i g I I, bij 42” jaar N' !G welke door de wet van bedarnig de zagerij l linn nil- I GEMEEN I’EBAAl). SO siad. I Melomanen rorn voorgesteld in de Jan dcr I c. het budget eens i 80 So Woensdag 21 April 1888- Is, re- s E 5 3 V h), un- 1)4- Niet eid, ‘ail. tn llti, A'° 38. M. de Burgemeester. Op de be- groolrng is er maar eene som van 5100 trank ingeschreven voor het aandeel van Staat en Provinnie ie betalen in de kosten van hei lager onderwijs. Deze som moet gebracht worden op 5317 fr. volgen- tijd en omstandigheid. Belloon. Cëcilia heelt zich vol- komen goed gedragen volgens haar Zitting win Vrijdag 16 .1/ ril. De heeren iloütsacgür, Barbier en De Grave zijn afwezig. 1. Aankoop van gronden ld rechtiipiing der stads viiitdel nj. .V. de Burgemeester. Van eersten at zijn wij met de familie Despot overeen gekomen voor den aankoop van hei per - ceclken grond?; over de booriien alleen konden wij niet 't akkomd geraken, omdat de eigenaars eenen prijs eisv.hu n die ons scheen 80 Ir. boven de eigen lijke weeide te zijn. Wij zijn dan over eengekomen, denkende dal het beter was dan veil meer te Imogen aan eene kostelijke onteigening, lie grond is overgeuometi op den voel van hetgeen voor de andere ingenomen gronden is betaald geweest. M. De limit Over eenigo weken had den die hoornen meer weerde dan nu. Is liet M. De Grave die tegen die over- ccnkomst was. 118, j van M. den Burgemeester, door hem eene serenade te weigeren. .V. de Burgemeester. Laat dal zijn en maak geen personaliteiten. M. De Hoon. De harmonie heefl geensz iis haren plicht miskeend. Zij is uiterst kor r ekt gebleven. Er bestaal een reglement, bepal-mde dal die maat schappij maar eerebewijzen geelt aan leden barer gilde, en, in buitengewone omstandigheden, als zij door hei ge- meenlebestuur daartoe wordt verzocht. j Ik herhaal het, G- cilia beeft gehandeld vo‘geos hei beslaande reglement en was niet vmp'iehl eene serenade te geven. .1/. Cailliau. Ik blijf van gevoelen dal mijne beschuldiging gegrond was en gausch recht blijft staan. Ik ken bet re glement van Cecilia van den tijd dal ik de'I miek dier sociëteit, en herhaal dal zij Je overheid heelt miskend. Inde zitting van Dinsdag is M. Fiére algekomen met zijne sinds acht dagen aangekondigde redevoering. De libeia- len verwachten zich aan ims buitenge woons, maar ze zijn zoo iel leleinge steld geweesr, dat de liberale Chrontgue, Cu la Ih’formecv uiel ie vrede» over zijn. Al wal hij verteld heeft ging niet bui ten de litanien, welke wij dagelijks in de libeialc gazetten lezen, 't Was eene herhaling van ‘t geen hij reeds meer dan eens in de Kamer heelt gezegd. Al de oude beschuldigingen legen de Bis schoppen, de geestelijkheid, de onbe kwtme vrije onderwijzers, al hel ge klaag over de arme gebioo 1. ootde ou derwijzers zondér werk en mei waelit geld, hij beiop gehaald, \dé bewee- rende, maar niets bewijzende. M. Beeinaeit, minister van financiën, heefl geantwoord aan M. Fiére, cn in duidelijke wooiden gezegd dal hel gou vernement tol iCu.'iiuer neemt de vrijheden door de mannen van 1839 in de Grondwet gcschicven. Hel zal de eir der bewarende partij zijn dj grondwettelijke viijueden ver dedigd ie hebben, welke de liberalen van onze dagen verloochenen. Irid.en de katholieke burgeiS de vrijheid ei- scheu voor zich zehea, zij weien die ook te eerbiedigen bij andir.-det kenden Zij zijn van gevoelen dat eene ernstige opvoeding zonder godsdienst omi.oge lijk is en eischen voor zich zehe.i hel licht aan hunne kinder s eene opvoeding te geven volgens hunne godsdienstige overtuiging. Aan burgers die ei anders over denken erkennen zij het recht ook een onderwijs te hebben volgens hunne deze zin, dal er aan elke der twee muziekmaat schappijen eene som van 500 fr. en aan Rheiorika 200 fr. zou toegestaan wor den. M. Cailliau. Ik niet, M. de Burge meester, lit voorstel weid door M. De G ave gedaan. .V de Burgemeester. M. De Hoon heeft van zijnen kant gevraagd welke de plichten zullen wezen der muzieken ten opzichte van de oj enbare feestelijkheden. Volgens mij, zou dit een voorwerp zijn dat de schooftoestand opzichten, de ongelukswet, heeft het dubbel hare vervaardigers steld de vrede en reglement. Ik besta-igd dat M. Cailliau s'aan, om 200 fr. tegen C cilia is. M De Grave die 300 fr. i 1 van haar hulpgeld wil aftrekken is ook i tegen Cecilia, die de glorie is van s Er zijn weinig zulke maatschappijen in vorige zitting dovr 31. De Grave de provincie die zich zulken goeden woidi aangenomen met 5 stemmen tegen r aam hebben gemaakt, en ik denk niet, 3 dat buiten MM. De Giave en Cailliau, j Ilu'pgeld aan Rhelerika. M. Cailliau in den raad iemand gevonden kan trekt zijn voorste! van over acht dagen iu tenware de raad bet anders verkieze. Ik z< u wenschee dai een lid het woord haar I vraagde om deze kwestie te bespreken. Niemand vraagt hel woord. iV. De Hoon. Ik vraag liet woord om ie antwoorden aan eene beschuldiging onzijdig- door M. Cailliau legen de harmonie van o .....v.. Si. Cecilia ingebracht in de laatste ver- de vrijmetse- I gadering. Hij heelt de maatschappij cl, (Tic ze aangewend hebben beschuldigd aan haren plichl te zijn te middel om den godsdienst ie i kort gebleven, bij de benoeming worden die haar vijandig is. M. Cailliau. Ik deuk dat de andere le den van den raad ook mijn gevoelen je gens Cecilia deelen, te welen dat deze hare plichten bij de benoeming des bur gemeesters heefl vergeten. Het is geene redsh dal het reglement haar niet ver plichte tel dat eerebewijs, om het ge weigerd ie hebben. Cecilia is door de stad betaald en 't was wel ’t minste dal ze doen kon van eene serenade aan ’l hoofd van de stad te geven. Vroeger, teikenser een senator, volks vertegenwoordiger of provinciale raads- heeren waren gekozen, verhaastte do maatschappij haar de gekozenen te gaan vereeren. Ik hei haal liet, in deze om standigheid heeft Cecilia hare plicht en de welvoegelijkheid miskend, en ik voeg eibij dal de politiek hiervan juist de oorzaak was. 3J. de Burgemeester. En als Cecilia eene serenade gal over tijd aan vreemde liberale representanten, was dal krach tens het reglement? JIJ. De Hoon. Dai is langgeleden. Ten andere, Cecilia is bij de benoeming van van M den burgemeester door niemand gevraagd geweest, ten zij door eenige heeren, die in den Ca/'é Francais verga derd waren. 3L Cailliau. De heeren die Cecilia ge vraagd hebben waren de nieuwgekozenc raadslieeren die hiei tegenwoordig ze telen, en Cecilia wisl Lei wel dat zij van geene bijzondeien gevraagd was, aan gezien die heeren leeds geïnstalleerd waren als gemeenteraadsheeren. il/. De Hoon. Ik vraag cm bit cijfer van 800 fr. voor Ci cilia te behouden. 3/. de BurgtmeeiletEr is 1200 fr. be stemd in de begrooting voor de ver- schillige maatschappijen door de stad erk -nd. Indien wij 810 Ir. geven aan do harmonie, wij zuilen lovm die som gaan, ’i Is wel waar dat deze n land ap- pij goed is, maar de Melomanen hebben lot liiertoe de middels uiel gehad om verder te geraken. M. Deelereg. De spcideil 'an Sic Ce cilia is kostelijker dan een lanfart-nmu- ziek; er is giool verschil in den prijs der instrumenten dan bij fanfaien. Verschillige leden. Welk vcr.-cli.l zou er tusse.ben be prijzen der insiiumerilen kunnen beslaan? AJ. Declenti. Ze kosten meer van in koop cn o<>k voor 't akkordeeren. (Men glimlacht in 't publiek). M. De Hoon. Er beslaan geene io dens om Cecilia te verminderen van hulpgeld ’t is eene oude maatschappij en de Melomanen zijn maar beginnelin gen. Despot Als de kwestie van oude of nieuwe maatschappijen eene leden is, ’t is juist omdat ze jong en beginnelin gen zijn dal de Melon anen lechl op on- deisteuniiig veudienen. Het voorstel van M. Dc Hoon om de M. De Hoon. Maai hel reglement is 800 fr. vooi Ctcdia te behouden, wordt veranderd. I vei worpen door 5 sleinmen tegen 3 M. Cadliau. A'zöo zou men kunnen vopistel om aan Cecdiij 5(.() fr. toe te staan, wordt aanveeid door 7 tegen 1 (M. Derlercq). Dit blad verschijnt den Woensdag.;Oimiiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annóncen 20 ccntimen per regel. De groote letters volgens plautsruiinle. Rechtei lijke eerherstellingen 1 Ir. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De Annóncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magilalenastraal, 46, Ie Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RTCKASEYS, drukker-mlgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de l’oslkanlöoren. --„--o- -j - de Burgemeester. M. Dc Grave hunner tegenslievers met zooveel iever heeft onmiddelijk loegestemd in al wat en overtuiging als hunne eigene. j -u-_ Ziedaar de politiek van bet katholiek gouvernemen’Rechtvaardig voor adem M. Beernaert beeft erbij gevoegd, on- j derde toejuiching der lechlerzij, dat het ministerie de stoffelijke belangen, 1 handel en nijverheid niet vergeet en dat, i - 1 '"7'" iets waaraan niet te twijfelen is onder dit oogpunt nomen geheel het land zullen wegdragen. Deze redevoering zal in kot lit"! besten indruk maken. Woensdag heeft de Kamer veel lijd verloren. Men heelt er over alles ge sproken, maar heel weinig over bet budget van onderwijs. M. Oswald de Kerchove heeft het gou vernement ondervraagd over de ver volging van M. de Kamer zou machtiging verleenen, ofschoon uc p- I van heeler daad, niet noodig is. Du hebben immers MM. Lanisüeere en Devolder men kunnen alle weken d i reglementen veranderen, «temmen Huil geil aan de MelomanenM. De Hum slell voor maar 360 Ir. toe Ie aan de kooi zangers te kunnen verleenen. Een hulpgeld van 500 fr. voor de De Hamer. De bespreking van het budget van onderwijs heeft nog eens geheel de week ingenomen. In den loop der beraadslaging heeft M. Thonissen, minister van onderwijs, met onlochenbare cijfers al de beschul digingen dergeuzmij tegen de nieuw; schoolwet te niei geslagen en bewezen IVH W> I nu, onder alle veel voldoender is dan onder Dc nieuwe wel doel bereikt dat zich hebben vooige- Slüiu de eerbied voor de overheid is hersteld in de gemeenten, welke door de wet van 1879 zoo be- ireure.nswaardig verdeeld en ontroeid geworden waren, en van Jen andeten kant is een beheer van willekeur en verdrukking vervangen door eenen toe stand die de gemeente haar zelfbestuur geeft en toelaat haar onderwijs te ie- gelen volgons den wensch der huisva ders tiet is dus eene wel van en van vrijheid. M. Jacobs heeft doen zien dal de wet van 1884 de fclibolbevolking gróóte- lijks beeft doen vi tmeerderen, terwijl zij den gedurigen aangroej der uit gaven heeft tegengehouden. Hij mek ook eene treffende gelijkenis lusseben de katbo'ieken die met hun eigen geld sc o'er, stichten en onderhouden, en de liberalen die zich geene de minste opoffering getroosten, en nooit anders gelaan hebben of gekunnen hebben dan, lot hun uitsluitend voordeel, de lasten te verzwaren. M. Woeste heefl ook eene lange re devoering gedaan, we ke den grooisten bijval had en de volkomene verplette ring is van al de drogredenen tegen de wei van 1884. Donderdag heefl M. Cornesse een ovctz'ciu gehouden van de vrijheid- doodt'iide daden door fret laatste minis terie begaan, vooral in zake van onder wijs. Hij beeft al de feiten van hel ministerie Fiére öpgesomd, te b< g nnen mei het hatelijk scboolenk west. Daar- te bebaudelén door het schepenkollegie, enboven heefl hij de geestelijkheid "",r" krachtdadig verdedigd tegen de lievige aanvallen van M. F;èrè, die I verwijt zich vet zet te hebben legen de ongelukswet van 1879. M Loslever heeft dan zeer klaar dcen zien dal de zoogenaamde heid van het onderwijs haren oor sprong heefl genomen in t laarslogietr. t* als een r. vernietigen. In dc volgende zitting heefl M. Tack de sluiting gevraagd van t' over hei onderwijs, die meer dan uit- gepul is. Zateidag is de algemeene beiaad- slaging gesloten cn de bespr eking der artikels begonnen. H’LuttNeHj "4. overtuiging. Zij verdedigen de rechten j wij vporstelden. Die overeenkomst wordt goedge- keur d. II. Begrooting van stad voor 1886. De posten lot aan 38 zijn goedgtk urd zonder Lemei kingen. indien zij beslaan ver lengd wordt I,eiland d™ 6S Al de andere posten der inkomsten -■ worden zonder opmerkingen aanveerd I alsook de posten der uitgaven tol hel 1 l*tc deel beha ve deze welke tot de geheime zitting worden voorbehouden. Hulpgelden voor de Maatschappijen. M. de Burgemeester. In de vorige zit- - Vander Smissen, waar- •“•«3 M. Cailliau aan dit artikel voo'r. 'volgens li«». ï0?'»'eslelli 1,1 moeten t- de grondwet zegt dat zulks, ingeval MM. Lantsbeeie en Devolder klaar doen zien. if 'C- de X)r '■Il ni- ■'ll in it in ti).' >0' S l’ijn i'ij- '«tl «dig tot. «ns, i> do Jj5, U.S- dj 3l|. --es» e ei, maatregels zullen ge- I worden, die de goedkeuring van

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1