1IANLTACTI.RB DE PIANOS d<’ rt a b b9 ONROERENDE GOEDEREN toebehoorende aan de KERKFABRIEK VAN WATOU. Toewijzing in ééno zitting Woensdag 4 November 1885, Weide en Zaailand, X’ Medecinale Wijn van Tokay (Hongnrie), te bekomen bij H. Riijatacn. Revalenta Arabica 236 KOOPEN AL DE GEBOUWEN LEEMHG VAN KAPITALEN LA FLUIIE 1LLUSTKÉE 1 Menagie-Goedcrcn. I -- GEZONDHEID AAN ALLEN ,.'"X nder medeciju en xondcr kosten door de siua&e - ke gexondheidsbloeni van Du Basht, van Londen enaaind om 4 ure na middag, 'I we Conier, Doudcrdng 13" November 1885, om 3 ure juist na middag, ie STUDIE van den Votaris ’’Sfcr BE TW» T F KANTOOR van den Notaris CAI*EIJLE9 te Watou. OPEMJARE VF.BÜOOPIX» in eene zitting, van EN STALLINGEN samenstellende liet hofstedeken gebruikt door Eduard Foucke-Vanacker, te Moe- res, in de 1700 Gemeten. Aanslag eene maand na de toewij zing. Tijtels en lastboek bij voornoemden Notaris. DEKhEI Y. FRÈRES, PLACE DE LA STATION. ROLLERS. Première médaille d’argent d /'exposition universe!!.- d'Anvers. Brevet d'lnvention. doopdag van 26 koopen Hollander-boomen. Op Dinsdag 10 November 1885, om 10 ure juist voor middag, ter hof- stedelanden van Benoit Vanden Broucke, en de kinders Gauquie, te Beveren, bij den Neêrloop, lang de kalsijde van de Iloogstaede-Linde naar Beveren, aan zienlijke ^erkoöping van Hollander, Eiken. Klemmer, Abeelen, Olmen en Lindeboomen; waaronder een Eik van 2 m. 70 c., en andere Boomen van 2 m. tot 20 m. 70 c. dikte. Tijd van betaling, mits borgstelling. en t. Valckebrtig, op grond van I- met pactitiecht. 1 AllerzirleiidAE November l*S5, on; 2 ure na middag, koopdag van Kuipernllaam en peel Iflenagic-goed. ten sterfhuize van Henri Mo y;se. te Al- ve.Tnghem Forthem. STUDIE van den Notaris SIlTIPEIzAEIIE, te Alveringhcm. KANTOOR van den Notaris COBOTUE, te Wulveringhem. PI AN O S N E IJ F S depnis 525 fr. 5 200Ö fr. Pianos d’bccasion. Harmonium, Échange, Accords. Reparations. Trois ans de garantie, faciiité de pavement. Donderdag 3.» November 1885, otn 1 ure na middag, koopdag ter hofstede van Henri Vermeesch, Ie L y-tb', bij de Clachoire, en op landen g bruikt door Henri Dewaele (voortijds AH. cker). bij den Turfweg. van I 90 U'iopen zwni'i' Kleniniera, wilgen, eiken ei» «1 «ten Hoornen, Ten allen tijde zijn te Ir koinen kapitalen van 5000. 10.000, 20.000 fr. en daarbo ven. mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. Zich te vervoegen m«->l Eigendhmsiitcletr bij den Deurwaarder Cl. tKliS, Nouid- slraal, N’ 40, te Dixmude. apotheker. Zuidslraat, te Veurne, eeriigste be- machtigde verkooper. tiT Deze wijn heeft een bui- X tengewoon uitwerksel op A "’ie ll'l ziekto komt en kloekle noodig heeft, op deerlijke kinders. ouder lingen en flauwe personen. Ten anderen nog. hij wordt aangepiazcn als mmgon- JgS. wijn, omdat hij niet ver valschl is. goed van smaak ;-;'.^ijn aan gcnadigen p-ijs. In flesebjes van 500 gram- KANTOOR van den Notaris DE tAE, te Veurne, Boter weegschaalstraat, A'° 8. ter herberg bewoond door Amandus Delmaere. Zal den Notaris CAPELLE, te Watou, overgaan lot de Openbare Verpachting, behoudens nadere goed keuring der Bevoegde Overheid, der goederen toebehoorende aan de Kerk fabriek van Watou, voor een termijn van 9 geheele naeenvolgende jaren, te beginnen te weten voor de Zaailanden Weiden en Meerschen, met I October 1886. en voor de Huizen en Bebouwde Gronden, met Aa'° Maart 1887, al breeder beschreven, bij uithangende plakbrieven. Verdere inlichtingen te verkrijgen hij voornoemden Notaris Capelle. Ruchtbaarheid. UITGAVE van A.-N. LEBÈGUE en Ci0, 46, Magdalcnastraat, te Brussel. AARDRIJKSKUNDIG ONDERWIJS Prijs2 fr. 50 Revtié hébdomadaire des-amateurs de botanique et d'horticultureICp’.ges de fexle, avec gravures, planches coloriées et couvertures de' couleur. Prix 4 frs. par an. On ddtérmine toutes les plantes. Envoi gratis des n" dejit parus. Directeur Cu.'CorrÉE, rue Malibrari, 79. Bruxelles, Augusti f853. Sterfgevallen. 20. Dccrop Elisa, 4 m. 13 d. Veslcn- straat. Lesaffre Karei, 64j.3m. 12 d. slovenmaker. g< b. te Rumbeke, wed' van Reynaert Maria, cchg. van Vanhoccke dementia. Zuidslraat. 22. Cappocn Josephina, 6 m. 20 d. Spaanscb kwartier. 25. Lahaye (mannelijk). Binnen palen. Maandag 23 November 1885, om 12 ure fix's middags, ter aofstede der heeren gebroeders Pieter en Leopold Barra, gebruikt door eerstgenoemden, te Alvenn- ghem, MERKWEERDIGE KOOPDAG van 120 KOOPEN Populiiren, Wilgen, Klemmers. Hollander, Esschen, Kastanje,. Italiaanders, Olmen en Eiken I waaronder er zijn van lm33 lot 2m3S dikte. Met lussch nkorast van den Nolaii; 1 BOCUTS, ti Eeinegh cm. OPENBARE VERPACHTING der Op Donderdag 30 October 1»»5, om 3 ure na middag, te Watou-plaats. Woensdag 18 November 1885, om 3 ure na middag, ter herberg In hot Vissherswelzijn, bij Pieter Haeiynck. te Adinkerke langs den steenweg van Veurne naar de Panne, Openbare Verkooping van Gemeente Adinkerke, langs den steenweg van Veurne naar de Panne, Koop 1. Een Woonhuis en af- hanglijkheden met 20 aren 90 cent, mede- g:iande erf, gebruikt geweest door wijlen l’hter Hennaerl. Aanslag met de geld- telhng. Loop 2. Oost aan koop 1, 12 aren 93 cent, bebouwden Gromt, waarop hel het huis staal van Seraphin Viane. zonder recht van stand en door hem gebruikt zon der pachtrecht. Koop 3. 14 aren 77 cent. Akker- Innd, wel geschikt voor bouwgrond, oost aan koop 2. K A N T OOR van den Notaris DF IIKAUWERE, St. Denijsplaats, te Veurne. 3 ure na middag, in 7 Burgondisch Knus, Zuidslraat, Veurne, van Stad Veurne. Woonhuis, h, bbende beneden- en bo venkamers, keuken, kelders, zolders, ma gazijn met iinijpoort, werkwinkel, erve, en hof. samen in oppervlakte H 0 0630G.; ri u>u«.. palende wést de Wandeldreef en voorhoof- bijzondere, geb. te RousselaerC fien 11 Jende.zuid op de Vleeschhouwerslraat. Laatst bewoond én gebruikt door Pieter Loyelte, om aanstonds in gebruik to treden, ter u tzoudeiing van drie kamers, verpacht lot 23 April 1886, samen aan fr. 238.a ’s jaars. Eigendomsbewijzen en vcikoopvoorwaar- den bij genoemden Notaris DE BRAU- WERE; ook inlichtingen bij den Notaris Moéres (Veurne), ter herberg der wedu- DE.CaE. te Veurne. we Conier, iVInanda^ tSW November 1883, juist ten 1 ure na middag, ter hof- 1 steden in gebruike v, n sieursTai gh en De- coussemaecker en de weduwe L cphout. te Alveringhem-Forth'em, merkw erdige koop dag van l«5 koopen Kctuione IfollaiulerH, Aheelen en Eiken Bannu ii. Iteor sterfgeval. Op Dinsiia^ 3 November o n 1 ure na middag, ten huize bewoond door de echtgenooien Iluggliebaert-Boer- 1 jan, te Bnlscamp, dorpplaats, R GO P ft A G van Op Dinsdag 3 November 1»&5, om 4 ure na middag, in de Wagenma- kerij, bij sieur Theodoor Lacinte-Declerck, 1 - te Bulscamp-dorpplaal.-; OPENBARE LICITATIE Ï2RX00PING van G-'meenle-B ulsca inp. 1° EEN WOONHUIS gerieflijkheden, te Bulseainp, bij de <n. j 7 aren 30 lentian-n grond van het Armbestuur a i Bulsramp, met paclitiecht tol laatste» September 1898, mits 50 fr. bij jare. 2" 3 heet 32 aren 29 centiaren e Bu’.scnmp, wijk A, nummers 658,644, 643 en 651. Bij plakbrief verdeeld ir» 4 loepen. Laatst gebruikt door wijlen Fiorentina Boet jan, weduwe M<rael. Aanslag met de geld (filing. Foyer nntioBtul illuMré» TE KOOPËiHjF TE HUREN Ern Huis, te Bnlscamp, zijnde eene her berg met hof. bewoond door Hovaere. Om in gebruik te komen mol 23 April J886. De kanper zul de helil der koop om in han den mogen houden tegen 4",5 intrest ’s jaars. Te bevragen bij DUCLOS, te Ouden burg. bij brieve of anderszins. Op Maandag; 3 November *7X3.w'- i.tp».. u (All-oi-ïonJaH,. w S ti.« ra middag, te Burgerlijke Ktnutl vrii Veursie. Geboorten. 22. Ryckt’wiyrt Arthur. Z. van Jozef en Dt houck Maria. Bérfostcrpoort. 23. Bailleul Elvira, d, van Heiidrik éi) Dcbe<rst Maria. Ooslstraat. Huwelijken. 21. Gflirge Bnx us. sasinucstcr. grb. te Jsenberghc den 12 November 1855. met Vermont Augusta, bijzondere, g< b. te Vcurne den 25 Augusti 1852. 22. Sobry C<>sar, koopman, grboVf n te Veurne den 23 Februari 1851, met Dcbiisscheie Sidonia, 5 I O O. men fr. «-14- in de School en in het Huisgezin, gemakkelijk gemaakt door het gebruik der kleine VOLKSAARD-BOL Deze Aardbol heeft 32 centimeters in omtrek, is in 8 kleuren gedrukt en staat op cenen gebronsden voet; men vindt er de namen der voor naamste landen en hoofd plaatsen, zeëen, stroo- men, i-ivieren, kapen, enz., in de nederlandsche taal zeer nauwkeurig op aange duid. Om franco te ontvangen- gelieve de aanvraag te vet ge- zeilen met het bedrag in post, zegels. verzenuing in de provincie geschiedt 1 met eene verhooging -J S Vllluatrotion Européennr, 14* Année d'elistcuüi-. - Publication hebdonia- n»ire, paraitunt pr8 pagva de texle a»ac 4 ou 5 gra- vurei sur bou* Fr, lO-Bff franco par an. Le Musée du Jeune Age (fr. 4-50 par an). Le meilleiir niarché des publications illustrées, paraisnunt i fois par iuois, par livraison dc 8 pages, uvec 4 5 grmnrrs. 3 fr. franco en Belgique. Journal popttlaire, parait tons les Rfmancbes, par Lvtaiaon de 8 pages, onié de gravures. Romans, eonlet, lëgendei, rècits «liters, yariefói etd. On a*abonne au bureau de rilluslrution Eurapé- enno, Boulc^a’d du Nord, 107a Bruxelles et aux buteaux des Postrs L>C in eene schoone doos van vijftig centiemen. tijf en dertig Jaren onwrartderlfjlcen goeden nilalag, geneteriilb de bèdorrehc 'steetlu, de slechte spijsver- lei-riugeii, inaagnutsteLiiigen, maagkramp, slijmen. J winden, maagxuur, bet xuur, hartkloppingen,kou de vocht, braaklust, uitwerpingen, brakingen, rer- Stoppingen, afgang, koliek teeringen, hoest, kuch, verstikking, lioófdduixeling, bedwelmdheid, bloed- opdranz, xennwkwau). zwaarmoedigheid, pisvloed, i flauwte, uitputting, btoédgebrek. Ueekxucht, al de ontstellenusen der baret, keel, adem, «tem, lucht- pijpetr, blaas, lever, lenden, darmen, alijmvliexen, alsook ontsteking etrkarstachtijen n-aik bij het op slaan, rd na aekere spijlen, ajuin, look, sterke dran ken rn «olf tabak. Zij is daarenboven een nitmun- 9 -nd voedaet'ani kinder kwalen te voorkomen. 'JO.Mfl renetii-geo, daarin begrepen de re van Z. M. Keiaer Nicolaac, Prés IX, mev. dc hertogin de Castelaluart, den hertog van Phiskow, mev. de UMrk-grirt in de Bréban. lord Stuart de lleeies. p«tr van Ingelatid, H. den doktor-profeaaor Wurxer enre ^•03,4745: M. tie pastoor Comparet. van 18jarije noeitijlem eelhssf. maagkramp, pijnen der maag en I ltet,a'«-on en nachtxweeten. De Xevalenta ireWca heeft mij, op 61jarig<n ötecnkei kn. nabij de l’rcseude. op eene par- eeflijd Kirrieien<x>en*erdrege ijke ptjneii gedurrt d- tij land gébruikt door Jozef KcrckllOVe, 20 jmi' ;k PmA aan ecae schrikkelijke beklemdhen ■en kon geeite 'l>ewe;pi>go«i doen, noch mij kl ede. tioch ut kitseden, en daarbij eene slaaploosheid binst -den ^fagrsa den nacht De Bevalenta is er alleen in gehikt -mij vast dl -die pijnen gansch te genexen. Boaatx^.geboren Carbonetty, Beremstraat, 11 Genexbtt Sedert jaren leed ik range br»A aan rrtkast, d!oeli»e spijsverteringen, ontslel- triHSe-maM Ixfi hart, de 4ei>den hlaa«, xenuwprik- keKngwn cvraortsai^Egheid; at die kwalen tyn ver- dwerwn dvor -Ie jehikkige Iratpawer uitmunlomle Reaalenta. - 1«r« hwesar, anderwijser te Eyii.in- öas'(Harde A-ierttH^. N* 48,812ï M-* Baric, van 50 jaren verstopping, onvertmib.iurheid.«i-nuwkwaal, slaaploosheid. asth- .ma, krampen en fcreaklurt. 5* 4d,ï7e.- M. Bobrjti,ren eeneIcmgteering, mvt hoe»1. VruVingm, verttoptheid en doofheid gedu rende 25 j trrn. N* 40,522 van de grootste uit putting, vei lamming der blaas en der leden, ten go- g-vnlge van buitensper glijden der jengbeid. M GttUptirr, Ie t.lunches, van eene hardnekkige vcrslonping. vet lies v.,n iMlust, hetsenvlocd en ont steking der longpijjten. De.«rouw van den moire van Volvie van eene ver hitting met bloedspuwing en aanhoudenden hoest. Mijn kind beiintll xit-h leer wel van uwe Reva- j lenti Dot-tor (I Pt oil, geneesheer, 8, Paradijs- straat, Nice. I h*t)8,7!0. M. dc professor Dédr, Ie Parijs, hqefl tmdeivonden dit <le lleviilrnta eene bloeiende I gciotnllteid geeft aait de kleine kinderen en aan de moeder goed u overvloedig xog M. de prof ssor llenecke heeft lijn kind geneit-n met Rewuepla. na dat hij alle geneeskundige midde len hud uilgeput om het le genexen van zijne geduri- gebrukingeo. Eveneens het kind van M. J.-G Mon- t mnf, 44, rue Condorcet, te Parijs, en het kindje van M“* £lxa Martinet Alby, rue du Tuimel te Va- cure, en tintlende andere zuigelingen N» 75,124 M. en Mm* Leger, 128. >ue Ober, karnpf. te Parijs, van eene LoacrazlrKTii, mot hra- kiuganen builengewonen buikloop, die aait alle be handelingen hadden we rsüian gedurende löjaar. N* 79,721 M‘“* Chauvet Ptzzula, van bloedge- brok, uitpuiling en verstikking Vier maal voedzamer don het vleelch. zonder te verhitten, zpaarl zij 50 maal den p’ijs der nmdecij- nen. In dooien «art 1/4 kilo, fr. 2 25; 1/2 kilo. 1 ft I kilo, 7 fr. 12 kilo, 70 fr. De Rrsciiuirrv var Rtvz- l«nti in dooien van -i en 7 fr. De CuocoLaou-Rava- zxvTz, 1/2 pond, fr. 2 25; I pond. 4 fr.; 2 ond 7 fr. Veriendiag tegen postbon franco. Depot hij al de apothekers en kruideniers Du Bst.ar ris C1», limited. Algemeen agent voor H< Igie M. Emils TIMMERMANS, rue Rttuppe, 6 en 8, Btu-st-l. I Depot te Veurne, bij G Dnclns. drogist co tie iipothe- I kerij Do.ltbelaere; te Digatlide, bij Quit.nmens Claus ktutdenier.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 3