lil I Woensdag 18 November 1885. 41' jaar I vat) deze niet die de lagere klassen vol gevallen. bestuur, na de betaling der wei ken N' 46 Ir. zoude in kas steken van meerder ontvangsten dan uitgavenJammer dat en geen wan heid De ka'sijde zal ten minste, voor hulpgeld krijgt III. Benoeming eener bestendige commissie van finantien. M. de Burgemeester. Wij hebben over neemt bet het verslag e.naakt, en j behelzende, waarvan voor I8S4-. uil Mde Burgemeester. De boomen zullen en indien wij ze nog lang lieten gen voor de stad. Ik stel dan voor te f neen ge.adig is al zondeill die der twee dreven, te verkoo- I Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Püblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraal, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. beslissing uit Ie voeren. De voorwaal - den. door het schepencollege vastge- steld, zullen aan den raad bndêïwörpen worJen. M. De Hoon trekt zijn voorstel in. ssen n-et meer I de twee derden of veertig duizend bank - -Eene onder- door den Staat of provincie ais builen- Igesield geweest uit hoofde lamheid, maar T was meer Jj ie hinderen! Nogtans zijn wedergekeerd. Ik ver- 1 zijne w?ige 'beslissing terugkome en jufv. de Burgemeester. Dit^ punt op De Hoon zijn gewone ontvangsten in stadskas zullen komen; zoodat, in plaats van 1500 frank al te winnen de stad twintig duizend (rank zuivere uitgaven voor deze kalsijde zal .1/de Burgemeester. En dan verkoo- pen, zeker, al» ze dood zijn! i JJ. De Hoon. Indien de stad schulden heeft, ‘i en is met den prijs der hoornen met, dat men die schuld zal doen ver dwijnen Zoo gij die boom. n. die eene verf aaiing,der stad zijn, wilt wegsmij ten, waarom en breekt gij het paviljoen niet af, of breekt gij de trottoirs niet ingezien z IG0 lot 170 25,500 tr. gebracht is, zoodat ons si; ds- men i te feiière onderwijzeres heeft i dit oogenvei blinding is mei al e pedagogiek^ grondstel- hel deel der siad Veurne, «oi ze^luj dm 15 ie kinderen kunnen gedutendo zend frank uitgaven vereischen, waarvan te verkoopen en alzoo de spaarpennin- terwijl zij op heden gen der siad van 18,600 frank te ver- minderen! 2" Er blijft nog de geld middelen voor 1884 uitgeput zijnde meer dan 8000 frank te betalen,'eisch- baar door den aannemer Leper voor en sa- De Grave (8 stem men), M Barbier (7 stemmen) en M. Cailliau (7 stemmen). IV. Rekening der lagere scholen. Benoeming eener commissie. M. De Burgemeester doet hel voorstel, en de stemmen worden verdeeld als volgt MM. De Grave en Cailliau 6 stemmen; M. Barbier 5; M. Pil 4. De twee eerste zijn benoemd; herkiezing lusschen MM. Barbier en Pil. M. Pil. Ik zie er van af voor M. Bar bier, bij is.de oudste, en de minderheid moet vertegenwoordigd zijn. M. Bar bier is gekozen met 9 stemmen. VA anvraag ter aanveerding van de vrije lagere knechtenschool. De sekretaris geeft lezing van een verzoekschrift, waarbij M. Pinte, hoofd onderwijzer der vrije knechtenschool, de aanveerding dezer school vraagt. M. De Hoon. Ik ben verwonderd dat niemand het woord vraagt om die aan vraag te ondersteunen. M. Cailliau. Ik ondersteun dal ver- zoekschrifi en vraag dat het gunstig verkoop der hoornen zoude beantwoord worden. Het is maar juist dal de katholieken ten minste ee- uige hulp bekomen, terwijl de liberalen alles voor nieten hebben. M. De Hoon. Hel zijn nieuwe lasten, zonder nut voor de stad (O. die gespaar zamige man! Ziet hooger 't verslag tier commissie van finantien!!) Wij-heb ben goede gemeentescholen, goed klassën en goede onderwijzers, de beste van de provincie; die ’t onderwijs geven volgens eene wel gestemd do >r de Ka tholieken. Ten anderen, M. Dime is een vteemdeling: hij is Franscbman. doeti’ er valt op hem niets te zeggen, dan dat bij oud wordt en op de hoogte niet meer is van de nieuwe pedagogie!!!! (Nó’.i van de Red. M. De Hoon is--ook oud, zou hij zijn ontslag niet gevèu van'ge meenteraadslid, ingenieur van de Wa tering, enz. enz Daarom werd hij vroeger van ambtswege op pensioen ge steld. 't Is geenszins noodig of nuttig deze school aan te nemen, mi de twee de onderwijzer is niet gediplomeerd-. .11. De Grave. Ik zal die aanneming stemmen, als de officinale scho'en be staan, ingei icht met ’igeld van iedereen, de katholieken zijn zeker wel 'in bun recht van scholen te willen die bun vertrouwen genieten De Hoon. (Hevig ondeibreïeud). Gij zegt dal M. Brm.ein nel vertrouwen van den gemeentel and niet ve.diein? .11. De Grave, ik iaat M. Biupeiti gel jk hij is; maar ik besiatig dat hij bet ver viel inwoners utei bezit, i hunne kinderAjiajir aniiwe scholen zen ,<“ii. M. De Hoon ’schijnt niet met r te weten om welke juiste re- ui'ii M. Pinte va.U: ambtswege z n ju- i- snen hin li gektegei dat is hun ..cg- ttn s beter dan aan iemap 1 ai deisjie kend. Het vorig bestuur heeft hem op alle .wijzen getei gd. en h mi p eene schandaleuze manier bebande I! al. De Hoon (woedend) j Zijnde rn- merkingen van M. De Grave d e i-clian- dali us zijn Ik koom met geene jestiitieke antwoorden voor den dag (Gelach in de 1 zaal). i wegens <ie kosten der nieuwe kalsijde. om de onkosten van de diens’j ireu 1883, 1884 en 1885 té dekken. Deze verkwistingen vinden hunne oor zaak en hunnenoorspiong in den school strijd. In 1875 bcdioegen de begroeiing en rekening vooi T lager onderwijs sb c.hts de som van 4,300 frank, meer eene som van 125 fr. voor aankoop van prijzen, en 33 fr. 99 cent, voor biauding en on derhoud der schoollokalen te zamen 4,458 fr 99 cent. In 1880. en sedert dien alle jure, be droegen de begiooling en lekening II.953 fr. Ct., meer fr. voor prijsboeken en -IOO fr. voor branding, enz, te zameu fr. cen<. De avoi.—- middelbare school welke op 31 iu deïn'iïhh’lbarc sectieMe. kreeg in hel de provinciale leeniugen 1 jaar 1 gevallen, en lol uu toe onvoldaan, spreekt hij niet, een TE KORT van reeds meer d; n 95.000 frank voor bet dienstjaar 1884 beslatigd zijnde! Voor wal aangaat het dienstjaar 1885, om de uitgaven te kun ien legenwegen, wordt er weerom toevlucht genomen tol de onivieemding van de stadsi-igen- dommen, voor eene s m vm hovende twintig duizend franken! Een luns ter Pai.nestraai, een ka| iV al van 96(0 frank publieke fondsen en twee kapita'en van gezamentlijk 9600 tiank ten las'e van den Belgischen Siaai Daarbij, voor wat de k’dsijde naar Cuxyde betreft, wordt er in buiienge- woi'e uitgaven gebrac i eene som van 24,000 fr., terwijl er in buitengewone ontvangsten, voor hetzelfde voorwerp, will ge?... M De Hoon had gesproken!!) M. De Hoon. Ik stel voor van maar een gédeelte dier bootneu ie vevkoojmn. overhands een, bij voorbeeld. j/. de BurgemeesterDit voorstel is on aannemelijk, de stemming is gedaan, de veikooping is aanveerd.en aan hei sche ndschoo! kostte tu 1875, 4S4 peneollegie beeft men bei gélalen deze fr en nu 567 Ir. December 1884. maar M) loei liiigei. 1873 min dan 4000 fr. hulpgeld, I 1 eefl 1 vatr BÖOO fr. uit de stadskas zoodat, indien men rekent dat misschien 10 leerlingen VAN VEURNE (Aota der tijd eene commissie van finantien 'ge- «er .-daar zijn er doorgaans zoo veel naamd; ik vind goed dat deze commissie nic °P ([eze de middelbare sectie zou bestendig worden en behouden vooi‘ werken gedaan aan de gemee, te knech- volgen, wij mogen rekenen dat ieder het onderzoek der stadsrekening tenschool! zoodat dn al te gader een in k nd jaarlijks aan de stad alléén1 Die commissie wordt gekozen het oog springend DEFICIT uitmaakt. vijf liondeid fr. kost! Wij spreken men^esteld uit M De Grave (i Van andere kleine tekeningen ii; 1884 van deze niet die de lagere klassen vol- meuk M Barbier stemmen? gen hunne plaats wa e beter in de ge- meente-kuechienscliool Voegt nog daarbij, de gelden toege staan ter verbetering en tot onderhou den der schoollokalen 36,948 fr. 90 cent., een eersten keer toegeslaan, en dan nog 17,000 fr. te voorzien, en de oorsprong en oorzaak van hel te kort of mt deficit springt in de oogen. Om daaraan hoofd ie bieden, stelt de commissie voor.- de meer of’ noodige leening door bet voormalig bestuur ge- stemd aan te gaan en de boomen langs stadswandeling te veikoopen. M. de Burgemeester. Dit verslag zal nedei gelegd worden ter inzage d>*r ge meenteraadsleden, en de besprekingen zullen voor eene naaste zitting vastge- steld wouden. II. Verkooping van boomen. M. De Grave. Ik s el voor de verkoo- ping in princiep te stemmen, aan het sche; en'-coilegtC de zorg etl den last latende tiet lastenkohier op te maken en de wijze van i j zij iu eens, zij bij gedeelten te regelen. .1/ De Hoon. Ik verzet mij tegen dezen verkoop. Die boomen maken hel sieraad, en de kroon van de stad uil, en de wegruiming derzelve is niel dringend, dewijl zij nagenoeg allen nog gave en gezond zijn. Men zou ze niel mogen ver- - I koopeti zoolang zij groeien. moeten doen! n n De verslaggever besluit uil deze op- gaven Dat er. ten einde van liet loopende jaar 1885. na de opbetaling der gedane I KORT zal be<taaii van dertig dui- hel schepen- zend frank, spruitende voor 1885 I uit het te kort dn middelen oin de schulden te betalen, en, voor 1884. uil i de terechtwijzing aan de cijfers gedaan uü. jLuidruchtig gelach). wegens de kosten der nieuwe kalsijde. -- i" Dat er, ten einde van heizclHe jaar toch eerst of laatst moeten verkocht 1885, vopr eene totale som van veer- den, - - - -- 1 tig duizend frank ontvreemding staan", zij zouden geheel weinig opbren- I van de bespaarde penningen en eigen- gf'i voor de stad. !b o,'J domme» der stad zal gedaan zijn geweest sieniinen of het ja of de liöomeii der btadswamieling, uitge- peu, ai.n het scliept-ncollegje de zorg la tende liet tijdstip de.’ verkooping te be palen.' Hel votnstel wordt aangenomen met 6 stemmen (al de katboiipken) legen vier (nieiiegênsiaai'de M.’De Cae vroeger de Bui bier eerst het voorstel van M. De Grave kcheeii toe lejuic’en Maar.wat 1 de Jilill IUOM. F» F'"’ - -- werken, een waar cn wezenlijk TE zend frank, spruitende voor uit het te kort dn I’la algelijk. Zitting van den gemeenteraad op Donderdag 12 November 1885. Al de raadsleden, behalve M. Ilout- sae^er, zijn aanwezig. Een twintigtal burgers wonen de vergadering bij; slechts viet of vijf liberalen zijn er le Na lezing en goedkeuring van het nioces-verbaal der laatste zitting, vraagt M De Hoon bel woord om eene bemer- kh-g mei eene interpellatie, zegt hij ie maken wegens de gemeente mets- .V de Burgemeester. Deze zaak staat °Pv' l)c L’oim. HU is overlijd toegelaten geweest aan M. C.ullmu van te spreken over de niet betaling van zekeie be dienden, niettegenstaande du punt op de da-mide niet stond. Men zou mij nu dezelfde toe'ating moeten geven. '(Nota der red. In dien tijd zet de beer Burgemeester ook aan M- -11 iau zijne bespreking niel mocht geschu d, n buiten de dago“de. en zij ts niet gedaan e71^e Burgemeester. Ik laat u toe uwe bemerking voor te stellen. jf De Hoon. Er zijn van 1 in de "cmeentescliool, en aan- i bestuur, na de betaling der wei ken aan nemende dat er plaats genoeg zij om ze I de kalsijde gedaan te hebben, m g 1500 ju drie klassen te verdeelen, moet aanveerden dm er oudurvMjzmessen meer 'da"n 50 beulingen, hetgeen Miij- dig i 8 iaren de vruchien der lessen genieten gelijk- te voren wijzeres is a> van gespsarz om het geslicht de kindeis i’-j- zoek dan dat de gemeenteraad op vorige beslissing terugkome en Geloen als onderwijzeres benoeme. „aiide. zoo ik gezetd heb, km er met over gesproken worden. Ik vei zoek M. voorstel schriftelijk aan collegie mede te deelen. V i)C Hoon. Ik zal mij verhaasten dit onmiddelijk te doen. I Verslag der Commissie van finantien. ilf De Grare, verslaggever woord en geeft lezing van munens de commissie opgetnaakl, l.aie opmerkingen wii den beknopte!) mboud laten volgen Het te kort of deficit beslaat ongelukkig lijk maar al le wel, zegt hij, en moest de gemeenteraad op den weg van ver kwisting. door hel voormalig bestuur, gedurende vijf jaren, gevolgd, nog blij ven voortgaan, al de bestaande eigen dommen van de stad zouden welhaast ’"^e'rekenïng van 1882 sluit met een TE KORT van 5536 ft' 93ct.. de/.e van 1883 met een TE KORT var. 7758 bark 91 centiemen, cn d :ze van 1881, alhoe wel sluitende in den schijn met een ba tig slot van rond de 1800 frank O'engt een TE KORT bij van minstens ~5,000 f r ’inderdaad, de bewijzen ervan zijn duidelijk, en iu volle cijfers le bestalt- geu Vom aan de werken en betalin gen, in de begrooting van 1881 tnge- sdneveu. te voldoet., b men verpltc .t geweest voor meer dan 18,600 bank obligalien van l WOl’. ^lirnipiil.-’ioiiru, .11. Mr; <„|r VlUVgCl UC j zelfde vraag had voorgesield, en dat M. I tr<mwe;i van i <11 11- 11 Ln’cnrL* 7*il in CI’in OV ltei J Illl - 1 1 t l

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1