X I s 5» •S 31J ■Jl fcaad, fooien bij ’•-'Urne. M N< 18 Woensdag 5 Kei 1888 42e jaar I 1 °nnevilieJ kXewaens- 1,1 dal zij '"Il 'n d Ypres, Beurtspjorwog Oostende-Nieuport. 5 Dit blad verse hij ut den Woensdag. oiimiddelijk llmvel, de bewaarschool is algeschaft waarom heeft de minderheid hare e in 1884. 2268 fr. 65 cent. kostte. 1 er niet bimevoetzd Dam-hii men den Depoortcr Gustaaf, de bewaïende kiesvereeniging van Veur- zeven 9S5 A. Vaste deel 20,041-92 1,980-00 wai en. die in 1884, 2268 fr. 65 cent, kostte. Eeue onderwijzeres van de lagere Reizigers Reisgoed Koopwaren U ü-i onkosten 3" De begvooting van het lager onder- voor jaar 1886 beloopt tot moer M. Bolin heelt het woord genomen te i rean voer den landbouw doet geeue pijp tabak waard is. beter. Hij wijze van aa imoe ligi ig van den landbouw zor.d 1 inissat issen en gendarmen naar de bu - Algemeene ontvangsten id. uitgaven Winst der exploitatie i Bone Arthur, 2 Bril Louis, l 3 Beburchgrave Karet, y Depoortcr Gustaaf, 5 DcvIjo Justin, - Kcstcman Pieter, 5 (5 Kesteman Arthur, --j- - ,7 Kesteman Pieter, etsclieti voor hunne ofliciele scholen, g Kint Hector. cliU rlijk'e Uronljk. Zijn d>>r de kei reklionnele rechtbank van Vt urne veroordeeld 45 April. Devoy Maria, Ir. 7,064 21 12,977-71 <0 Kieskroitijk. De liberalen van het kanton Ghis- tel hebben besloten te strijden in de kie zing van.23 Mei. Hunne kandidaten zijn MM. Van Sieleghem, notaris te Biugge, en F. Deiiys, uijvetaar te Gbistel. De katholieke kandidaten voor den pros iiicialea taad te Moorseele, zijn f M. -Devos, uilliedji.d lid, en M. rJ- x/' I rl BeljiSfhe JU, Je tu'tlknn- ïetuvU-i, 5,tl 'Iu jlici.l, ''■'t'l.e “F1*-tl CU Te zamen fr. 22.021 92 fr. 35.76:1-05 fr. 22,021 92 II),- fr. 13,740-73 Te zamen fr. 35,762-65 IhTCAVEN. Erploitatie-kosten L. UVul B. Veranderlijk deel Zitting van 15 April. Devoy Maria, werkster te Adinkerko, lot 26 fr. boel, voor eerioof. Zitting van d n 16 April. Taillieu Karei, gareelmaker te Wulpen. Taillieu Modes', schoenmaken te Ramscappelle, de eerste tol 8 dagen gevang, voor vernieling van afsluiting; lol 10 fr.- boet, voor nacht- geiuch'; tot eene maand gevang, voorsla gen op zijnen vader; tol 8 dagen gevang, voor slagen op zijnen broeder; de tweede lot 26 fr. boel, voor slagen op zijnen broe der. Debergh dementia, huisvrouw Vanqua- kebeke. werkster le.Veurne, tol 26 fr. boet, voor dietle H-rreman Maria, huisvrouw Frans Cla- rys. te Loo, lol 2 maal 26 Ir. boel, voor eerroof. Van Stt enbrugghe, notaris en burge meester te Moorseele, iu vervanging van M. Buysens, overleden. Kiezing van 11 Mei te Brussel. Za terdag is de kandidatuur van M. den luitcmml-generaal Jacmart, door de katholieke kiesvereeniging en de ver- van Zondag heeft I)e Vlaming, de Volksvriend, van Gent, en de Sta.! Brugge, zijn ons Zondag niet loegekomen. gadering der onafhankelijke!) aangeno men. M. Ruls is de kandidaat der li beralen en M. Jansou wordt door de 1a- dikaien voorgesteld. De strijd zal dus hevig zijn. I>e 14 r. mcr. Dondeidag heelt de kamer hare werk zaamheden hernomen en de bespreking van tiet budget van landbouw, nijverheid eti openbare werken vourlgezei. M Schaetzeii heeft nangediótigên op <le noodzakelijkheid de lasten van den landbouw le verminderen. Op vou, stel van M. Fiére, werd be slist, oiimiddelijk na bel landbouwbud get, Je Wetsontwerpen te bespreken, betretlende de kredieten voor buitenge wone werken en dat van een millioen. bestemd om voorschotten le doen aan de nijveraars die schade geleden hebben door de socialistsche woelingen. Zoodra er eer. belang van nijverheid op het spel staal, is iedereen ‘lakkootd; maar [wanneer men den landbouw wil ier hulp komen,ontmoet men tegenstand van alle kanten. Wanneer zal men ecus in de kamer begrijpen dat den landbouw ondersteunen en aanmoedigen het besie middel is om de nijverheid ter hulp te komen Vrijdag waren weinig leden aanwezig. om j verklaren dat al wal minister de Mo- UUUVaw Uirci t;cci»ó p*jp uumiMj,, Hij, Rolin. kende dal I méégaande, maar wij deuken dal toch IKA I U4 l/V 4 hij speciale kom- 7 4,; >0. h'd k)2 iu «Sn *10 •31 V iu lil01 ‘bl lo 13 5W LU VJ «O «09 •‘Ï1 '«‘JU •>58 c<9 ®55 70S 7 08 1G 7» - 'Jill Ia45 *0 51 1» 15. ‘1250, 21) Velke zijne 8"nst van Kiesexaam. Men schrijft ons zlii Hoogstaede De gemeente Hoogstaede zond dezer dagen 7 katholieke kandidaten naar het kiesexaam van Rousbtugge. onder deze wekt M. Jan Vandevoorde aller bewon dering op: Van hel jaar 1815 (en dus 71 jaar oud), is hij ook, ondanks alle moeilijkheden, mel de koenheid en den moed vin eonen van driemaal zeven ieve ig te velde getrokken, om alhier de vaste grondstelséls van waai beid en recht le helpen verdedigen. Eer aan hem, eer ook aan dé Andere zes moedi ge jongelingen; wam zij hebben alle hun diploom bekomen. Eer iu ’t bijzonder aan den Jj-yerigen koster M. Vandepitte, die hem lol hel onderslaan van hei exaam kloek en sterk gewapend had. P. 8. In geheel het kanton van Rousbiugge zijn er slechts 23 kandi daten naar liet ejtaarn opgetrokkon en 16 ervan hebben'éen diploom bekomen Stb:.;leu bjudtui yart Ven hurli pij*' t WöUe M’’j* irtéru een udlrdig ULUK t»o<- duur 'idenivmrn de fcna tui dag, PlautMclijk. Wie is hel die in 1879 en later die nieuwe geiizenscliolen hici lol stand ge- bracht heult, die alle j ue de schoolkos ten van 7 tot 8 duizend frank vermeer derd hebben? De liberalen! Wie is het die zou schreeuwen en brieschen indien de oflicieele meisjes school afgeschalt wierd Y De liberalen. Wie heeft er geschreeuwd sn getierd als de gemeenteraad de oflicieele be waarschool afschafte? De liberalen! Bijgevolg, wie is hel nu die al deze onkosten voor de stad wenschl eri wilt, en er voordeel uit trekt? De liberalen Hewcl, T zijn nu diezelfde liberalen die de onkosten voor het liberaal onder wijs willen cxploiteeren legen den ge meenteraad! Is bel te veel schrijven, als men zegt dat zij a vol valschheid en bedróg zijn? Zij komen dan uit met te zeggen dal de katholieken, róór de kiezing, beloold Lebben de scbooloukositn te termiade- léo. C. Algcmeene kosten van hel middenbestuur, 200 fr. per jaar kilometer 111 Lij BONHOMA1K-K GKASEYS, ui 11 iL'i -uilgi veiZwarte Aonneii»lruat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Vcrsclil91ige lijdingen. Zijne Hoogw. do Bisschop van Brugge beidt benoemd Pastoor le Wi'Slkerkc. M. P. Riethaeglie, pasloot- le Si. Jan, bij JJper, iu vervanging van M. Gooien, ontslaggever; Pastoor te S». Jóu. bij IJpcr, M. Nolf, onderpastoor te Av- Igliem; Onderpastoor te Ayelghem, M. Debrie, onderpaslot^r le R.-mughe; Onderpastoor te Reiiiughe. M. Verschae- ve. bestuurder Van hel teslichl St. Michiels, toThiell. M. Canplle M.r'e c.iux, landmeter <-n klerk ter s’tuilie vah M. den notaris lie Cao, alhier, hei-ft zijn ceisle exaam van k iiididaal-not.iiis mi t yvoote cnderscheiding, voor den middeujmy, te Biu.-sel afgel g.r De Ri-g.e uir jNoordwalciu>g v,m Veurne .maakt iió-t Me mestemmi: g d, r b<-- bevoegde oveibjjid bekend, dal <-<■ dioiUcbi over de Rosda'niiu.biüg, gehgen in den t ervan le spreken. M de minister beeft in een kou atit- wooid hel nut doen uitsebijnen van de wijs pioetvelden, proefstatien en landbouw- 12,602 Ir. 50 ct. waarvan 500 fr. ingenieurs, welke overal hel landbouw- ten afgerekend worden die nog le be- underwijs verspreiden. j talen zijn-1 de graanmarkt. hischi ijving.-prijs. 5 Ir. sjaars; met de post 6 fr. Annorlcen 20 cenlimen per regel. De groole h ll<-i> volgers piaalsi muite. R.-chtei lijke <-erb<-rslellingen 1 Ir. Een A’ 15 cent. Alzunderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. /le Aunoncen v<w liebjie (ter uiltoiitlerinij der Vlaanderen) en ’tbuitenlunil imnilen antvangen iloör het Oma uk Publicitè, Diagdaleuastraal, 46, te Brussel. Men M-lirijtl school is atgeschait, die alle jaie ten bemeikiugen ook le doen inschrijven! t time 5 58 onderwijs verspreiden. Zaïeidag heeft M. Beeckman de geld- veikwijtingen der ministeriele hureelen aangeklaagd en doen zien dat de negen tienden der ambtenaars van het ministe rie vau landbouw, nijverheid en open bate werken lol de liberale partij be- hooien. Op voorstel van M. d’Oultremont, is een krediet gestemd voor de aanmoedi ging van den kweek der inlandsche trekpaarden. r- In Je zitting van gister, dinsdag, is hel budget van landbouw, nijverheid en opeubuie weikeu gestemd geworden. De senaat is bijeengeroepen op vrijdag 14 dezer, ten 3 ure na middag, ca de ka- 1 Op de begroot ng dan,, voor het on- mer gaat den 13 uit een. derwijs in T algemeen voor hel jaar 1886. is er eene -1--1—- 2,517 fr. 77 ct. bij bet jaar 1884. Al wat de liberalen daarop kunnen zeggen, ‘t is dal er 1000 fr. wachtgeld moet gegeven worden aan eene onder wijzeres der bewaarschool. Ja. daar is nog een cadeautje dal de geuzen aan de stad hebben aelitergelatcn, maar dat 1 toch niet eeuwig zal.mcegaan. Daar is onze antwoord op al de vra gen van hel Advertentie, btafl,en is het niet le veeden, T mag nog viageii. .at sie van fniatilieu betref;, dat op het gister van I geschreven geweest, wij weten niet wie H ,_r1 lijkste ön 'l eenvoudigste 1 iu den gemeentelaad. Ten anderen, dat viagen aan den sekretaiis die hun nietg zal weigeren. En waaiom ook zou dit verslag op het register n et gtsc n even t er ’1 peen TJiota niet bijgevoegd? Daarbij, men heeft aan M. De Hoon loegelaten zijne tegen- Waï wilt gij meer? Zii hier do namen der kanlidaten die he1 vliamsch exaam hebben afgelegd en een Wij weien wei dat door het aanne- diploom bekomen hebben 9 Lecot Gustaaf, 10 Obyn Hector, 11 Pannekoucke Karet, ia Rosscy David, 13 Vanderstracte Julien, 14 Vanhoutte Prosper, 15 Vuylsteke Julius. Wij komen het verslag le ontvangen van den'bestuurraad der nationale maatsch ppij van beurlspoorwegen. Daarin vinden wij dn exploitatie van den stoomtram van Oostende, naar Nieuport tot op 31 Maait laatst, dus in 182 dagen, den volgenden uitslag heeft opg deverd De algemeene ontvangst beloopt lol 45,282 Ir., of middelmatig genomen 248 fr. 80 c. p'-r dag. fr.; 13-39 per dag kilometer en fr. 0-94 per trein kilometer Ontvangsten en uitgaven gedurende 1883 op dezelfde, Unie. OXTVANGSTES. fr. 35,721-60 29 65 11-40 irnK- Mei. - a W 50 - a.~ - a - a - - a 19 V - a 19 -a 2 40 'Ai a A 40 - a 4 -^ >5 a 5 60 fiidrel <ler het brood Ülo, 38 C» gen Voor’t geen bet verslag der commis- l re- beiaadslagingen der stad is F> t n’ - dit bevek Leeft gegeven. T Geinakke- lijkste én ’1 eenvoudigste van al, ’t ware van daarop eene ondervraging te doen do tchiijvcrs van’t Advertentie blad het e» zal weigeren. En waai om ook zou dit woiden? De geuzen zullen zeggen dat onnauwkeuiighedeti iu zij alttjd vergeten te biwij-:en. Maar In de vergadering ue bij eenstemmige toejuiching als kan didaten voor de aanslaande provinciale kiezing.uitgeroepen de beeret: Edmond Van Hee en Raphael Despol, uittredeiide leden. Men dacht dat de liberale partij niet zou geworsteld hebben, en dal zij, vol gens hel Advei tentie-blad in 1874 schreef, dood was, maar er wordt in petto gezegd dat de twee gri rrootste 1 volksvrienden van Veurne in hel strijd perk zouden treden, om de twee uitlre- I dunde leden een buisje te geven. Wij gëlooven in ’t geheel niet aan dal i nieuwske, doch wij zouden vurig wen- 1 1 en ’1 is ook de wensch van hel I Bewarend Verbond dat het Veurnsch hbeialismus toch de kans zou wagen zich nog eens eene duchtige klopping le laten geven. Allons, volkslievende jongens, komt maar op, wij verwachten i u. Couiagie maar; cuuragie! minste 100Ü Ir. kostte. De kindeis van welstellende ouders moeten schoolgeld betalen, ’1 geen 1000 fr. aan dé stad opbrengl. men dér katolieke scholen, de begioo- ling van het layer onderwijs voor 1886 iets meer bedraagt dan de rekening van 1884. Maar 1" is hel niet belachelijk en verslootelijk dal de geuzen 10duist frank terwijl z.ij geen dutt zouden willen ge ven voor de katholieke scholen, die ver meest leeilingen tellen? 2° Indien de oflicieele meisjesschool blijk bestaan, '1 is het werk van de geu zen, die ze willen vullen met .gedwoii- geue kinders, en geenszins de schuld van het bestuur, noch van de katholie ken, die peizen en wel peizen dat zij er niet noodig is, gelijk zij er met uoodig was voor het jaar 1879. Is er daar niets meê le doen? De eene zeggen vau ja, de andere, van neen. Het bestuur is niet haastig, is méégaande, misschien al te alle Loop niet moet opgegeven worden! Eu iudien die onkosten al dien kant vei minderden, welke lamenlatien bij de lengeuieeiilen. De boeren van Ihulswe- liberalen, zij die nu spreken van school- i lll"uvv - aLa., ^„Lndonit j benen 1 van het voö'gaanJejaar. Zoo- 1 Jus, blijft 12,102 Ir. 50 cl. De op brengst var. hei schoolgeld bedraagt 1000 fr. Bijgevolg, de schoolonko.-leii voor liet lager onderwijs zullen al dien kant nog van 1000 Ir. verminderen. Blijft dan 11102 Ir. 50 ct. De rekening van 1884 beliep tol de somme van I 1,351 fr. 62 el. Z >odat de lagere scholen dit jaar aan de stad 249 fr. 12 cl. min zullen kosten, dan iu 'tjaar 1884. j Daar is de waarheid, en du geuzen zullen dezecijlers niet betwisten. Maar de bewaarschool nu, die in 1884 2268 fr. 65 ct. kostte, is alge* schaft, bijgevolg profijt voor de stad van 2,268 fi. 65 et. Op de begroot ng dan,, voor het on- vermindering van St

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1