42' jaar Woensdag 29 Januari 1888 N 3 Uit blad verschijnt den Woensdag. oniniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 centinien per regel. De groote letters POLI HEK OVERZICHT. De franscho politiek. DeFrausche Kamers hebben dinsdag 12 dezer bunnen gewonen zittijd geopend. Donderdag was de Kamer niet in ge tal om tot eetie stemming over te gaan slechts 65 leden waren aanwezig, waar van 50 katholieken. liet verwondert ons niet dat de li beralen afwezig zijn als er geene poli tieke beraadslagingen ol stemmingen moeten plaats hebben; maar de Katho lieken zijn sterk genoeg in getal om zonder de liberalen voort te kunnen en alzoo aan het land te toonen dat zij ten minste hunne plichten ernstig opnemen. Wat zonden de heoren kamerleden zeggen, indien, op den dag der kiezing, de kiezers bun voorbeeld van bus- schen maken, gelijk men hier zegt, moesten volgen? staan aan veroordeelden van algemeen recht. Poging tot opstand in Spanje. Den 10 dezer, te Cartagena, heeft de wacht van bet fort St. Juliaan, 40 man sterk, onder tiet bevel van eenen onder officier, gepoogd eene muiterij uil te lokken. Generaal Fagardo, p aa’sbevelhebber, is met d gendarmen tegen de oproer makers ópgetrokken maar werd erg ge kwetst; hij heelt reeds da afzetting van zijn been ondergaan. Vijf en twintig opstandelingen zijn aangehouden, waar onder de persoon die bevolen heeft op generaal Fagardo te schieten. Die poging tot opstand is verzonnen en gepleegd geweest door de federalis ten, onder hel beleid van den bonds- republikein Antonio Galvez, een kracht dadig en volkslievend man. Doch alles is mislukt, omdat het legei noch de vloot zich verroerd hebben en de opstandelingen, meest al burgers en mijnwerkers, zijn uiteengegaan na hel furl gedurende 30 uren bezet te hebben. Galvez is verdwenen. Er zijn ook. aanhoudingen gedaan ie Sarragossa, Seville en Murcia. Men onderzoekt thans waarom de troepen geen wederstand hebben geboden aan de opstandelingen. Encycliek. Volgens eene depeche heeft paus Leo Xlll eene lange encycliek gezonden aan de duitsche bisschoppen over de gods dienstige kwestie; bij richtte een bijzon der exemplaar aan den prins von Bis- mark. Die pauselijke brief handelt over de opvoeding der geestelijkheid en de vrijheid der missiën in de koloniën. zijn voorstel ontwikkeld, invoerrechten leggende op het vreemd vee. Zijne redevoering werd met groote aandacht door geheel de Kamer aan- hoord. Hij heeft er zich op toegelegd om al de tegenwerpingen te weerleg gen, welke tot hiertoe door de voor standers van den vrijhandel zonder wederkeerigheid ingebracht zijn legen de invoerrechten, vooral de beweering dat deze rechten den prijs van het vleesch zullen doen rijzen. Zich steunende op de ondervinding door twee groote landen die aan ons land grenzen, denkt hij dat de voorge stelde maatregel niet langer mag uitge steld worden. M. Beernaerl, wiens genegenheid voor den vrijhandel gekend is, alhoewel aankondigende dal hij het voorstel der vertegenwoordigers van Nyvel in zijnen persoonlijken naam zal bestrijden, ge lijk de eerste maal, doch wenschende dat de zaak grondig besproken worde, heeft nogtans aangedrongen op dat de Kamer eenparig hel voorstel in aan dacht zou nemen. M. Kervyn de Lettenhove heeft de verzending bij hoogdringendheid naar de sektien gevraagd, met verzoek van een spoedig verslag, zich daarvoor steunende op de bondetden en honder den petitiën, die uit alle kanten van bet land de aanneming vingen der rechl- veerdige voorstellen van de vertegen woordigers van Nyvel. Het voorstel werd in aanmerking ge nomen. Op het einde der zitting beeft de ver gadering hel budget der gendarmerie gestemd. Het beloopt tot 3 millioen 488 duizend 800 fr. Zoo komt loontje om volgens plaatsruimte. Rechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la cent..Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor lielgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland lorden ontvangen door het Oifici: de Plblicité, Magdalenastrndt, 4G, te Brussel. Mt n schrijft in bij BONHÜMMË-RYCKASEYS, drukkor-uitgever, Zwarte Norineiislraal, 4, te Veurne, en in de Püslkaiilooren. De Kamer beraadslaagde vrijdag over hel wetsontwerp die de algemeene i varkoo- ping en verwisseling van omberende goederen door den Slaat. M. Bceinuei” stelde voor den Staat toe te latei; goe deren ie verkoonen van eene waard, van 5000 tot 50,000 fr. zonder daarvoor door eene wel te moeten gomachtig zijn. Dit ontwerp vve.d aangenome maar de tweede stemming zal in eet. na lere zinnig plaats hebben. Vervolgens werd het budget der openbare schuld met eenparigheid ge stemd. alsook bel wetsontwerp dal hr t getal dei leden van de rechtbank van Gent met eenen rechter en eenen sub stituut vermeerden. Het bijzonderste feit dezer zitting bespieking hernomen van het landelijk over wiens gezondheid onrustwekkende geruchten waren uitgestrooid. M. Malou zag er zeer gezond en vlug uilen werd door iedereen geluk gewenscht over zijne herstelling. MM. Fiére, Pinnez 1 DE KAMER. De Kamer van volksvertegenwoor digers, hersteld van hare veimoeidhe- deu door eene vakancie van drie weken, heelt hare werkzaamheden hernomen. In het begin der zitting heeft M. Tho- nisseu op het bureel eene karrevracht dokumenien neergelegd, beva'lende de inlichtingen over den toestand van het lager onderwijs, door M. Frère over eemge weken gevraagd. Niettegenstaan de de moeilijkheden om dit werk te maken, is M. de minister er in gelukt aan de eischeu van M. Fiére te voldoen, met eene bereidwilligheid waarvan de I liberale ministers nooit het minste tee lt en hebben gegeven. Men herinnere zich de handelwijze van M. Vanhum- beeck, die, onder de wel van 1879, aan de rechterzij alle inlichtingen weigerde, zelfs bet getal leerlingen der officieele scholen. De liberalen der Kamer hoopten van het wetsontwerp die wege M. ihonissen denzelfden tegen- voorwaarden regelt in zake van stand te ontmoeten en stonden verwon derd over de neerlegging van stukken, waaruit zij geen nut kunnen trekken om hel ministerie te bevechten. De linkerzij heeft echter den schijn aangenomen nog meer te willen en vroeg het drukken van eenen staat in 18 kolommen.de inlichtingen bevattende der scholen van de 2600 belgische ge meenten. Dit werk zou ten minste drie I. maanden moeien duren en 60 duizend j frank kosten; maar de rechterzij heeft in loegestemd, dewijl de ge- .'./_.i op net bureel ten inzage liggen van al de leden der Ka mer. I \ei volgens heeft de vergadering de was de tegenwoordigheid van M. M.dou, Ongeveer 100 000 Pruisen worden daar- wetboek. «•n.v.. .j.v,. s, I. Zoo komt loontje om I 1870 begaan. Hij heeft insgelijks een 1 zijn boontje! Zoo betaalt men den wille- zeker getal strafverminderingen toege- I keur van Piuissen met willekeur. Russische Ukase. er njet j Poolsche bladen melden, dal er een schreven stukken russisehe ukase op banden is. krachtens welke alle Pruisen, die voor 1,13 januari 1886 geen russische onderdanen ge- I wo den zijn verbannen zullen worden. M. Grévy heeft volle genade verleend aan alle vei oordeelden die gevangen zaten wegens politieke misdi ijver, sedert door bedreigd In de kamer van afgevaardigden heeft het ministerie eene ve.k anng gedaan. De ministers bekennen dat, ingezien de vei gadering voorzal, heeft eene meer j den uitslag der laatste kiezingeu, geen republikeinse!) kabinet meer mogeiijk is, in geval al de fraklien der partij mal kander de hand niet reiken. De politiek der ministers zal dus be staan in alle punten te vermijden die de republiekeinen verdeelt, om enkel die aan te raken waarover zij eensgezind zijn. Zoo zal men beginnen met deainbte- naars at te zetten die voor de republiek niet genegen schijnen. De oorlog legen de Kerk zal met meer vinn'gbeid voort gezet worden. De ministers zeggen dal de scheiding van Kerk en Staal voor als nog niet mogelijk is; maar de priesters moeten van allen politieken invloed af zien, willen zij eene gewelddadige ver volging vermijden. Óp de budgetten zullen bisparingen gedaan worden; men zal het evenwicht herstellen zonder nieuwe belastingen te vragen. Geene militaire expedition zul len meer gedaan worden; alleen de ko loniën van Tonkin en Madagascar zullen ingericht en verdedigd worden. De Pruisische Landdag is donderdag door eene troonrede geopend geworden. De kiezer heeft er de eerste en de laatste zinsneden vang - legen; het overige werd door M. Bis marck gedaan. Keizer Wilhelm drukte al zijne erken telijke gevoelens uiUvoorde toegenegene betoogingen waarvan hij, ter gelegen heid van zijn jubilé van 25jarige regee- ring, hel voorwerp was, zoowel van zijn volk als van den vreemde. Hij verklaarde volle vertrouwen te heb ben in den vrede, die thans verzekerd is. De geldelijke toestand van het land is wat verbeterd, doch eene leuning zal aanstaande jaar nog noodig zijn. Wal de nijverheid betreft, de keizer wijst op de overvoortbrenging, legen welke alle wetgevende maatregels mach teloos zijn. Godsdienstoorlog. In Duitschland is het gerucht in om loop, dat het pruisisch gouvernement eene wet bereidt, bestemd om aan den j godsdienstooilog (Cultuikampf) beslis send een einde te stellen. De Kölnisch Zeitung bevestigt die lij ding uil goede bron. Het nieuw engelsch Parlement is dinsdag zonder plechtigheid bij eengekomen, want bel is enkel donder dag, 21 dezer, dat koningin Victoria de p tch ige opening doel. Er wis ech ter veel volk in de omgevingen van bel pab ivan Westm n •ter. Ge ijkvorming een oud gebruik had men in den m r,,end et n o .derzoek go- da n in de kelderingen van het paleis, docti er werd noch dynamiet noch iets van verdacht voorkomen ontdekt. M. Peel werd bij eenparigheid lol voorzitter der Gemeentenkamer herko zen. -I- Woonsdag heelt M. Du uont, verte genwoordiger van Nyvel, breedvoerig De ouderdomsdeken, M. Blanc, die j vooruitstrevende en werkzame politiek i aangeraden, zonder echter de repu- i bliekeinsche instellingen in gevaar te I brengen. Hij was voor de afstelling der laatste ambtenaars die eenen audeicn tegeeringsvorm zouden verlangen. i De linkerzij keurde die woorden goed, doch zij werd uitgescbuifeld door een groot deel der uiterst linkerzij en de katholieken. Daarna beeft de Kamer haar bureel samengesteld. M. Forjuelweid lol voor zitter gekozen. Boodschap van president Grévy. Donderdag heeft M. de Freycinet. voorzitter van den ministerraad, de boodschap voorgelezen van den voor zitter der republiek. In die boodschap verklaart M. Grévy, dat met hem eene tweede maal tot het voorzitterschap te kiezen, Frankrijk hem eene eer heef, bewezen, waarvan hij al de hooge weerde beseft; zijne herkie zing is tevens een bewijs dat het land geene verandering van den tegenwoor- digen rege.eringsvorm wil. Geleerd door eene langdurige en har de beproeving, weel Frankrijk zoo verzekert M. Grévy dal hel de repu bliek is die het land uit zijne rampen heeft 'opgebeurd en de republiek heden moer dar. ooit zijne noodzakelijke re geering is, alleen bekwaam om de rust, den voorspoed, de macht en de groot heid van Frankrijk te verzekeren, de eenige duurzame regeering, omdat zij alleen geschikt is voor den demokra- tischen staat de» lands, alleen in over eenstemming met de nationale souve- reiniteit. Twee maal, in eene halve eeuw, heeft Frankrijk bet koninkdom en hel keizer rijk zien vallen, en alswanncer men het eene nieuwe herstelling voorstelt, weet Frankrijk dal het eene nieuwe om wenteling is die men het verzekert om uit te loopen op een hersenschimmig gouvernement. Ziedaar waarom Frankrijk aan de re- publiokeinsche instellingen gehecht is. Hel wil eene stevige regeering, en de Kamers zullen ongetwijfeld medewerken om die instellingen te verkloeken, om het ministerie te ondersteunen, onder steuning die zoo noodig is voor het goed beheer der zaken en de weerdig- heid der republickeinsche regeering, voor haar krediet en aanzien. De duur der republiek hangt af van het samenslellen eetier gouveinemen- tecle meerderheid, de dringendste noodzakelijkheid van het oogenblik die meerderheid zal bekomen zijn in geval de republikeinen malkander willen ver slaan. De boodschap eindigt met te zeggen dat Frankrijk in vrede is met alle na tiën, onder welke hel de plaais die er aan toekomt, heeft teruggenomen. Zij eindigt met eene hulde te brengen aan het land- en zeeleger, wiens verdiensten den hoogmoed en dc veiligheid van Frankrijk uitmaken. DE 3

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1