. Volgens de grondwet moet er min stens tene maand voor het afloopen van deu termijn van tiet zevenjarig presi dentschap tol eene nieuwe keuze over gegaan worden. Deze termijn, eindi gende den 30 Januaii naast, zou het kongrês dus met dal doei en ntddelijk na Kerstdag kunnen bijeen geroepen worden. Doch de XIX' Siècle meent lu weten dat bei reeds acht dagen voor Kerstdag zal bijeenkomen. Vo'ar tiet Nermt uwr voorzorgen, indien zij in het zelfdr gevnl verkerri. Aan M Pelerin, Apolh., 12, rue de Ihcuyer te Brussel, Er bleven mij wat Zwitsersche Pillen over, die mijn man niet meer noodig had, omdat hij met 30 pillen genezen was. Daar ik veelvuldig aan duizelingen en hoofd' pijn leed, voornamelijk bij weersverande ringen, kwam ik op hel denkbeeld o® 's morgens en ’s avond 2 van die pillen te nemen. Zij hebben zoo gunstig gewerkt, dat bij welk weder ook, ik met dc minste hinder of pijn bespeur. Ik verklaer dat ineo de ziek» n niet genoeg kan aanraden van deze goede Zwiisersche Pillen gebruik le maken aan 1 fr. 50 de doos, want ik kan ze niet genoeg roemen. Ik veroorloof B mijnen brief openbaar te maken, indien L het nuttig oordeelt. M"” Gonmom, te Houtain-rEvcque. Handlet'kemng gelegaliseerd door den Burgeinevsiee. Wij raden degenen aan die het geluk nog met heblreu gehad helgroot voordeel te kennen van de Samengeperste fagooten, hel prospectus te vragen in het algemeen depot, te Cappelle-ten- Boscti. Groole vermiiiderinii voor den handel. Liberale vrijheid. M. Nictnanls, li berale gemeeme raadsheer te Mechelen, die met de katholieken van den raad hel voorstel gestemd had, wam bij mui de kinderen van begoede ouders die de gemeentescholen bijwonen, een school- r'echl van I fr. per trimester voor de scboolbehoeften wordt opgelegd, is door zijne liberale vrienden uit den li beralen slrijdersbond gesloten, in atwachling dat men hem in de liberale associatie ook over boord werpe. In eene liberale vergadciing te An- denne werd een der leden dooi een medelid rekening gevraagd waarom hij zijne kinderen bij de jesuieten liet on derwijzen. De huisvader antwoordde dal zulks niemand aanging, en dal hij zijne kin deren opvoedde zoo als hij goed vond; en toen ere vergadering uitéénging kreeg hij, bij hel uitgaan een verraderlijken slag met oenen looden stok op bet hoofd. De dadei is niet gekend. Liberale vrijheid bleker IE dor, 17 dag- n. Kaaiplaats.19. *s.; l'iun.-, 52 j. 25 d. wjkrnan. g> b. le ludiluo. Uuspilaal. niht in de hoofdplaats van hot arrondisse ment Veurne, voor den tweeden zittijd van 1885 Voorzitter, M. Daniël De Haene, advo- kaal; plaatsvervanger, M. Raphael Despot, piovinciaal raadsheer, beide te Veurne. Secretaris. M. Reynaerl Frederik, kanto nale schoolopziener le D xtnude; plaatsver vanger, M. Vandeweghe, id. te Thiell. Lid. M. Bend. DeTrcmeiie, schoolop ziener te Veiuii''; plaatsvervanger, M. Hemt. Plule, vrije ondeiwijzer le Veurne. M. Pielor Maliieiï, van Clercken, sol daat in garnizoen te Leuven. he<ll, na een jaar studie, zijn eerste exaam van kandidaat 111 natuurlijke wetenschappen afgelegd. Dun 12 dezer, bij klaun dage, is te Mcickem, hel hotslekeu bewoond door Lee mans afgebrand. Bijna alles bleef in de vlammen. De verkens werden met ,eel moeite gered On als hunne borstels leeds geschoeperd waren. De oorzaak van den brand in niet gekend. Woensdag is le Thouront eene diefte gepleegd geweest in de volgende zeldzame omstandigheden. Rond G 1/2 ’s avonds ver liet M llenri Billris, gemeente onderwijzer, zijne woning, zich naar de statie begevende ten einde zijne vrouw af te halen, en zijne dienstmeid bevel hem le gaan vervoe gen om het reisgoed le dragen, welk zij met di ed. Nauwelijks was hij eeuige minu ten vertrokken toen zijne dienslmied op de straat kwam geloopen en hel mod Iweik- huis binnen vluehle, roepende dal er een dief in buis was die haar bij de keel had gegrepen. Onmiddellijk snelden de bestuur der en wevers, met een stuk hallam gewa pend, ter hulp, sloten de deur en verwittig den de gendarmerie, welke slechts eenige stappen van daar verwijderd is. Spoed g was de wachtmeester Kamer met de gen darmen ter plaats, De dienstmeid, die zeer onts'tdd scheen en zch op een stoei liet r.edcrvallen, verklaarde dal er een oubeken- dat het pileis van justicie te Brussel luge- kuischen der vloertapijten plaatsver- I Bij bevel Dc Secretaris. (Get.) I. DE CAE. tl mwnra re i f 14 Amice (ft lisiet cc. Publication hebdonia- udiic, pui.lissaiil «n 8 p.igvs de tcitc avic 4 uu 5 gi«- vuret «ui beu Fr lü-5u franco par an. Le Musée tlu Jeune Age (Cr. 4-50 par an). Ln meillciir npicité des publications illuslrécs, naraiasMiit 2 ïois par muis, par livrabon dc 8 p.i-es, uvec 4 u 5 giaviires. 3 Ir. franco rn Journal populaire, parait tout les Dinianehes, pur livraison de 8 page», orné do gruvurea. Romans, ontc.s, légendes, rècils divers, vaiié'tés etc On s’abonne au buie.iu de Plilust ration Enropó- enne, Boulevaid du N’ord, 107, u Bruxellev <:t udi butcdux des Postel. lie Hurgemecster en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevelde Sekretaris, I DE CAE. Hei kotfegic van Burgemeester en Schepenen der st.id Veurne verwittigt de inwoners dezer st.i I dat de heer Uisuikl-bevelhebber, bij zijnen <nn- zcndbrief van >8 dezer toopende maand October, ons ter kennis brengt dat hij d.ig bepaal I heeft op 7“ der maand November aanstaande, 8 ure ’smor- gens, in de kazern der gendarmerie, ten einde in oogenschouw te nemen de in onbepaald verlof zijnde militairen dezer rtad, dewelke zrch zullen moeten aanbieden :n hunne krijgsctTcktcn, voorzien I van hun livret, dit in uitv cring van het koninklijk besluit van 7 Augusti 1877. Gedaan te Veurne, den 18 October ib85. Burgemeester en Schepenen, \Get.i 1). DE HAENE. beigu.r, gi b. 4 1 1 l r a. V I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 2