1 'i I M. de Coniect W» C.uJ u,< pitten 'I'" Tl 1 N' 52 1 t met 47 4le jaar POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Donderdag is in de hamer de belang- i al ot met bezetten van Tonkin. Mei 273 legen 267 stemmen werden de 30 millioen toegestaan, welke het aars; met de post 6 fr. Annonccn 20 cenliinen per regel. De groote letters nummers voor artikels, enz. 20 fr. het lüO. 1’lbi.icité, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. de Poslkanlooren. Liberale Magistraten. I Dezer dagen heeft hot beroapsliof i Lnik M - Hij verkoos zijne vei kwijtingen boven i het I met de stukken in de hand, aan 1 en die den 7'Septetuuer te Brussel van de be- tooging hebben deel gemaakt, te Lu»»>j zen dat zijne liberale vrienden de slacnt- offers en de katte lieken de aanvallers waren. Dit blad verschijnt den Woensdag, oniniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sj volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke i De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte A’onuenstraat, 4, te Veurne, en in het kontingent, i ver- waur- j met I premie niet kan vei kocht of aangesla- gen worden. Dit ontwerp wordt aan- genomen. Daarop begon de beraadslaging over het budget van 's lands middelen. M. Giaux, de minister der deficieten heer Giaux deliig op zijne plaats gezet. 1 ziiü '"“u te overschrijden. MM. Van Outryve, Mignol en baron Coninck nebben deze verzoekschriften krachtdadig ondersteund; de laatste vooral deed zien dal 's lands welbegi e- pen belang eiscni dat men aan de maat schappij Hauwaert de gewaagde ver gunning moet ver.eenen. M. de minister Beernaert heeft geant woord dut de ministerraad eerstdaags moet beraadslagen over die kwestie en dal men dan van de gemaakte opmer kingen zal kunnen rekening houden. Donderdag heeft de Senaat bet munt- uiieenge- men. Ouder deze kredieten was er een van 45,710 fr., voor aankoop van revolvers en sabels voor de burgeiwach te paard. MM. d'Ouliremonnt en baton de c gave beknibbeld als nuleloos. Deze laatste heeft gezegd dat hel gedrag van gemelde burgerwacht te Brussel, den 7 September 1884, eene reden voorzichtig te zijn ir. hel geven De Senaat was bijeengeroepen op 21 dezer, om, voor hei einde van het jaar, cenige ...■■uvou uuiumgewone Kreuie- voorloopige kredieten op hel budget i ten heelt gekos’; vergeet ook niet dat van 1886 en het muntverbond te skin- i vele ItüHgéziiinen, in weerwil van den meh. I hooien pi ijs der plaatsvervanging, hun ne zonen nog doen vervangen, zoo groot is den afkeer die uien in Vlaan deren, voor den krijgsdienst heeft. Wij --- uu om vu uu j kunm’n het contingent zeer goed met Coninck van Merckem, hebben deze uit- eeoige dliizen.de mannen verminderen, I zonder daarom beneden de 100,000 man n j te zijrii vvèik getal eikend wotdt nood- 7 zakelijk te zijn voor T leger op voel van was om oorlog. 1 van’ Na de stemming van het konnni nieuwe wapens aan zulk eene inrich- legde M de baron de Coninck het ting, en dat de burgerwacht te paard slag neder over het wetsontwerp v in staat is om zelf hare revolvers te koo- bij de vergelding dor vrijwilligers pen. -- - Daaruit i’ eene woordenwisseling ont staan, waarin de gewezen minister Graux de laffe aanranders der katholie ke belonging heeft verdedigd. MM. de Coninck, Attain XIIII en tie UIi>Ua, Uc minister ut-i uencieien Borchgrave ooggetuigen van die schan- en der belastingen, heeft het gewaagd delijke tooiieeien, hebben den liberalen enre vergelijking te maken iiisscheii Beernaeii. verbond gestemd en is dan ui gaai: lot den 6 Januari. Vuile Boeken. Het parket van Brussel, na langen tijd werkeloos gebleven te zijn tegenover de vuile onzedelijke boeken, waarvan de bootdslad is overstroomd, had einde lijk vervolgingen ingespannen tegen drie uitgevers, die boeken tentoonstel den en verkochten, waarvan de titels reeds deden veimoedenwat erachter schuilde. Nauwelijks was de zaak voor bel as sisenhof opgeroepen ot de liberale drukpers die soms me' verontwaardi ging den Meetel-chen katechismus een onzedelijk boek noemt! nam de ver dediging van die uitgevers op en verweet hel parket eene fout begaan la hebben. Voor die strenge zedenmeesters be staat er geene hoegeuaamde schending der zeden bij middel der drukpers. De boeken waarin men alles duilt vertellen wal een deftig menseb nooit liopren of lezen mag, zijn voor hen meesterstuk ken, cu 'lis als verdedigers der kunst dal zij de volledige vrijheid, de bandeloosheid eischen, voor dq schrijvers en uitgevers van die vuilig heden. Dit alles is zeker beklagenswaarnig en loont hoe rechtzinnig de libeiale drukpers is, wanneer zij zich in zc- keie bijzondere gevallen als wreek ster der openbare zedelijkheid voorstelt. Doch w.l nog l'eklagensweerdig r is, dal is de uitspraak der Brabanlschë jury, die de uitgevers der aangeklaagde boeken heeft vrijgesproken. Men verzekert dat de beschuldigden groote zorg hebben gedragen om al de leden welke als katholiek gekend waren uil den jury te doen verwijderen. Wal er. na deze vrijspraak, van deu Brusselscheti boekhandel gaal gewor den, is eene vraag die de lijd zal op lossen. liet openbaar ministerie heeft immers verklaard dal het, in geval ee- ner vrijspraak, geene vervolging van i dien aard meer zal inspannen. i Vervolgens is de wet op het kontingent van bet 't leger gestemd geweest. Ver- i scheidir spiekers der rechterzij hebben zich krachtdadig verzet tegen alle denk beeld van veihooging van krijgslasten en wel namelijk legen de inrichting eencr reserve. M. de bui on de Coninck meende zelfs d.n eei) contingent van 12,000 man, in plaats van 13,000, voldoei.de zou zijn Vooi de verdediging van hel land. Het getal gedwongene soldaten verminderen en dat der vi ijwilngers vermeerderen, ziedaar wal de tegel zou moeten zijn. Iladde men dit jaar alzoo gehandeld het Contingent van 13.000 man zou niet noodig geweest zijn. Vergenoegen wij ons in dezen lijd van krisis met vrijwilligers en laten wij de andere maar T huis; T is een best middel om de belastingen te verminde ren. Vergeel met dat’t leger sedert 1858 ons 105 millioen buitengewone kredie- Woensdag 30 Decembar 1885 zij in haar geheel aagenomen met 274 legen 270 stemmen. Hei ministerie behaalde de overwin ning, doch slechts met 4 stemmen meer derheid, waaronder die van den bis schep van Angers. De zitting weid geheven te midden van groote opschudding. Kiezing van den President. Maandag, om 1 ure, waren de leden van deu senaat en der kamer van afge vaardigden to Versailles m congres ver- eeuigd, om eenen voorzitter dei repu bliek te kiezen. De rechtei zij bad voorgenomen te pro- testceren, door hare onthouding, tegen de talrijke verbrekingen van verkiezin gen cu de meerderheid aan den schand paal te hechten, als pbchiig aan vei val- sching van oen wil der kiczeis. Siecuts 5 leden der lecliterzij hebben aan de stemming deel genomen. Ten 4 in o 20 kondigde Al. I.e Royer den uit slag at. M. Grevy werd herkozen met 457 stemmen op 592 stemmers. M, de minister Brisson bekwam 68 stemmen, M. de Freycinet 14 en M. de la Forge 10. In de zitting van den senaat heeft M. Buffel zaterdag den minister Goblei on dervraagd over de talrijke alschafTingen van tiakiementen van geestelijken. De minister heelt durven beweeren dal de priesters, alhoewel hunne burger rechten genietende, zich mei geen poli tiek mogen bemoeien. Zij zouden dus bel recht niet hebben de mannen te be strijden die den godsdienst willen uit- roeigii? Vrede met Madagascar. Hel Iransch gouvernement heeft dinsdag een telegram ontvangen, aan- kojidingcnde dal een vredesverdrag met met de Hovas gesloten werd. Frankrijk zou hierbij hel beschermschap bekomen over gansch het eiland Madagascar en te Tananarive een resident bebbee met t»ne begeleidingslroep, die mei de buiten- landscbe zaken zou gelast zijn. De Fran- schen zouden Tamatave bezetten, tot wanneer eene kiijgsvergoeding van tien millioen frank zou betaald zijn. Het parlement in Italië. Na hevige woorden wisselingen, zoo hevig als er misschien nog gewisseld zijn, is het itahaanseh Parlement naar huis gegaan- f,el had dit noodig om tot bedaren te komen; want het bleef niet bij wooiden men hoorde er beleedi- gingen van de grofste soort. De reden van die brutaliteiten is te vinden in hei bepalen van den dag. waarop men zou spreken over de nieuwe hoogeschöol- reglemer.ten, waarin aan do studenten verboden weid deel ie maken var; poli tieke genootschappen. De Kamer heeft hare zittingen verdaagd tol binnen eene maand. Men had gezegd dat eeniga mini,- steis hunne demissie zouden geven, uil hoofde van dit reglement; doch deze tijding wordt tegengesproken; het spaarzaam bestuur van het katholiek ministerieNu, goeste is koop, maar de bewij- j lustenbetafers zijn van een ander ge- t- I dacht. Hij heeft het nogtans mocen be- kenneh dat het te kort door hem inge voerd en van jaar tot jaar vermeerderen de, door het tegenwoordig ministerie is geweerd geworden, doch daarvoor, zegde hij, heeft men het volksonderwijs moeien vernieiigen M Beernaert beeft hem doen zien dat bei onderwijs door de wet van 1884, verre van vernietigd, integendeel uit gebreid is geworden en dal zelfs de officiële scholen thans meer leerlingen bevatten dan onder de a ongelukswet. Hij voegde erbij, dat, ware Lel libe raal ministerie aangebleven, helle kort altijd grooter en giooter zou geworden nu schjjubaar, gelijk M. maar wezenlijk en’ vöbr Het budget wordt gestemd stemmen en 1 ontlioudinsr. van Lambo’te, vrederechter uil het Luxemburgschë, veroordeeld tot 3 -■ - -n 1 en rijke beraadslaging algeloupen over hel gen. Die twee diplomaten zijn gelast met de onderhandelingen beraan te van- 1 igen voor hel sluiten van handelsverdia- gouvernement voor onderhoud der iroe- gen (nel hu|we wedei.zljdoChe lahdeil. pen in loukin gevraag ia Sagasta en Morel zijn geneigd een De oyeuge aitike en iet we. wer n gUnsljg oor aan |lunne voorstellen ie insgehjks goedgekeurd en daarna werd *erlee,%ni ea d(t in weerwil van den tegenstand der Catulaaiische voorstan ders van bescberiniiigsrecuten. Op eene bijeenkomst met MM. Sa- gaela en Camacho, te Madnd, hebben de atgeveerdigden der baskische pro vinciën de belofte verkregen dat hunne bestuurlijke eigenzelvigheid door de re- geucie, en bel liberaal kabinet zal ge ëerbiedigd worden. Op dié wijze ver dwijnt de vooi naamsle griet der bas- kisctie provinciën en ueelt de pretendent der Carlisle» geene beweegredenen meer om de Basken tot ecueu derden burgeroorlog aan te hitsen. Teiwijl de republlekaueu de Cai listen beschuldigentroebels le willen ver wekken, stoken zij zelf le Tariagone eene lepublikaansctie beweging aan, die I echter ontdekt is voor dal ze losbersten kon. Volgens eenige dagbladen zou eene oude kwestie in Spanje weer bo^eki,- men. Eeuige woelgeesten en du land fieeti er van alle soort zouden andei maai de vereeniging van Spanje met Portugal aanpreken. Hei gouveri e neu; zal streng te werk gaan legen welxe be weging dan ook, die inbieuk zou willen maken op de iechten der regentes. Servie en Bulgarie. De wapenstilstand is veiledene week ondericekeud. Volgens de voorwaai den moest Servie binnen de twee dagen zijne troepen uil Widdin trekken. De Bulga ren moesten de stad Pirot vertalen twee dagen later. Ieder leger moet op zijn eigen grondgebied blijven op cenen af stand van drie kilometers van de grens. Den 24" hadden de Serviërs reeds liet Bulgaarsch grondgebied ontruimd. Zoo- dal de Bulgaren thans ook het serviscli grondgebied verlaten hebben. De toestand in Spanje. Koningin Christina heeft den nieu wen gezant van Engeland, Clare Foid, den heer Cuiry, gezant der Ameri- kaansche Vereemgde Siaien, ouivan- mel de onderhandelingen beraan In de zitting van den 22 heeft M. Van Ockerhout verslag gedaan over de talrijke veizoekschiiheu aan deu Senaat gezonden, waarbij de concessie ge vraagd wordt vooi eenen ijzerenweg van Rousselaere naar Meeuen, iaugs Ai dove, en dal de concessie dezei lijn zou loe- gesiaan worden aan de maatschappij liauwaeri, die dezelfde voorwaaiden van exploitatie aanbiedt als de Staat, en geene waarborg eisclil, terwijl de En- gelsche maatschappij ot maatschappij van West-Viaaadmen, die ook tracht i zijn, terwijl het het leggen dezer lijn le bekomen, zich I Giaux beweert, niet verbindt de laueven van den Staal j goed verdwenen rè. 1 onthouding. i i t .1 1t—

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1885 | | pagina 1