TANDEN. - fr 9 I Ki il •j; i 7E per ef.se. Groote afslag30 por 100. “iu,kl dü“" M 'ebt TE PACHTEN :K^?A?S. TE KOOPEH 'M lb 2o 1 - - a-1 t-^1 13 <5 a g ZAAILAND iAanbelangend boric weinig noordoost van voorgaanden'f BERG, VOLKS-AARDBOL TE PW.UTEX:' \eurne Z t:li te beviel merie, Houltnaiki. 'e3 *Gs» ■M K' M \RE CMWIIFIMPIUEI’I gpzeifl Stiiiitliiri tw pillen» Dei- pillun, ulom ;*ckcml. xiju de zachtste icrftle purgeermiddel ouder ul tic mtu vrm-ri tkeii liiul het minste' on^em.ik vu !le tijden en met eene poetic maaltijd vtiitlt-ii. Zij vum kuiticn ul ii>* xifktfii, omdat itj oor- Pu T (‘rkooptn;; in eene titliny, H E R L i BOEREVMËEÏI niet -m d b 'slag te kot-I i pen. Te. Ir vr ge .1 n bure.'l d. z' i-è *-4 -J>, Cn Toewijzing van - >1 'C Hij uitscheiding van Bedrijf. TE KGOPEN I I Mei 1887- Belangrijk bekickt. K A N T 0 0 R van de:t Notatis VANOENBERQHE, ic l’èivyse. om 3 ure <>a 1 - ie taiiH RTSCAtTELLE, kadaver, mc.ie B. ,\:mmcr 3L\. i’cl Collegia van -p’i>en Be gc c: M O tó, o .cl 15 10 O ui H i- 5 ]t5iUin<liig Si» April IS zijnde tweeden 11 1 cies na r i.r herb Tg bij di* Adinkei ki lli ng, koop Lig .•ie gebouwen ati.l :i to I Iff[pt MIST 'fï|[KS'Ej ten uicdsiu »«u -- Koophandel, genaamd r< Zwanen, met ve tngiijkiieden, slaande op L ecu .te», en ingevolge kadm B. i' .inner I 86 b. 8 aren onder en vett de lasten. Kog gctnenle Permjsc, o/i de doopplaats Knopen 26 :i 29. 'i naiieonlioudeii. Mo Woonhuizen met al hunne af ei lannkbwcti en (1 0—22 80 C.. oude grond v.ui gebouwen, kom-, voor- en |,icl>iererve en Imvenierhot, kadaster s. ijö B, nummers 369a, 37 la, 372c, 372 o;i 373:’. 2 Bewoon;! koop 26 door vionw de W Serafin Ke'eleis. lol I Mei 1887. te 200 fr. hij j boven dn lasten; koop 28 iiitgezoudei d liet bo euierlud. doei njdii.d Jteendt. tot I november 1886, iel 200 h jaai s boven de las en. en de [koopen 27 en 29 zijn onbewoond. TE PACHTEN Een Hui 'on dienste van heib eg. win k» I e.u bakkei ij te Adinkerke dot opiaat Te bevragen bij E. Waoyaeit te Adu - kei ke. UITGAVE van A.-N. LEBlGUE en 0% I 46, Magdalenastraax^ te Brus.^el. i AARDRIJKSKUNDIG ONDERWIJS in de School en in het Huisgezin. De heeren Gazeaux zeilen landt n in te i beginnen van 3 (rank. Stk>scï»f5 IM ITBri namiddsgs om 3 me, in hel Gemeente ‘mis te 1‘ei iyse, 5?penljDi e - i middag, bij Eduard David, .Avecappelle, OPENBARE VERK90PINS van tic alombeKeude den Gouden Coppetas, i; 3 an ti -i0 cttriiiaten Eil, te EGGE Bulscainp, 12 April 1886. De Burgemeester en Schepenen DETOLLENAERE. Bij bevel De Seh el ai is, E. BUTAYE. en r. ar- I 1 b -kend dat 1 de verzanuir.g der I Gcineeutehvis, den 26 April 1886, twee den Paascbdag, om 4 ure na middag. Plan, bestek, kohier van lasten model van soumissie zullen tol dien dag’ in bet Gemeentehuis ter inzage berus tende blijven. tangs jjk bericht. Burgemeester r mettle Bulscamp, s>: ment i m ne, maatti L aanbesteding van TSttaat zal plaats hebben in het 117 114/s 11 in, II Ia, HOa, Ioj. 120c, 121, 98-99. 102 II2/-J, 90 91, 155*. 154a, 152a, I ;3a 130.V2. II. 13a 14, 12a 10a, 7a 8a. 9a, 6 5a en 4a. - - t Vrouw we? René Versave', K lat. p’ I. tr Ai I iugllelll. K A N T O O R van den 3'1 I Te |mic^ De 9ebrce Y s ljdng Ag»*!! om 3 ure middag, ter liet hui g Kruis straat. bij Louis Vanacker, te St. Hicquiers, Openbare Verpachting der Onroerende Goederen loubehoorende aan do burgei lijke gods huizen van l’oogsiattde (geslicht door M. Joseph C'ep) en gelegen in d.- ge meenten Alvei inghein, l'ollincho O ><l- vleteieti (l'yntele), Isenberghe en Vme- hem. m X— >8 IVlr en ItT“e J,.t! l’hii urgijns taudmeest, rs, g> diplomfd gezoadheids-Minmisstc. hbivriUJH, noNkroetofttf*»*' |lui.i.eii g.-r.,mlplcu» I woitl.'ii stle djz.on. u Igriiuiuei. <lu /.üii- en V crUihf/”- i ,t »uii JunLcii, \v vitc ,tc En Koop 2. 11. 1-28-89 cent 11 UP 4 nummers tbb, lt.9a en H)9.-. —Ge i toe i. .t ...t, u. t.. ,.K-d. •wk.i(.u^;. 5 2 I ZOK E 1SAI1OEN. ilSuis Kakel Npu.i.iai ri Koop 1. EEN GROOT WOONHUIS, ten dienste van Herberg en 1 de et verdere 9 aren 10 kadaster, sektie nier louu, u „.-.I 70 centiaren, bebouwden giond, kuur, landing uitweg, waarop alles staal en mede- gaat, g! -iuun en gelegen te Wulverin- uhem, gehuchte hel Zwaantje, van zui den tegen de kalsijde en Bet genvaart. Slechts gebracht op 5000 [r. Koop 2. PARTIJ koop, groot bij titel 11 1-07 81 conti- ai en, en bij kadastst', sektie B, nummer 238a, 11. 1 07-00 C". Staat nog maar op 4000 fr. De masse der koopcu I ca 2 is gebracht op 9100 fr. Alles bewoond er. gebruikt door de veiji jopers echtgenoten Vanhoee-Le/iez. e we en alle de Huizingen, Gebouwen <■11 enedegaande Erven tol 1" Mei aan- stsrcMe, ca het Zaailand lol 1 Octobet daw .op volgende. T; u.-is en kondilien bij vournoemden Nut^iis CORblILLE. Iitee diensten, Harnasstnir, een Cabriolet en verdere voorwerpen alsdan \oor te brengen. Op 3 maanden tijd van betaling, voor de koopen die borge hebben. Siontlrralng April om 3 un; na middag, in de hierna te vcikoopen Lerbeig, ITeGiii’Jew Prijs 2 fr. 50 j? J ib I Iir.no (de flesch) (de dubbele /letch) k HAAR «HER!!! Donderdag Mei 1MM», 's namiddags om 4 ure, bij Karei Win nock. te l’ervy-'ti, land, te Avecappelle. kadaster scene ohim - iVIK.W VS?-1 Klvei uiaaksiersleei linM Lust, Appelma'M TE UErCO5;' A 8> o fl, B.’ langs de: Yperschcii -1 STOVE?' lidundsch G lnuikt doar siour l’ieicr Kelelei!- om iioe-iid. mi I 1 November 1886, ti 756 tr. bij j re, boven de lasten. niceiiL' Pvimscappelle. Koop 25 Vottewolde, g'oot II 3- 99 75C. kad.ts er sectie C, num mer 249a. Gcbiuikt door Pieter Kelt'let’s i< t II Ernie RO’de Heil; rK mei smis, luwvoo. d'.Nove.nber 1887. te 490 tr. bij jare bo fflenagie-good, Horbarggetuig cit andere roerende Voorwerpen. Door den Deurwaarder S>1 SPüin', te Veurne, en met gereed geld. Ainn'k' bif MM Ginsswtr K.I VERWUJtbE. «Inktr bektimcu bij llrCTute RlSSE.Sapotheker W fr. no tv TCotnriM i llulitr lilt Ir» UUI Ut*. eene A I 0 ld. nieuw,- R'Jgge Sucrioen Haver Boonen Erwten 3I 19 - a Holer p. kil. 2 3 nil-n iD cemiiiu Aanslag met llll i H'l* door Louis V.nut velde, te Alv ringhein waar .ul chli' g te bekom n is. CH. LEPER-TAHON aaniivtii. r ei fabriekant van citni nliiidn Ls, te V. urne, la ji** weten dal hij benevens zijne hdii nKaiie p "aailancl, met een konliakt is mot een der grootste n bést Woonhuis daaiópstaande, te Vein Lbrii kanten der stad G'al. om e. ncu groo s ten keus Ie hebben, en dal bij zijne Ci.nent tichels verkoopt 30 per hóndeid b nedi i de voiige en alle andere p'ijz. n Hij komt cent! s ’he p.-dal.tdii.g Ie ontval, gen; ook eerste soul t rotn> insch c iu. i t aai 4 fr. de 100 kilos, en beste p u tla.id aan b tr. de 100 kil s. Hij g-’last z.ch niet In t leggen der vlot ren en h l te huis voeren der ticlkls oj rcssui tw..g n. mits akkoord. •o overslaan van den l.cei VrcdcteebtC les kan'.oiis N eiiport van (ieineiiil Pervyse. Knopen I a 22 Sri oone en goede Hofstede met 11. 4‘i— 16- 47 C. Zaai andi-n Weiden en aa'grazen. kadasle seciie I), iiutnnii rs I lott/i, I lliv 118a, 119a. 120b. 113a. 108 108iiis II Ia. HOa. 121. I26iii' 1134 89 gcmakkclijk gemaakt doorliet gebruik der kleine] VADER EN ZOON godiplomearde Chirurgyns-T&ndmeesbrs der sehool en hospitaal inn» tandheel kunde i'tiu Ihtrijs. 34. 34.>'rkKtraut, 34, t<» SluiuUerke (Noord). I’iui.kiijk. Xïac«««»'-- ii oor» r u: zsx.s iw «a Geb nikt dooi sieur Pieter Kettders i toi 1 Mei 1888, de zaai- 1 Ge ober en de graz'ngen 11 November 1887, te 6565 h bij hoven de hl -'eil. Koop 23 H 3-88—30 C. aller .esie \eitegrus, kadaster sektie B, num iei 186c. Gebiti kt tloor siettr Pie:er Keielers. •oornoeint). tot Nmeinber 1887, 100 Ir. ’.sjaurs, b oen de kisten. Gemeente 'dniuhoucke Koop 24 Vettewelde, groot II. 2—49 60 G. kadaster sectie A, num ii'*i 39a. Do oud gi-h ekeuile heeft de per la unblii-k ril hare kilanlcn k<mb ::ir Ie makrii. dal zij vooitdii end dim band. 1 vu. Ir.r. p b li. urcen jihii z.d voorl’zell n en dat hen wek"’ 'uzion bij'<"i vu allei hand, artikelen; ren en >i<«eui!l-- <1^ zooals idle slach v i> ijzelen potten, patin n, Ie ladkommen. eetners, enz. HcuUra» ei-ief in gegotet ,m g..»i.tg.-n ijz r. vertinde eri vetT.ikie pol len, kien tiaar tic l;iit-!<> mod: II n; Gegalvaniseerd 1 .tz. r.'rurt.;; Quin- ■juetH olg' US il"l l.ials’.oen h sfe Ij u't'iii; meen wooitl .Hes is er te verk> ijije-i wa den IJ '.oi- «n Quinc ddcii h tul. I u I'. Door (lp lil uwe bed; 'turg, d' co. ho. dan1, heid barer koopwaren en de g.mia'ie r ile prijzen, veihiopt zij meer on m er h I vei Li ouwen van e. nude, .p wiiei.i,. .uw l'l MMI -rr-4 - O s!.sl>.ial, bij de N cup.a dn i.g. di nst voor he! b ig u van g.a.in td z.id n. T< bevragen bij II nri Ba lh iil-D bemsf, Meen liouw.-r n koopman in hou enz. J 89 ciTViate.i land. g>'sta in otlh> ui, laat l g. hurkt door H 'udril Vanim i re. nu 1 dig i Te bevrag m ten ba .de. TH t h 'inmbu'h' m AH Te bi'Vr.lg x KKCS BEIUEB"O'Z ikkerüii ig.'i' Til..., A..V„,.,,vl, s J e 1 leiiwal. h I VUtki'klprij** per E' Hij durft veih'pei door de goede kern der s'offcn, d g n ul gheid tier pi ijzen als- mede de vMm'.v.ik'li ul van zijn werk, d getvgt nheitl van't publiek n;ei r en meet aan te winnen Kli ermaking op maal met b paalden piij op voorhand en leVering in 24 nr.m. Kleermakersgasten mogen zich ten alPi verlioogmg(I(niVÜOr [jij sttlD. 1" Een g 'i ctlij Niitipo rlslra.it. N"9-I'j I Louis Vnnhontte, nttt'M 2' Een tn.igTzijii I dere gi'rii flijkhc.l.m stf Tc bevrajl'11] gne, Ooslslr.ml, te Vcu'j - wfc.1.»^-..—jr’7 lan-tbou"'1 <upmd|IU'! allen Woensdag e«ncn ‘1 Boter p. kil. 2 a Eiers p. 25 1 «0 j Konijnen 2 Kii k'.-i.s kcp|>, 3 25-1 aan ti'cllct1 bakkert, te rekenen J zullen verknopen B1’1111 I half wit, bü cenin11. ►J U** SYS1 M.M'- prohijde <i*ui>*tc) um <l«.or de rc'oviit c <i> itcsucblijt ",l't J il. h j I e>n der iiwlloofelwid,* fj ud*l<»p|.n f, <h'r *^7 I" '>u-Ul) ld.' t.i d. II I i; dl- Liidi-m: un J<’" J lngestcld2\S\) 09/'’. ;|.|..HI,.; Vin I'ijng, «rilde kilden Bijiuiidrie «erlgluat» soul tul wr»a»i“,r’ I b i H’* fj'in.iiik tr tundeil <n b.'trn vvoidrn iiii««-trt toi dlT bukn i -met It'll llietiW gtdonwd welli-n mud In-t ook wii.ii nmg,- Zij i.i.udiukru fr.i e U'lbalii g d.r I ne lutider. likt uullif.e nirt Int tclicui.ejitici.dk, dirucii drie Ui.dcn tot tc’j Heet willeiiHeappelle, kadaster sec.tiiu;"'.k ,.'cl',er 1»*» Uil‘el •- "huw uiitl»<.i <icn i,.,‘ «pa i pn '-J ‘’,l ,n* Vl,‘<'cr; duaidoor is het ni«>prlijk kunstlundrn Ir In rin j’,11 I lliruikl door L odewijk l)P Srnedt. ,.r,cn 'Ie wellen dri notuui; Urn u l'l Ui'I"" \RfUI fill f.- o-cl'dooi d.; klr.U'in ch door den vorm di r tonden, i.f het n ..huil lA" I niijesuui OÜUU UU P hercleJi. - Uit.- motukke stukken h.-, >M..ken ie nl. t.nu«e, I,’. - lu" 51 a.i clku induiid, P=i ,c c/2 Koopman-kleermaker te Veurne, groote Üoststraat, 41 Karei. SPlLLlAElil' he. ft de er a. n zijne talrijke kalanten te l.i'en w- l-u dat zijn M ig.zijn van heden voorzi.- is van tl. vindt »Tr de namen doi vo'r 'all rles'.- nicuw;gll -den in de Laken en Inwrloov z.r» ïv ZN A Tl 1 - plaats&n. zcêen. men, ill enz., in de nc.iurlaiHlsciic taal aan^c- lm I11’1 i— bij Pi-'h’i Tilery -Ackerman. JlllUCftüUW» v Dkzp Aardbol beeft 32 cer.timttcrs in omtrek, is ie' <S kleuren gctirul t en Meat op eenen gebrotisJcn voel-, men naamste landen en hoofd-'mo<l«'slüiï -t. voor het sttizoi n. stroo rivieren, kapen. la zeer nauwkeurig op ju duid. Om franco te Ontvangen gelieve de aanvraag te vei ge- TL yk zeilen met het bediag in post, ^é^zegels. De verzending in <lc provincie geschiedt in eene schoone doos met - van vijttlg centiemen. OSIF.Si killlJH tl i>« i auidim wj. dort hrt grlj/r UflRk lin«r no 14 <(h 1 lf»» verdwijnen Sérlv', immkt lirl luim- rnchl vu glnni. ■rfljjvl.lk. ru lt» KrrMr ^verfMur. Bij Spoedig* en ducniti^ Itikc vininchhtig in de ergste l’tv-dlei Utimiddclijke slilsl>ii.d eu ttexin;; U vei nikktii|’(fi> cit vei del b.mmioe* der. Spcri »ei vadidigitig vui t fslel- k If» nin di* initvoi tmii;;»,ii \;in hel lichu iltl Ie Minrkonirti <«f te gt neicn <Cs«><>k >n kutibtiii»tti;;e Ivdcin.ileii, \«<lgvi 6 dc biste Viuncltt iflcn* litl iiiiclleii au kuiittouj; n luifnc keuze. -*• Behalve de 30 Medailles en diploniu*», hem vcitS de laliijkv cri vollc vrrn.r dil>|'< n vei kreeg de uitvinder ung du gouden mvdalie op de interna! ionuloTcnUMMibUjtiing te Lnitden, in 1K81 Fr is viHitduitnd eene dhme unn dr int irlilmg oanweag Spreekuren v u V tul 4 ur?n, AtBSEGTKS. Bieiiknierslrr, 35, Plack V»ntk, AfrtWMfcesM. X5 ’wkz" L2 -c UlTü. 9*» n GTaar va ti I’fNrAn 1 II 1 90 9R C r^nnl k linnen g-r. ml pleeg I wold/n nllc dai'.vn. u Igrllüinen de /.on I X- *li •rlicwct king van den mond uun Uiilrrkking Alleen vcroorz.iukt «hl 1st I ne :;n, ti.a..t hrt l.i.d mrts v-rt den duur, dn oust Irt riiif,; rtcliliclting der ongert gtldè landen Hj de kindcien ;rn« iin;; ui pijngt Vt tide tuiidcn Bijxondvie wcikpLula voor I l>«* g**m.iiik te tanden I welken uaid hel ouk |uiic|i hinder. dr kl Ge I ;.»t»nt urn 100 fr.cn duib vin Du stuiken cic uit du vm k j L-Im (seeien om s« o te ic,,|-,un «Ie vvriLendct nnlnui; n en i ii »cli duur de kit uim ch duur den vorm der tonden., of het hrrsledii j» vin alle mtslukke stukken eh hei nmken le nis M MEIER.-i-»l Ie r lulpie^en lijn <Ten tortelen Dinsdag lm lirt h lel DE MJBLE ROSE, Gmotc Markt tn Veurue. c o grondige genciitig in vidlrn - Zekere vo duelling en <>nnndde- i verinchhtig in i::i --r dBr slill n bij VenHig't-.ici''-l te V- ui ne. Ihi.ir tl.' goede lioii'l-*1 j li<')'g-i ii bezitten. h'"'l| elk; n lan.ibouwcr te F'‘1 Eerste som t Hij Veih-mpt door spoedige bediening l>'; *1 allei bi-sle ótirl. bi eeJ 1 Anglist Gort'.iHe. Kit'1' eeden l'aaschiiag, om 1 ure ppe- 1 door I.ou middag, te Veiiino Bew' sl' ipomt, Eor In ni. rg bi'woönd door Arseen Ralht'. '-- 'aiK...,„ Ln.,n ikt van T r* ie i.' IIK IIH'K. 1 i lillek te zu'iien g'niel,,|’j| ntsio en ie- i |<I< l ijnen; uj j onji en mogen op 1 11 I genomen - Pen "niet eene j - Zij vuoil ul tiet lichiutm ilitjven al de slechte vorhten, ank v:m aljc kwalen. Erii g»?hial»g. doch iegelmatu' gebruik deler pillen <4 de we.ui liui'i* e.eimr kloeke gritmdbt id De j.t.irlijkHcliu vc*ko«»p vau lieu dunciid JöOBCu I sur pillen in de Vl.iuiitlurc.., boum.il lungs den *.éctniit. waar <!r ineiisch luuveel Voot&ui'gei* umet i*brnik«*n mn dr «;cn>n<lhrri te bcwuit'ii, too. I go-» H giniin de popu>4riteit en d<* g«»ede Uitvul vau dtae I ••mclic I u vfijfo'U' uitl<’}rr‘'liii*'Ien, ta.tilplero den omtrnd- I i»T bij 'elke th»«»s !’,ev«»eg'J. I Prtj« Ir 1 50 doos. Bij <lunuigmiM.it H, T AN D A.E1V1’, Sleenstrnul. 51, l« Biugge. DEI’O lS I' \t tm r. bij G Dl CLOS. drogist, te l 'iitditr ini Ie em ue. jt I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 4