I 47 4lfl jaar uit en i bier of (leu boek van lasten .W. n't: Burgemeester. Al de boomen Woensdag 25 November 1885. voseu door Pms IX in zijne Encycliek r keu. zou 1 kocht te worden. Ik peis wel dat ii.1,. g-en e het de de andere, voor ces-verbaal goedgekeurd, ken dat de bespt eking VIERDE HOOFDSTUK Gedragslijn der Katholieken. Geene legeriijgsvoim, weikdanige ook, is in tegenstrijdigheid toet dtn Katholieken Godsdienst; deze kan onder alle gouvernementen bestaan. De Kerk verbiedt de vrijheid niet. vrijheid van Godsdienst toe. en door het grootste getal, de vrijheid der dtukpers. De toestand der Kerk ir. zulke maat schappij is als volgt De Kerk wordt aanzien als eene ge- i wone maatschappij; haie wetten worden veracht; zij wordt uit bet onderwijs ge- banieu; haar gezag wordt ingenomen en gekreiiKi; hare goederen worden ge roofd; de konkordaten worden geschon den; de Kerk en de Staal zouden als van elkander volkomen gescheiden moe ten leven; zij wordt vervolgd, de Paus wordt beroofd en alles wordt met ver nietiging en vervolging bedreigd. DERDE HOOFDSTUK Ongerijmdheid der Grondbeginselen. Ongerijmdheid van de princiepen van het oppergezag van het volk, van het ongeloof ui den Slaat, van de volkomene vrijheid van te schrijven en te denken, zooals men wil Gevaren der geheele scheiding van Kerk en Staat. Gevolgen van de slavernij der Kerk. Verooidealing van bet princiep van de scheiding van kerk en slaat door Gregorius XVI in zijne Encycliek Mirari de paragraaf is niet breed .«„«..giunau. Quanta Cura en de Syllabus uilgespro .V. de Burgeméest.r. Ik ben aanstonds L““ l gereed om voldoening aan hel achtbaar I raadslid te geven. M. de sekretaris kunnen van deze opmerkingen gebiuik maken om hei.primes-verbaal aanstonds in dien zin te veranderen. M. De Hoon. Ik ben voldaan met de gevvcest. M-.de Burgemeester. Ik hebbel king niet onbepaaldeujk uitstellen, dat grooliug voor 188G moet' voorafgaan Ik beminnen, ze verdedigen en verspiet- lliet langer, want wij moeten zoohaast In het openbaar levendeel nemer; aan de kiezingen, en hel sameüsicllen van de administratieve Besturen. Het is ook goed en nuttig deel te ne- i men aan j men in sommige plaatsen. Men mag ook deel nemen aan hel be stuur, i verbetering mede te werken. Men moet zich roemen katholiek te zijn. Men moet allen te zamen werken, aan den Paus en de Bisschoppen gehoorza mende, van den eenen kant, standvastig gehecht zijn aan cn van De Pauselijke Encycliek. Ten einde onze lezers zich een ge dacht zouden kunnen vormen, over den inboud der schoone en merkwaardige encycliek Immortale Dei, welke thans m - alle’landen en in alle de dagbladen, zoo i veel opschudding te weeg brengt, den ken wij niet beter te kunnen doen, dan de ontleding te volgen, onlangs in de lialiaausche gazel de Unila Latlohca ver- I schenen, en welke overigens, alhoewel koit, den inhoud enden zin van den Pauselijkeit Brief nogtans zeer nauw keurig en zeer volledig weergeeft. De Encycliek kan in vier hoofdstak ken verdeeld worden; deze handelen over 1« De Giondbeginselen van dc Chris tenen Maatschappij. 2° De Grondbeginselen eener Revo lutionaire Maatschappij. 3J De Ongerij i.dbeid der grondbe ginselen ('ener Revoluiionnaue Maat schappij, 4° De Gedragslijn door de katholie ken in den tegenwoordigen toestand te *gLI1 EERSTE I1OOFDSTDK. De grondbeginselen van de Christene Maatschappij. Het oppergezag komt van God. God is het Opperste Gezag, onder welkdamgen icgeei uigsvorm hel ook mocht wezen. De vorsten zijn dc vertegenwoordi gers van God en zij moeten vaderlijk hun gezag uitoeffenen. De Godsdienst is eene verplichting voo; de maatschappij, zooals overigens voiii lederen umusdi in hel bijzonder. Hei albeismus of de Godverlooche- tl n.r is eene misdaad, zoowel in de Kjaaisliesturen als in den mensen in zijn eigen beschouwd. Jlet Bestuur moet den waren bods- du-vsi bijtreden en de ware godsdienst IS diegene, welke door de piolecien. de Mnaktl.m. de Martelaren en door ziji.e vc-nazende uilb; ciduig worden bewe- itf ware Godsdienst bestaal alleen in de' katholieke kerk. D lu ik is eene volmaakte en onal- Imidt. njke Maatschappij, die recht heelt op téne tulkuüiehe vrijheid, De iwe.1 machten, de geestelijke cn de wereldlijke, zijn van God daaige steld; zij kunnen, en verstaan. Hunne rechten komen voorts van verschillig einde, «eestelqk voor eche, cn lijdelijk voor c~ - hetwelk zij ingesleld zijn. De Christene Maatschappij, wonder lijk ingericht, eert de vorsten, heiligt bet lainilieloven, verdedigt de maat schappij op bet politiek gebied en-ver- eenigt de mer.scheti door de zoete ban- dtn der menschlievendheid. De volkeren kunnen niet gelukkig zijn voor zooveel bel mogelijk is hier op deze wereld gelukkig te zijn, dan in eene Christene Maatschappij. Het Christene' Europa is met roem overladen gewecgi. tweede hoofdstuk. Grondbeginselen van de revolutionnaire Maatschappij. De Hervorming of dc Relorme van de 16d eeuw, is tegen den Christenen Godsdienst opges’aan; zij heelt zich in de Wijsbegeerte, daarna in bet Po me ingewikkeld, en dc wereld, met het mo derne Recht, overhoop gesmeten. Zij heelt als stellige grondbeginselen aangenomen on daargesteld hel reel; de onafhankelijkheid en de vrijheid vat; denken, zooveel men wil.de volkswil al» opperste gezag, de vorsten als enke- i lo afgevaardigden van bel volk, hot langs de Vesten, deze der Dreven gezonderd, zullen verkocht worden omdat dit vee! voordebiigér en veel er nu gedurig meer verlies dan winst op komt; onmidde- lijk ook zullen er nieuwe kunnen ge plant zijn die allen gelijkelijk zullen kunnen groeien cn groot worden. .V. De Hoen. Ik kan dat niet aanveer den; zoo ik meen is er een eersten keer beslist geweest het princiep der ver- j L.i en aan de beslissing van den gemeenteraad in eene verdere zitting de kwestie voor te stellen, indien zij allen in eenen keer of'op verschillende tij Istippen zouden verkocht worden. Volgens mijn gedacht, luidt het voorstel van M. De Grave in dien zin, en M. Pil heeft, in de vorige zitting, de bemerkingen gedaan d.u dc verkoopiog in geheel of gedeelte, maar later ging beslist worden. M. de Burgemeester. Wij hebben nu den voordeeligsten oogetibbk om al de boomen te verkoopen. M. Pil. Er is gestemd geweest in prin ciep van al de boomen te verkoopen en de uitvoering van dit besluit over te laten aan het Schepencollegie, dat zou beslissen indien al de boomen te zamen of een gedeelte slechts behoorden ver- r_.„ v...i eene beslissing over dat punt is genomen ge weest in hei Schepencollegie. M. de Burgemeester. Het Sehepcncot- legie heelt beslist de boomen in eenen keer te verkoopen, omdat het oogenblik voordeelig is. Zoo ik reeds gezeid heb, ingezien de boomen niets doen dan ver minderen, en bel ook de middel is om vee! vreemde koopers aan te trekken. 3f. De Hoon liet zal eene oorzaak zijn van vermindering van prijs. M Pd. Ik ben van een gansch ander gedacht; hoe meer liefhebbers, hoe be ter vei koop De lastenboek wordt goedgekeurd met 9 stemmen. M. De Hoon onthoudt hern. II. Vaststelling der lijsten voor het kosteloos onderwijs. M. de Burgemeester. In eene vorige zitting i c ft een raadslid het Schepen- collegie van nalatigheid beschuldigd wegens de bekendmaking vóórhel op maken der lijsten van de kinderen die recht hebben op liet kosteloos onder wijs. Ik wil aan dat raadslid met stukken t er g-?: i om het Schepencolleg van na atigheid te belijgen! i Er staat in den ministericelen om- zendbiief van 21 September 1884, art. Alle jaren van 1 tot 30 Juni, in elke gemeente, zul het college van Burge meester en Schepenen zorgen dat twee registers bereid worden, bestemd om de inschrijving te ontvangen, de eene van de knechten, de andere van de Deze registers waren op )l. De Grave. T Is ik die het verslag ‘j zeilde date gereed gelegd. heb medegenomen om hel te doen her- i Art. 6 Van den omzendbrief luidt als I Hmrijven en beter leesbaar te maken. I volgt; Gedurende de maand dat de i weder in inschrijvingen moeten gedaan worden. *i stadhuis gebracht geweest. hei bureel van den beambte, aangesteld 1 e::: -z inschrijvingen te ontvangen* zal open zijn, ten minste 3 dagen te weke, op welgekozene uren, opdat de werklie- den er zouden kunnen naartoe gaan. zonder verplicht te zijn hunne werken I te verwaarioozen. Dal is al gedaan ge weest. Art. 5 spreekt als volgtde dagen en de uren, vastgesteld voor de inschrij- 1 vingen, zullen aan de inwoners bekend gemaakt worden, bij middel van plak- brieven, ten minste 15 dagen voor de In de plaatsen waar hel gebruik bo- staat, eenen roeper ot aankondiger aan. z'.MVMWH. ia ucu vuiuuuu mei qo verzekering welke M. de burgemeester Ais het noudig is, laat de kerk de vrijheid van Godsdienst toe. Zij gebiedt aan niemand van te ge- looven. Ten gevolge van deze princiepen, moeien ie de katholieken aan de volgen de regels gehoorzamen. A. In zake van denkwijze, zich tot den II. Stoel wenden voor hetgeen aangaat de moderne Vrijheden. Onder een slecht gouvernement, de akten en wetten van hetzelve onderslaan, de princiepen van hetzelve vertoeijeh. B. lu hunne werken lu het privaat leven als katholieken, de Kerk aankleven en 1 den. JPIautbelijk. Zitting van den Gemeenteraad op Donderdag 19 .Xovemuer 1885. Al de leden zijn legeiiwoordig, uit genomen M. Declercq. -- - Een dertigtal aanwezigen telt men in looping te beantwoorden de zaal, waaronder twee liberalen. Er wordt lezing gegeven van 'l pro ces-verbaal der vorige zitung. M. de Burgemeester. Is er iemand die op den opstel van dit proees-verbaal bemerkingen te maken heelt? M. De Hoon. Ik vind du proces-ver- baal veel te kort. Van de boomverkoo- ping wordt er maar lei loops gesproken; er staat niet vermeld wie tiet voorstel van verkoopen gedaan heeft, op welke wijze de boomen zullen verkocht wor den, in eens of bij gedeelten; welke de redens waren die wiet den aangebaald om tol die beslissing over te gaan, ook tover de schooiaaui.e ning is met breed genoeg uileengedaati. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeiiik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 cenlimen per regel De "roote letters volgens plaatsruimte. Reclitei lijke eerherstellingen 1 fr. Een X‘ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het loó'. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der VlaanderenJ en ’tbuitenland worden ontvangen door het Orrirr i.e Puni.ici rr;, Magdalenastraat, 46 te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenslraai, 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. dwijnen, de K,erk helpen en bijsiaan lot de verspreiding van het Geloof, zich nuttig maken aan de burgerlijke maat- i Ull vcc. v schappij door het bestrijden der nood- nuttiger is, dewijl lollige leerstelsels. 1 olkuineue vrijheid, God daargc- moelen elkander geeft voor 't toeko i.eude. N i deze opmerking wordt hel pro- M. Dc Hoon. Ik zou ook nog verzoe ken dat de bespiekmg over het verslag der commissie van finaiitien maar acuter eemge_weken-op de dagorde zoude ge in acht werden, err dat er gewacht woi- de tol de minderheid volkomen gereed zj om deze kwestie te onderzoeken en te bespiekeu. M- de Burgemeester. Ik kan die bespre- 1- 1 -- 11 01ü. zij de beraadslaging over de be- wii wel een paar weken wachten, mogelijk..aan de begro'oting beginnen. De Hoon. Er is nog geen haaste bij I om de begrooliug voor 1886 te stem- i men. Wij moeien toch den tijd hebben l om de stukken na te zien.’men kan nog politieke kiezingen, uilgeuo- j ecnigen tijd wachten. Ik heb in het in de hand.' doen' Tenmm dat .mmim» nlnmsen. i sckretiiaai geweest, daags na de vorige i ledens bestaan 1 zitting; ik heb er vernomen dat M.- de van na atigheid met het inzicht van lol dcozelts i burgemeester het vi r-lag over de finan- i i tien had medegenomen. Maandag ben ik wedergekeerd naar het stadhuis, p'ei- 3, 1 zeilde de stukken alsdan te vinden; maar zij wjn slechts woensdag na mid dag iu’het sikretariaat wedeigebracht geweest. de katholieke leering, j JJde Burgemeester. Ik hebbel ver- den anderen k iut. gematigd in 1 slag noch gezien, noch m bezit gehad! meisjes. de bespreking der vraagpunten enkwes- I J/. De Grave. T Is ik dip hnt .^.=1»,. Art. 6 De princiepen van het mituralismus Het is woensdag morgen wede7'~ih ïnschrijvii,;.e M. de Burgemeester. Wij zullen dan om de i du pum op de dagorde bréngen, wan neer de begrooting voor 1886 zal opge maakt en besproken worden. I. Verkoop van boomen. Mededeelling van den laslboek. de Sekrct ins geelt lezing van ’t ko- i en voor waarden. M De Hoon. Ik meen te moeten op merken dat er in vorige zitting niet be- uvuKeu, zuu»cüi mm nu, “v - - slist is geweest of men in eenen keer; :<ls opperste gezag, de vorsten als enke- t den zij moeten strijden ais ecu man, of op verseb ill tge ttjuslippeh de boo- opening der registers io atgevaardHien van hel volk, hot bet verledeuc vergeten, de vroegere be- i men gtng verkoopen. 1 ongeloof van den Staat, hel Bestuur van leedingen <cet gioote liefde doen vei - tien, waarover men vrij is ziilkdauig gedacht te hebben, als men wil. van hel rationalismus zijn geene katholieke princiepen. Men mag over den regeringsvorm en de inrichting van den staat handelen. Men mag geen verschillig gedrag in i Let privaat en in het publiek leven heb- 1 ben. Men mag in de kwestien die mogen bepleten worden, de personen die het met ons niet eens zijn, niet aanzieu als niet katholiek ie zijn. Er dient voornamenllijk aan de katho lieke dagblad-clitijveis gezegd te wor- DE - ■'OWVVI UV.U '"■■"MM"*——8—rili a III lil rrii 'ni Tnr 'H wi'MiiggCTit - 'J tJXJXJ IKlUOb ------- l 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1