i 111v a lest a Arabica (;e7,i)xi)!IEII)aanai.i.en,;;;5. mier medici)’* en tonder kosten door de sin*** de f.ei'in llicidib’oeni v.»n Du Barit, van L'»od^“ genuaind I L en Kicskronijk. Ontslag van M. Vandar Smissen. markt in te richten. worden vastgesteld en gebracht in de onvoorziene uitgaven. De zaak Vander Smissen 1 VerMchillige tijdingen» Moord op don bisschop van Madrid. De moordenaar is aangehouden. Hij heeft 18 ie ran- dcnbrakinw l do 1)C- CJC,,Y' l’V rUu Condorcet milloen Wl M“ v:lw Mar,inel van zijn mandaat at te zien. Zijne advu- 1 kalen hadden hem eerst aaugeiadcu zijn en sluit zich aan bij dat van M. De Grave. De 200 tr. worden aangenomen mol algemeene stem oen. M. De Hom stelt voor 200 Ir. gelijk vroeger, te geven aan de koorzangers; ondersteunen (Zij bestaal nog dcri 1845 ot daaromtrent, on Ier eenen anderen naain van enne •>nh»udenden lio®*1* 1 wel v.m uwe IU»»' U<-<iec»lieer, 8, Purmt’J’' profeter Dédê, wordt verschoven tol de laatste zitting voor hel opmaken van hel budget. M. de Burgemeester. Er zijn klachten ingekomen wegens den staat van eenige zandstralen, onder andeie die van Veur ne naar Wulpendamme en die door T veld naar Adinkerke Beoosterpoort. M. de bouwmeester, in de zaal aan wezig, antwoordt op de ondervraging van M. den burgemeester, dat de Wul- pendammoslraai met slecht zand is ge maakt geweest; dat er putten in zijn, en staan, of nsckcie ken en 1 lend voedsel uin I 90,000 ;;«nrlit '4r' 11 r>‘- Keilt! \i< "li I’hi bChuul bleet. UTVijl ziju vader CasU'duail, den hrrlog l)ur bil d zer< lrriioVo!2il - heviï hij zich met 1.1 geschoten. een werkman uil Koriiijk zich willen verdiin- I aan de bi ug achter hel justi- I De bepaalde kaïilidaten der Gentsche Kaluolieke Kiesvereeiuging, voor de Kamer- kieziiig van 8 Juni aanslaande, zijn MM. Il-g icai Drubb I. advocaat, pro vinciaal raa islid; Louis «te llemplinne, nij veraar; burggriat co Mo rman o Hanlheke, gewezen voiiksveil'ueiiwooriliger; Paul de dat zij op eene lengte van 400 nieters j 0111,1 de Nuyyer, mjv raar; wib rt Eeman, zal moeten verzand worden, waarvan de i advokaai; Léve Giemer, nij vei aar; J. \.m Gleempulle, advokaai; Vcrcruysse-Biacq, nijveraar. Uezu lijst wordt overal allergunstigst ont haald en uoeleeiieii goeden uitstag veihopm in den beslisseuden strijd, die weldra zal gestreden worden. ’t is de eenige die hier bestaal en zij is nuttig, 't Is ook maar eene beginnelinge, en, volgens MM. den Burgemeester Despot, is dit eene reden om haar maar se- doch nu vioeger was het ZmmeAeói. Nota der Bedaklie). De Burgemeester. De koorzangers be wijzen geene diensten aan de stad; zij luisteren geene openbare feesten op, cn de maatschappij beslaat alleenlijk Vóór hare leden. Zij heelt geene kosten en kan geen recht op hulpsoinmen heb ben. M. De Hoon. Doel met de koorzangers gelijk met Hhetorika doel ze v.er of vijf concerten’sjaars geven. De 200 fr. voor de koorzangers wor- -den verworpen door 5 stemmen tegen 3. Aandeel voor den Beurlspoooi weg M. De Hoon. Wanneer zal hel aandeel van den train betaald worden. M. de Burgemeester. Er zal niets be taald worden vooraleer de tiam in ex ploitatie is; in allen gevalle, het kiedict zal niet uitgegeven worden zonder de kennis van den gemeenteraad. He wer ken zullen heel in ’i kort begonnen wor den en derwijze dat de exploitatie zal kunnen plaats hebben rond Juli. ,1/. Cailliau hen innen het voorstel van M. Demeester, wegens de inlichting wereld kon nemen zonder zich bloot le .eener paardenmarkt. M. Demeester, M. de ondervoorzitter wijze.vervolgd te worden, en ware, hij der landbouw-maatschappij heelt mij ge- zeid dat er reeds over drie jaar eene vraag voor het inlichten eener paarden- t mrki aan het gemeentebestuur is inge- bo¥t n a( dle ailim|lcu kuilIlei, Ü1lk .1nann irzvn'onof I Ir muon il'.ll I mni tin/xziitr arfrMmn- Do Courrier de Bruxelles van zondag eenige regens hebben opgenomen is zoo j !,aslür.,van noodlottig niet als wij in den beginne heb- - ben gemeld. Moviouw Vander Sunssvn leeft ZCI a ‘nve',,dl hel ontslag •ma ry k Een koninklijk b sluit van denTï j Achel. j man van karakl- r geweest, hij zou al de aanval len zijne vijanden zelf mei verachting den rug hebben toegekeerd. Die wil in eenen poutieken zetel zolen, moet liet hoofd wire kosten lot 1500 Ir. zullen beloopen. M. Demeester spreekt over den slech ten staat der straal leidende van de Uperbrug naar Everaerlsbrug. welk se dert jaren schier onbruikbaar is. Maar dewijl er in het thans besproken budget geene Kredieten beschikbaar zijn om deze straal te verbeteren en le verzan den, en men voornemens is de Ber genvaart dit jaar te herdelven, dringt hij er op aan dat de noodige kredieten voor 1887 zouden voorzien zijn, om dit hoogstnoodzakelijk werk het toe komende jaar te kunnnn verrichten. Gemeentewei ken. M. de Burge meester kondigt aan dat verschiliige werken le doen zijn, onder andere hel maken van eene riool vooi de aflossing der wateren van <le Dumkei kstraai lol aan den hof van M. Riliof, en eene an dere langs de stadswandeling, bij den eigendom van D. Verminck; verbe teringen en herstellingen aan de hoofd wacht, vernieuwing van bet bi deque van stadhuis; verders moeten er lan- teernen geplaatst worden langs den nieuwen steenweg, alsook langs de linie van den tram. Aide punten tot aan 82 zijn aan vaat d. Andere punten worden in ge heime zitting voortgezel. AlveringheW Sterfgevallen. 15. Slobbe Ida, 5 j. 7 m. 3 d. Zuid»,ra3l‘ in de zitting van gister is de sutdsbe grouting aangenomen geweest. Geene meldensweerdige woordenwis selingen hebben plaats gehad. Alleen lijk is er kwestie geweest van de inrichting eener paardenmarkt, waar voor M. Demeester een krediet van 500 fr. heeft voorgesleld. De gevraagde vijf uii d'ti lig j iren onveranderlijken gneden I l’rt.eieiiilu de bcdoi vrnc slcctlu, de slechte spij*<er* I le*>riogeu, ni ia.'/iiiUtcki gen, nin i;’ktainp, slijm®1 wind n, mai»|’AUHr, het zuur, harlklnpphigeny k®11* de Aoeht, Ihmi'slust, uitwerpingen, brnkingen» sloppiu/.cii, of;’,koliek teeringrn. hoest. k’>‘ verslikkinj, hoofdduiie.iui;. bedwelmd beid, I (i|idranj;, zenuwkwaal, iw.imimi»cdi;*hci l, II luwte, uitputlin;*, hl<»rd,;rbrek hlcrkzucht, oiiUlullemssmi der horsl, keel, udein, stem, I pijpen, bl i is, lever, louden, d irmcii, »lipnvh<’irn' .ilsouk oiHstc»i"t; en km'daulili;»i,n reuk bij hel°lr| «la»*, -r spjzcn. njuiii, look, sterke dl zitiriah.ik Zij in da ireiibovuii ecu uitniü I kinderkwalen Ir voorkomen. i ;»en. dual iu bejt epen dezo van Pius IX, iu v. de hcitogi11 ,fll van PIuaUow, ine<» I in irk;»r «vin Bichu’i. lord Slu it l de Drcics, P* vin I nip’htud, U. den doktoi>pror« ssur Wurzei o” N*lV3,476: M «Ie pastoor Cotnpaiet van nooilijkcu eetlust, in mykrainp, pijnen der niaafi I tenuwen cn nacht sweeten. Genezing N* 99,6'25 Avignon. 18 ^Prl} rli Do IViv.dcnt.» Arabica heeft mij, op 61jarif.r eeltijd gencicn van ouverdmgelijkn pijnen ^0 jaar Ik leed aan <’i*ne schrikkelijke bckleind en kon |p‘<me In*wegingen doen, noch mij kl’’^1 noch onlkleeden, en daarbij enne slaip*oosheid l*1*' I den dag en dm nacht De Revalenta is er i. gelukt mij vat» al die pijnen gansch te genezen. I Borrkl, gcboien Carbonelty, Briemstraat, M* Genezing 98,614 Sedert jaren leed ik V3*1 fiö, I brek aan eetlust, slechte spijsverteringen, «nt*** lenissen van liet hart, dn lenden blaas, senuwp’1 keling en twaarinoedigheid; al die kwalen lijn I <1 wenen d mr de gelukkige hulp uwer uitmunt®® Revalcnla. I fom Vkyclkt, undurwijzer te Eyn^11 Öqs (Haute Vienne) N* 49,812: Marie, van 50 jaren verslopp’0*’* onverteerbaarheid, zenuwkwaal, slaaplooshuid, I mi, krampen en hraaklusl. N° 46,‘270 M. Rubrrti, van crue longteering. hoest, In akingen, verstoptheid en doofheid rende 2’.» jaren. 19,522 van do grootste ’|l I putting, vmlamining der blaat en dur loden, lei» I gevolge van buitensporigheden der jongh 'id. j M. Gau’hier, le Luzarches, van eene hurdnrkk1® verstopping, v< rlirs van eetlust, heisvnvloed ei. °l' steking der longpijpen. De vrouw van den mairu van Volvic hitting niet bloedspuwing en Mijn kind bevindt zich z lenta Doctor G. Pruil, Straat, Nico. - N° 98,716. M. de professor Dédé, In I heelt ondervonden dal de Ruvalenta eene bl‘»®’el1 goiondlicid geeft aan de kleine kindercn en «Jl‘ I moe der goed en overvloedig zog M. de professor Benecke heeft lijn kind Ccn<.Xu. Revalenla. na dat hij alle geneeskundige ni'd*' len had uilgepul om het le genezen van zijne i brekingen. Eveneens het kind van M. J.-G. ^0!'a Condorcet, te Parijs, en het k»11 I Alby, ruu du Tunnel t‘! a I i vance. en duizende andere zuigelingen I N« 75,124 JI. en U-ter. 128. ruo 1 knmpf, to Parijs, van eene loügkszirrtk, met h:’ kinge» en builengewoni n bulkloop, die aon all® l handelingen hidden weerstaan getlurcnde H’ N° 79,72! Chauvrl Prziala, van blo®*i> brek, uitputting cn verstikking. M. i krediet te laat gevraagd is om in liet budget van 1886 ingeschreven te zijn; inaar dewijl er op eenige posten som men zullen o verschieten, zou men de lienoodigde som (5U0 Ir.) daar kunnen verwezenlijken en ze inschrijven ouder de buitengewone uitgaven. Dit artikel ontslag niet le geven. ......rit mi >i» inntuu. ..ini.... 1 Aldus zal hei anoiidisscuicni Brussel in 'tkoil twee nieuwe volksvertegen woordigers te kiezen nebben. De moordenaar is aangehouden. Hij heeft zijne misdaad met voorbedachtheid ge- pleegd, en vooraf aan het blad El Pio- gre.so bij brieve bekend gemaakt. H. l siachlofl r he« ft aan zijnen moorde naar. welken hij verzekert niet le kennen, t vergiff.mis geschonken. I 1‘. S. Madrid, 20 April. De bisschop van Madrid is gistel', ten 5 1/4 's avonds huipsom zal in eeiic aanstaande zitting I overleden. Te bekomen, bij den uitgever drier i Statten vi»n den Zeven van de allerheiligste Maagd Maria, 1 jaarlijks op den Goeden Vrijdag gezongen woiden in de kei k van Sl. bui ga, le Veurne. Pi ijs 15 centm11'11’ I Uur&erUJUe Klnnd vnn Veuri»*' Geboorten. 13. Vandendrks Helena, d. van Ars^*| en Dobbelaere E>pérance. Ooslslraat. Verbacre Gynel. z. van Alois en Lou"’F Sofia. Beweslerp. 1G. Depoorler Al»15' z. van Hippoliet er. Cappon Arsenia. ld. ''1 19. Dcsliooper Albina, d. van Eduard*” Loolvoel Jeronra. ld. Huwelijksaankondigingen. Ihscliiyver Desiré. werkman. geb.1(, BulbCainp en woon, le Veurne, met Euphrasia, dienstmeid, geb. en woon-14 l.' ysele. Hoeve Benjamin, werkman, le Pervy-“ Maria, dienstm.. geb. te bericht over geruchten aangaande des Wj nings toestand, die de aandacht vestig'11 (U de vraag of een r< genlschap niet wcnscliel'i I zou zijn. Er is zidfs spraak van het vervangen hel liberaal ministerie Lulz door een kïl“^ heke, met baron van Frankenstein aan t hoofd. Aehel, den 27 september 1885. IM H’ Pelerin, ano'heker, 12, rue de l’Ecuy»' le Brussel. Reeds sedert enkele tnatnd4* leed ik aan maagpijn, vergezeld niet bevip( krampen, ik had geen eetlust meer, cn W| ligtste eten was mij nog te zwaar enk'3 niet vcrlecren. Op aanraden nam ik Zwilsersche Pillen, ik voelde terstond «f'| zachling en nu ben ik geheel genezen ques Brouwers. Echtverklaring der band- leekening door den Burgemeester nog en laat veel hoop op genezen. Thans I komt haar kind dag- lijks bij haar. Hare echtgenoot doet ook eiken dag uaar haren i toestand vragen en b treurt hoogst zijne uitzinnige daad, welke hij geheel en ganscli loeschiijlï aan de liberale laamrooverspers, die sedert eenig n tijd hem op de schaiide- lijksle wijze vu volgde. Zelfs naaiuloöze blieven en postkaarten werden hem in mas sa loegezonden, met hel enkel doM >ijne ziel le pijnigen en hein het leven ondrage- lijk le maken. Ongelukkiglijk was Vander Smissen geen man van karakbr genoeg om al die lasteringen met verachting over het huotd te zien en er zich niet aan te stooren. Men legt de zaak gansch ten laste d< r liberale drukpers; maar wij kunnen den dader ook al geen kanten viij pleiien en i zien in hem alleen den grootslen plicht gn. Ware Vander Smissen een man van ver- I fr j.j agg standen overl.g geweest, hij zou g"Weten s.^erè: m Rouss-laer.; bt bbrn dal hij geene plaats in de politieke I wjd, T. aiu< iUü; wereld kon nemen zonder zich bloot le j “n.. ”t? ■,fi?.’i1 !',x' l<: Ihou- I stellen door zijne tegenpartij op alleileii Declen K lo R ‘i i"’’ l-'uohr "n' "di'nslniMil nn?C‘ lel ,er.«W «orde,,.hii “"“""d. I Kiesexaam. Ingevolge den uitslag l'i vyse en woon’ Veurne, met Pin*”1 d.-r loting gedaan in hei mm sterie van bin- Mana' diellsl111'- U<‘b. le Alveringheiii ,ni nenlaiidsche zaken zullen, de vlaamsche V,OOIU lc Avccappelle. n werken der k indidaten-b kwaamheidskie- j z is van Veurne i.ii'ierzocht worden door den jury van Nedeibrasel en de fransche door dien van H-rvc. De jury van Vcurne zal dé vlaamsche werken onderzoeken van Dcynze en Flo- tennes. Donderdag in den vroegm uch'end is eene werkvrouw van N.euport in den re genbak van haar huis gespro 'gen en ver dronken. Men heeft shchts im t veel moeite dal deze hunnen client bewogen hebben al ‘*j'i kunen opaal n. Sedert 15 dezer tol 15 Juni is hel vis- sehen, verbod, n tenzij de palmgvangst met de poer of peur. I Een jongeling van 1G jaar heeft le Brussel eene imioidpoging g. pleegd op een meisje van lljiai. De moo.dpogmg heetl plaats gehad bij middel van ven scherp stuk sciioriim.ik rsg- reedsidi :p 1 1 Een tweede teil van d -n zeilden aard is de zeilmoord van een vcei uenj irigen knaap, leerling van h l alh.m. urn, dieeemge malen uit de r4’-- op reis w.s, Diar hij d zers leiugkonisl niet durfde awacht' n. I: een revolver door het hoofd V.ijdag noen heeft de statie van I ken in de Leie, Ie paleis. Paul V.... (rok hem uit bij mid del eener vork, maar toen hij op den kant stond, vroeg de vent waarom men hem niet gelaten had waar hij was, erbij voegen de d;.t hij zijne poging toch hei beginnen zou M. Tiburce Pioot, kandidaat-notaris *e l’iussel, zo.m M. den notaris Prooi, van vVouinen, heen zijn exaain van gezworen landmeter alg legd. De Courrier de Bruxelles verzekert dat de koning, sedert meer dan drie maanden hel ministerie gemachtigd heeft om. in ze kere gevallen, vi ije. scholen aan te nemen. Als men le Brussel niet stapelzot wordt, kenmn wij er niets van. De karna- valsto t van hallvasleil zal den 2 Mei uit gaan. M. Buis heeft torgelalen dien das te maskeren. Het zoo l ing besproken huwelijk van den advokaai Delvaux met de weduwe van den vermoorden adv k.at Bernays is vol bracht. He' is vrijdag laatst in den achter noen in hel stadhuis en in den vooravond tn St Joseph skerk voltrokken. Do vader van de wed* Bei nays. Ed. Pecher. is sedert eenige dagen naar Rm-Janeiro veilrokken - Men verwacht tegen hel begin van Mei te München (hoofdstad van Beieren) groote processen, die den Koning zullen ^"gedaan werden door onbetaalde lever.»,- c t is. lot hiertoe is bij hi t gerecht de be- .1 van ongeveer I i -j i dagelijks komen viSVIlITl B Upd lgl‘11. I Dientengevolge loopt to Munch-n weer nane, is benoemd lol coadjutor van M. den waarvan wij in ons laatst nummer slechts e. Een koninklijk besluit van den 14 de- - 1 LgvanM. J. Capelle, van zijne bedu-ningm van notaris le AValou. L\».. U April ver leent eene huipsom van 2016 fr. aan de nijverheidsschool van Veurne Bij koninklijk besluit van den 7 April wordteen pensioen vr-tleend van 1029 Ir., aanvai'g genomen hebb-nde den 1 April 11 aan M. J.-F. Leleburc, pastoor le S'.uy- vekenskeike. Doodt rdag heelt te Woutwn de aan besteding plaats gehad d r werken voor hel i leggen van een n gemei-ntesleenweg lei dende van de dorpplaa'.s van Woutnen naar die van Ckrcken, verdet ld in twee afdce- liugen. I liet bestek voor de eerste afderding be liep to’. 48.500 fr., en voor de twe de tot 37.100 fr. Hebb n aangebodt n M M. F. B iest n, le Brugge. 1’afdeeling, ■-2.2::. 2d’ id. fr. 29,730; De Bus- naarkt aan het gemeentebestuur is inge- alieud geweest.’lk meen dat *t niet noodig was dat men voor dit jaar die vraag j vetttieuwde, vermits de gemeeuteraad hel recht heelt, zonder aanvraag, deze! - -- -n meldt hel ontslag van dyn verlegen- De Burgemeester meent dat hel woordiger van Brussel en meent te mogen verzekeren dal het ten gevolge is der lusschenkomsi van M. Beernaert bij deadvokalen van M. Vander Smissen, M. Vandccastei’le. priester in ’I semi- - l pastor van Slavele. De hoofdkerk van Madrid, hoofdstad van Spai.j is zondag het to.iiierl geweest v.m eene schrikkelijke grbeurienis. g hert en g.inseh gelijk aan deze die plan's had te Parijs den 3 Januari 1857, alsw.inneer de afgezetle priester Vcrger Mgr. Sibuur. aarts bisschop van Paiijs. in de kerk van Sl. Etienne- uu -Mont vei moordde. Terwijl Mgr. de bisschop van Madrid de palmwijding verrichte, heeft ecu afgestelde priester, zekere Galeole, die vroeger aal- moesenier in een klooster was en afgezrt werd voor zijn slecht gedrag, drie revolver scholen op den bisschop gelost. Volgens andere berichten zou de moord gepleegd zijn geweest op hel oogenbltk dal de bisschop de trappen der kathedraal be klom, om in de k rk le gaan. Hel is op hel tweede schot dal de bis- schop gevallen is. Eerst dacht men hem uirio. tul „icr dood, doch hij was slechts in bezwijming, i taling gevraagd Men heeft hem in de sakrislij gebracht, marken, en dag waar hij de laatste HH. S ikratnenlen met eischers opdigen.' volle bewustzijn heeft ontvangen De ge- j nresheeron verklaren dat zijne wonden doo- h.t gerucht daPde'^e i dclijk zijn. I nieuwe schuld- •■'iiiipi, i« i'anj». 'V.T’1 9 W'COr kingen en buiiei zdls uit München

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 2