Woensdag 16 December 1885 41iaar N' 50 telde men er 393. In deze cijfers zijn niet begrepen de talrijke leuningen en verkoop van gron den, die toegestaan werden onder het liberaal.bestuui En dan durven de li berale gazetten nog schrijven dat, van 1879 lol 1884, zoolang de wel van 1879 heeft bestaan, de gemeenten nooit verplicht zijn geweest tot zulke grooto verhooging van lasten hunne toevlucht t bazen! Bij gevolg, wal beteekenen nu al de jeremiaden van de geuzen ten zij dat zij niet meer welen wat schrijven in hunne gazetten? In 't eerste, zij durfden zich 't breed, over het leggen der voordam- men in de bijzonderste stralen, over de onderaardsche walei afleidingen, over de gazverlichiing enz. enz., werken die en in wordt. De lijkbaar had tien meters hoogte. De kerk en hei altaar waren verlicht door 5000 waskeersen. Aan den vuet lagen groole hoopen 333 II- 1 Op béralen? 251 konservalieven en 8b l’m- nellistcn of voorstand -rs van Ierland I e meerdeiheid van den bewarend-lei- landschen bond is dus 4 stemmen. De Parnellisten zullen dus in meer dan een geval over hel lol van het mi nisterie kunnen beslissen en moeten aanzien worden als de wezenlijke over- winnaars van dón kiesstrijd, teiwij iiin getal in de Kamer tamelijk is vermeer derd, en er geen ministerie, hetzij kon- servalief of liberaal, over eene voldoen iets knagen, en zij hebben geknaagd aan die machtigingen in den Moniteur verschenen, en al do verstandige lieden die een weinig met de zaken bekend slaan, en de liberale verkwistende door kardinaal schoolpolitiek var. 1879 tot 1884 van naar gevolgd en onderzocht hebben, halen hunne schouders op, en hebbei die in'hunne gazellen zulken fla twen Springt het niet in de oogen dat, on- POLITIEK OVERZICHT. De politiek in Frankrijk. De kiezing voor eenen president der republiek nadert, en er is geen twijfel meer of de tegenwoordige voorzitter, M. Gievy, zal hei kozen woiden. Zondag hebben te Parijs kiezingen plaats gehad ter vollediging der verte genwoordiging van de üooidstad in de Kamer van algeveerdigden. Gelijk men hel voorzien had, heeft deze stemming geeuen uitslag opgeleverd en er zal moeten overgegaan worden tol eene bal- loteering. De hoop die men gekoesterd had dat de nieuwe Kamer van algeveerdigden wijzer zou geweest zijn c„.. - gaande en nebben, is den bodem ingeslagen, bestaan reeds meer groepen dan vroeger. Zonder van de rechterzij te spreken, is intransigenten, de groep der werklie- Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 eenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechten lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. Men sch'rijllin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. kassen h ttcrlijk uitgeplunderd zijn ge weest? Die ongehoorde verkwistingen, die uitplunderingen zullen zoo gayw met vergeten zijn, liberale schrijvers, centimen te ontvangen op de belastin- Spanje kunnen terugkeeren. Woensdag hebben de konservalieven te Madrid eene vereeniging gehouden, op welke besloten werd al de maatrege len der regeermg te ondersteunen, die strekken zouden om de rust in Spanje te verzekeren. De dynastieke rechterzij heefi besloten de liberale hervormingen van hel ministerie te ondersteunen. De koningin heeft donderdag de bui tengewone gezanten in plechtig gehoor ontvangen. Zij onderhield zich vooral met den hertog van Ursel, gezant van Belgie, en drukte hare voldoening uil over de symphathie haar bewezen door den koniug der Belgen. De spaansche ministeriele bladen dee- len mede dat de opening der Cortes zonder koninklijke boodschap zal ge schieden. Nadat de koningin-regentes den eed heeft algelegd, zal de regeering aan de Kamers de noodige kredieten vragen voor het leger en de algemeene behoeften van den Staat. M. Sagasta bedt verklaard dat de regeering zich bij de kiezingen van elke drukking zal onthouden en slechts zal zorgen dal de openbare orde en kiesvrijheid gewaar borgd worden. De lijkplechtigheden van den koning van Spanje hebben za terdag in bel klooster van den 11. Fran ciscos plaats gehad. Ongeveer 2500 tol 3000 personen waren er aanwezig. Al de vertegenwoordigers der mo gendheden, met den pauselijken nun tius aan hel hoofd, hadden plaats ge nomen in de tribunen van het altaar. België was er vertegenwoordigd door van Ursel, den graaf van i Chastel, don prins de Caraman-Chimay, MM. de Moore en Anspach, gevolmach tigde minister aldaar. I De kerk was mot rouwfloers behan- de katafalk lag een baarkleed, "1 van het huis van dit doeleinde gebruikt ter Goblet eene welverdiende afkeuring. j ()al met g0Ud geborduurd Die maatregel is overigens onwettig, en, Uoven zooals de .Monde opmerkt, hij is geno- (|al sc(jerl philips 111 men op eenen vervalschtcn tekst van Oosienrijk, met hel konkordaal. 1 Men ze"idai Goblet binnen kort in.de Kamer rekening zal moeten geven over zijne eerlooze handelwijze. Kiezingen in Engeland. De kiezingen voor het Pai leinl\\V'Ün die men gekoesterd had dal dan de voor- E*laatselijk. De schrijvers van 'l Advertentie blad schijnen eindelijk te bekennen, dal er een wezentlijk te koit in de sladskasse bestaal, maar zij zoeken, in het opge- le moeien nemen! Daar zijn die piulle- vender oorzaken, de waarheid te be wimpelen, en namenlijk, zouden zij willen doen gelooven dal zulks aan de schooluitgaven niette wijten is! Daarom spreken zij in lang in de bijzonderste stralen, watei afleidingen. omtrent al gedaan zijn geweest voor den schoolstrijd van 1879 84! Maar is juist sedeil 1879, dot de geldelijke toestand zoo zeer heeft be gonnen te verslechten, en geen wonder! De begroetingen en de rekeningen zi n daar om te bewijzen, dat, sedert 1879, alle jure de schooloiikoslen tol rond de 80Ó0 fr. meer beloopen dan voor het jaai 1879, ’t geen in vijl jaar eene som- me uitmaakt van rond de 40,000 fr.! Niemand kan dat loochenen, en, bij weest? Die uitplunderingen zullen maar hij vijftig jaar zal men er nog schande van spreken En indien nu, sommige gemeenten de schooluitgaven niet kunnen verminde ren, gelijk zij bel zouden willen doen, is bet niet toe te wijten aan de libei alen, die overal nutlelooze liberale school meesters en mamzels behouden of zelfs aangezet hebben, en die nu moeten een wachtgeld hebben van ten minste 10,00 frank? Eu als ’t gebeuit dat de minister een van die nutlelooze persoonaadjen afschaft, schreeuwt geheel de liberale drukpers niet Barrabas op den wree- den schoolmoorder Thonissen? Liberalen, in uw eigen belang, ik raad u aan nooit te spreken van geld- verkwistingen'Pracht dal woord nooit uit uwe pen te laten vloeien, wpnt uwe lezers zelve roepen u aanstonds toe Valschaarde, bedriegers! On nog beter te toouen, waar de oorzaak is van de nieuwe belastingen in sommige gemeenten, zullen wij nog een? een uit treksel mededeelen van de liberale Chro- nique, die over veertien dagen schreef als volgt Hetgeen de stichting van het onderwijs, (geuzenouder wijs) tè niet gebracht heeft, het is de vebblisdhf.id van het liberaal ministerie en van zijne al TE GEWILLIGE MEERDERHEID! Indien het ministerie (liberaal) de ge- meenten niet GEDWONGEN had, zelfs de ARMSTE van zich te RUINEEREN om monumentale scholen te bouwen, voor het meeste deel NUTTELOOS, de school- wet (van 1879J zou door het volk niet verwezen en gehaat zijn geweest, en de klerikalen (katholieken) zouden de SCHOOLVERKW1ST1NGEN die zoo veel kwaad gedaan hebben aan de libe- ralen, niet geëxploiteerd hebben bij de buitenkiezers! Eenige weken ie voren had de liberaal Robert, oud volks vertegenwoordiger in den zeilden zin gesproken het liberaal bestuur heelt de gemeenten behandeld, zet bij, op etue ware dwingelandsche manier zonder om zichtigheid, zonder meèdoogendheid! Ja, bad hel liberaal ministerie nog twee of drie jaar aangebleven, alles ging naar de bankroet! Uwe lezers dat al, Advertentie blad, Itijge- gevolgd 'hebben eenen medelijden met de liberalen sukkela rood kost opgediend worden -- ----- --- der de wet van 1879, ve.d gemeente- I gezag. Deze i H ruv.v Rome eenen pijnlijken indruk gemaakt. Dc toestand is zoo ge- het aanstaande kon- benoeming van Fran- *;0,de“ “’g; ~--i alhoewel de aartsbisschoppelijke |lcl[Og zetel’van Aix en drie ander zetels open StiOok in don Moniteur de Rome vindt do schandelijke handelwijze van mims- Di'eïna'auegei is overigens onwettig vervalschlcn tekst van niet meer weten wat schrijven in hunne zelfs niet bezig houden met die belacbe- bloemei/eiï kro'en,'^gezonden door’ do lijke prullen, maar zij moeten toch aan scepter, de kroon en de koninklijke De lijkmis word opgedragen door Z. Hoogw. den bisschop van Madrid; de hikiede is uitgesproken r |-ago, omringd van 38 prelaten en hoo- i <t(>"dignitarissen der keik. I n De lijkplechtigheden hebben eenen grooten indiuk gemaakt op de over- I groote volksmassa die zich in en rond de kei k verdrong. De orde is niet gc- stoord geworden. J De waarheid. Sedert eenigen lijd hebben veel ge meenten machtiging bekomen om op- ponfunnn fn nnf vn n i. nn za»a rd za lArilnniirA gen door den Staat geheven. Vroeger schreven wij, dat die mach tigingen voor het allergrootste deel geene verhooging van belasting zijn, om de eenvoudige reden dal de gemeenten al tijd opcentiemen hebben ontvangen, maar dat hunne machtiging alle 2, 3, 4, of 5 jaar moet vernieuwd worden. Niettegenstaande dat de liberalen dit zoo wel weten als wij, gebaren zij nog- tans zij de gepatenteerde geldver- verkwisters verontweerdigd te zijn over die nieuwe lasten, zoo zij ze noemen, en hel liberaal prulbladje on zer stad is waarlijk een der belachelijk ste onder al de belachelijke! Verders voegden wij erbij Buiten die vernieuwingen kunnen er wel eeni ge gemeenten bij zijn die nieuwe op centiemen moeten heffen, onder andere veel van die gemeenten waar de libera len lange jaren baas gespeeld, en het geld door de vensters geworpen heb ben, en nu, met een te kort slaan, dal zij door nieuwe belastingen moeten aan vullen! Er zijn nog andere deze welke door minister Van Humbeeck, zonder de minste noodzakelijkheid, met nieuwe scholen, nieuwe schoolmeesters en mainzels, zijn begiftigd geworden, en die nu door de wel verplicht zijn, aan al dat nutteloos persooneel, wachtgelden te betalen De liberalen zeggen wel, en ons li beraal prulbladje in 't bijzonder, dal dit de schuld niet is van den liberalen schoolstrijd en dat, zoolang de liberale wel bestond, de gemeenten geene nieu we belastingen moesten eischen; maar nog eens zullen wij loonen dat zij hard nekkig liegen Inderdaad, gedurende den laatslen trimester van 1880, heeft de Monihur 237 bemachtigingen om opcentiemen te heffen, medegedeeld. Gedurende den laatsten trimester van 1881 waren er 434. Gedut ende dezelfde drie maanden van 1882 waren er 556. Gedurende hetzelfde tijdvak, van 1884 'l lv' ono lil weien volg zwijgen is voor u onverbeiéilijk de meerderheid in hel nieuw parlement zal beschikken, om, zonder hen, hel gouvernement te handhaven. De toestand in Spanje. De besluiten waarbij slrafkwijischel- ding voor drukpersoverlredingen en politieke misdrijven wordt verleend, zijn woensdag door koningin Christina on- derieekend en donderdag in het staats blad verschenen. De militairen die deel genomen hebben aan militaire opioeren, zullen maar op hunne vraag kwijtschel ding van straf bekomen. Ten gevolge van die kwijtschelding zullen 1200 vervolgingen geëindigd worden, en 25 veroordeelde schrijvers op vrije voelen gesteld. Vijftien dag- 54 I bladschrijvers, die zich door de vlucht zich min zoude verdeeld aan slia[ onttrokken hadden, zullen naar -1-Er - bestaan reeds meer groepen dan de linkerzij verdeeld in de groep der dcn"soc*alisten, het'linker-midden, de radikale linkerzij. Wij bebben reeds gemeld dal minis ter Goblet de jaarwedde opgeschorst had van talrijke geestelijken die beticht zijn door hunnen invloed de katholieke kandidaten in de kiezingen van 4 Octo ber ondersteund te hebben. Deze beiooving is thans ook gedaan in al de departementen waar de republi keinen en hunnen liberalen aanhang zijn ceklopt geworden, overal worden de geestelijken door het ministerie ver- vol ’d. en dat niettegenstaande het al gemeen stemrecht, waarvan men in Frankrijk zooveel gewag maakt. Hei zijn niei alleen de pastoors cn onderpastoors die getroffen worden zelfs de bisschoppen ontsnappen niet aan do woede van den godsdienslha- j lenden minister, want de bisschop van Pamieis, die in eenen brief aan dien minister, tegen de berooving, waarvan znne priesters hel slachtoffer zijn, ge- pJotestoerd heelt, zal daarvoor te ver antwoorden hebben voor den Raad van State, als misbruikt te hebben van zr}n willekeurigheid tegen de gees telijkheid heeft te spannen, dal er in sistorie tol geene actie Bisschoppen vnn Aix en drie ander zeiels open I was. t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1