41* Jaar N' 48 Jj hunner hevigste M. de i 1 met du inkomsten van de s'.ad gerekend i i ie hot verb» hi’e'tiiiir In efi dan éftn knar I schoolgeld ontslagen te zijn komt nog cuns hierop uital die naar Woensdag 2 December 1885 moeten betalen, maar deze die hunne zen en men is er in gelukt' Iedereen moet getuigen dat het vaststellen va i eene leening aan te gaan om meer buitenge wone toelaag te krijgen, een zeer buiten- en l in 1882, waren dan om te lachen! Beiache- I neus der hbeialen. en lord Salisbuiy Ctirisiimi bericht Engeland bereid te teekenen, uat stellen aan bel Een en is geen Reeds verscin’iige keereu heelt het Advertentie blad ge- i schreven dat de lagere gcmeeiilfc-mt is- i jesscbool geene leerlingen vei lot en heeft. Den 14 November schreel het dal, I in October laatst, 1G4 leetlingen die 1 school bijwoonden. In de zitting van den gemeentel aad van riep .11. De Hoon l: :i?: al de kinders wedeigekecid de vetlofdagen en d..: tot de .73 school gaan Onderzoeken wij nog over het bestuur van dienstjaar 1883 84 POLITIEK OVERZICHT. Dood ran den Koning van Spanje. De Alfonso vorig bestuur, gij zult niemand overtui gen! Maar zoogenomen dat die beslissing van eene leening aan te gaan... om te lachen en geenszins met inzicht dere leening te verwezenlijkt n, eenigedui- zende franken meer buitengewone toe lage hebbe doen Winnen, wie zou er, den staal van zaken keulietide, dqrven beweeren dat hel vorig bestuur, indien bet aangebleven was, zich niet genood zaakt. ging vinden deze leening té ver wezenlijken, zoo veel Ie meer, dal zelfs, zonder de onkosten van den nieuwen'steen weg, het deficit of liet te kort tol. eene hooge somme beloopt? Bijgevolg, indien er 'eene leening moet aangegaan worden, zal zij het I werk zijn, niet van de katholieken, zoo hei Advertentié-blad zou willen beweren, maar van de liberalen: onder wier be stuur, sedert 1879, alle jare de school- onkosten van boven de acht duizend frank zijn verhoogd geweest! Zonder die zot te nuttelooze onkosten, zou men den steenweg kunnen gelegd hebben zonder leening, en zonder te hort in de kassa, terwijl dat nu, veronderstellende dal al de onkosten van de kalsijde gedekt worden met eene leening, hel gal in de kas, nog zal blijven gapen breed en wijd. gtooier! Wal belieft de uitgaven voor het bouwen van scholen...'., wij achten die Sedert veertien dagen staat hei .-fd- vertentie-blad vol artikels, die om zoo te zeggen zooveel supplementen schijnen le zijn van M. De Iloon’s redevoeringen in den gemeenteraad Onder andere, vinden wij er Zondag laatst eenen artikel over .«hel Armbe stuur, de Burgemeester en de niel be talende schoolkinderen. Alles komt hierop uit, dat, indien de lijsten der kinderen, voorgesteld om bel kosteloos onderwijs in de lagere scholen te ge nieten, bijna vier maanden le layt bij de bestendige Afveérdiging van Brugge zullen toekomen, het de schuld zal zijn van ’t schepencollegie en niét van den diseb Om dit le bewijzen, komen zij nog eens uit met de onvoldoende ruchtbaar heid voor de inschrijving dernieibeta- lende: kinders! 'tls dezelfde limram, dien M. De Hoon inden gemeenteraad heelt‘uiteen gedaan. Onzclézels hebben kunnen oordeelen hoe Volkomen en hoe vt rstandig er daarop is geaniwoord ge weest, in den gemeenteraad; tot dat M. De Hoon eindelijk... zweeg! Volgens den schrijver van 'l Adverten tie blad zou de overste der aangenomene meisjesschool op de lijste,der bebo t- lige kinderen gezet hebben den', u::mn van veel leerlingen, waaronder zich kinderen bevinden die schijnen^! Als de,welstellende burgerij te. behooren!, Maar in den zeilden artikel spreekt hij van «veel bazen, ncriugdoeiïei’s en land bouwers die wensehen van' het kostelijk Dood ran Serrano Maarschalk Sor iano, hertog de la Torre, de voornaam- 5te siaaismau van Spanje, is doiïderdag «nerleden. Toen koningin Isabella, moeder van den nu ovèrlcdeu koning, van den troon weid geworpen, wc|d Serrano voorzit ter van den ministerraad en van ’(voor lopig gouvernement en 9 maanden later werd hij regent van het koninkrijk uit geroepen, en na den troonafstand van koning Amedeus, président der spaan- sclic republiek. Wanneer, door den pronuntiamenio van Sagonte, hel koninkrijk weid her steld, heeft Serrano niets gedaan om de troonsbestijging van Alfonso te beletten. Laier wenschtle hij den koning geluk, omdat hij de liberalen aan ’(gezag had geroepen. Oorlog in't Oosten.Na de laatste Serviërs over de grens gedreven le heb ben, is het leger der Bulgaren op Ser visch grondgebied getrokken en heelt, na een lievig gevecht, de stad Pirot be zet. Dé vijandelijkheden zijn nu geëin digd en een wapenstilstand is gesloten school bijwoónde ..t.i 12 November, triomfantelijk uit dat 1' waren na uiu..^.. i dal er nu van de 160 bij middel 170 kinders bij de mainzels ie school gaan ---r eCfls verslag inzicht de stad voor i<et ken door L« eowoV'^'^vaudcSuauebetomeu veer(il allee„lljk I collegie nen, slag opgemaakt ;s geweest uuui uc. liberaal tchepencollegie van overjaar. Is» hel verig bestuur In eli dan een keer He'wel, wat vinden wij daar omi t den i le meer de -wezenllijkheid vaij'den l6e-: titel Staatsmiddelbare school Wij stand willen verbergen* cn bijgevolg vinden daar het volgende I l,cl le ■i“tl °f deficit is zoo, veel te De heer Kurel Claeys, uesiuurucr, 7® OP ZIJNE VRAAG op pensioen gesteld ge- weest. Kan er ooit een tastbaarder leugen gevonden zijn geweest, T zij in het ,td- veitentie-blad. ’t zij in hel verslag ove.i liet bestuur van de stad, ook door li beralen opgèmatikt en misschien wel, wie weet bel al, door depzelidcn schrij ver? Qu’esqui dit reden te bestaan. Reeds door zjng leering ondeiniijnd, weid Atlouso neven en L. keelziekte aange- i Parnellisten. T Zijn deze laatste die 'de paar «lagen zijne geinige I paruien in evenwicht zullen weid den 28 Nib em eu was dus b'jna 28 chepemcollegie «-pgetnaakt, en wat vin den wij ouder den titel Lagere Meis jesschool? Hoon Deze school telde. k;76 leerlingen. Zoo dan, de school heelt geene leerlingen verloren, allen 1 gewone middel is! Die beraadslaging zijn wedergekeerd en daar zijn er van die beslissing van den gemeenteraad 160 tot 170, volgens M. De Hoon en '.7..... 7.3— Advertentie blad! Dal en belet al ge- lijke uitlegging, verdedigers van het lijk niet dal er volgens T verslag over bestuur van de stad, overjaar 278 waren; want verstaat wel, volgens li berale redeneering, 164 en 276 dat is juiste Tzelfde! Volgens de domkop pen, is te zeggen de katholieken, dat maakt wel een vei schil van 102, maar algelijk de ofïicieele school heeft geene kinderen verloren, allen zijn wederge keerd! Wie liegt er nu? M. De Hoon in den gemeenteraad en de schrijver van T Advertentie blad, of de liberale opsteller van T verslag over hel be stuur der stad? Gij zult het zien, T Advertentie blad zal zeggen Niemand! want om le liegen, men moet eerst kun nen liegen, en de libeialen en kunnen dal niel! tusschen Servie en Bulgarië, door de tus.-chenkomsl van Turkije, Oostenrijk jeugdige Koning van Spariié, Alfonso I 011 XI! is woensdag nm.-g.m, om 9 mc, Küz iigeii oi l^elahd. - De kiezin- H> het pale s van den f ar«m overleden geil iu Engeland voor hel EngtisCh Pm- Sedi.il gciuimt.il ujd gaf de gezondtieid lemem schijnen eene uedeilaag voor de des honings aanleiding tyi bezorgdheid, liberalen te zullen worden maar tol onmiddehjK gevaar scaeeu Zondag kende men le Londen de kie- geene reden le b.-staan. Reed* door zjng Van 171 liberalen, 155 conseria- e‘!,“i we.u Ailuuso tmven en 21 lerlandsche nanoualen of plotseling door e<*ne ta>t, die in een krachten verbrijzelde. Koning Allonso bei 1857 gebot en jaar oud. Deze dood is voor Spanje een groot verlies; niel alleen genooi het land on der zijne regeeiing «ené ongewoone lust, maar ook poogde bij om Spaoje’s aanzien in het buitenland le vermeerde ren. Onmiddelijk na het overlijden, heeft de liootdmimsier .11. Cauovas del Cas tillo de koningin het ontslag aangeboden van het kabinet teneinde haar volle vrij heid te laten iu den keus der ministers. Koningin Christina heeti reeds woens dag hel regentschap aanveerd, en het ministerie Cauovas is vervangen door een liberaal kabinet, onder hei voorzit terschap van M. Sagasta, welke aan zijne omgeving dc hoop heeft uitgedruki dal de konservaiieven hem zullen onder steunen in zijne moeilijke laak om de Carlisten legeu ie houden. Al de m verlof zijnde soldaten zijn onder de wapens geroepen. Du zal het leger van 60,000 man vermeerderen. Geheel het koninkrijk is iu slaat van beleg gesteld. De leiders der liberale partij hebben in eene veigadering besloten om, wal er ook gebeure, deu wettigen toestand te handhaven. Te Madrid tieersciil eene grooie op gewondenheid en men vreest dal er elk uogenbiik een opstand len gunste der repul 1 ek kan uitbersten. Al de troepen zijn iu de kazern gekonsigneerd, en er hebben laliijke inhechtenisnemingen plaats. De Duitsche keizer hebben aan koningin dat Duitscblaiid e:i zijn om nel protokol beslissend einde moei geschil over de Caiolinne eilanden. De mogendheden hebben insgelijks beloofd hel. regeuifchap der koningin le erkennen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaarsj met de post G 17. Annonccn 20 cenlimen per regel. De «rooie lettm-s volgens plaatsruimte. Rechleilijke eerherstellingen i fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het De Annoncen voor Rclgie (ter uitzond, ring der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Omc.i: i>e Pi ei.icité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de l’oslkantooren. T Verslag over den geldel ijken toe stand der siad, afgelezen in zitting van i 12 November, knielt nog altijd in den Wij zullen dit ver slag niet onderzoeken, zegt het Ad- i certentie-blad, omdat de noodige stuk- ken ons natuurlijk daartoe ontbre ken! En zij willen wachten op de wederlegging door de minderheid van den gemeenteraad, vooraleer gemeld verslag te ontledenHoort gij ze ko men? T Is de historie van de kalle die geen boier en mochl.... omdat de scha- pi a toe was! Maar, was de minderheid dan niet vertegenwoordigd in de coin- i missie? M. De Cae miek er deel van! Waaiom heeft hij geene opmerkingen gemaakt, waarom heelt hij geene tegen sprekende nota bij dn verslag gevoegd? Nogians de schrijvers van Adver tentie blad maken daaromtrent eenige kórte bemerkingen! Zij weten vol- heia op nel ge.am slrekl l)iel we,k huis ter Panncstraat, tijdens de a re '.‘.'E 7 stads eigendom, verkocht werd alhoe- nu uitvindt om ociie s <- wel zulks in T verslag duidelijk wordt aangehaald. j Wij antwoorden daarop mol le vra- I gen waarom de verkooppiijs van dil in evenwicht zullen kuuiièn jiouden. Te Londen zijn gekozen 36 kouservatieven en 26 liberalen. en do oorzaken daarvan zijn te zoeken, zoo het vei slag zegt, in den schoolstrijd! L: Voor hetgeen den nieuwen steenweg naar Coxyde betreft, dal zijn buiten gewone werken, welke met de gdwoub inkomsten niel kunnen bestreden wor den. Hewel, indien zulke wei ken met de gewone inkomsten niel kunnen be streden woiden, wij vragen, hoé het vorig bestuur die werken zou betaald hebben, zonder eene leening ledoen? men iu den gioud van de zakeh gaat, dal i Zij was ten anderen, reeds besloten, komt nog cuns hierop uilal die naar 1 volgens eene beraadslaging vau den ge- i de liberale scholen gaan zouden niets meei.teraad van 1882, zullen de onkosten van den steenweg van Veurne naar Coxyde kinders naar dc katholieke scholen I van eene leening gedekt worden. den, alhoewel liet verdienende, mogen Dal is waar, schrijft liet Advei tentie van de kosteloosheid hoegenaamd geen blad, maar dil was geenszins mei hel genot meer hebben! eene leening ie verwezenllij- j Het schoonste van al, 't is dat de ’t Was r,Deerlijk om èeife buiten- disch lol hel kosteloos onderwijs aau- wier I!| PluatMclijk. De zitting van den gemeenteraad van den gemeenteraad van 12* November heeft gelegenheid gegeven o n te spre ken, in ’l voorbijgaan, over de afstel ling van M. Pinte, vroeger door bel h- b«saal geineeuiebes uur gepleegd. T Ad- vei tentie blad scbijni daarover niet te vreden, en antwoordt mei te zeggen dat 1 de katholieken zich daarover ge- wioken hebben, met bij het hooge bestuuf de afstelling le veieischen van den heer K. Claeys, oudbesluurder on zer middelbare schoolEn liet voegt er bij ook welke vreugde en tevreden heid bemerkte men met op bet gelaat der geestelijken en 1 aanhangers, toen zij hun wraakzuchtig doel bereikt hadden Dai is n i nog de moeite weerdGeen een katholiek in geheel Veurne had ooit gesproken van de aftreding van 'Claeys! Wat hadden zij erbij kunnen winnen? Aan de geestelijken en wereldlijke katholieken is. liet geheel cn gansch onverschillig wie bcstuuider is «Ier middelbare school die T zij in T t oorbijgaati g< zmd hier zoo veel noo- dig is oi 't negen en twintigste wiel aan den wagen Om nog heter le loouen dat gij, li beralen. die zoogezeide vreugde en tevredenheid op tiet gelaat der katho lieken, i Claeys, nu nwi anlwi urdeii, zijl zoo goed mij te vol gen in hel Verslag over hel bestuur en den zakenloestimd der stad Veurne, voor het dienstjaar 1883 84, inge- dieml aan den gemeenteraad, duor bel j llUIS VP begrooling ouder dc inkom- van Burgemeester en schepe- sieM ludien hei huis niet verkocht Bemerkt wel dat dit ver- I weid, en dat de weerde er niettemin „...g opgemaakl is geweest door hel liberaal ichepencpllegie van oVerjam*. Staatsmiddelbare school H ‘j heer Karei 'Claeys, bestuurder, 'is „D.k.lo.d,.r lemzen i !,ls bü0Ssl gcrechlveerd!^ I en onlaakbaar, zegl hel Advertenhe- blad! Zoodan, de schulden beslaan, cMma VEU JJiJV- J1 I a|S 1 4 - 11 ■K1M1 in nu i imtiwama—mu wnnw——WW mmn iiTO«mBMMMaaöwTO - uu>u.v> cu »an oviJuiciiv¥«j avuicti

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1